Dražba nehnuteľností v obci Prešov v katastrálnom území Prešov

Katastrálne územie:
Prešov
Obec:
Prešov

Podanie: Oznámenie o zmarení/neplatnosti dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 25.09.2014 Stiahnuť
MONEMUS, s.r.o.
Oznámenie o zmarení/neplatnosti dobrovoľnej dražby (podľa § 21 zákona č. 527/2002 Z.z.):
Dražba číslo D2o/2014
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MONEMUS, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hlavná1108001 Prešov
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hlavná
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Prešov d) PSČ 08001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Prešov , oddiel: Sro , vložka číslo: 24793/P
IV. IČO/ dátum narodenia 46285211
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko DS service, s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava – mestská časť Petržalka d) PSČ 85101
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 36842303
C. Miesto konania dražby Duchnovičovo námestie č. 1, 080 01 Prešov, 2. nadzemné podlažie, č. dverí: 234/2
D. Dátum konania dražby 25. 09. 2014
E. Čas konania dražby
F. Kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby boli nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Prešov, obec: Prešov, k.ú. Prešov, evidované v Katastri nehnuteľností Okresného úradu Prešov na LV č. 8254, a to

    • pozemok - parcela registra „C“ č. 9310/535 o výmere 1022 m², druh – zastavané plochy a nádvoria,
    • stavba so súpisným č. 7102 postavená na parcele registra „C“ č. 9310/535, popis stavby: iná budova.
Dražobník oznamuje:

že dražba je neplatná podľa rozsudku Okresného súdu Prešov zo dňa 05.10.2016, sp. zn.: 29C/424/2014-352, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 12.06.2018.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.