Dražba nehnuteľností v obci Príbelce v katastrálnom území Dolné Príbelce

Katastrálne územie:
Dolné Príbelce
Obec:
Príbelce

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 15.100,00 26.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 5635/2007
Typ dražobnej vyhlášky: EX 5635/2007
Poradie dražby: 1
Exekútor: Ján, PhD. Gasper
Ulica: Kálmana Mikszatha 268
Obec: Rimavska Sobota
PSČ: 97901
Zastupujúci exekútor: Lucia Hulina Gasper
Ulica: M.R. Štefánika 44
Obec: Brezno
PSČ:
Dátum konania dražby: 26.09.2018
Čas konania dražby: 13:00
Miesto konania dražby: K. Mikszátha 268, 97901Rimavská Sobota
Vlastník: SRNÍK Peter, r. Srník
Sídlo: Príbelce 171,99125, SR
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 15.08.2018
Znalecká hodnota: 15.100,00
Reálna hodnota: 15.100,00
Výška zábezpeky: 7.550,00
Číslo bankového účtu: SK11 6500 0000 0000 2005 2190
Najnižšie podanie: 15.100,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK11 6500 0000 0000 2005 2190
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Miesto obhliadky veci:
Ďalšie informácie : obhliadka nehnuteľnosti sa uskutoční po predchádzajúcej dohode s pracovníkom exekútorského úradu na t.č. 047/5631474
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Veľký Krtíš
     Obec : Príbelce
     Kataster : Dolné Príbelce
     Číslo listu vlastníctva: 1073
   Parcela
     Parcelné číslo: 371
     Výmera: 899
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 136
     Pracelné číslo: 371
     Druh stavby: dom
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: