Dražba nehnuteľností v obci Prešov v katastrálnom území Prešov

Katastrálne územie:
Prešov
Obec:
Prešov

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 182.000,00 11.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 172/2017
Typ dražobnej vyhlášky: 172/2017
Poradie dražby: 1
Exekútor: Richard Gibarti
Ulica: Konštantínová 6
Obec: Prešov
PSČ: 08001
Dátum konania dražby: 11.07.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Konštantínova 6, 08001Prešov
Vlastník: vevo s.r.o.
Sídlo: Vansovej 9, 080 01 Prešov
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 30.05.2018
Znalecká hodnota: 182.227,08
Reálna hodnota: 182.000,00
Výška zábezpeky: 91.000,00
Číslo bankového účtu: SK18 1111 0000 0068 5893 7010
Najnižšie podanie: 182.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK18 1111 0000 0068 5893 7010
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Z exekučného spisu nie su známe žiadne žiadne závady, ktoré vydražiteľ v zmysle ust. § 153 ods. 1 Exekučného poriadku musí prevziať bez započítania na najvyššie podanie.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Povinný odovzdá vydraženú nehnuteľnosť vydražiteľovi po zaplatení najvyššieho podania a po právoplatnom rozhodnutí súdu o schválení príklepu. Ust. § 150 Exekučného poriadku tým nie sú dotknuté.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby.
Dátum obhliadky: 09.07.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: na mieste samom v k.ú. Prešov, parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape, parcela č. 6186/1 a parcela č. 6186/33
Ďalšie informácie : Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti, a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať na zrážku z najvyššieho podania. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby, a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu dobromyseľného vydražiteľa. Osoby, ktoré majú k draženej nehnuteľnosti predkupné právo, ho môžu uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Povinný odovzdá vydraženú nehnuteľnosť vydražiteľovi po zaplatení najvyššieho podania a po právoplatnom rozhodnutí súdu o schválení príklepu. Ust. § 150 Exekučného poriadku tým nie sú dotknuté.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Prešov
     Obec : Prešov
     Kataster : Prešov
     Číslo listu vlastníctva: 9758
   Parcela
     Parcelné číslo: 6186/1
     Výmera: 2298
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 6186/33
     Výmera: 1034
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: