Dražba nehnuteľností v obci Pukanec v katastrálnom území Pukanec

Katastrálne územie:
Pukanec
Obec:
Pukanec

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 970,00 06.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 2029/13
Typ dražobnej vyhlášky: EX 2029/13
Poradie dražby: 1
Exekútor: Barbora Božíková Ághová
Ulica: Jaskový rad 79
Obec: Bratislava
PSČ: 83101
Dátum konania dražby: 06.08.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Jaskový rad 79, 83101Bratislava
Vlastník: Peter Baláž nar. 09.06.1990
Sídlo: B. Nedožerského 111/51, Nedožery - Brezany
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 13.06.2018
Znalecká hodnota: 970,00
Reálna hodnota: 970,00
Výška zábezpeky: 485,00
Číslo bankového účtu: SK5456000000005457724001 VS 20292013
Najnižšie podanie: 970,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK5456000000005457724001 VS 20292013
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: nie sú
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa môže vydražiteľ ujať držby vydraženej veci. O tom je povinný upovedomiť exekútora.
Odovzdanie: Predkupné práva k nehnuteľnosti zanikajú udelením príklepu. Úžitky exekúciou nezanikajú, prechádzajú na nového vlastníka nehnuteľnosti. Vecné bremená prechádzajú na vydražiteľa. Nájomné práva a vecné bremená, ktoré vznikli zo zákona, preberá vydražiteľ bez započítania na najvyššie podanie.
Dátum obhliadky: 30.07.2018
Čas obhliadky: 00:00
Miesto obhliadky veci: v mieste nehnuteľnosti
Ďalšie informácie : Termín obhliadky nehnuteľnosti je potrebné si dohodnúť so súdnym exekútorom, minimálne 3 dni vopred. Znalecký posudok je k nahliadnutiu v exekútorskom úrade počas úradných hodín.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Levice
     Obec : Pukanec
     Kataster : Pukanec
     Číslo listu vlastníctva: 348
   Parcela
     Parcelné číslo: 1054
     Výmera: 445
     Druh: vinice
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1055
     Výmera: 679
     Druh: záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1056
     Výmera: 602
     Druh: záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 1058/2
     Výmera: 262
     Druh: vinice
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: