Dražba nehnuteľností v obci Púchov v katastrálnom území Horné Kočkovce

Katastrálne územie:
Horné Kočkovce
Obec:
Púchov

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 27.07.2018 Stiahnuť
Dražby a aukcie, s. r. o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 180033
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a aukcie, s. r. o.
II. Sídlo/bydlisko Flámska9783/103601 Martin
a) Názov ulice/verejného priestranstva Flámska
b) Orientačné/súpisné číslo 9783/1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sro , vložka číslo: 18739/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36751642
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby v priestoroch budovy na ulici Flámska 9783/1, 036 01 Martin, miestnosť č.d. 106
D. Dátum konania dražby 27. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Púchov, obci Púchov, katastrálne územie Horné Kočkovce, Okresný úrad Púchov - katastrálny odbor:

na LV č. 2794 ako:

- stavba – rodinný dom, súp. č. 97, ktorý je postavený na pozemku – parcele C-KN parc. č. 906, v spoluvlastníckom podiele 1/6,

na LV č. 132 ako:

- pozemok – parcela C-KN parc. č. 906 o výmere 656 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, v spoluvlastníckom podiele 1/6.

 

H. Opis predmetu dražby

Dom sa nachádza na ul. Továrenská 45, v obytnej časti Horné Kočkovce, okresného mesta Púchov, v uličnej zástavbe rodinných domov so záhradami. Dom je prístupný spevnenej miestnej komunikácie, terén je rovinatý, možnosť napojenia na všetky verejné rozvody IS. Úzke centrum mesta je vzdialené cca. 750 m, kde je kompletná občianska vybavenosť a doprava. Hustota obyvateľstva je priemerná. Dom v čase obhliadky bol trvale obývaný, uvažované s pôvodným stavom, dom vyžaduje údržbu a výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. V mieste je bežná hlučnosť a prašnosť od dopravy, prírodné lokality – nábrežie rieky Váh do 1 km.

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom súp.č. 97 na parc.č. 906 v k.ú. Horné Kočkovce

Spoluvlastnícky podiel: 1 / 6

Rodinný dom je samostatne stojaci v rovinatom teréne, je čiastočne podpivničený, má dve nadzemné podlažia, strecha valbová bez stavebného využitia povalového priestoru. Dom bol postavený v r. 1969, pozostáva z dvoch bytových jednotiek. Napojený je napojený na verejné rozvody vody, elektriny a plynu, kanalizácia je odvedená do žumpy.

Technické riešenie: - Základy betónové - objekt s podzemným podlažím s vodorovnou izoláciou; - Zvislé nosné konštrukcie - 1. PP - z monolitického betónu; 1. NP, 2. NP - murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm; deliace konštrukcie - 1. PP, 1. NP, 2. NP – tehlové; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. PP, 1. NP, 2. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické; - Schodisko - 1. PP, 1. NP - PVC; 2. NP - cementový poter; - Strecha - krovy - väznicové valbové,; krytiny strechy na krove - 1. NP - azbestocementové šablóny na latách; klampiarske konštrukcie strechy - 1. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty; - Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. PP - vápenné a vápenno-cementové hladké; 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit; obklady fasád - 1. PP - obklady keramické; - Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. PP, 1. NP, 2. NP - vápenné štukové; vnútorné obklady - 1. NP - prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky; 1. NP, 2. NP - vane; 1. NP - kuchyne min. pri linke; 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; - Výplne otvorov - dvere - 1. PP, 1. NP, 2. NP - hladké plné alebo zasklené; okná - 1. PP - jednoduché drevené alebo oceľové; 1. NP, 2. NP - dvojité drevené s doskovým ostením s dvoj. s trojvrstv. Zasklením; - Podlahy - podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); 2. NP - podlahoviny gumové, z PVC, lino; dlažby a podlahy ost. miestností - 1. PP - cementový poter, tehlová dlažba; 1. NP - liate terazzo, lepené povlakové podlahy; 2. NP - keramické dlažby; - Vybavenie kuchýň - 1. NP - sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou; 1. NP - drezové umývadlo oceľové smaltované; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva; - Vybavenie kúpeľní - 1. NP, 2. NP - vaňa oceľová smaltovaná; 1. NP - umývadlo; vodovodné batérie - 1. NP - pákové nerezové so sprchou; 1. NP - pákové nerezové; 1. NP, 2. NP - ostatné; záchod - 1. NP, 2. NP - splachovací bez umývadla; - Vykurovanie - ústredné vykurovanie - 1. NP, 2. NP - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely; zdroj vykurovania - 1. PP - kotol ústredného vykurovania na plyn; - Vnútorné rozvody vody - 1. PP - z pozinkovaného potrubia len studenej vody; 1. NP, 2. NP - z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 1. PP - zásobníkový ohrievač elektrický kombinovaný s ústredným vykurovaním; - Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové potrubie; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP - svetelná, motorická; 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s poistkami; - Vnútorné rozvody plynu - 1. PP - rozvod zemného plynu.

Pri miestnej obhliadke bolo zistené, ţe dom je trvalo obývaný, poškodený komín nevyvložkovaný, poškodená kanalizácia - tečie, dom vyžaduje výmenu pôvodných prvkov krátkodobej životnosti. Vzhľadom na vek domu a zistený stavebno-technický stav je uvažované so životnosťou 100 rokov.

 

Hospodárska stavba na parc.č. 906

Spoluvlastnícky podiel: 1 / 6

Stavba je samostatne stojaca z východnej strany RD, je jednopodlažná bez podpivničenia s pultovou strechou, postavená v r. 1969. Technické riešenie: - Základy - bez podmurovky, iba základové pásy; - Zvislé nosné konštrukcie - murované z pálenej tehly, tehloblokov hrúbky nad 15 do 30 cm; - Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov; - Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - azbestocementové šablóny; - Úpravy vonkajších povrchov - striekaný brizolit, vápenná štuková omietka; - Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka; - Výplne otvorov - dvere - hladké plné alebo zasklené; okná - dvojité rámové (von a dnu otváravé); - Podlahy - dlaždice, palubovky, dosky, cementový poter; - Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia - len svetelná - poistkové automaty. Opotrebovanie stavby zodpovedá veku, uvažovaná životnosť je 80 rokov.

 

Plot od ulice

Jedná sa o pôvodné oplotenie predzáhradky od ulice, základy a podmurovka sú betónové, výplň je z rámového pletiva, v plote sú osadené jedny kovové plotové vráta a jedny vrátka.

 

Vodovodná prípojka

 

Vodomerná šachta

 

Kanalizačná prípojka

 

Žumpa

 

Plynová prípojka

 

Elektrická prípojka

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Navrhovateľom dražby je Ing. Katarína Štrbáňová – správca konkurznej podstaty, so sídlom: Dvory 1932, 020 01 Púchov, IČO : 51 144 042
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením neúspešná
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Ivan Hanajík
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Flámska
b) Orientačné/súpisné číslo 9783/1
c) Názov obce Martin d) PSČ 03601
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 21101966
V. Odhad ceny predmetu dražby 13.800,00 €