Dražba nehnuteľností v obci Prakovce v katastrálnom území Prakovce

Katastrálne územie:
Prakovce
Obec:
Prakovce

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 221/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Martina Mižiková, Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 6. kolo
G. Predmet dražby

Predmetnom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1030 a č. 579,  Okresným úradom Gelnica, katastrálny odbor, okres: Gelnica, obec: Prakovce, k. ú. PRAKOVCE, a to:

Číslo listu vlastníctva 1030:

Pozemky parcely registra ,,C“ :

parcelné číslo: 659/21, výmera: 281 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 659/22, výmera: 206 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 659/23, výmera: 80 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 693, výmera: 194 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 705/5, výmera: 51 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 705/6, výmera: 951 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

súpisné číslo: bez súp. č., na parc. č. 659/21, druh stavby: priemyselná budova, popis stavby: dielne ORV

 

súpisné číslo: bez súp. č., na parc. č. 659/22, druh stavby: priemyselná budova, popis stavby: sklad ORV

 

súpisné číslo: bez súp. č., na parc. č. 693, druh stavby: priemyselná budova, popis stavby: sklad farebných kovov

Pozemky parcely registra ,,E“:

parcelné číslo: 76/3, výmera: 176 m2, druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty

parcelné číslo: 76/5, výmera: 584 m2, druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty

parcelné číslo: 80, výmera: 33 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 90/2, výmera: 7 m2, druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty

parcelné číslo: 90/3, výmera: 42 m2, druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty

parcelné číslo: 523/2, výmera: 681 m2, druh pozemku: Trvalé trávnaté porasty

parcelné číslo: 792/10, výmera: 2439 m2, druh pozemku: Vodné plochy                            

Číslo  listu vlastníctva 579:

Pozemky parcely registra ,,C“ :

parcelné číslo: 163/1,  výmera: 7263 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 242/1, výmera: 15 m2, druh pozemku: Orná pôda

parcelné číslo: 248/1, výmera: 95 m2, druh pozemku: Orná pôda

parcelné číslo: 256, výmera: 448 m2, druh pozemku: Orná pôda

parcelné číslo: 304, výmera: 2165 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo: 712, výmera: 1038 m2, druh pozemku: Ostatné plochy

parcelné číslo: 713, výmera: 414 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

súpisné číslo: 134, na parc. č. 304, druh stavby: iná budova, popis stavby: budova závodného stravovania

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: Prípojka vody – sklad farebných kovov, Vodomerná šachta, Prípojka kanalizácie, Kanalizačná šachta, Odvodňovacie rigoly, Priepust pri vstupe do areálu, Prípojka NN, Spevnené plochy betónové, Podkladová vrstva pod betónovú plochu, Spevnené plochy asfaltové, Podklad pod asfaltovú plochu, Zemné práce pod asfalt. spevnenou plochou, Oporný múr pôvodný, Oporný múr nový, Oporný múr kamenný, Skládkové boxy kovového odpadu, Samonosná posuvná brána, Automobilová váha, Plot predný a bočný, Plot plechový, prístrešok skladu technických plynov, prekrytie vstupu do átria, plot zadný, plot čelný, asfaltová plocha  a pod.

 

Spoluvlastnícky podiel: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Dielňa ORV, p.č. 659/21, k. ú. Prakovce:

Uvedená stavba má prevádzkové priestory a viac ako polovica využiteľnej podlahovej plochy a je určená, resp. využívaná na nebytové účely, preto sa jedná o nebytovú budovu.  Stavba bola daná do užívania v roku 1976, v súčasnosti je stavba využívaná na opravu a údržbu motorových vozidiel. Hala je napojená len na rozvod elektrickej energie a zemného plynu. Hala nie je napojená na vodu, zemný plyn a nie je odkanalizovaná. Pôvodná stavba prešla v roku 2008 rekonštrukciou a modernizáciou. Rekonštrukcia sa týka len prvkov krátkodobej životnosti a preto nemá vplyv na predĺženie životnosti stavby. Základové pásy tvoria monolitické betónové pätky a pásy. Izolácia proti zemnej vlhkosti je riešená vodorovná. Zvislé konštrukcie tvoria oceľové stĺpy so žeriavovou dráhou s murovaným obvodovým plášťom. Stropné konštrukcie nie sú riešené. Zastrešenie bez krytiny je tvorené oceľovými priehradovými väzníkmi so zaveseným zatepleným podhľadom. Krytina na streche je nová z profilovaného plechu s povrchovou úpravou. Klampiarske konštrukcie sú nové s povrchovou úpravou. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky a náter oceľovej konštrukcie. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná omietka s čiastočným zateplením fasády. Dvere sú plné. Vráta sú výsuvné s elektrickým ovládaním. Okná sú plastové. Podlahy sú plastbetónové. Vykurovanie je lokálne plynovými infražiaričmi. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu. V objekte je rozvod zemného plynu. V objekte sú riešené rozvody požiarnej vody vrátane hydrantov a signalizácie bezpečnostného systému.   

 

Sociálna prístavba k objektu Dielne:

Prístavba sa nachádza na pozemku parc. č. 705/6 v k. ú. Prakovce. Stavba má sociálne priestory a viac ako polovica využiteľnej podlahovej plochy je určená, resp. využívaná na nebytové účely. Stavba bola daná do užívania v r. 2008. Stavba nespĺňa kritéria pre halu. Budova je napojená na rozvod elektrickej energie, vody a splaškovej kanalizácie. Napojenie na zemný plyn a vykurovanie nie je riešené. V súčasnosti sa v stavbe nachádzajú priestory kancelárie, šatne, sociálne zariadenia pozostávajúce z 2 WC, 2 spŕch a chodby. Budova je v primeranom technickom stave, je udržiavaná a je bez viditeľných statických , resp. iných funkčných porúch.

Základy sú monolitické betónové pásové. Izolácia proti zemnej vlhkosti je riešená vodorovná. Nosný systém je murovaný. Stropné konštrukcie nie sú riešené. Zastrešenie bez krytiny je tvorené oceľovou pultovou priehradovou konštrukciou so zatepleným podhľadom. Krytina na streche je nová z profilovaného plechu s povrchovou úpravou. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Vnútorné keramické obklady v sociálnych zariadeniach a čiastočne v šatni. Dvere sú hladké plné. Vstupné dvere sú plastové s vákuovým zasklením. Okná sú plastové. Podlahy sú z keramickej dlažby. Vykurovanie je elektrickými konvektormi. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu. Rozvod studenej a teplej vody je z centrálneho zdroja. Ohrev teplej vody je riešený elektrickým bojlerom. Hygienické zariadenia a WC sú vybavené zariaďovacími predmetmi ako sú umývadlá, sprchy a splachovacie záchody. V šatni je osadená kuchynská linka.

 

Sklad ORV, parc. č. 659/22, k.ú. Prakovce:

Stavba má prevádzkové priestory a viac ako polovica využiteľnej plochy je určená, resp. využívaná na nebytové účely. Stavba bola daná do užívania v roku 1976. V súčasnosti je stavba využívaná ako sklad, stavba spĺňa kritéria pre halu. Hala je napojená len na rozvod elektrickej energie od jej uvedenia do užívania. Hala nie je napojená na vodu, zemný plyn a nie je odkanalizovaná a ani vykurovaná. Pôvodná stavba prešla v roku 2008 rekonštrukciou a modernizáciou. Rekonštrukcia sa týka len prvkov krátkodobej životnosti. Základové pásy tvoria monolitické betónové pätky a pásy. Izolácia proti zemnej vlhkosti je riešená vodorovná. Zvislé konštrukcie tvoria oceľové stĺpy so žeriavovou dráhou s murovaným obvodovým plášťom. Stropné konštrukcie nie sú riešené. Zastrešenie bez krytiny je tvorené oceľovými priehradovými väzníkmi bez zaveseného podhľadu. Krytina na streche je nová z profilovaného plechu s povrchovou úpravou. Klampiarske konštrukcie sú nové s povrchovou úpravou. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky a náter oceľovej konštrukcie. Úpravy vonkajších povrchov tvorí vápenná omietka s čiastočným zateplením fasády. Dvere sú plastové. Vráta sú výsuvné s elektrickým ovládaním. Okná sú plastové. Podlahy sú plastbetónové. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu. V objekte je rozvod zemného plynu. V objekte sú riešené rozvody požiarnej vody vrátane hydrantov a signalizácie bezpečnostného systému.  

 

Sklad farebných kovov na parc. č. 693, k. ú. Prakovce:

Stavba má prevádzkové priestory a viac ako polovica využiteľnej podlahovej plochy je určená na nebytové priestory. V roku 2008 bol objekt kolaudovaný na nové využitie, rokom pôvodnej stavby je uvažovaný rok 1976. V súčasnosti sú v objekte riešené priestory kancelárie, šatne, umývarky, WC, laboratória a dvoch skladov farebných kovov. Budova je napojená na rozvod elektrickej energie, vody a na kanalizáciu. Zásobovanie zemným plynom bolo riešené cez zásobník plynu. K pôvodnej stavbe bola v roku 2008 zrealizovaná prístavba (užšia časť objektu). V rámci prístavby bola rekonštruovaná pôvodná stavba. Rekonštrukcia sa týka len prvkov krátkodobej životnosti. Základy sú betónové pásové. Izolácia proti zemnej vlhkosti je riešená vodorovná. Nosný systém je tvorený murivom.  Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové vrátane nosných prievlakov. Zastrešenie bez krytiny je tvorené nízkym dreveným sedlovým krovom. Krytina na krove je z hliníkového plechu. Klampiarske konštrukcie pozostávajú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky. V laboratóriu je zavesený podhľad. Vnútorné obklady v sociálnych zariadeniach a čiastočne v kanceláriách sú keramické. Úpravy vonkajších povrchov tvorí zateplenie a omietky na báze umelých hmôt. Dvere sú dyhované plné. Vstupné dvere sú plastové s vákuovým zasklením. Vráta sú vyklápacie. Okná sú plastové s vákuovým zasklením. Podlahy sú betónové s cementovým poterom a z keramickej dlažby. Vykurovanie je ústredné z vlastného plynového kotla. Vykurovacie telesá tvoria oceľové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná, motorická vrátane bleskozvodu. Rozvod studenej a teplej vody je z elektrického bojlera. Hygienické zariadenia a WC sú vybavené zariaďovacími predmetmi ako je umývadlo, sprcha a splachovací záchod. V objekte sú riešené rozvody telefónu, rozvod požiarnej vody, ovládanie samonosnej brány. Na fasáde objektu je kamerový systém. 

 

PRÍSLUŠENSTVO:

Prístrešok skladu technických plynov, parc. č. 709/5:

Jednoduchý kovový prístrešok s pultovou strechou a do výšky 2m ohradený drôteným pletivom. Dvere kovové s drôteným pletivom. Krytina profilovaný plech s povrchovou úpravou – hliníkový. Základy pravdepodobne pätky pod stĺpikmi. Podlaha hrubý betón.

 

Plot predný a bočný – betónový:

Betónový prefabrikovaný plot od štátnej cesty (severná strana) a od rieky Hnilec (východná strana). Betónové prefabrikované dosky uložené do kovových stĺpikov osadených v betónových pätkách, betónové prahy medzi stĺpikmi.

 

Plot plechový:

Plot od štátnej cesty so vstupnými posuvnými vrátami s elektrickým pohonom otvárania. Počet vrát bol zvolený vzhľadom na veľkosť a technické vyhotovenie.

 

Prípojka vody – sklad farebných kovov:

Novovybudovaná prípojka vody pre sklad farebných kovov.

 

Vodomerná šachta – sklad farebných kovov:

Vodomerná šachty betónová s oceľovým poklopom a vodomerom. Užíva sa od roku 2008.

 

Prípojka kanalizácie – sklad farebných kovov:

Novovybudovaná prípojka kanalizácie pre sklad farebných kovov.

 

Kanalizačná šachta – sklad farebných kovov:

Betónová prefabrikovaná.

 

Odvodňovacie rigoly:

Na spevnených plochách, sú vyhotovené z betónových zľabov prekrytých kovovou mrežou.

 

Priepust pri vstupe do areálu

Betónový priepust pod komunikáciou pri vstupe do areálu.

 

Prípojka NN – sklad farebných kovov

NN prípojka pre sklad farebných kovov.

 

Spevnené plochy betónové

Betónové spevnené plochy na par. č. EKN 76/3, časť 76/5, 80, 523/2, 536/3, 792/10 a parc. č. CKN 659/23.

 

Podkladná vrstva pod betónovú plochu

Podkladná vrstva pre betónovú plochu, po ktorej premávajú ťažké nákladné vozidlá a manipulačná technika.

 

Spevnená plocha asfaltová

Nové asfaltové povrchy na pôvodnej spevnenej betónovej plocvhy na parc. č. EKN časť 76/5 a CKN 705/6 a v rozsahu asi 80% celkovej výmery.

 

Podklad pod asfaltovou plochou

Pôvodná betónová plocha pod asfaltovým povrchom.

 

Zemné práce pod asf. spevnenou plochou

Miestne cestné komunikácie.

 

Oporný múr pôvodný

Betónový – monolitický.

 

Oporný múr nový

Nový oporný múr doplňujúci pôvodný oporný múr.

 

Skládkové boxy kovového odpadu

Skladové boxy (21 ks) sú z troch strán ohraničené betónovými prefabrikátmi v tvare L, predná strana je otvorená. Prefabrikáty sú uložené na betónovej ploche, v hornej časti spojené kovovými sponami. Boxy majú rôzne rozmery podľa predpokladaného množstva skladovaného odpadu. Výška boxov je 3,0m hrúbka panelov je 16 cm.

 

Automobilová váha, parc. č. 705/6

Automobilová váha na parc. č. CKN 705/4 (podľa nezapísaného CP na parc. č. CKN 705/14). Betónová vaňa mostovej váhy dĺžky 19,0 m šírka 4,0 m, hĺbka 2,7 m. Užívaná od roku 2008, podľa kolaudačného rozhodnutia.

 

Oporný múr kamenný

Kamenný oporný múrik na parc. č. 705/4.

 

Iné stavby:

 

Samonosná posuvná brána, parc .č. 705/6

Plotové vráta s elektrickým pohonom uzatvárajú vstup na pozemok zo štátnej cesty.

 

Zlúčené stavby:

 

Budova závodného stravovania s. č. 134

 

Budova závodného stravoania s. č. 134 -časť “A“, p.č. 134:

Administratvno – obchodná časť, ktorá sa nachádza na pozemku č. 304. Jedná sa o samostatný objekt z celku závodného stravovania, ktorý pozostáva z troch budov. Budova závodného stravovania so súpisným číslom bola daná do užívania v roku 1950.  V súčasnosti časť “A“ komplexu stavieb nie je využívaná na žiadny účel. Budova je napojená na rozvod elektrickej energie, vody, kanalizácie a zemného plynu. V čase obhliadky sú budove riešené dva samostatné pivničné priestory prístupné z vonkajšieho terénu. Na prízemí boli pravdepodobne riešené dva samostatne prístupné obchodné priestory, kancelárske, bývalé výrobné a komunikačné priestory. Základy sú monolitické betónové pásové. Izolácia proti zemnej vlhkosti nie je riešená. Nový systém je tvorený murivom z pálenej tehly v skladobnej hrúbke 65 cm. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s podhľadom. Zastrešenie bez krytiny je tvorené dreveným valbovým a aj sedlovým krovom. Krytina na krove je z pozinkovaného rovného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky. V kancelárskych priestoroch je drevený obklad na stropoch. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Vnútorné keramické obklady sú riešené v minimálnom rozsahu. Dvere sú drevené rámové. Okná sú dvojité drevené s doskovým ostením a aj zdvojené drevené. Podlahy sú betónové s cementovým poterom, z PVC a z keramickej dlažby. Vykurovanie je lokálne – plynové kachle typu Gamat nefunkčné. Elektroinštalácia je svetelná, motorická – nefunkčná. Bleskozvod je na budove osadený. Rozvod vody – nefunkčný. Vnútorná kanalizácia je nefunkčná. Rozvod zemného plynu je nefunkčný. Ohrev teplej vody nie je riešený. Hygienické zariadenia a WC nie sú riešené. Vybavenie kuchyne nie je riešené. Ostatné vybavenie nie je.   

 

Budova závodného stravovania s. č. 134 – časť “B“, p. č. 304:

Jedná sa o samostatný objekt z celku závodného stravovania, ktorý pozostáva z troch budov. Uvedená stavba má prevádzkové priestory a viac ako polovica využiteľnej podlahovej plochy je určená na nebytové účely, preto sa jedná o nebytovú budovu. Stavba bola daná do užívania v roku 1950. V súčasnosti predmetná budova nie je využívaná na žiadny účel. Budova je riešená ako konštrukčný dvojtrakt. V súčasnosti je v budove riešený len jeden priestor, ktorý pravdepodobne slúžil ako menšia jedáleň. Budova je napojená na rozvod elektrickej energie a zemného plynu. Napojenie na rozvody vody a kanalizácie nie je riešené. Základy sú monolitické betónové pásové v kombinácie s pätkovými. Izolácia proti zemnej vlhkosti je vodorovná. Nosný systém je tvorený obvodovým murivom z pálenej tehly a v strednej časti je riešený monolitický železobetónový pozdĺžny rám. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové. Plochá strecha je riešená ako jednoplášťová zateplená. Krytina na plochej streche je z asfaltovej privarovanej lepenky. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky, ktoré sú doplnené zaveseným hliníkovým podhľadom typu Feal. Dvere sú hladké plné sú odstránené. Vrát sú oceľové otvárame. Okná sú zdvojené oceľové. Podlahy sú z keramickej dlažby. Vykurovanie bolo lokálne plynovými kachľami Gamat, ktoré sú odstránené. Elektroinštalácia svetelná je odstránená. Bleskozvod sa na budova nachádza. Rozvod vody a odkanalizovanie nie je riešené. Vybavenie kuchyne nie je riešené. Ostatné vybavenie nie je riešené. Ako naviac vybavenie bola riešené vzduchotechnika, z ktorej zostali len čiastočné rozvody prekryté podhľadom typu Feal.

 

Budova závodného stravovania s. č. 134 – časť “C“, p. č. 304:

Jedná sa o samostatný objekt z celku závodného stravovania, ktorý pozostáva z troch budov. Budova bola daná do užívania v roku 1950. V súčasnosti budova nie je využívaná na žiadny účel. Budova je riešená ako konštrukčný trojtrakt so sociálnym prístavkom. Budova je napojená na rozvod elektrickej energie, vody, kanalizácie a zemného plynu. Základy sú monolitické betónové pásové v kombinácie s pätkovými. Izolácia proti zemnej vlhkosti je vodorovná. Nosný systém je tvorený obvodovým murivom z pálenej tehly a v strednej časti sú riešené monolitické železobetónové rámy. Stropné konštrukcie sú monolitické železobetónové rebrové. Plochá strecha je riešená ako jednoplášťová zateplená. Krytina na ploche jstreche je z asfaltovej privarovanej lepenky. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovnaého plechu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vápenné hladké omietky, ktoré sú doplnené zaveseným hliníkovým podhľadom typu Feal. Úpravy vonkajších povrchov tvoria omietky vápenné hladké. Dvere hladké plné sú odstránené. Vráta sú oceľové otváravé. Okná sú zdvojené oceľové. Podlahy sú z keramickej dlažby. Vykurovanie bolo lokálne plynovými kachľami Gamat, ktoré sú odstránené. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Bleskozvod sa na budove nachádza. Je tu rozdvod studenej a teplej vody. Vnútorná kanalizácia je riešená zo všetkých zariaďovacích predmetov. Rozvod zemného plynu bol riešený, v súčasnosti je odstránený. Ohrev teplej vody nie je riešený. Hygienické zariadenia a WC sú riešené v prístavk. Vybavenie kuchyne nie je riešené. Ostatné vybavenie nie je riešené.

 

Elektrorozvodňa, parc. č. 304

Jedná sa o elektrorozvodňu Budovy závodného stravovania s. č. 134. Budova bola daná do užívania v roku 1950. Budova je napojená len na rozvod elektrickej energie. Napojenie na rozvody vody, kanalizácie a zemného plynu nie sú riešené. V súčasnosti je v budove riešený len priestor vlastnej rozvodne. 1. nadzemné podlaženie bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie – murované z pálenej tehly. Vodorovné nosné konštrukcie – stopy železobetónové. Strecha – krytina na plochých strechách z asfaltových privarovaných pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov – vápenná hladká omietka. Úpravy vnútorných povrchov vápenná hladká omietka. Výplne otvorov – dvere oceľové, sú odstránené. Podlahy – dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter, vodorovná izolácia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie – len svetelná poistkové automaty.

 

Prekrytie vstupu do átria, parc. č. 304

Prekrytie vstupu do átria z Budovy závodného stravovania so súpisným číslom 134, daná do užívania v roku 1950. Prekrytie vstupu nie je napojené na rozvod elektrickej energie, vody, kanalizácie a zemného plynu. V čase obhliadky tvorí prekrytie len jeden z čelnej strany otvorený priestor. 1. nadzemné podlaženie bez podmurovky, iba základové pásy. Zvislé nosné konštrukcie – murované z pálenej tehly. Vodorovné nosné konštrukcie – stopy železobetónové. Strecha – krytina na plochých strechách z asfaltových privarovaných pásov, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov – vápenná hladká omietka. Úpravy vnútorných povrchov vápenná hladká omietka. Výplne otvorov – dvere oceľové, sú odstránené. Podlahy –cementový poter.

 

Plot zadný

Nachádza sa na zadnej strane pozemku a na uličnej strane pozemku pri sociálnom prístavku. Plot bol vybudovaný v č. 1950. V plote nie sú osadené plotové vráta a ani plotové vrátka. Základy sú betónové len okolo stĺpikov. Výplň plotu je zo strojového pletiva na oceľových stĺpikoch. Výška výplne bez podmurovky je 1,50 m.

 

Plot čelný

Nachádza sa na uličnej strane pozemku pri časti “A“ budovy závodného stravovania. Plot bol vybudovaný v roku 1950. V plote sú osadené plotové 1x vráta a 1x plotové vrátka. Základy sú betónové len okolo stĺpikov. Výplň plotu je zo strojového pletiva na oceľových stĺpikoch. Výška výplne bez podmurovky je 1,50 m. Plotové vráta a vrátka sú z kovových profilov.

 

Asfaltová plocha, par. č. 304

Jedná sa o asfaltovú plochu vo dvore budovy závodného stravovania, ktorá bola vybudovaná v č. 1950.

 

POZEMKY:

Jedná sa o pozemky parcely registra “C“ a registra “E“, pozemky sa nachádzajú v zastavanom územní obce Prakovce. Na pozemku parc. RCKN č. 659/21 sa nachádza dielňa ORV bez s. č. Na pozemku parc. RCKN č. 693 sa nachádza sklad farebných kovov. Na pozemkoch sa nachádzajú nebytové stavby pre priemysel s bežným technickým vybavením. Lokalitu v ktorej sa nachádzajú pozemky je možné hodnotiť ako priemyselnú polohu – areál bývalých ZŤS Prakovce. Vybavenie – pozemky majú veľmi dobrú vybavenosť (miestne rozvody vody, elektriny, kanalizácie a zemného plynu). Prístup k pozemkom je po spevnených komunikáciách.

Pozemok p.č. 304 na LV č. 579 – na pozemku sa nachádza budova závodného stravovania s. č. 134. Pozemok p.č. 163/1 na LV č. 579 – na pozemku sa nenachádzajú žiadne stavby, pozemok má možnosť dobre vybavenosti (miestne rozvody vody, elektriny a zemného plynu). Prístup  k pozemku je po spevnených komunikáciách.  Pozemky p.č. 242/1, 248/1 a 256 na LV č. 579 – na pozemkoch nie sú žiadne stavby, pozemky majú možnosť veľmi dobrej vybavenosti (miestne rozvody vody, elektriny, kanalizácie a zemného plynu), prístup k pozemkom je po nespevnených komunikáciách.  Pozemky p.č. 712 a 713 na LV č. 579 – pozemky nie sú využívané, t.j. na pozemkoch sa nenachádza žiadna stavba, možnosť napojenia na miestne rozvody vody, elektriny, kanalizácie a zemného plynu. Prístup k pozemkom je po spevnených komunikáciách.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami:

LV č. 1030:

Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s. , IČO 31320155, Mlynské nivy 1, 82990 Bratislava na základe zmluvy o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti. 1511/2010/ZZ zo dňa 2.8.2010 podľa V 474/2010 zo dňa 19.8.2010 na nehnuteľnosti: pozemok registra C KN parcelné číslo 659/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 659/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 659/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 693, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 705/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 705/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 951 m2, pozemok registra E KN, parcelné číslo 76/3, trvalé trávne porasty o výmere 176 m2, pozemok registra E KN parcelné číslo 76/5, trvalé trávne porasty o výmere 584 m2, pozemok registra E KN parcelné číslo 80, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, pozemok registra E KN parcelné číslo 90/2, trvalé trávne porasty o výmere 7 m2, pozemok registra E KN parcelné číslo 90/3, trvalé trávne porasty o výmere 42 m2, pozemok registra E KN parcelné číslo 523/2, trvalé trávne porasty o výmere 681 m2, pozemok registra E KN parcelné číslo 792/10, vodné plochy o výmere 2439 m2, stavby bez súpisné ho čísla - dielne ORV na pozemku registra C KN s parcelným číslom 659/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2, stavba bez súpisného čísla - sklad ORV na pozemku registra C KN s parcelným číslom 659/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2, stavba bez súpisného čísla - sklad farebných kovov na pozemku registra C KN s parcelným číslom 693, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2 - 160/10, Z-551/2017-164/17

Záložné právo na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. 2013/2011/ZZ zo dňa 13.2.2012 k nehnuteľnostiam: pozemky, parcely registra C KN č. 659/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2, č. 659/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2, č. 659/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2, č. 693, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2, č. 705/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, č. 705/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 951 m2, pozemky, parcely registra E KN č. 76/3, trvalé trávne porasty o výmere 176 m2, č. 76/5, trvalé trávne porasty o výmere 584 m2, č. 80, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, č. 90/2, trvalé trávne porasty o výmere 7 m2, č. 90/3, trvalé trávne porasty o výmere 42 m2, č. 523/2, trvalé trávne porasty o výmere 681 m2, č. 792/10, vodné plochy o výmere 2439 m2, stavba bez súpisného čísla - dielne ORV na pozemku registra C KN s parcelným číslom 659/21, stavba bez súpisného čísla - sklad ORV na pozemku registra C KN s parcelným číslom 659/22, stavba bez súpisného čísla - sklad farebných kovov na pozemku registra C KN s parcelným číslom 693 v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 31320511, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, V 91/2012 - 38/12, Z-551/2017 - 164/17

Záložné právo na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. 425/2012/ZZ k nehnuteľnostiam: pozemky, parcely registra C KN č. 659/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2, č. 659/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2, č. 659/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2, č. 693, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2, č. 705/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, č. 705/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 951 m2, parcely registra E KN č. 76/3, trvalé trávne porasty o výmere 176 m2, č. 76/5, trvalé trávne porasty o výmere 584 m2, č. 80, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, č. 90/2, trvalé trávne porasty o výmere 7 m2, č. 90/3, trvalé trávne porasty o výmere 42 m2, č. 523/2, trvalé trávne porasty o výmere 681 m2, č. 792/10, vodné plochy o výmere 2439 m2, stavba bez súpisného čísla - dielne ORV na pozemku registra C KN s parcelným číslom 659/21, stavba bez súpisného čísla - sklad ORV na pozemku registra C KN s parcelným číslom 659/22, stavba bez súpisného čísla - sklad farebných kovov na pozemku registra C KN s parcelným číslom 693 v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 31320511, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, V 198/2012 - 74/12, Z 1178/2015 - 392/15, Z-551/2017 - 164/17

Záložné právo na základe zmluvy o zriadení záložného práva č.404/2013/ZZ k nehnuteľnostiam: pozemok registra C KN parcelné číslo 659/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 659/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 659/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 659/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 671/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 970 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 672, zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 693, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 705/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 705/6, zastavané plochya nádvoria o výmere 951 m2, pozemok registra EKN parcelné číslo 76/3, trvalé trávne porasty o výmere 176 m2, pozemok registra EKN parcelné číslo 76/5, trvalé trávne porasty o výmere 584 m2, pozemok registra EKN parcelné číslo 80, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, pozemok registra EKN parcelné číslo 90/2, trvalé trávne porasty o výmere 7 m2, pozemok registra EKN parcelné číslo 90/3, trvalé trávne porasty o výmere 42 m2, pozemok registra EKN parcelné číslo 523/2, trvalé trávne porasty o výmere 681 m2, pozemok registra EKN parcelné číslo 792/10, vodné plochy o výmere 2439 m2, stavba bez súpisného čísla - dielne ORV na pozemku registra C KN s parcelným číslom 659/21, stavba bez súpisného čísla - sklad ORV na pozemku registra C KN s parcelným číslom 659/22, stavba bez súpisného čísla - sklad farebných kovov na pozemku registra C KN s parcelným číslom 693 v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 31320155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, V 148/2013 - 161/13, Z 1178/2015 - 392/15, Z-551/2017 - 164/17

Záložné právo na základe zmluvy o zriadení záložného práva č.433/2013/ZZ k nehnuteľnostiam: pozemok registra C KN parcelné číslo 659/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 659/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 659/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 659/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 671/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 970 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 672, zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 693, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 705/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 705/6, zastavané plochya nádvoria o výmere 951 m2, pozemok registra EKN parcelné číslo 76/3, trvalé trávne porasty o výmere 176 m2, pozemok registra EKN parcelné číslo 76/5, trvalé trávne porasty o výmere 584 m2, pozemok registra EKN parcelné číslo 80, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, pozemok registra EKN parcelné číslo 90/2, trvalé trávne porasty o výmere 7 m2, pozemok registra EKN parcelné číslo 90/3, trvalé trávne porasty o výmere 42 m2, pozemok registra EKN parcelné číslo 523/2, trvalé trávne porasty o výmere 681 m2, pozemok registra EKN parcelné číslo 792/10, vodné plochy o výmere 2439 m2, stavba bez súpisného čísla - dielne ORV na pozemku registra C KN s parcelným číslom 659/21, stavba bez súpisného čísla - sklad ORV na pozemku registra C KN s parcelným číslom 659/22, stavba bez súpisného čísla - sklad farebných kovov na pozemku registra C KN s parcelným číslom 693, v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 31320155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, V 164/2013 - 162/13,Z 1178/2015 - 392/15, Z-551/2017 - 164/17

Záložné právo na nehnuteľnosti: pozemok registra C KN parcelné číslo 659/17, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 659/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 281 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 659/22, zastavané plochy a nádvoria o výmere 206 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 659/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 80 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 671/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 970 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 672, zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 693, zastavané plochy a nádvoria o výmere 194 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 705/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 51 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 705/6, zastavané plochy a nádvoria o výmere 951 m2, pozemok registra E KN parcelné číslo 76/3, trvalé trávne porasty o výmere 176 m2, pozemok registra E KN parcelné číslo 76/5, trvalé trávne porasty o výmere 584 m2, pozemok registra E KN parcelné číslo 80, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, pozemok registra E KN parcelné číslo 90/2, trvalé trávne porasty o výmere 7 m2, pozemok registra E KN parcelné číslo 90/3, trvalé trávne porasty o výmere 42 m2, pozemok registra E KN parcelné číslo 523/2, trvalé trávne porasty o výmere 681 m2, pozemok registra E KN parcelné číslo 792/10, vodné plochy o výmere 2439 m2, stavba bez súpisného čísla - dielne ORV na pozemku registra C KN s parcelným číslom 659/21, stavba bez súpisného čísla - sklad ORV na pozemku registra C KN s parcelným číslom 659/22, stavba bez súpisného čísla - sklad farebných kovov na pozemku registra C KN s parcelným číslom 693 v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 31320155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. 1440/2013/ZZ - V 639/2013 zo 16.9.2013 - 231/2013, Z 1178/2015 - 392/15, Z-551/2017 - 164/17

LV č. 579:

Záložné právo na základe zmluvy o zriadení záložného práva č.404/2013/ZZ k nehnuteľnostiam: pozemok registra C KN parcelné číslo 163/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7263 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 242/1, orná pôda o výmere 15 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 248/1, orná pôda o výmere 95 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 256, orná pôda o výmere 448 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 304, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2165 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 712, ostatné plochy o výmere 1038 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 713, zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2, stavba so súpisným číslom 134 - budova závod. strav. na pozemku registra C KN s parcelným číslom 304 v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 31320155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, V 148/2013 - 161/13, Z 1348/2014 - 435/14, Z-551/2017 - 164/17

Záložné právo na základe zmluvy o zriadení záložného práva č.433/2013/ZZ k nehnuteľnostiam: pozemok registra C KN parcelné číslo 163/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7263 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 242/1, orná pôda o výmere 15 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 248/1, orná pôda o výmere 95 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 256, orná pôda o výmere 448 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 304, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2165 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 712, ostatné plochy o výmere 1038 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 713, zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2, stavba so súpisným číslom 134 - budova závod. strav. na pozemku registra C KN s parcelným číslom 304 v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 31320155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, V 164/2013 - 162/13, Z 1348/2014 - 435/14, Z-551/2017 - 164/17

Záložné právo na nehnuteľnosti: pozemok registra C KN parcelné číslo 163/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 7263 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 242/1, orná pôda o výmere 15 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 248/1, orná pôda o výmere 95 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 256, orná pôda o výmere 448 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 304, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2165 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 712, ostatné plochy o výmere 1038 m2, pozemok registra C KN parcelné číslo 713, zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2, stavba so súpisným číslom 134 - budova závod. strav. na pozemku registra C KN s parcelným číslom 304 v prospech: Všeobecná úverová banka, a.s., IČO 31320155, Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava na základe zmluvy o zriadení záložného práva č. 1440/2013/ZZ - V 639/2013 zo 16.9.2013 - 231/2013, Z 1348/2014 - 435/14, Z-551/2017 - 164/17
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 70 000,00 € (slovom: sedemdesiattisíc eur)
K. Najnižšie podanie Bolo urobené.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Matúš Bandurčin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo xxxxx
c) Názov obce xxxxx d) PSČ xxxxx
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 6/2018 ktorý vypracovala znalecká organizácia KONTECH, s. r. o., Hurbanova 351/16, 914 51 Trenčianske Teplice, odbor: Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie: Oceňovanie a hodnotenie podnikov, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka č. 650/R. Osoba oprávnená k ohodnoteniu predmetných zložiek majetku: Ing. František Nekoranec, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 912481.
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 05.03.2018.
Cena určená znaleckým posudkom: 306 868,00 € (slovom: tristošesťtisícosemstošesťdesiatosem eur).