Dražba nehnuteľností v obci Prešov v katastrálnom území Prešov

Katastrálne územie:
Prešov
Obec:
Prešov

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 29.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 143/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel LINEAS s.r.o., Budovateľská 14, 080 01 Prešov - "Salónik I."
D. Dátum konania dražby 29. 06. 2018
E. Čas konania dražby 15:20 hod.
F. Kolo dražby Opakovaná dražba- 4.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 12695, Okresný úrad Prešov– katastrálny odbor, okres: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov a to:

 

Pozemky - parcely registra ,,C“:

parcela č. 6171/6, výmera: 695 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parcela č. 6171/7, výmera: 532 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parcela č. 6171/8, výmera: 86 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parcela č. 6171/10, výmera: 1187 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

Stavby:

súpisné č. 11628, na parcele č. 6171/6, druh stavby: Budova zdravotníckeho a sociálneho zariadenia, popis stavby: CENTR.ZDR.SLUŽ.VITAL

súpisné č. 11628, na parcele č. 6171/7, druh stavby: Budova zdravotníceho a sociálneho zariadenia, popis stavby: CENTR.ZDR.SLUŽ.VITAL

 

s príslušenstvom, ktoré nie je zapísané alebo sa nezapisuje na list vlastníctva a to najmä: plot, kopaná studňa, prípojka vodovodu, prípojka kanalizácie, prípojka plynu, el. prípojka, spevnená plocha a pod.

 

Predmet dražby sa draží tak „ako stojí a leží“.

Predmet dražby sa draží v podiele 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Prevádzková budova s.č. 11628 na KN č. 6171/7

Predmetom dražby je samostatne stojaca dvojpodlažná budova bez podzemného podlažia. Nachádza sa v priemyselnej zóne Mesta Prešov s napojením na ulicu Budovateľská. Budova je postavená na rovinatom pozemku v blízkosti vodného toku Torysa s možnosťou napojenia na všetky dostupné inžinierske siete ako je mestský vodovod, kanalizácia a rozvod plynu. Budova je na liste vlastníctva zapísaná ako budova pre zdravotníctvo a sociálne zariadenia. Využívanie budovy je úplne iné a jedná sa o prevádzkovú budovu, využívaná ako dielne a menšie kancelárske priestory na prízemí. V roku 2009 bolo vydané stavebné povolenie na obnovu a nadstavu jestvujúcej budovy. Tieto práce na obnove a nadstavbe do dňa obhliadky nehnuteľnosti neboli dokončené.

Hlavná budova je pôvodne jednopodlažná stavba bez podzemného podlažia. V dobe ohodnotenia je na pôvodnej budove nedokončená nadstavba s prístavbou. Nosné konštrukčné prvky sú vo vzdialenosti menšej ako 10m. Zvislý konštrukčný systém nadzemného podlažia betónový stĺpový montovaný systému Zipp. Opláštenie je z porobetónových panelov. Zvislá nosná konštrukcia prístavba a nadzemného podlažia je murovaná. Základy sú ako základové pásy s kompletnými izoláciami. Strešná konštrukcia nad druhým nadzemným podlažím je riešená ako sedlová strecha z drevenej konštrukcie. Krytina strechy je riešená ako oceľová krytina ,,RUUKI-MONTERREY“. Stropná konštrukcia nadzemného podlažia je riešená betónovými stropnými panelmi. Stropná konštrukcia II. Nadzemného podlažia tvorí konštrukcia krovu so zateplením a opláštením zo sádrokartónových dosiek protipožiarných ,,RIGIPS RF“. Prístavba k budove bude slúžiť ako schodisko k priestorom druhého nadzemného podlažia. Schody sú z prostého betónu. Z južnej strany je navrhnuté oceľové točivé schodisko, ktoré nie je zrealizované. Stropnú konštrukciu nad II. nadzemným podlažím je navrhovaná zatepliť tepelnoizolačnými doskami ,, INSOVER UNIROLL“. Celý objekt je zateplený kontaktným zatepľovacím systémom na báze polystyrénu hr. 100mm. Vnútorné priečky sú murované v I. NP aj v II.NP. V nadstavbe nie sú dokončené vnútorné omietky. Vnútorné povrchy I. nadzemného podlažia sú hladké omietky. Podlahy vo vnútorných priestoroch sú na prízemí v dielňach betónové a v spoločných priestoroch sú podlahy z keramickej dražby a z PVC. V II. NP budú podlahy po dokončení plávajúce laminátové, v sociálnych priestoroch budú podlahy z keramickej dlažby. Okná sú v celom objekte nové drevené zdvojené - europrofily zasklené izolačným dvojsklom. Vnútorné dvere sú drevené osadené v oceľových zárubniach a v II. NP budú dvere drevené osadené v drevených zárubniach. Vykurovanie v celom objekte je ústredné napojené na centrálny zdroj tepla. Kotol ústredného vykurovania je osadený v I.NP ako plynový kotol. Na prízemí je funkčné ústredné vykurovanie s osadenými radiátormi. Na poschodí sú len rozvody vykurovania. Elektroinštalácia je v celej budove svetelná a v časti prízemie aj motorická. V celej budove je rozvod teplej a studenej vody z centrálneho zdroja. Kanalizácia zo sociálnych zariadení osobitne pre mužov a ženy je odvedená do mestskej kanalizačnej siete. Na každom poschodí boli sociálne zariadenia pre mužov a ženy. Sociálne zariadenia na poschodí nie sú dokončené. Objekt je napojený na mestský rozvod vodovodu a plynu.

Budova bola daná do užívania podľa predloženého potvrdenia v roku 1980. V čase obhliadky bola nedokončená nadstavba a prístavba k pôvodnej budove, ktorá začala na základe stavebného povolenia v roku 2009. Životnosť stavby bola stanovená na 80 rokov.

Oceľová hala na KN č. 6171/6

Oceľová hala je postavená vedľa prevádzkovej stavby. Hala je postavená na rovinatom pozemku. Oceľová hala je bez opláštenia a je zhotovená z oceľových stĺpov a prievlakov profilu I 500 a I 400. Stropná konštrukcia je vytvorená z oceľových trapézových plechov vyspádovaná do stredu. Podlaha je hrubá betónová. Odkanalizovaná. V objekte hala je len rozvod elektrickej energie.

 

Príslušenstvo:

Plot - oplotenie areálu firmy plotom z vlnitého plechu.

Kopaná studňa.

Prípojka vodovodu - napojenie objektu na mestský rozvod vodovodu.

Prípojka kanalizácie - napojenie objektu na mestský rozvod kanalizácie.

Prípojka plynu - napojenie objektu na mestský rozvod plynu.

Prípojka elektrická.

Spevnená plocha.

 

Oceňovaná prevádzková budova a oceľový sklad sklady sa a nachádza v katastrálnom území mesta Prešov v priemyselnej zóne mesta prístupne z ulice Budovateľská. Objekt je s dobrou dostupnosťou do centra mesta. Budova je prístupný s miestnej komunikácie, postavená na rovinatom pozemku s možnosťou napojenie na všetky inžinierske siete. V okolí sa nachádza zástavba priemyselnými budovami s prevádzkou bez negatívneho vplyvu na okolie. Dostupnosť k základnej občianskej vybavenosti je do 1 km. Vzdialenosť do centra krajského mesta Prešov je do 5 min. autom alebo mestskou hromadnou dopravou do 15 min. Orientácia hlavných miestností budovy je na juh a východ. Stavba je zaťažená zvýšenou prašnosťou a hlučnosťou z dopravy, vzhľadom na umiestnenie miestnosti.

Ohodnocovaná nehnuteľnosť svojím stavebno-technickým prevedením je uspôsobená na účel, na ktorý je v skutočnosti využívaná a na aký účel bola projektovaná.

Prevádzková budova je v dobe ocenenia vlastníkom využívaná. Prízemie je rozdelené na skladovacie priestory, dielne a menšie kancelárske priestory. Druhé nadzemné podlažie bude po dokončení využívané ako kancelárske priestory s menším bytom.

 

Pozemky:

Jedná sa o rovinatý pozemok umiestnený v zastavanom území mesta Prešov v priemyselnej zóne. Pozemok je vytvorený štyrmi parcelami. Pozemok je v celom rozsahu oplotený a má možnosť napojenia na všetky dostupné inžinierske siete.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
V 6443/2009-Zmluva o zriadení záložného práva č.000033A/CORP/09/141 pre UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A,813 33 Bratislava /00686930/ na parc.KN C 6171/6,6171/7,6171/8,6171/10 a stavba- centr. zdr. služ. Vital čs 11628 na parc. KN C 6171/6 a KN C 6171/7;

V 5406/2010-Zmluva o zriadení záložného práva č.000027A/CORP/10/141 pre Unicredit Bank
Slovakia, a.s., Šancová 1/A,813 33 Bratislava /00681709/ na parc.KN C 6171/6,6171/7,6171/8,6171/10 a stavba- centr. zdrav. služba Vital čs 11628 na parc.KN C 6171/6,6171/7;

V 6104/2011-Zmluva o zriadení záložného práva č.000027E/CORP/10/141 pre UniCredit Bank Slovakia, a.s., Šancová 1/A,813 33 Bratislava /00681709/ na parc. KN C 6171/6,6171/7,6171/8,6171/10 a stavba- centr. zdr. služ. Vital čs 11628 na parc. KN C 6171/6 a KN C 6171/7;
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 340.000,-EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Matúš Bandurčin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva x
b) Orientačné/súpisné číslo x
c) Názov obce x d) PSČ x
e) Štát x
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12345678
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 12/2017 zo dňa 12.01.2017, ktorý vypracoval znalec Ing. Milan Vinkler zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v odbore Stavebníctvo, odvetvie Pozemné stavby, Odhad hodnoty nehnuteľností, evidenčné číslo znalca 913775.