Dražba nehnuteľností v obci Púchov v katastrálnom území Horné Kočkovce

Katastrálne územie:
Horné Kočkovce
Obec:
Púchov

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 13.800,00 € 27.07.2018 Stiahnuť
Dražby a aukcie, s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 180033
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a aukcie, s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Flámska9783/103601 Martin
a) Názov ulice/verejného priestranstva Flámska
b) Orientačné/súpisné číslo 9783/1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sro , vložka číslo: 18739/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36751642
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Ing. Katarína Štrbáňová - správca úpadcu
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Dvory
b) Orientačné/súpisné číslo 1932
c) Názov obce Púchov d) PSČ 02001
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 51144042
C. Miesto konania dražby v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
D. Dátum konania dražby 27. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvá
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Púchov, obci Púchov, katastrálne územie Horné Kočkovce, Okresný úrad Púchov - katastrálny odbor:

na LV č. 2794 ako:

- stavba – rodinný dom, súp. č. 97, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 906, v spoluvlastníckom podiele 1/6,

na LV č. 132 ako:

- pozemok – parcela C-KN parc. č. 906 o výmere 656 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/6.

 

H. Opis predmetu dražby

Dom sa nachádza na ul. Továrenská 45, v obytnej časti Horné Kočkovce, okresného mesta Púchov, v uličnej zástavbe rodinných domov so záhradami. Dom je prístupný spevnenej miestnej komunikácie, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. Úzke centrum mesta je vzdialené cca. 750 m, kde je kompletná občianska vybavenosť a doprava. Hustota obyvateľstva je priemerná. Dom v čase obhliadky bol trvale obývaný, uvažované s pôvodným stavom, dom vyžaduje údržbu a výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality – nábrežie rieky Váh do 1 km.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č. 97 na parc.č. 906 v k.ú. Horné Kočkovce

Spoluvlastnícky podiel: 1 / 6

Rodinný dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, je čiastočne podpivničený, má dve nadzemné podlažia, strecha valbová bez stavebného využitia povalového priestoru. Dom bol postavený v r. 1969, pozostáva z dvoch bytových jednotiek. Napojený je napojený na verejné rozvody vody, elektriny a plynu, kanalizácia je odvedená do žumpy.

Technické riešenie: - Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 2. NP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 2. NP – tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické; - Schodisko - 1. PP, 1. NP - PVC; 2. NP - cementový poter; - Strecha - krovy - väznicové valbové,; krytiny strechy na krove - 1. NP - azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP - vápenné a vápenno-cementové hladké; 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit; obklady fasád - 1. PP - obklady keramické; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 2. NP - vápenné štukové; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP - vane; 1. NP - kuchyne min. pri linke; 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP, 2. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. Zasklením; - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); 2. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - liate terazzo, lepené povlakové podlahy; 2. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou; 1. NP - drezové umývadlo oceľové smaltované; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; 1. NP, 2. NP - ostatné; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací bez umývadla; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na plyn; - Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami; - Vnútorné rozvody plynu - 1. PP - rozvod zemného plynu.

Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe dom je trvalo obývaný, poškodený komín nevyvložkovaný, poškodená kanalizácia - tečie, dom vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. Vzhľadom na vek domu a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 100 rokov.

 

Hospodárska stavba na parc.č. 906

Spoluvlastnícky podiel: 1 / 6

Stavba je samostatne stojaca z východnej strany RD, je jednopodlažná bez podpivničenia s pultovou strechou, postavená v r. 1969. Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy; - Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov; - Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové šablóny; - Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka; - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka; - Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité rámové (von a dnu otváravé); - Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty. Opotrebovanie stavby zodpovedá veku, uvažovaná životnosť je 80 rokov.

 

Plot od ulice

Jedná sa o pôvodné oplotenie predzáhradky od ulice, základy a podmurovka sú betónové, výplň je z rámového pletiva, v plote sú osadené jedny kovové plotové vráta a jedny vrátka.

 

Vodovodná prípojka

 

Vodomerná šachta

 

Kanalizačná prípojka

 

Žumpa

 

Plynová prípojka

 

Elektrická prípojka

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Navrhovateľom dražby je Ing. Katarína Štrbáňová – správca konkurznej podstaty, so sídlom: Dvory 1932, 020 01 Púchov, IČO : 51 144 042
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znaleckým posudkom č. 106/2018 vypracovaným súdnym znalcom Ing. Jánom Gregušom v sume 13.800,00 €
K. Najnižšie podanie 13.800,00 €
L. Minimálne prihodenie 200,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 4.000,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky bezhotovostným prevodom na účet / zložením v hotovosti na účet dražobníka/ notárskou úschovou / zložením v hotovosti do pokladne dražobníka /

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1.originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka 2.originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou 3.originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Cenu dosiahnutú vydražením do 6.638,78 € je vydražiteľ povinný uhradiť ihneď po príklepe, nad túto sumu do 15 dní, pokiaľ sa vydražiteľ s navrhovateľom dražby nedohodnú inak. Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu spôsobmi uvedenými pri zložení dražobnej zábezpeky formou bezhotovostného prevodu na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka, pričom táto sa započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. V prípade bankovej záruky je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v plnej výške prevodom na účet dražobníka alebo zložením hotovosti na účet dražobníka. Účtom dražobníka sa vo všetkých prípadoch myslí účet vedený v Tatra banke, a.s., pobočka Martin, č. účtu 26 22 02 75 22 / 1100 (IBAN: SK9511000000002622027522) VS 180033

O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. obhliadka 11.07.2018 11:00 hod. 2. obhliadka 12.07.2018 11:00 hod. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č. 0918 112 719, 0915 879 007.
Miesto obhliadky katastrálne územie
Organizačné opatrenia žiadne
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
-
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu. Užívacie právo odovzdaním predmetu dražby po zaplatení celej ceny dosiahnutej vydražením na základe zápisnice o odovzdaní predmetu dražby.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ.

V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa udelenia príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu; v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľom predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba.
Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatniť na dražbe ako dražitelia.
V dražobnej miestnosti je zakázané zhotovovať akýkoľvek audiovizuálny a zvukový záznam bez súhlasu dražobníka.

S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Vladimír
c) priezvisko Kostovčák
d) sídlo E. B. Lukáča 2, 03601 Martin