Dražba nehnuteľností v obci Prešov v katastrálnom území Prešov

Katastrálne územie:
Prešov
Obec:
Prešov

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 17.07.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 045/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik č. 202 na 2. poschodí hotela Dukla Prešov, a.s., Námestie legionárov 2, 080 01 Prešov
D. Dátum konania dražby 17. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:15 hod. – 10:25 hod.
F. Kolo dražby prvé opakované
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prešov, obec: Prešov, katastrálne územie: Prešov, zapísané v evidencii Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3948, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 12632 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 6527/2 o výmere 127 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • garáž so súpisným číslom 12633 s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 6527/3 o výmere 39 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 6527/1 o výmere 548 m2, druh pozemku: záhrady,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 6527/2 o výmere 127 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 6527/3 o výmere 39 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).

 

H. Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súp. č. 12632 s príslušenstvom, postavený na par. č. 6527/2 v kat. území Prešov.

Predmetom opakovanej dražby je samostatne stojaci rodinný dom nachádzajúci sa na ulici Pod kamennou baňou č. 71 v meste Prešov. Predmet opakovanej dražby bol daný do užívania v roku 2005. Predmet opakovanej dražby sa nachádza na rovinatom pozemku v časti samostatne stojacích rodinných domov. Predmet opakovanej dražby je napojený na verejný rozvod ELI, plynu, na verejný vodovod a na verejnú kanalizáciu. Predmet opakovanej dražby je jednopodlažný bez podpivničenia s obytným podkrovím nad celou zastavanou plochou predmetu opakovanej dražby.

 

Dispozičné riešenie:

V 1.NP sa nachádza zádverie, hala, obývacia izba, kuchyňa s jedálenským kútom, komora, kotolňa pod schodiskom, terasa prístupná z jedálne, WC, kúpeľňa a schodište do podkrovia.

V 2.NP sa nachádza chodba atypického pôdorysu, 3 x izba, kúpeľňa s WC a balkón prístupný z dvoch izieb (orientovaný do zadnej časti dvora).

 

Zastavaná plocha 1. NP je 124,94 m2.

Zastavaná plocha 2. NP je 121,49 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Základy predmetu opakovanej dražby sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Obvodové murivo 1. NP a podkrovia je murované z pálených tehál Porotherm o hr. 45 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády z minerálnej škrabanej omietky bez zateplenia. Priečky v predmete opakovanej dražby sú vybudované z pálených tehál. Strop nad prízemím je železobetónový s rovným podhľadom, nad podkrovím je strop zateplený z drevených trámov, ktorý je súčasťou strešnej konštrukcie so sadrokartónovým podhľadom. Omietky sú vápenné a štukové. Vykurovanie predmetu opakovanej dražby je riešené ako ústredné s plastohliníkovými rozvodmi, v 1. NP a v podkroví je zabezpečené panelovými radiátormi typu Korad a plynovým závesným turbo kotlom, ktorý je umiestnený v kotolni v prízemí predmetu opakovanej dražby pod schodiskom. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený kotlom ÚVK s vnútorným zásobníkom TÚV. Rozvod studenej vody je riešený z verejnej siete, rozvodom z plastového potrubia, vnútorné rozvody v predmete opakovanej dražby sú plastové. ELI v 1. NP je zabezpečená rozvodmi 220V a 380V, v podkroví je rozvod ELI 220 V napojený cez domový ističový rozvádzač umiestnený v zádverí predmetu opakovanej dražby. Strecha predmetu opakovanej držby je sedlová z drevených hranolov s krytinou Bramac. Strecha je na latách zateplená. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované a kompletné. Parapety sú taktiež pozinkované. Okná na všetkých podlažiach predmetu opakovanej dražby sú plastové EURO s izolačným dvojsklom. V 1. NP sa nachádza kúpeľňa vybavená plastovou vaňou, umývadlom. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu. Podlaha je z keramickej dlažby. V 1. NP je umiestnené aj samostatné WC kombi s umývadlom. Povrchové úpravy stien vo WC sú z keramických obkladov. Podlaha je z keramickej dlažby. Kotolňa pod schodiskom v 1. NP je vybavená plynovým závesným turbo kotlom so zásobníkovým ohrievačom TÚV. Povrchové úpravy stien kotolne sú zo štukovej omietky, podlaha kotolne je z keramickej dlažby. Kúpeľňa umiestnená v podkroví je vybavená plastovou vaňou, umývadlom, samostatnou sprchou a WC kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky stropu. Podlaha je z keramickej dlažby. Interiérové dvere v predmete opakovanej dražby sú dyhované na báze dreva plné a presklené vložené do obložkových zárubní na báze dreva. Vchodové dvere do predmetu opakovanej dražby sú plastové EURO s izolačným dvojsklom a celoobvodovým kovaním. Podlahy obytných miestnosti v 1. NP a v podkroví sú s povrchovou úpravou z plávajúcej laminátovej podlahy položenej na cementový poter. Podlahy príslušenstva v 1. NP a v podkroví sú z keramickej dlažby. Kuchyňa v 1.NP je vybavená kuchynskou linkou na báze dreva, plynovým sporákom s varnou doskou zapustenou do pracovnej dosky s el. rúrou a s digestorom, plastovým drezom s pákovou kuchynskou stojankovou batériou. Podlaha kuchyne je z keramickej dlažby položenej na betónový poter, obklad steny za kuchynskou linkou je na báze dreva. V prízemí predmetu opakovanej dražby je rozvod zemného plynu na kúrenie a varenie. K premetu opakovanej dražby prislúcha aj kopaná studňa o hĺbke 8 m s elektrickým čerpadlom.

 

2. Garáž so súp. č. 12633 s príslušenstvom, postavená na par. č. 6527/3 v kat. území Prešov.

Garáž bola daná do užívania v roku 2005. Garáž je murovanej konštrukcie z pórobetónových tvárnic hrúbky 15-30 cm. Garáž je vybudovaná na betónových základových pásoch a betónovej podmurovke o výške do 50 cm, ktorá je z vonkajšej strany fasády obložená kamennou bridlicou. Povrchová úprava fasády je zrealizovaná škrabanou omietkou bez zateplenia, omietka z vnútornej strany je s povrchovou úpravou hladká omietka. Garáž má vodorovnú izoláciu proti vode. Strop garáže je drevený trámový s rovným sadrokartónovým podhľadom. Strecha je sedlová na hambálkovom krove a s krytinou Bramac na latovaní. Klampiarske konštrukcie tvoria pozinkované žľaby a zvody. Podlaha v garáži je z keramickej dlažby. Dvere z garáže do zadnej časti dvora sú plastové EURO, okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vráta garáže sú výsuvné segmentové s elektrickým pohonom.

 

Zastavaná plocha garáže je 38,98 m2.

 

Príslušenstvo domu tvorí najmä:

1. Bazén

Bazén je zakopaný pod úroveň terénu. Bazén je laminátový s prestrešením, t. j. posuvnou strechou z lexanu na ľahkej hliníkovej konštrukcií. Bazén je po záplavách v roku 2014 čiastočne poškodený (prasknuté dno bazéna s poškodenou izoláciou dna bazénu). Bazén bol daný do užívania v roku 2005.

 

Objem bazéna je 99,19 m3.

 

2. Altánok

Altánok je drevenej konštrukcie z drevených hranolov so sedlovou strechou pokrytou betónovou ťažkou krytinou na latovaní. Altánok bol daný do užívania v roku 2005. Zadnú stenu altánku tvorí oplotenie z lomového kameňa. Podlaha v altánku je z kamennej bridlice kladenej do betónu s vyšparovaním cementovou maltou.

 

Zastavaná plocha altánku je 18,00 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
a) Poznamenáva sa Žaloba o určenie vlastníckeho práva, sp. zn. 20C/22/2018, podaná na Okresný súd Prešov dňa 18.05.2018, podľa P 163/2018,
b) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby, spoločnosti Československá obchodná banka, akciová spoločnosť, IČO: 36 854 140, so sídlom: Žižkova 11,0, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B, podľa V 1382/2013,
c) Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby, spoločnosti Československá obchodná banka, akciová spoločnosť, IČO: 36 854 140, so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B, podľa V 367/2015,
d) Záložné právo v prospech spoločnosti LEDEKON s.r.o., Horárska 27, 080 01 Prešov, podľa V 619/2017,

J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 138.800,- EUR (slovom: jednostotridsaťosemtisícosemsto EURO)
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 55/2018 zo dňa 10.03.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
185.000,- EUR (slovom: jednostoosemdesiatpäťtisíc EURO)