Dražba nehnuteľností v obci Púchov v katastrálnom území Horné Kočkovce

Katastrálne územie:
Horné Kočkovce
Obec:
Púchov

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie N/A 31.05.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HoKo Stav, a.s., v konkurze
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Štefánikova 812, 02001 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44500092
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica
Kotakt na správcu : mzitnikova.skp@gmail.com, 0917 279 516, 042/426 1744-5
Spisová značka správcovského spisu : 22K/14/2016 S1394
Spisová značka súdneho spisu : 22K/14/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU DOBROVOĽNEJ DRAŽBY

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Miroslava  Žitníková, správca úpadcu HoKo Stav, a.s. v konkurze so sídlom Štefánikova 812, 020 01 Púchov, IČO 44 500 092, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Miesto konania dražby:

Kancelária správcu JUDr. Miroslava Žitníková  so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby:

31.05.2018 (štvrtok)  o 10:00 hod

Kolo dražby:

druhé

Predmet dražby:

Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedená na liste vlastníctva LV č. 4008, nachádzajúca sa v okrese Púchov, obec Púchov, katastrálne územie Horné Kočkovce, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1,

  • Sklad slamy, súpisné číslo 929, na pozemku parcelné č. KN „C“ 1427

Dražba majetku úpadcu bola zverejnená v OV č. 84/2018  dňa 2. mája 2018.

Výsledok dražby:

Dražby uvedeného nehnuteľného majetku sa nezúčastnil žiadny záujemca a 2. kolo dražby konanej dňa 31. mája  2018 o 10:00 hod bolo vyhlásené ako neúspešné.

Stav dražby:

neúspešná, predmet dražby nebol vydražený.

Notár, ktorý osvedčil priebeh dražby notárskou zápisnicou:

JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská  Bystrica.

V Považskej Bystrici dňa 31. mája 2018

JUDr. Miroslava   Žitníková, správca úpadcu