Dražba nehnuteľností v obci Pribylina v katastrálnom území Pribylina

Katastrálne územie:
Pribylina
Obec:
Pribylina

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 08.08.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 191/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Hotel Áčko, miestnosť "salónik na prízemí", Hrabovská cesta 34, 034 01, Ružomberok
D. Dátum konania dražby 08. 08. 2018
E. Čas konania dražby 13:30 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č.399, katastrálne územie Pribylina,  Okresný úrad Liptovský Mikuláš – katastrálny odbor, obec  Pribylina, okres Liptovský Mikuláš a  to:

 

Pozemky – parcely registra „C“:

parcelné číslo 624/1 s výmerou 53 m2, druh pozemku: záhrady

parcelné číslo 624/2 s výmerou 162 m2, druh pozemku: záhrady

parcelné číslo 625/1 s výmerou 569 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

parcelné číslo 625/2 s výmerou 79 m2, druh pozemku: záhrady

 

 

Stavby:

súpisné číslo: 260, na parcele číslo: 625/1, druh stavby: rodinný dom, popis stavby: rod. dom

 

 

Príslušenstvo, ktoré nie je zapísané, alebo sa nezapisuje do listu vlastníctva najmä: Terasa, prípojka vody, prípojka elektriny, prípojka kanalizácie, hospodárska budova, plot...

 

Spoluvlastnícky podiel 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak ako ,,stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom (ďalej len RD) súp.číslo 260 sa nachádza v centre obce Pribylina na C KN parc. č.625/1. Jedna sa o prízemný RD so sedlovou strechou, pokrytou plechom. Objekt má dva vchody a to jeden z prednej časti a druhý vchod úplne zo zadu RD. Predná časť RD tu sa nachádza izba s krbom a piecka na tuhé palivo, podlaha drevená, okná dvojité drevené, steny a strop MVC, dvere drevené plné. Chodba-podlaha drevená, svetlo a steny a strop MVC, dvere drevené vstupné. Kuchyňa- piecka na tuhé palivo, umývadlo a batéria na teplú a studenú vodu, kuchynská linka drevená. Podlaha drevená, steny a strop MVC, okno plastové. Kúpeľňa- podlaha keramická, keramický obklad stien, svetlo, vaňa oceľová , WC keramické splachovacie.

Vstup zo zadnej časti RD: tu sa nachádza: Izba-okná plastové, podlaha betón, omietky MVC hrubé, rozvod elektriny. Kuchyňa-podlaha betónová, steny a strop MVC hrubá omietka bez zariaďovacích predmetov. Kúpeľňa a WC- podlaha betónová, bez zariaďovacích predmetov, rozvod elektriny a vody, hrubé omietky. Chodba -podlaha betónová, okná plastové, rozvod elektriny bez stropu, vstupné drevené dvere. Hala-podlaha betónová, omietky neukončené-chýba 90%, okno plastové zdvojené, rozvod elektriny. Strop je neukončený. Hrúbka obvodového múra je od 40 do 50 cm.

 

Hospodárska budova sa nachádza za RD a za terasou. Objekt je pôvodný z roku 1926, ktorý má obvodové murivo hrúbky 50 cm, sedlovú strechu pokrytou plechom. Okná sú drevené jednoduché. Z predu je vstup drevené vráta. Podlaha je stlačená zem a časť betónová. Strop nie je, sú tam len hranoly a dosky. 

 

Plot od cesty a od suseda - je zhotovený z oceľových stĺpikoch a strojového pletiva do výšky 1,6 m. Sú tam oceľové vráta a vrátka s vypĺňou plechu.

 

Terasa sa nachádza za RD a je zhotovená z betónu, z jednej strany od ulice je múr.

 

Prípojka vody je napojená na verejný vodovod obce Pribylina v dĺžke 2 m.

 

Elektrická prípojka je napojená na verejnú sieť od miestnej komunikácie vzduchom.

 

Kanalizačná prípojka je napojená na verejnú kanalizačnú sieť obce v dĺžke 4m.

Pozemky - parcely sa nachádzajú v strede obce na rovine a majú prípojky elektriny, vody, kanalizácie. Na obecnej komunikácií je možnosť sa napojiť aj na plyn.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Viď opis predmetu dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo na KN p.č. 624/1, 624/2, 625/1, 625/2 a stavbu s.č. 260 na p.č.625/1 v prospech záložného veriteľa: Československá obchodná banka, a.s. ( IČO:36854140) na základe zmluvy o zriadení záložného práva č.475698/Zal/2 - V 96/2017 vklad povolený 20.1.2017;

Vl.1 Fečke Slavomír a manž. Drahomíra, podiel 1/2 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 347EX 30/18, JUDr. Lenka Borovská Košice, Z-1298/2018,

Vl.2 Fečkeová Drahomíra, podiel 1/2 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti 347EX 30/18, JUDr. Lenka Borovská Košice, Z-1298/2018,
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 57.000,- EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Martin Hatara
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva x
b) Orientačné/súpisné číslo x
c) Názov obce x d) PSČ x
e) Štát x
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 12345789
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 7/2018, ktorý vypracoval znalec Ing. Anton Martvoň, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby, odhad hodnoty nehnuteľnosti, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znlaca 912214
Dátum vypracovania znaleckého posudku: 26.09.2017