Dražba nehnuteľností v obci Pribylina v katastrálnom území Pribylina

Katastrálne územie:
Pribylina
Obec:
Pribylina

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 13.500,00 eur 06.07.2018 Stiahnuť
VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo VDS:1-19/2016
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Brnenská8004010 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát 44166591
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 21836/V
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Daniela Kováčová, ul. Hlavná č. 58, 04 001 Košice.
D. Dátum konania dražby 06. 07. 2018
E. Čas konania dražby 08.30
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

byt č. 2 na  prízemí bytového domu Pribylina, súpisné číslo:481, vchod :1, zapísaný na LV č. 3512,parcela číslo 3375/2, Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 481 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 82, Druh stavby, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu: 6748/43241 katastrálne územie: Pribylina, obec Pribylina, okres Liptovský Mikuláš, Okresný úrad Žilina katastrálny odbor.  

H. Opis predmetu dražby

Ohodnocovaný byt č. 2 sa nachádza na 1.NP (NP = nadzemnom podlaží) v severozápadnej časti obytnej sekcie BD. Byt č. 2 pozostáva z 3 obytných miestností ( obývacia izba, spálňa rodičov a detská izba) a príslušenstva bytu - zádverie bytu/chodba so šatníkom, samostatné WC, kúpelka s centrálnou stúpačkou/inštalačnou šachtou, kuchyňa a komora na potraviny tzv. špajza. plošne najväčšia izba/obývačka je spojená s vonkajškom menším balkónom. V bytovej inštalačnej stúpačke sa nachádzajú a sú vedené všetky inž. siete - stúpačka studenej vody, stúpačka a cirkulácia teplej vody, stúpačky kanalizácie.

Vstupné dvere do bytu sú vyhotovené ako pôvodné drevené nie bezpečnostné, ostatné interiérové dvere v byte sú drevené hladké, pôvodné. V ohodnocovanom byte sa nachádzajú nové nové plastové okná s izolačným dvojsklom, okná boli vymenené v r. 20015 a nahradili tak staré drevené okná. Výmena okien bola jediná významná investícia za celú životnosť bytu.

Vnútorné povrchové úpravy v byte sú pôvodné vápenné štukové omietky s pôvodnými maľbami. V byte sú realizované pôvodné PVC podlahy, len v kúpelni a a vo WC je položená pôvodná keramická dlažba. Vo vstupnej chodbe je na PVC položená kobercovina, pravdepodobne RIGA, značne zničená. Vykurovanie bytu je lokálne elektrickými konvertormi v každej izbe a kuchyni. kúpelka je vykurovaná el. špirálovým telesom osadeným nad dverami do kúpelne. Elektroinštalácia bytu je len svetelná s automatickým istením v pôvodnom rozvádzači bytu. Prípojky teplej a studenej vody od zvislých stúpacích rozvodov do kuchyne, kúpelky a WC sú z plastových rúr, je zabezpečené meranie spotreby teplej a studenej vody v inštalačnom jadre. Elektrický zásobník prípravy TÚV je osadený pod miestn. kúpelne v suteréne BD. Prípojky kanalizácie od zvislých stúpacích rozvodov do kuchyne, kúpelky a WC sú taktiež z plastového potrubia. Kuchyňa je vybavená pôvodným plynovým šporákom so štvorhorákovou varnou jednotkou, pečiaca rúra je taktiež plynová. Kuchynská linka je pôvodného prevedenia dĺžky cca 1,8 m s pôvodným smaltovaným kuch. drezom a klasickou vodovodnou batériou. Linka je momentálne v dezolátnom rozbitom stave. V kúpelni sa nachádza klasická smaltovaná vaňa so starším pôvodným diturvitovým umývadlom s pôvodnými vodovodnými batériami. V samostatnej miestnosti WC je osadená záchodová mísa s nádržkou vody osadenej na stene za WC misou. Bytové jadro je pôvodné murované z tehál. Vnútorné povrchové úpravy jadra sú na báze pôvodných belninových obkladov len v časti kúpelne a do výšky cca 1/2 miestnosti. V kuchyni pri sporáku je zhotovený belninový stenový obklad. V byte je zavedený domáci telefón, na nových plastových oknách nie sú t.č. inštalované Al-vnútorné žalúzie ani látkové rolety.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Bytový dom t.č. bez názvu súp. č. 481 (vchodu č. 1) sa nachádza v tesnej blízkosti št. cesty 1. triedy č. 537 spájajúcu mesto Lipt. Hrádok a obec Podbanské mimo širšieho centra obce, takmer na jej okraji. BD stojí na pozemkoch parc. č. 3382/2, č. 3376/2, č. 3375/2 a č. 3369/3 v obci Pribylina k.ú. Pribylina. Prístup k obytnému domu je riešený po miestnych obecných komunikáciách a hlavne zo št. cesty č. 537. Situovanie BD je cca v krajnej severozápadnej línii zástavby obce. Za BD smerom na severovýchod sa v tesnej blízkosti nachádza benzínová pumpa, smerom južným je smerovaná diaľnica D1 spájajúca BA s Prešovom, centrum obce sa nachádza východným smerom. BD je napojený na prípojku pitnej vody, kanalizácie, elektrickú prípojku, vzdušnej linky telefónu, nie je napojený na rozvod plynu. V BD sa nenachádza rozvod káblovej televízie. BD je chránený bleskozvodom.

7

Objekt BD je netypový/neunifikovaný, murovaný bez dodatočne prevedeného stenového zateplenia, daný do užívania v r. 1965. BD má 3.NP (3. obytné poschodia) a jedno podzemné podlažie V. 1.PP-suteréne sa nachádzajú priestory pivníc a príslušenstvo BD. Objekt BD pozostáva z jednej vertikálnej bytovej sekcie ( celkom jeden hl. vchod do BD spojený so schodiskom, spolu 6 bytových jednotiek vo všetkých troch obytných podlažiach BD ), teda 6 bytových trojizbových jednotiek v BD. Na každom nadzemnom podlaží sú situované dva trojizbové byty. Objekt BD nie je vybavený osobným výťahom.

K spoločným častiam BD patria: základy domu, strecha, chodby, obvodový plášť, priečelie BD, vchody, schodiská, vodorovné a zvislé nosné konštrukcie, tepelnoizolačné konštrukcie. K spoločným zariadeniam BD patria: práčovňa, sušiareň, kočikáreň, miestnosť pre rozvody UK, bleskozvod, telefónna ústredňa, spoločná TV anténa, prípojky inžinierskych sietí ( vodovodná, kanalizačná, elektrická, teplovodná a plynová prípojka)a to aj v prípade ak sú umiestnené mimo BD a slúžia výlučne tomuto domu v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený. Základové konštrukcie sú zhotovené z betónových pásov a pätiek s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál, obvodové steny a stredové steny sú stužené železobetónovým vencom v každom podlaží. BD nie je v súčasnosti zateplený tepelnoizolačnými doskami napr. PPs alt. Nobasil. Stropné konštrukcie sú ŽB monolitické dosky s rovným podhľadom. Schodisko je ŽB s nášľapnou vrstvou terazo. Strecha nad objektom je sedlová s klasickým dreveným krovom, strešná krytina je riešená ako vlnitá azbestocementová krytina. Klampiarske konštrukcie tvoria oplechovania strešných štítov v úrovni str. krytiny, strešných komínov a pod., oplechovanie je zhotovené z oceľ. pozinkovaného plechu v parapetoch okien s poplastovaním. Vonkajšia omietka na ohodnocovanom BD je pôvodná vyhotovená ako brizolitová škrabaná omietka biela. Vnútorné omietky v BD sú hladké váp. štukové s viacnásobnou maľbou.

V 1.PP - v suteréne BD sú situované spoločné nebytové priestory. Povrchy podláh v spoločných častiach a priestoroch BD sú prevážne terazo a cem. potery. Elektroinštalácia v BD je svetelná aj motorická. Na objekte BD je inštalovaný bleskozvod. Rozvody vody v objekte BD sú z oceľ. pozinkovaných rúr pre pitnú studenú aj teplú úžitkovú vodu. Zvislé kanalizačné stúpačky sú z kameninových aj plastových rúr, odpady od všetkých zariaďovacích predmetov sú situované prevažne v spoločných priestoroch/stúpačkách. V BD sú situované rozvody pitnej vody, verejného telefónu, kanalizácie a NN elektrické rozvody.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
Vl.2 Žulevič Ivan - byt č.2/príz.

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva na nehnuteľnosti - VIAM - dražobná spoločnosť
s.r.o. Košice /BYP,s.r.o.Liptovský Hrádok/ P-54/2016,
Vl.2 Žulevič Ivan byt č. 2/príz. - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti EX 1799/2016, JUDr. Matejovie Peter Lipt. Mikuláš, P-292/2016,
ČASŤ C: ŤARCHY
K pozemkom KN p.č. 3369/3, 3375/2, 3376/2 , 3382/2 vzniká vecné bremeno podľa § 23 ods.5 zákona NR SR
č.182/1993 Z.z.
Vl.2 Žulevič Ivan byt č. 2/príz. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva
na nehnuteľnosti EX 4581/2013, JUDr. Matejovie Peter Lipt. Mikuláš, Z-366/2015,
Vl.2 Žulevič Ivan - byt č. 2/príz. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného
práva na nehnuteľnosti EX 4583/2014,JUDr. Peter Matejovie,Liptovský Mikuláš,Z-888/2015,
Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov podľa § 15 ods.1
zákona č. 182/1993 Z.z. - Z 334/2016;
Vl.2 Žulevič Ivan, byt č.2/príz. - Záložné právo pre Obec Pribylina, č. OcÚ2018/568/2853, Z-2277/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 12 200,- EUR
K. Najnižšie podanie 13.500,00 eur
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko VIAM- dražobná spoločnosť s.r.o., Brnenská 80, 040 11 Košice, IČO:44166591, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, 21836/V, zastúpená Mgr. Igorom Hricíkom, konateľom spoločnosti.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Brnenská
b) Orientačné/súpisné číslo 80
c) Názov obce Košice d) PSČ 04010
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 44166591
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č.8/2018 vypracoval Ing. Miroslav Gromada, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: oceňovanie nehnuteľností zapísaný v zozname ,tlmočníkov a prekladateľov vedenom MS SR pod číslom 914088. Dátum vypracovania znaleckého posudku dňa 18.05.2018.Všeobecná cena odhadu 13.500.-eur.