Dražba nehnuteľností v obci Prievidza v katastrálnom území Prievidza

Katastrálne územie:
Prievidza
Obec:
Prievidza

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 62.600,00 18.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 221EX80/2017
Typ dražobnej vyhlášky: 221EX80/2017
Poradie dražby: 1
Exekútor: Marcela Šujanová
Ulica: Nálepkova 346/1
Obec: Považská Bystrica
PSČ: 01701
Zastupujúci exekútor: Oľga Hlucháňová
Ulica: Nám.A.Hlinku 25/30
Obec: Považská Bystrica
PSČ:
Dátum konania dražby: 18.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Nálepkova 346/1, 01701Považská Bystrica
Vlastník: Martin Vician
Sídlo: Prievidza
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 02.08.2018
Znalecká hodnota: 62.600,00
Reálna hodnota: 62.600,00
Výška zábezpeky: 31.300,00
Číslo bankového účtu: SK94 5600 0000 0028 1361 9002
Najnižšie podanie: 62.600,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK94 5600 0000 0028 1361 9002
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nezistené
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: v zmysle Exekučného poriadku
Odovzdanie: v zmysle Exekučného poriadku
Dátum obhliadky: 11.09.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: na mieste samom po nahlásení záujmu min. 3 dni vopred na č.t. 042/4321338
Ďalšie informácie : byt pozostávaz troch obytných miestností a príslušenstva, čiastočne rekonštruovaný
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Prievidza
     Obec : Prievidza
     Kataster : Prievidza
     Číslo listu vlastníctva: 6373,7458
   Parcela
     Parcelné číslo: 2564
     Výmera: 344
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis: podiel 654/24790
   Stavba
     Supisné číslo: 30156
     Pracelné číslo: 2564
     Druh stavby: bytový dom
     Popis stavby: byt č. 8, 2 posch.,vchod 10
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: