Dražba nehnuteľností v obci Prievidza v katastrálnom území Prievidza

Katastrálne územie:
Prievidza
Obec:
Prievidza

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 06.06.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 4/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Grand Hotel, Palackého 3477, 911 01 Trenčín, salónik Galéria na 1. poschodí
D. Dátum konania dražby 06. 06. 2018
E. Čas konania dražby 13:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

6990

Prievidza

Prievidza

Prievidza

Prievidza

Parcely registra "C"

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 83/3594  k pozemkom:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

5040

Zastavané plochy a nádvoria

677

 

 

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 83/3594 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

30839

5040

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

7

4. p.

Ul. P. J. Šafárika, vchod: 6

82,45

H. Opis predmetu dražby

Obytný dom má spolu osem nadzemných podlaží. Podlažie v úrovni prvého nadzemného podlažia na liste vlastníctva je definované ako prízemie. Prvé nadzemné  podlažie, prízemie, je situované v úrovni okolitého terénu. Na prvom nadzemnom podlaží, na prízemí, obytného domu sú umiestnené pivničné priestory prináležiace jednotlivým bytovým jednotkám, spoločné priestory a nebytové priestory. V zmysle informácie sprievodcu pri obhliadke, nebytové priestory sú tvorené garážami. Jednotlivé garáže sú prístupné plechovými garážovými bránami  zo zadnej strany obytného domu.

Druhé nadzemné podlažie až ôsme nadzemné podlažie je definované v zmysle zápisu jednotlivých podlaží na liste vlastníctva ako poschodia č.1 až č.7. Na týchto jednotlivých nadzemných podlažiach, poschodiach č.1 až č.7, sú umiestnené samotné bytové jednotky, spolu je vo vchode umiestnených 14 bytov, na každom z týchto nadzemných podlaží, poschodiach, sú dve bytové jednotky. Bytový dom má tri sekcie.

Bytový dom je postavený podľa vedomostí znalca na základoch, ktoré sú tvorené plošnými základovými konštrukciami. Obvodové murivo je tvorené z panelových stenových dielcov. Stropná konštrukcia nad jednotlivými podlažiami je tvorená stropnými doskami s rovným podhľadom. Zastrešenie domu je tvorené plochou strechou s tepelnou izoláciou. Klampiarske konštrukcie zastrešenia z pozinkovaného plechu. Obytný dom má čelné hlavné vstupy zo spevnených plôch tvoriacich okolie obytného domu s napojením na prístupovú komunikáciu ulicu P.J.Šafárika. Zadné vstupy sú vedené po predložených schodoch do úrovne medzipodesty prvého a druhého nadzemného podlažia.

Vstupné dvere do obytného domu na báze plastových profilov s izolačným sklom. Okná v spoločných priestoroch po výmene plastové s izolačným sklom. Jednotlivé podlažia sú prepojené vertikálne schodiskovým priestorom s výťahom. Vykurovanie jednotlivých bytov a ohrev TUV je z kotolne umiestnenej mimo bytového domu.

V zmysle uvedenia sprievodcu pri obhliadke v roku 2015 bytový dom prešiel rekonštrukciou spojenou so zateplením kontaktným zatepľovacím systémom, nahradené boli vchodové dvere a okná v spoločných priestoroch, rekonštrukciou prešla aj strešná krytiny.

Obytný dom je napojený na verejné inžinierske siete a to konkrétne: voda, kanalizácia, plyn a elektro.

Vek obytného domu, rok 1985, bol stanovený na základe Potvrdenia o uvedení stavby do užívania vystavené Mestským úradom Prievidza zo dňa 18.10.2004.

Popis spoločných častí a zariadení domu je definovaný na základe predloženej Zmluvy o prevode vlastníctva bytu zo dňa 3.6.1998, s vyznačením povolenia vkladu Okresným úradom Prievidza zo dňa 4.dec.1998 pod V 3852/98 (Zmluva je súčasťou predloženého Znaleckého posudku č. 11/2008.

Spoločnými časťami domu sú základy domu, konštrukcia strechy, krytina, izolácie, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, chodby,  vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, stropy.

Spoločnými zariadeniami domu sú: 1*práčovňa, 2*sušiareň, 1*WC, 1*manglovňa, 3*kočíkareň, požičovňa prívesov, garáž, 6*miestnosť pre inštalácie, 3*výťah, 2*miestnosť pre rozvodne, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefóne  a plynové prípojky.

Technický popis bytu :

Oceňovaný byt č.7 je bytová jednotka tvorená štyrmi izbami s príslušenstvom, ktoré je tvorené kuchyňou, kúpeľňou, wc a pivnicou. Byt je situovaný ako stredový byt, ktorý je umiestnený na piatom nadzemnom podlaží, na štvrtom poschodí (v zmysle zápisu bytu na LV).

Hodnotený byt je po čiastočnej rekonštrukcii spočívajúcej vo výmene okien vrátane dverí na loggiu (rok 2000), pôvodná kuchynská linka bola nahradená súčasnou (v roku 2014), obnovené boli čiastočne stierky v izbách (rok nebol určený). Veky prevedenia prác boli stanovené sprievodcom pri obhliadke.

Byt je prístupný zo spoločnej chodby, z ktorej sú prístupná ďalšia bytová jednotka situovaná na tomto poschodí domu. Súčasťou bytovej jednotky podľa vyjadrenia sprievodcu pri obhliadke je aj pivničná miestnosť situovaná na prvom nadzemnom podlaží. Z dôvodu chýbajúcich kľúčov nebola sprístupnená a nie je predmetom zistenej podlahovej plochy bytu. Pivničná miestnosť je aj súčasťou predloženej Zmluvy o o prevode vlastníctva bytu.

Dispozične hodnotený  byt pozostáva z nasledovných miestností: vstupná hala bytu, vnútorná chodba, kuchyňa, kúpeľňa,  WC a jednotlivé izby bytu č.1 až č.4. Súčasťou bytu je aj loggia bytu, ktorá je prístupná z kuchyne bytu. Loggia je uzavretá plastovou zhrňovacou stienkou. Loggia je orientovaná do čelnej strany bytového domu, ktorá je situovaná do prístupovej komunikácie, ulica P.J. Šafárika.

Bytové jadro je pôvodné, tvorené z umakartových stenových konštrukcii. Povrchy vnútorných stien tvorené stierkami. Vykurovacie telesá sú tvorené pôvodnými doskovými vykurovacími telesami s pomernými meračmi spotreby tepla a regulačnými hlavicami. Výplne okenných otvorov sú tvorené plastovými oknami s izolačným sklom so žalúziami vrátane dverí na loggiu. Interiérové dvere sú tvorené hladkými plnými dverami v kombinácii so sklom, zárubne oceľové. Vchodové dvere do bytu klasické plné.

Hala - vstup do bytu je do priestoru haly bytu. Podlaha v hale je tvorená povlakom pvc. Súčasťou haly je šatníková skriňa na báze drevnej hmoty.

Chodba - chodba je dispozične prepojená s halou bytu,. Z chodby je prístupná kuchyňa, kúpeľňa, wc a izba č.2. Podlaha je tvorená povlakom pvc.

V kuchyni sa nachádzajú klasická kuchynská linka, ktorej súčasťou je plynový šporák s elektrickou trúbou, digestor a kuchynský drez nerezový s pákovou batériou. Časť steny za linkou je obložená keramickým obkladom, podlaha je tvorená povlakom pvc. Z kuchyne bytu je prístupná loggia.

V kúpeľni sa nachádza klasická vaňa a keramické umývadlo. Vodovodné batérie pákové, nad vaňou so sprchou.  Steny kúpeľne sú tvorené umakartovými stenami bytového jadra, podlaha je tvorená povlakom pvc.

Vo wc sa nachádza samotné wc so spodnou nádržkou. Steny wc sú tvorené umakartovými stenami bytového jadra, podlaha je tvorená keramickou dlažbou.

V jednotlivých izbách je podlaha tvorená povlakom pvc. Povrchy stien tvorené hladkými stierkami, v izbe č.3 stierky jemnozrnné. V čase obhliadky jednotlivé izby neboli vybavené nábytkom.

Hodnotený byt je napojený na inžinierske siete bytového domu prípojkami vody, elektriky, plynu  a kanalizácie.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Obytný dom má spolu osem nadzemných podlaží. Podlažie v úrovni prvého nadzemného podlažia na liste vlastníctva je definované ako prízemie. Prvé nadzemné  podlažie, prízemie, je situované v úrovni okolitého terénu. Na prvom nadzemnom podlaží, na prízemí, obytného domu sú umiestnené pivničné priestory prináležiace jednotlivým bytovým jednotkám, spoločné priestory a nebytové priestory. V zmysle informácie sprievodcu pri obhliadke, nebytové priestory sú tvorené garážami. Jednotlivé garáže sú prístupné plechovými garážovými bránami  zo zadnej strany obytného domu.

Druhé nadzemné podlažie až ôsme nadzemné podlažie je definované v zmysle zápisu jednotlivých podlaží na liste vlastníctva ako poschodia č.1 až č.7. Na týchto jednotlivých nadzemných podlažiach, poschodiach č.1 až č.7, sú umiestnené samotné bytové jednotky, spolu je vo vchode umiestnených 14 bytov, na každom z týchto nadzemných podlaží, poschodiach, sú dve bytové jednotky. Bytový dom má tri sekcie.

Bytový dom je postavený podľa vedomostí znalca na základoch, ktoré sú tvorené plošnými základovými konštrukciami. Obvodové murivo je tvorené z panelových stenových dielcov. Stropná konštrukcia nad jednotlivými podlažiami je tvorená stropnými doskami s rovným podhľadom. Zastrešenie domu je tvorené plochou strechou s tepelnou izoláciou. Klampiarske konštrukcie zastrešenia z pozinkovaného plechu. Obytný dom má čelné hlavné vstupy zo spevnených plôch tvoriacich okolie obytného domu s napojením na prístupovú komunikáciu ulicu P.J.Šafárika. Zadné vstupy sú vedené po predložených schodoch do úrovne medzipodesty prvého a druhého nadzemného podlažia.

Vstupné dvere do obytného domu na báze plastových profilov s izolačným sklom. Okná v spoločných priestoroch po výmene plastové s izolačným sklom. Jednotlivé podlažia sú prepojené vertikálne schodiskovým priestorom s výťahom. Vykurovanie jednotlivých bytov a ohrev TUV je z kotolne umiestnenej mimo bytového domu.

V zmysle uvedenia sprievodcu pri obhliadke v roku 2015 bytový dom prešiel rekonštrukciou spojenou so zateplením kontaktným zatepľovacím systémom, nahradené boli vchodové dvere a okná v spoločných priestoroch, rekonštrukciou prešla aj strešná krytiny.

Obytný dom je napojený na verejné inžinierske siete a to konkrétne: voda, kanalizácia, plyn a elektro.

Vek obytného domu, rok 1985, bol stanovený na základe Potvrdenia o uvedení stavby do užívania vystavené Mestským úradom Prievidza zo dňa 18.10.2004.

Popis spoločných častí a zariadení domu je definovaný na základe predloženej Zmluvy o prevode vlastníctva bytu zo dňa 3.6.1998, s vyznačením povolenia vkladu Okresným úradom Prievidza zo dňa 4.dec.1998 pod V 3852/98 (Zmluva je súčasťou predloženého Znaleckého posudku č. 11/2008.

Spoločnými časťami domu sú základy domu, konštrukcia strechy, krytina, izolácie, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, chodby,  vodorovné nosné konštrukcie, zvislé nosné konštrukcie, stropy.

Spoločnými zariadeniami domu sú: 1*práčovňa, 2*sušiareň, 1*WC, 1*manglovňa, 3*kočíkareň, požičovňa prívesov, garáž, 6*miestnosť pre inštalácie, 3*výťah, 2*miestnosť pre rozvodne, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefóne  a plynové prípojky.

Technický popis bytu :

Oceňovaný byt č.7 je bytová jednotka tvorená štyrmi izbami s príslušenstvom, ktoré je tvorené kuchyňou, kúpeľňou, wc a pivnicou. Byt je situovaný ako stredový byt, ktorý je umiestnený na piatom nadzemnom podlaží, na štvrtom poschodí (v zmysle zápisu bytu na LV).

Hodnotený byt je po čiastočnej rekonštrukcii spočívajúcej vo výmene okien vrátane dverí na loggiu (rok 2000), pôvodná kuchynská linka bola nahradená súčasnou (v roku 2014), obnovené boli čiastočne stierky v izbách (rok nebol určený). Veky prevedenia prác boli stanovené sprievodcom pri obhliadke.

Byt je prístupný zo spoločnej chodby, z ktorej sú prístupná ďalšia bytová jednotka situovaná na tomto poschodí domu. Súčasťou bytovej jednotky podľa vyjadrenia sprievodcu pri obhliadke je aj pivničná miestnosť situovaná na prvom nadzemnom podlaží. Z dôvodu chýbajúcich kľúčov nebola sprístupnená a nie je predmetom zistenej podlahovej plochy bytu. Pivničná miestnosť je aj súčasťou predloženej Zmluvy o o prevode vlastníctva bytu.

Dispozične hodnotený  byt pozostáva z nasledovných miestností: vstupná hala bytu, vnútorná chodba, kuchyňa, kúpeľňa,  WC a jednotlivé izby bytu č.1 až č.4. Súčasťou bytu je aj loggia bytu, ktorá je prístupná z kuchyne bytu. Loggia je uzavretá plastovou zhrňovacou stienkou. Loggia je orientovaná do čelnej strany bytového domu, ktorá je situovaná do prístupovej komunikácie, ulica P.J. Šafárika.

Bytové jadro je pôvodné, tvorené z umakartových stenových konštrukcii. Povrchy vnútorných stien tvorené stierkami. Vykurovacie telesá sú tvorené pôvodnými doskovými vykurovacími telesami s pomernými meračmi spotreby tepla a regulačnými hlavicami. Výplne okenných otvorov sú tvorené plastovými oknami s izolačným sklom so žalúziami vrátane dverí na loggiu. Interiérové dvere sú tvorené hladkými plnými dverami v kombinácii so sklom, zárubne oceľové. Vchodové dvere do bytu klasické plné.

Hala - vstup do bytu je do priestoru haly bytu. Podlaha v hale je tvorená povlakom pvc. Súčasťou haly je šatníková skriňa na báze drevnej hmoty.

Chodba - chodba je dispozične prepojená s halou bytu,. Z chodby je prístupná kuchyňa, kúpeľňa, wc a izba č.2. Podlaha je tvorená povlakom pvc.

V kuchyni sa nachádzajú klasická kuchynská linka, ktorej súčasťou je plynový šporák s elektrickou trúbou, digestor a kuchynský drez nerezový s pákovou batériou. Časť steny za linkou je obložená keramickým obkladom, podlaha je tvorená povlakom pvc. Z kuchyne bytu je prístupná loggia.

V kúpeľni sa nachádza klasická vaňa a keramické umývadlo. Vodovodné batérie pákové, nad vaňou so sprchou.  Steny kúpeľne sú tvorené umakartovými stenami bytového jadra, podlaha je tvorená povlakom pvc.

Vo wc sa nachádza samotné wc so spodnou nádržkou. Steny wc sú tvorené umakartovými stenami bytového jadra, podlaha je tvorená keramickou dlažbou.

V jednotlivých izbách je podlaha tvorená povlakom pvc. Povrchy stien tvorené hladkými stierkami, v izbe č.3 stierky jemnozrnné. V čase obhliadky jednotlivé izby neboli vybavené nábytkom.

Hodnotený byt je napojený na inžinierske siete bytového domu prípojkami vody, elektriky, plynu  a kanalizácie.

 

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo v prospech Spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov 'Šafárika 2 4 6 ' podľa par.15 zák.182/1993 Zb.v znení noviel - Z 2601/2010 - VZ 1682/2010
- Na byt č. 7, 4.p., vchod: 6 (vlastn. B 9) - Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne a.s., so sídlom Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, IČO: 00151653 na základe zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam č. V 4624/08 -VZ 2785/08
- Na stavbu č.s. 30839 na parc.č. 5040 - vecné bremeno spočívajúce v práve zriaďovať a prevádzkovať verejné siete podľa zák.č. 610/2003 o elektron.komunikáciach a stavať ich vedenia na 'Nehnuteľnostiach', a vstupovať v súvislosti so zriaďovaním, prevádzkovaním, opravami a údržbou vedení na 'Nehnuteľnosti' v prospech oprávneného - Citicom s.r.o., Ľ.Ondrejova 21/II.757, 97101 Prievidza, IČO: 367776688 - Z 1850/2008 - VZ 2709/2008

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 59 400,00 €
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Miloš Brezina
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Čajkovského
b) Orientačné/súpisné číslo 6332 /42
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 07.06.1990
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 25/2018
Meno znalca: Ing. Peter Hudec
Dátum vyhotovenia: 07.02.2018
Všeobecná cena odhadu: 66 000,00 €