Dražba nehnuteľností v obci Prešov v katastrálnom území Prešov

Katastrálne územie:
Prešov
Obec:
Prešov

Podanie: Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie N/A 01.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe (podľa § 18 zákona č. 527/2002 Z.z.):
Dražba číslo 045/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Československá obchodná banka, a.s
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Žižkova
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 36854140
C. Miesto konania dražby konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov.
D. Dátum konania dražby 01. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3948, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 12632 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 6527/2 o výmere 127 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • garáž so súpisným číslom 12633 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 6527/3 o výmere 39 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 6527/1 o výmere 548 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 6527/2 o výmere 127 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 6527/3 o výmere 39 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“).
I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Práva a záväzky na predmete dražby sa dopĺňajú o:

d) Poznamenáva sa Žaloba o určenie vlastníckeho práva, sp. zn. 20C/22/2018, podaná na Okresný súd Prešov dňa 18.05.2018, podľa P 163/2018.

Na základe uvedeného je aktuálny stav práv a záväzkov na predmete dražby nasledovný:

Práva a záväzky na predmete dražby:
a) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Československá obchodná banka, akciová spoločnosť, IČO: 36 854 140, so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B, podľa V 1382/2013,
b) Záložné právo v prospech navrhovateľa dražby, spoločnosti Československá obchodná banka, akciová spoločnosť, IČO: 36 854 140, so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B, podľa V 367/2015,
c) Záložné právo v prospech spoločnosti LEDEKON s.r.o., Horárska 27, 080 01 Prešov, podľa V 619/2017,
d) Poznamenáva sa Žaloba o určenie vlastníckeho práva, sp. zn. 20C/22/2018, podaná na Okresný súd Prešov dňa 18.05.2018, podľa P 163/2018.


K iným zmenám v Oznámení o konaní dražby č. 045/2018 nedošlo.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul
b) meno
c) priezvisko
d) sídlo ,