Dražba nehnuteľností v obci Prešov v katastrálnom území Nižná Šebastová

Katastrálne územie:
Nižná Šebastová
Obec:
Prešov

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 47400€ 06.09.2018 Stiahnuť
Auctioneer s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 002/2017-2
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Auctioneer s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Špitálska6181108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Špitálska
b) Orientačné/súpisné číslo 61
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 68079/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45881014
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko OTP Banka Slovensko a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Štúrova
b) Orientačné/súpisné číslo 5
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 81354
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31318916
C. Miesto konania dražby Ul. Špitálska 61, 811 08 Bratislava, 3. poschodie, zasadačka OTP Faktoring Slovensko s.r.o., miestnosť č.4
D. Dátum konania dražby 06. 09. 2018
E. Čas konania dražby 13:00
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

STAVBY / POZEMKY

Okres

Obec

Katastrálne

Územie

Číslo listu vlastníctva

Súpisné

číslo

Parcelné číslo / na parcele číslo

Parcely registra

Výmera v m2

Druh pozemku/

stavby

Prešov

Prešov

Nižná Šebastová

1346

 

2790

 

„C“

94

 

 

Zastavané plochy a nádvoria

Prešov

Prešov

Nižná Šebastová

1346

 

2791

 

„C“

2644

Trvalé trávne porasty

H. Opis predmetu dražby

Analýza polohy nehnuteľností:

Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Prešov. Parcely vedené na liste vlastníctva ako zastavané plochy a nádvoria s umiestnením v zastavanom území obce, na okraji mesta pri hlavnej komunikácii smerujúcej na Vranov - Fintice, nachádzajú sa v časti Nižná Šebastová, v zástavbe rodinných domov, v blízkosti kúpeľného zariadenia a parku, Pozemky sú prístupné po verejnej komunikácii z ulice Fintická. Dostupnosť obchodnej siete a služieb, úradov a centra je je do 15 minút, vzdialenosť cca 7 km. Pozemky krajinnej zelene parcela pod štátnou komunikáciou. Konfliktné skupiny obyvateľstva neboli zistené

Analýza využitia nehnuteľností:

Pozemok vedený parc. KN č. 2790 na LV ako zastavané plochy, parcela pod štátnou komunikáciou, parc. KN č. 2791 trvalé trávne porasty, má funkčné využitie ako plocha krajinnej zelene.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Podľa dostupných poznatkov nevyplývajú pre užívanie pozemkov iné riziká, ako ťarchy vedené na liste vlastníctva, iné nie sú známe.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Podľa LV č 1346:
Časť C: Ťarchy
Vecné bremeno:právo prechodu a prejazdu po pozemku parc.č.2767/2 v prospech vlastníka pozemkov
parc.č.2763, 2764,2765, podľa Rozhodnutia č.j.OPÚ 2006/69-42/Fe zo dňa 18.4.2006
V-2987/08-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 81354 Bratislava, IČO:
31318916 na pozemky parc.č. 2751, 2767/1, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 3510/4,2790,2791,2767/11
V-1501/10-Zmluva o zriadení záložného práva pre OTP Banku Slovensko, a.s., Štúrova 5, 813 54 Bratislava, IČO:
31318916 na pozemky reg. C KN parc.č.2751, 2767/1, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 2790, 2791, 3510/4, 2767/11
V-4477/11-Zmluva o zriadení záložného práva v prospech Ľubomír Hreha r. Hreha (12.09.1968), 080 06
Podhradík 52 na pozemky reg. C KN parc.č. 2751, 2767/1, 2767/2, 2767/4, 2767/5, 2790, 2791, 3510/4, 2767/11
Z-6734/13-Rozhodnutie Mesta Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, č.k. 360/2013 zo dňa 30.9.2013 o zabezpečení
nedoplatku zriadením záložného práva na nehnut. na LV 1346 - pozemok reg. C KN parc.č. 2767/11
Z-3289/14-Exekučný príkaz Ex 493/2013 zo dňa 29.05.2014 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na zriadenie
exekučného záložného práva na nehnut. na LV 1346 (Jozef Hreha), EÚ Prešov, JUDr. Richard Gibarti, s.e.,
Konštantínova 6, 080 01 Prešov
Z-79/15-Exekučný príkaz Ex 4730/2013 zo dňa 07.01.2015 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na všetky nehnut. na LV 1346 (Jozef Hreha) v podiele 1/1, EÚ
Banská Bystrica, Mgr. Jozef Deák, s.e., Horná 23, 974 01 Banská Bystrica - pol.vz. 6/2015
Z-93/15-Exekučný príkaz Ex 838/2014 zo dňa 08.01.2015 podľa zák. NR SR č. 233/1995 Z.z. na vykonanie
exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnut. na LV 1346 pod B1 (Jozef Hreha) v podiele 1/1, EÚ
Bardejov, MVDr.Mgr. Pavol Kovaľ, s.e., Radničné námestie 15, 085 01 Bardejov - pol.vz.7/2015
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku 73/2018
Meno a priezvisko znalca Ing. František Orság
Dátum vyhotovenia 09.04.2018
Všeobecná cena odhadu 47 400 €
K. Najnižšie podanie 47400€
L. Minimálne prihodenie 1000€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v lehote uvedenej v tomto oznámení o dražbe dražobnú zábezpeku v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad, vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby u Dražobníka
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby v hotovosti alebo na účet Dražobníka. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
Účet pre prevod alebo vklad:SK68 5200 0000 0000 1223 6061
BIC/SWIFT: OTPVSKBX
Variabilný symbol pri prevode alebo vklade na účet:00220172
Adresa pre platbu v hotovosti: Špitálska 61, 811 08 Bratislava.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín 22.08.2018 o 12:00 2. termín 31.08.2018 o 12:00
Miesto obhliadky miesto stretnutia pre záujemcov je Fintická 8, Prešov
Organizačné opatrenia Záujemcovia o obhliadku sa môžu ohlásiť aspoň jeden deň pred konaním obhliadky. V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 ZoDD je vlastník Predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
Kontaktná osoba:Mgr. Marian Strelecký, MBA
Čas dohodnutia obhliadky:Pondelok - Piatok, 8:00 – 16:00
Telefonický kontakt pre dohodnutie obhliadky: +421 948 481 515
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu
dražby ku dňu udelenia príklepu. Ak bol vydražený podnik, prechádzajú na vydražiteľa zaplatením ceny dosiahnutej vydražením ku dňu
udelenia príklepu všetky práva a záväzky spolu s právami a povinnosťami vyplývajúcimi z pracovnoprávnych vzťahov, oprávnenie používať
obchodné meno spojené s podnikom, ak to nie je v rozpore so zákonom alebo s právom tretej osoby a s právami z priemyselného a iného
duševného vlastníctva, ktoré sa týkajú podnikateľskej činnosti vydraženého podniku, ak to neodporuje povahe práv z priemyselného a iného
duševného vlastníctva alebo zmluve o poskytnutí výkonu týchto práv. Ak ide o časť podniku, prechádzajú na vydražiteľa všetky práva a
záväzky, ktoré sa týkajú tejto časti, vrátane práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné
na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie
písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše
dražobník zápisnicu.
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 81109 Bratislava