Dražba nehnuteľností v obci Prievidza v katastrálnom území Prievidza

Katastrálne územie:
Prievidza
Obec:
Prievidza

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 10.07.2018 Stiahnuť
GAVILA s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 001/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko GAVILA s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko 1. mája173/1191101 Trenčín
a) Názov ulice/verejného priestranstva 1. mája
b) Orientačné/súpisné číslo 173/11
c) Názov obce Trenčín d) PSČ 91101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trenčín , oddiel: Sro , vložka číslo: 22943/R
IV. IČO/ dátum narodenia 45517959
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Horský komposesorát, pozemkové spoločenstvo Prievidza
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 3
c) Názov obce Prievidza d) PSČ 971 01
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 17060206
C. Miesto konania dražby Hotel Magura, Malý salónik - prízemie Námestie J. C. Hronského 1, Prievidza 971 01
D. Dátum konania dražby 10. 07. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod
F. Kolo dražby Prvé kolo
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti zapísané na Okresnom úrade v Prievidzi, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 9909 pre obec Prievidza, katastrálne územie Prievidza a to:

PARCELY registra „C“ evidované na katastrálnej mape: právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba nie je evidovaný na liste vlastníctva

Stavby: chata súp. č. 761 postavená na pozemku parc. č. 7735.

Dôvody upustenia od dražby:

Dôvody upustenia od dražby:

Dražobník v zmysle §19 ods.1 písm. a) zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) upustil od dobrovoľnej dražby na základe písomnej žiadosti navrhovateľa dražby na upustenie od dražby.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.