Dražba nehnuteľností v obci Prešov v katastrálnom území Prešov

Katastrálne územie:
Prešov
Obec:
Prešov

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 31.07.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 181/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Bélier, Konferenčná miestnosť, suterén Jarková 1, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj
D. Dátum konania dražby 31. 07. 2018
E. Čas konania dražby o 10,00 hod.
F. Kolo dražby opakované
G. Predmet dražby

Parcely registra „C“ evidované na katastrálnej mape:

parc. č. 1674/304    Trvalé trávne porasty                              o výmere 755 m2

parc. č. 1674/321    Zastavané plochy a nádvoria                o výmere 129 m2

parc. č. 1674/352    Trvalé trávne porasty                              o výmere 184 m2

parc. č. 9650/3         Ostatné plochy                                          o výmere 121 m2

parc. č. 9650/7         Ostatné plochy                                          o výmere 10 m2

Stavba

súp. č. 8978              rodinný dom                                               na parc. č. 1674/321

spoluvlastnícky podiel: 1/1

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Prešov, katastrálny odbor, LV č. 12218, okres: Prešov, obec: PREŠOV, katastrálne územie: Prešov.

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: plot od ulice, plot od susedov, prípojka vody, vodomerná šachta, prípojka kanalizácie, prípojka zemného plynu, prípojka elektro, spevnené plochy, podzemná pivnica, altánok.

H. Opis predmetu dražby

Popis rodinného domu so súp. č. 8978

Rodinný dom č. s. 8978 na parc. č. 1674/321, mesto Prešov, katastrálne územie Prešov. Ide o samostatne stojaci murovaný, dvojpodlažný, nepodpivničený rodinný dom. Rodinný dom je prístupný z verejnej komunikácie a je napojený na okolité inžinierske siete samostatnými prípojkami - elektrická prípojka, prípojka na zemný plyn, vodovodná prípojka, kanalizačná prípojka. Ide o obývaný rodinný dom s jednou bytovou jednotkou. Dátum začatia užívania stavby bol stanovený na základe predloženého potvrdenie mesta Prešov o pridelení súpisného čísla - r. 1999. V r. 2015 bola v bočnej časti realizovaná prístavba zimnej záhrady, ktorá vznikla obstavaním pôvodnej terasy domu. Rodinný dom je v dobrom technickom stave, s riadnou údržbou, v čase obhliadky užívaný. Technický popis: Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP, 1. PK - murované z tehál (plná, metrická, tvárnice typu CD, porotherm) v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 1. PK - tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené). Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 1. PK - s rovným podhľadom drevené trámové. Schodisko - 1. NP - tvrdé drevo, červený smrek. Strecha - krovy - 1. NP - väznicové sedlové, manzardové; krytiny strechy na krove - 1. NP - pálené a betónové škridlové ťažké korýtkové (Bramac, Tondach, Moravská škridla a pod.); klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu úplné strechy (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 1. PK - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok. Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 1. PK - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 1. PK - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 1. NP - prevažnej časti práčovne min. do 1,35 m výšky; 1. NP - WC min. do výšky 1 m; 1. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 1. PK - samostatnej sprchy. Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 1. PK - rámové s výplňou; okná - 1. NP, 1. PK - plastové s dvoj. s trojvrstvovým zasklením; okenné žalúzie - 1. NP, 1. PK – plastové. Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 1. PK - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ost. miestností - 1. NP, 1. PK - keramické dlažby. Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková); 1. NP - umývačka riadu (zabudovaná); 1. NP - odsávač pár; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z prírodného dreva (za bežný meter rozvinutej šírky). Vybavenie kúpeľní - 1. NP - vaňa plastová jednoduchá; 1. NP, 1. PK - umývadlo; 1. PK - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 1. PK - pákové nerezové so sprchou; 1. NP, 1. PK - pákové nerezové; záchod - 1. NP, 1. PK - splachovací so zabudovanou nádržkou v stene. Ostatné vybavenie - kozub - 1. NP - s vyhrievacou vložkou; 1. PK - sauna; 1. NP - vstavané skrine. Vykurovanie - ústredné vykurovanie  - 1. NP, 1. PK - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - hliníkové, liatinové; zdroj vykurovania - 1. NP - kotol ústredného vykurovania na plyn, naftu, vykurovací olej, elektrinu alebo výmenníková stanica tepla. Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 1. PK - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním. Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 1. PK - plastové  a azbestocementové potrubie.

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 1. PK - svetelná; 1. NP - bleskozvod; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením. Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod svietiplynu alebo zemného plynu. Popis podlaží: 1. Nadzemné podlažie: vstup z ulice, WC, chodbu so schodiskom, kuchyňu s jedálenským kútom, špajzu, obývačku so vstupom do zimnej záhrady a do záhrady, v bočnej časti pôvodná garáž bola prestavaná na kúpeľňu a sklad, v zadnej časti je kotolňa s prístupom aj z dvora za domom. Prístavba z roku 2015: dispozične má prístavba uzavretie vonkajšej terasy, čím bola vytvorená zimná záhrada. 1. Podkrovie: má schodisko, chodbu, šatník, tri izby a kúpeľňu s infrasaunou.

Popis pozemkov

Pozemky tvoria pozemok zastavaný rodinným domom a tvoria dvor okolo domu a záhradu za domom, v zastavanej časti mesta Prešov v lokalite IBV v uličnej zástavbe rodinných domov na Šidlovskej ulici, komunikácia pred domom je verejná miesta komunikácia okrem parcely č. 9652/5, ktorá je v súkromnom vlastníctve bez vecného bremena - zriadeného práva prechodu, s možnosťou napojenia na všetky inžinierske siete. Negatívne účinky na hodnotu pozemku neboli zistené okrem nezabezpečeného prístupu k domu po verejnej komunikácií.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, V 834/2013-Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú sporiteľňu,a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava /00151653/ na rodinný dom čs 8978 na parc.KN C 1674/321 a parc.KN C 1674/304,1674/321,9650/3,9650/7,1674/352- 1225/13
2, Z-7008/201 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Ex 33/2014-11 na par. KNC č. 1674/304, 1674/321, 1672/352, 9650/3, 9650/7 a rod. dom čs. 8978 na par. KNC č. 1674/321 ( s.e. JUDr. Stanislav Moskvič, Prešov) - 6897/14;
3, Z 233/2015- Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva Ex 1116/2014 na par. KNC č. 1674/304, 1674/321, 1672/352, 9650/3, 9650/7 a rod. dom čs. 8978 na par. KNC č. 1674/321 ( s.e. JUDr. Richard Gibarti Prešov) -pol.303/15
4, P 13/2015- Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením predajom Ex 1116/2014-11 na par. KNC č. 1674/304, 1674/321, 1672/352, 9650/3, 9650/7 a rod. dom čs. 8978 na par. KNC č. 1674/321 ( s.e. JUDr. R.Gibarti, Prešov) -pol.304/15
5, Z 4766/2015- exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekuč. zálož. práva EX 438/15 na par. KNC č. 1674/304, 1674/321, 1672/352, 9650/3, 9650/7 a rod. dom čs. 8978 na par. KNC č. 1674/321 - s.e. JUDr. Jaroslav Straka, Bratislava- 4500/15
6, Z 3221/2016 - Exekučný príkaz EX 30420/15 na zriadenie exekučného záložného práva, od Súdny exekútor JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, na parc. C KN 1674/304, 1674/321, 1674/352, 9650/3, 9650/7 a rodinný dom s.č. 8978 na parc. C KN 1674/321, zo dňa 12.5.2016, -3181/16
POZNÁMKY:
1, P 745/2014- upovedomenie o predaji nehnuteľnosti a zriad. exekuč. zálož. práva EX 33/2014-11 na par. KNC č. 1674/304, 1674/321, 1672/352, 9650/3, 9650/7 a rod. dom čs. 8978 na par. KNC č. 1674/321 so zákazom nakladania s nehnuteľnosťami- s.e. JUDr. Stanislav Moskvič, Prešov
2, P-794/2014 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie predajom nehnuzeľnosti Ex Ex 33/2014-11 na par. KNC č. 1674/304, 1674/321, 1672/352, 9650/3, 9650/7 a rod. dom čs. 8978 na par. KNC č. 1674/321 ( s.e. JUDr. Stanislav Moskvič, Prešov) - 6897/14;
3, P-814/2014 - Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľnosti Ex 1116/2014 na par. KNC č. 1674/304, 1674/321, 1672/352, 9650/3, 9650/7 a rod. dom čs. 8978 na par. KNC č. 1674/321 (s.e.JUDr.Richard Gibarti,Prešov) - 7073/2014;
4, P-425/2017-Oznámenie o začatí výkonu záložného práva pre Slovenskú sporiteľňu,a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava /00151653/ na rodinný dom čs 8978 na parc.KN C 1674/321 a parc.KN C 1674/304,1674/321,1674/352,9650/3,9650/7 podľa zmluvy V-834/13 - pol.6453/17
5, P 215/2018 - Oznámenie o opakovanej dražbe zn. 181/2017 zo dňa 27.06.2018, dražobník: DRAŽOBNÍK, s.r.o., IČO: 36764281, Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice, navrhovateľ: Slovenská sporiteľňa, a.s., IČO: 00151653, Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, na parcely CKN 1674/304, 1674/321, 1674/352, 9650/3, 9650/7 arodinný dom s.č. 8978 na parcele CKN 1674/321 v podiele 1/1 - číslo zmeny 4722/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 151.000,- €
K. Najnižšie podanie Bolo urobené / 151.000,- €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko PhDr. Alexandra Pech
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Starozagorská
b) Orientačné/súpisné číslo 29
c) Názov obce Košice d) PSČ 040 23
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.06.1985
V. Odhad ceny predmetu dražby 192.254,25 €