Dražba nehnuteľností v obci Pukanec v katastrálnom území Pukanec

Katastrálne územie:
Pukanec
Obec:
Pukanec

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 10.461,16 28.08.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 1234/2010
Typ dražobnej vyhlášky: EX 1234/2010
Poradie dražby: 1
Exekútor: Bohumil Husťák
Ulica: Žriedlová č.3
Obec: Košice
PSČ: 04001
Zastupujúci exekútor: Eduard Biro
Ulica: Žižkova 6
Obec: Košice
PSČ:
Dátum konania dražby: 28.08.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Žriedlová 3, 04001Košice
Vlastník: Ing. Devoša Patrik
Sídlo: 1. mája 1167/6, 969 03 Banská Štiavnica, prechodne bytom: Uhliská 16, 935 05 Uhliská
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 23.07.2018
Znalecká hodnota: 10.461,16
Reálna hodnota: 10.461,16
Výška zábezpeky: 5.230,58
Číslo bankového účtu: číslo účtu: 2920831818/1100, IBAN: SK16 1100 0000 0029 2083 1818
Najnižšie podanie: 10.461,16
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: číslo účtu: 2920831818/1100, IBAN: SK16 1100 0000 0029 2083 1818
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 07.08.2018
Čas obhliadky: 13:00
Miesto obhliadky veci: Pukanec
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Levice
     Obec : Pukanec
     Kataster : Pukanec
     Číslo listu vlastníctva: 2991
   Parcela
     Parcelné číslo: 5544/37
     Výmera: 75152
     Druh: orná pôda
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: