Dražba nehnuteľností v obci Púchov v katastrálnom území Horné Kočkovce

Katastrálne územie:
Horné Kočkovce
Obec:
Púchov

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 18.480,00,-€ 03.09.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: HoKo Stav, a.s., v likvidácii
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Štefánikova 812, 02001 Púchov
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44500092
Obchodné meno správcu:
Titul, meno a priezvisko správcu: JUDr. Miroslava Žitníková
Sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 01701 Považská Bystrica
Kotakt na správcu : mzitnikova.skp@gmail.com, 0917 279 516, 042/426 1744-5
Spisová značka správcovského spisu : 22K/14/2016 S1394
Spisová značka súdneho spisu : 22K/14/2016
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

zorganizovanej v zmysle ustanovenia § 92 ods. 1 písm. d) zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZKR“) s primeraným použitím ustanovení zákona č. 527/2002 o dobrovoľných dražbách a o doplnení Zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov, JUDr. Miroslava Žitníková, správca úpadcu HoKo Stav, a.s. v konkurze so sídlom Štefánikova 812, 020 01 Púchov, IČO 44 500 092 na základe záväzného pokynu oddeleného veriteľa v 1. poradí – Jaroslav Kucej, nar. 23.05.1958, trvale bytom Kukučínova 388/41, 020 01 Púchov zo dňa 26. októbra 2017 a oddeleného veriteľa v 2. poradí - Daňový úrad Trenčín, zastúpený na základe plnomocenstva Slovenskou konsolidačnou, a.s., Cintorínska 21, 814 99 Bratislava 1, IČO 35 776 005 zo dňa 12. októbra 2017  oznamujem dražbu nehnuteľného majetku patriaceho do oddelenej podstaty zverejneného v Obchodnom vestníku pod číslom OV č. 104/2017 dňa 1. júna 2017, a to za nasledovných podmienok:

Navrhovateľ dražby:

JUDr. Miroslava  Žitníková, správca úpadcu HoKo Stav, a.s. v konkurze so sídlom Štefánikova 812, 020 01 Púchov, IČO 44 500 092, sídlo správcu: Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Presnú špecifikáciu a opis na základe znaleckého posudku záujemca získa v kancelárii správcu Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica po vopred telefonicky dohodnutom termíne alebo na tel. č. 042/426 17 44, 45.

Podmienka vstupu pre verejnosť:

vstupné vo výške 3 € /osoba

Miesto konania dražby:

Kancelária správcu JUDr. Miroslava Žitníková  so sídlom Moyzesova 816/100, 017 01 Považská Bystrica

Dátum a čas konania dražby:

03.09.2018 (pondelok)  o 09:00 hod

Kolo dražby: tretie

Označenie predmetu dražby:

Nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve úpadcu vedená na liste vlastníctva LV č. 4008, nachádzajúca sa v okrese Púchov, obec Púchov, katastrálne územie Horné Kočkovce, vo vlastníctve úpadcu v podiele 1/1,

 

  • Sklad slamy, súpisné číslo 929, na pozemku parcelné č. KN „C“ 1427

Opis a stav predmetu:

Ide o dvojpodlažnú hospodársku stavbu Sklad slamy s pôdorysnými rozmermi 11,13 x 52,63 m, osadenú vo svahovitom teréne v hospodárskom dvore bývalého JRD Púchov v katastrálnom území Horné Kočkovce, vybudovanú v roku 1975.

Objekt je založený na priebežných betónových základových pásoch spolu aj s rampou z dolnej strany suterénu.

Obvodové murivo s piliermi podzemnej časti haly je z monolitického betónu, deliace priečky z plných pálených tehál, stropy sú prevažne monolitické železobetónové s rovným podhľadom, v dvoch traktoch železobetónové, trámové, vnútorné úpravy povrchov stien a stropov sú vápenocementové hladké s vápennou maľbou, podlahy hrubé betónové, okná jednoduché oceľové s výplňou polykarbonátom, dvere a vráta oceľové, hladké, elektroinštalácia svetelná a motorická. Vetranie je prirodzené, oknami, osvetlenie umelé.

Skladová hala v jej nadzemnej časti je tvorená oceľovou nosnou s oceľovými rúrovými stĺpmi s modulom po 4,0 m na rozpätie 10,55 m so svetlou výškou 5,95 m, ktoré sú obmurované na výšku 1,50 m, murivo je z plných pálených tehál hr. 300 mm s obojstrannou cementovou omietkou. Nosná konštrukcia opláštenia stien prízemia haly je v U-profilov č.80 /stĺpiky a paždíky/ a bez opláštenia, ktoré je navrhnuté tak, aby plášť odolával bočným tlakom skladovaných objemových krmovín  pohybu dopravných prostriedkov, strešné väzníky jednoplášťovej sedlovej strechy s miernym sklonom sú z oceľových rúr, väznice z U-profilov, strecha je pokrytá trapézovým pozinkovaným plechom. Na prízemí sú zbytky elektroinštalácie a uzemnenia bleskozvodu. Klampiarske výrobky žľaby a odpadové rúry boli časom odstránené. V obvodovom murive sú osadené dvoje oceľové  vráta s výplňou strojovým plotovým pletivom.

Dispozičné riešenie objektu v jeho nadzemnej časti je  navrhnuté na skladovanie objemových krmovín, najmä  slamy a sena s prirodzeným vetraním, ochranou pred poveternostnými podmienkami strechou s miernym sklonom s riešením potrebnej mikroklímy, plnenia, uloženia a vyprázdňovania skladu prístupovými cestami na úrovni prízemia.

Prepojenie prízemia haly so suterénom je riešené s dvomi zachovanými násypníkmi z monolitického železobetónu s prekrytím otváracou strechou. Suterén bol riešený pre prípravu a skladovanie krmovín, je rozdelený na dve samostatné časti s pozdĺžnym dvoj-traktom.  

Objekt bol napojený prípojkami na elektrickú energiu, zemný plyn a vnútroareálové obslužné komunikácie.

Objekt bol od svojho dokončenia užívaný na svoj účel asi 30 rokov k dátumu ocenenia sú tu v provizórnych podmienkach ustajnené jazdecké kone s objemovým krmivom, kozy a ošípané. Oceňovaný objekt bol horšie udržiavaný, neskôr užívaný na skladové účely stavebnej firmy, ale aj na skladovanie sena v jeho nadzemnej časti a k dátumu ocenenia je v zlom technickom stave a s prihliadnutím na konštrukčné vyhotovenie, stanovujem základnú technickú životnosť haly na 70 rokov, keď je koróziou evidentne poškodená oceľová nosná konštrukcia skladovej haly, je poškodená strešná krytina, objekt nemá podstrešné žľaby na odvádzanie dažďovej vody v dôsledku čoho do objektu zateká, najmä hnaný dážď, ktorý už poškodil obvodové murivo prízemia haly a dažďová voda preteká aj cez stropnú konštrukciu nad suterénom, ktorá poškodila nosnú výstuž stropu koróziou, čím je ohrozená predpokladaná únosnosť stropu. Objekt má poškodené aj omietky na prízemí a v suteréne, časť muriva prízemia v zadnej časti je odstránená, po odpojení elektriky, bola časť rozvodov elektriky demontovaná a elektroinštalácia je nefunkčná.

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby:

Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:

Poznámky na LV č. 4008:

Rozhodnutie DÚ Trenčín č. 9300502/5/766099/2014/Jakb vykonateľné 28.3.2014 zákaz nakladať s nehnuteľnosťou slad slamy č.s.929 na poz.parc.KN-C č.1427 bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane - P 163/14 - 116/14

Rozhodnutie DÚ Trenčín č. 9300502/5/771506/2014/Jakb vykonateľné 28.3.2014 zákaz nakladať s nehnuteľnosťou slad slamy č.s.929 na poz.parc.KN-C č.1427 bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane - P 164/14 - 117/14

Rozhodnutie Mesta Púchov č.2014/2161/12406/EO vykonateľné 26.6.2014 zákaz nakladať s nehnuteľnosťou sklad slamy č.s.929 na poz.parc.KN-C č.1427 bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane - P 313/14 - 199/14

Rozhodnutie Mesta Púchov č.2015/3027/8821/EO vykonateľné 7.9.2015 zákaz nakladať s nehnuteľnosťou bez predchádzajúceho súhlasu správcu dane, sklad slamy č.s.929 na poz.parc.KN-C č.1427 - P 272/15 - 326/15

Uznesenie Okresného súdu Trenčín č. 22K/14/2016-146 zo dňa14.3.2017 o vyhlásení konkurzu na majetok úpadcu sklad slamy č. s. 929 na poz. parc. KN C č. 1427, správca JUDr. Miroslava Žitníková, Moyzesova 816/100, Považská Bystrica - P 139/2017 - 850/2017

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe na sklad slamy č.s. 929 na poz. parc. KN C č. 1427, navrhovateľ: JUDr. Miroslava Žitníková, správca úpadcu, miesto konania: 26.04.2018 kancelária správcu JUDr. Miroslava Žitníková, Moyzesova 816/10, Považská Bystrica - P 182/2018 - 64/2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe navrhovateľa: JUDr. Miroslava Žitníková, správca úpadcu HoKO Stav, a.s., miesto konania dražby: kancelária správcu JUDr. Miroslava Žitníková, Moyzesova 816/100, Považská Bystrica, dátum konania: 31.05.2018 na sklad slamy č.s. 929 na pozemku parc. KN C č. 1427 - P 512/2018 - 132/2018

ČASŤ C: Ťarchy na LV č. 4008

Pod V 683/12 záložné právo na zabezpečenie pohľadávky z úveru v prospech Jaroslav Kucej, nar. 23.05.1958, Kukučínova 388/41, Púchov na sklad slamy č.s.929 na parc.KN-C č. 1427 na základe záložnej zmluvy zo dňa 27.4.2012 - 225/12

Exekučný príkaz č. EX 702/2012-22 zo dňa 7.9.2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na sklad slamy č.s.929 na parc. KN-C č. 1427 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa pob. Pov. Bystrica, Kukučínova 208/23, Pov. Bystrica, IČO: 30 807 484, súdny exekútor Mgr. Jozef Pavlík, Eú Brezová pod Bradlom - Z 1734/12 - 330/12

Exekučný príkaz č. EX 1201/2012-19 zo dňa 27.12.2012 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na sklad slamy č.s.929 na parc. KN-C č.1427 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa pob. Pov. Bystrica, Kukučínova 208/23, Pov. Bystrica, IČO: 30807484, súdny exekútor Mgr. Jozef Pavlík, Eú Brezová pod Bradlom - Z 1/13 - 10/13

Exekučný príkaz č. EX 1375/2012-17 zo dňa 11.1.2013 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na sklad slamy č.s.929 na parc.KN-C č.1427 v prospech oprávneného: Sociálna poisťovňa, pob. Pov. Bystrica, Kukučínova 208/23, Pov. Bystrica, IČO: 30807484, súdny exekútor Mgr. Jozef Pavlík, Eú Brezová pod Bradlom - Z 78/13 - 34/13

Rozhodnutie DÚ Trenčín č. 9300502/5/766099/2014/Jakb vykonateľné 28.3.2014, právoplatné 14.4.2014 o zriadení záložného práva na sklad slamy č. s. 929 na poz. parc. KN-C č.1427 - Z 788/14 - 116/14, 134/14

Rozhodnutie DÚ Trenčín č. 9300502/5/771506/2014/Jakb vykonateľné 28.3.2014, právoplatné 14.4.2014 o zriadení záložného práva na sklad slamy č. s. 929 na poz.parc.KN-C č.1427 - Z 791/14 - 117/14, 134/14

Exekučný príkaz č. EX 7/2013-17 zo dňa 17.4.2014 na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na sklad slamy č. s. 929 na poz. parc. KN-C č. 1427 v prospech oprávneného: Soc. poisťovňa, pob. Pov. Bystrica, IČO: 30807484, súdny exekútor Mgr. Jozef Pavlík, Eú Brezová pod Bradlom - Z 869/14 - 131/14

Rozhodnutie Mesta Púchov č. 2014/2161/12406/EO vykonateľné 26.6.2014 o zriadení záložného práva na sklad slamy č. s. 929 na poz. parc. KN-C č. 1427, právoplatné 11.7.2014 - Z 1381/14 - 199/14, 225/14

Rozhodnutie Mesta Púchov č. 2015/3027/8821/EO vykonateľné 7.9.2015 o zriadení záložného práva na sklad slamy č. s. 929 na poz. parc. KN-C č. 1427, právoplatné 22.9.2015 - Z 2175/15 - 326/15, 342/15

Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby:

Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku

  • znalecký posudok č. 12/2018 vypracovaný znalcom Ing. Viliam Lejčík  pre nehnuteľnosť - Sklad slamy, súpisné číslo 929, na pozemku parcelné č. KN „C“ 1427, všeobecná hodnota stavby 30.800,00,-€ - Obec Púchov, Okres Púchov, Katastrálne územie Horné Kočkovce.

Najnižšie podanie:

18.480,00,-€

Minimálne prihodenie:

1.000,00,-€

Dražobná zábezpeka:

a) výška – 5.000,00,-€

b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky – účet úpadcu č. účtu:  4024423209/7500, IBAN SK13 7500 0000 0040 2442 3209,   vedený  v Československej obchodnej banke, a.s., pobočka Považská Bystrica pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: ZÁBEZPEKA, meno a priezvisko, resp. obchodné meno. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, šekom alebo v hotovosti.

Účastník dražby predloží pri zápise do dražby doklad o zaplatení dražobnej zábezpeky.

c) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky začína dňom zverejnenia oznámenia o dražbe v Obchodnom vestníku a končí otvorením dražby.

Doklad o zložení dražobnej zábezpeky:

Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v prospech účtu správcu vedený v konkurznej veci č. účtu: 4024423209/7500, IBAN SK13 7500 0000 0040 2442 3209,   vedený  v Československej obchodnej banke, a.s., pobočka Považská Bystrica alebo originál potvrdenia banky o vklade sumy vo výške dražobnej zábezpeky na účet správcu vedený v konkurznej veci č. účtu: 4024423209/7500, IBAN SK13 7500 0000 0040 2442 3209,   vedený  v Československej obchodnej banke, a.s., pobočka Považská Bystrica.

Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením

Úspešný vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením po odpočítaní zaplatenej zábezpeky, na bankový účet úpadcu č. účtu: 4024423209/7500, IBAN SK13 7500 0000 0040 2442 3209,   vedený  v Československej obchodnej banke, a.s., pobočka Považská Bystrica, pod VS: (IČO účastníka dražby, ak ide o podnikateľa, alebo rodné číslo, ak ide o nepodnikateľa), správa pre prijímateľa: DOPLATOK, meno a priezvisko, resp. obchodné meno, tak aby bola na účet pripísaná do 15 dní od skončenia dražby. Cenu dosiahnutú vydražením nie je možné zaplatiť započítaním. Platba zmenkou je neprípustná.

Spôsob vrátenia dražobnej zábezpeky:

Dražobnú zábezpeku vráti správca účastníkovi dražby, ktorý sa nestal vydražiteľom, na ním určený účet, a to bez zbytočného odkladu po skončení dražby. Úspešnému vydražiteľovi sa dražobná zábezpeka započíta do ceny dosiahnutej vydražením.

Obhliadka predmetu dražby (dátum)

Dátum a čas obhliadky je nutné dohodnúť vopred v kancelárii správcu na telefónnom čísle: 042 / 426 17 44, 45.

Miesto obhliadky

Pred predmetom dražby.

Organizačné opatrenia:

Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Vyzývame budúcich účastníkov dražby, aby sa dostavili na dražbu minimálne 15 minút pred jej začatím, z dôvodu zisťovania totožnosti, zloženia dražobnej zábezpeky a zápisu do zoznamu účastníkov dražby. Účastníkom dobrovoľnej dražby môžu byť len osoby, ktoré spĺňajú zákonné podmienky v zmysle § 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a ktoré pred začatím dražby predložia dražobníkovi:

a) doklad o zložení dražobnej zábezpeky v zmysle ustanovení tohto oznámenia,

b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou vylúčenou z dražby v zmysle § 20 ods. 2 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách

c) doklad totožnosti (napr. platný občiansky preukaz, cestovný pas a pod.),

d) ak ide právnickú osobu, úradný výpis z registra, kde je zapísaná a z ktorého bude vyplývať, kto je oprávnený konať v jej mene (napr. výpis z obchodného registra), nie starší ako mesiac,

e) v prípade zastúpenia účastníka splnomocnencom – špeciálne splnomocnenie s úradne osvedčeným podpisom zastúpeného účastníka, pričom zo splnomocnenia musí výslovne vyplývať oprávnenie splnomocnenca konať v mene zastúpeného na dražbe.

Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby:

Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby momentom udelenia príklepu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu týmto konaním spôsobenú a dražobník je oprávnený požadovať od vydražiteľa náhradu škody, ktorú týmto konaním spôsobil (úhrada škody bude čerpaná zo zloženej dražobnej zábezpeky. V prípade úhrady ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom, dražobník odovzdá vydražiteľovi osvedčený odpis notárskej zápisnice, ktorou bol osvedčený priebeh dražby a ktorý je dôkazom (právnym titulom) o nadobudnutí vlastníckeho práva k predmetu dražby momentom udelenia príklepu licitátorom. Zároveň dražobník zabezpečí zápis vlastníckeho práva pre vydražiteľa v príslušnom katastri záznamom.

Podmienky odovzdania predmetu dražby:

Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, je dražobník podľa § 29 zák. č. 527/2002 Z. z. povinný odovzdať predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby, bez zbytočného odkladu vydražiteľovi. Ak ide o nehnuteľnosť, odovzdá dražobník predmet dražby vydražiteľovi bez zbytočných prieťahov,  na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. O odovzdaní predmetu dražby sa spíše „Zápisnica o odovzdaní predmetu dražby“, ktorú podpíše vydražiteľ a dražobník. Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby, v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, nesie nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu vydražiteľ.

Meno, priezvisko a sídlo osvedčujúceho notára:

JUDr. Ján Hamara, so sídlom M. R. Štefánika 136, 017 01 Považská  Bystrica

POUČENIE podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z. z.:

(§ 21 ods. 2) V prípade, ak sa spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z. z.; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.

(§ 21 ods. 3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania.

(§ 21 ods. 4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(§ 21 ods. 5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(§ 21 ods. 6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

V Považskej Bystrici dňa 11. júna  2018

JUDr. Miroslava  Žitníková, správca