Dražba nehnuteľností v obci Pukanec v katastrálnom území Pukanec

Katastrálne územie:
Pukanec
Obec:
Pukanec

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 14.100,- € 06.09.2018 Stiahnuť
Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 3323/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kalvínske námestie293401 Levice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kalvínske námestie
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Levice d) PSČ 93401
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Nitra , oddiel: Sro , vložka číslo: 19030/N
IV. IČO/ dátum narodenia 36706655
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko AGNOS Credit s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tupolevova
b) Orientačné/súpisné číslo 15
c) Názov obce Bratislava - Petržalka d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 45351783
C. Miesto konania dražby Sídlo dražobnej spoločnosti Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., hala na 1. poschodí, vchod z dvora, Kalvínske námestie 126/2, Levice.
D. Dátum konania dražby 06. 09. 2018
E. Čas konania dražby 10:45
F. Kolo dražby 1.
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v k.ú. Pukanec, obec: Pukanec, okres: Levice, zapísané na LV č. 1358, vedenom katastrálnym odborom Okresného úradu Levice pod B1:

 

  • rodinný dom súp. číslo 587, postavený na  pozemku  parc. č. 897,
  • pozemok - parcela registra „C“KN  parc. č. 897, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 321m²

Podiel 1/1

H. Opis predmetu dražby

A.  Rodinný dom súpisné číslo 587 je postavený na pozemku svahovitého charakteru na parcele číslo 897 v katastrálnom území obce Pukanec. Nachádza sa v centre obce, v obytnej časti so zástavbou s prevažne rodinnými domami.

 

Obec Pukanec leží na úpätí Štiavnických vrchov v najsevernejšom výbežku Ipeľskej pahorkatiny. Pukanec sa nachádza v Levickom okrese, severovýchodne od okresného mesta Levice cca 20 km, od Štiavnických Baní cca 15 km, od Banskej Štiavnice cca 20 km. Obec sa nachádza v lokalite určenej na rekreačné a oddychové využitie v  prostredí Štiavnických vrchov. Pri optimálnej dochádzkovej vzdialenosti za prácou z priľahlého územia obce - Pukanec spadá do záujmového územia mesta Levice, Nová Baňa a Banská Štiavnica.

 

Dispozičné riešenie: Rodinný dom je prízemná stavba vidieckeho typu a pozostáva z dvoch obytných izieb, kuchyne, predsiene, šatníka a z kúpelne s WC. V zadnej časti je umiestnený sklad.

 

Technické riešenie:

1. Nadzemné podlažie (1.NP) o rozmeroch 5,05*(4,61+3,775+11,68) + 3,175*3,775 s výmerou 113,32 m2. Základy sú betónové a objekt je bez podzemného podlažia bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm a deliace konštrukcie sú z tehlových priečkoviek. Vodorovné nosné konštrukcie tvoria stropy s rovným podhľadom drevené trámové. Krov je sedlový s krytinou strechy na krove z pálenej škridle. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších povrchov sú zo škrabaného brizolitu. Úpravy vnútorných povrchov tvoria vnútorné omietky vápenné štukové a vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne, vane, WC a kuchyne pri sporáku a dreze. Výplne otvorov tvoria dvere  plné a zasklené z tvrdého dreva a okná  plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy obytných miestností tvorili veľkoplošné parkety a podlahy ost. miestností  keramické dlažby. Vybavenie kuchyne pozostávalo zo sporáku,  umývačky riadu, odsávača pár a drezového umývadla.  Vybavenie kúpeľne tvorí vaňa plastová rohová, umývadlo. Vodovodné batérie boli pákové nerezové so sprchou a pákové nerezové. Záchod je splachovací bez umývadla. Ústredné vykurovanie bolo z teplovodného rozvodu k radiátorom. Zdrojom vykurovania bol kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdrojom teplej vody bol zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie sú z plastového potrubia. Vnútorné rozvody elektroinštalácie tvorí elektroinštalácia svetelná, motorická s automatickým istením. 

 

B.  Príslušenstvo:

1. Plot:

     Oplotenie predné. Základy vrátane zemných prác sú z kameňa a betónu, podmurovka je betónová monolitická alebo prefabrikovaná v dĺžke 14,80 m. Výplň plotu je z rámového pletiva, alebo z oceľovej tyčoviny v ráme o výmere 14,80 m2. V oplotení sú zabudované po jednom ks plotové vráta kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov a plotové vrátka kovové s drôtenou výplňou alebo z kovových profilov. bolo  dané do užívania od roku 2010.

2. Vonkajšia úprava:

- Prípojka na elektrickú rozvodnú sieť, jedná sa o NN káblovú prípojku vzdušnú  Cu 4*16 mm*mm  o dĺžke 13,00 bm. ktorá bola  daná do užívania od r. 2010.

- Prípojka  na verejný vodovod z PVC  o priemere DN 50 mm, vrátane navŕtavacieho pásu o dĺžke 13,00 bm. ktorá bola  daná do užívania od r. 2010.

- Prípojka plynu o priemere DN 40 mm v dĺžke 15,00 bm. ktorá bola  daná do užívania od r. 2010.

- Vodomerná šachta, betónová s  oceľovým poklopom, vrátane vybavenia o rozmeroch 1,5*1,3*1,3 = 2,54 m3, ktorá bola  daná do užívania od r. 2010.

 

C. Pozemky   zapísané na liste vlastníctva č. 1358  vedenom katastrálnym odborom okresného úradu Levice:

- parcela registra „C“KN  parc. č. 897, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 321m²

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1935, avšak v r. 2011 bol celý zmodernizovaný a bola zrealizovaná prístavba. Rodinný dom v čase obhliadky nie je užívania schopný, nakoľko došlo k odstráneniu viacerých konštrukčných prvkov. Miera poškodenia jednotlivých prvkov je uvedená v tabuľke tvorby rozpočtového ukazovateľa v znaleckom posudku č. 170/2018.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
• V-603/2011 zo dňa 22.2.2011 - záložné právo na úver poskytnutý AGNOS Credit s.r.o. Bratislava, IČO:45351783 na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky č. 67/2016 zo dňa 21.09.2016, Z-6053/2016 zo dňa 28.09.2016 (postupca Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bajkalská 30, 829 48 Bratislava, IČO: 31 335 004 zo zmluvy zo dňa 16.2.2011) na p.č.897, rodinný dom -sč.587.-vz.62/11, -303/16
• Z-7170/2014 zo dňa 21.11.2014 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 936/2014 zo dňa 18.11.2014, EÚ Nitra, JUDr. Soňa Stodolová - súdny exekútor v zmysle § 168 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. pre povinného Miroslava Miškovičová r. Miškovičová (nar. 25.4.1988) na parcely registra C-KN č. 897 a stavbu rodinný dom súp.č. 587 na p.č. 897 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1. - vz. 531/14
• Z-3138/2015 zo dňa 15.5.2015-Rozhodnutie o zriadení záložného práva pre Colný úrad Nitra č.1096131/1/155468/2015 vykonateľné dňa 22.4.2015 v zmysle ustanovenia § 9 ods.3 písm. x) zákona č.652/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov k nehnuteľnostiam vo vlastníctve dlžníka Miškovičová Miroslava r. Miškovičová Bc. nar. 25.4.1988 na pozemok registra C KN parc.č. 897 a stavba rodinný dom-sč.587 na parc.č. 897, -vz.276/2015.
• Z-977/2016 zo dňa 18.2.2016 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Exekútorský úrad Banská Bystrica, súdny exekútor Mgr. Deák Jozef, oprávnený Intrum Justitia Slovakia s.r.o. Bratislava, IČO: 35831154, č.EX 2522/2015 zo dňa 17.2.2016 v zmysle ustanovenia § 167 a § 178 zákona NR SR 233/1995 Z.z., vo vlastníctve povinného Miškovičová Miroslava r. Miškovičová ( 25.4.1988 ) na podiel 1/1, na pozemok a stavbu rodinného domu na parc. reg. CKN č. 897 - sč.587.-vz.54/2016
• Z-2346/2016 zo dňa 22.04.2016, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 79/2016 zo dňa 14.04.2016 pre Exekútorský úrad Nitra, JUDr. Kuna Václav súdny exekútor, podľa ustanovenia § 168 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z., oprávnený Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., pobočka Levice, IČO 35937874, na C KN p.č. 897 a stavba na p.č.897-sč.587 rodinný dom vo vlastníctve povinného Miškovičová Miroslava r. Miškovičová ( 25.04.1988) v 1/1 podiele.-vz.119/2016.
• Z-6064/2017 zo dňa 10.10.2017, Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva-Exekútorský úrad Bratislava, súdny exekútor JUDr.Peter Kuna, č.EX 2266/2017 zo dňa 5.10.2017, podľa § 168 zákona NR SR č.233/1995 Z.z., v prospech oprávneného JUDr. Václav Kuna, Nitra, IČO 36100251 na C KN p.č. 897 a stavba na p.č.897-sč.587 rodinný dom vo vlastníctve povinného Miškovičová Miroslava r. Miškovičová, nar.25.04.1988 v podiele 1/1, vz.346/17.

Poznámka:
- P-1356/2014 zo dňa 21.11.2014 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 936/2014 zo dňa 18.11.2014, EÚ Nitra, JUDr. Soňa Stodolová – súdny exekútor v zmysle § 47, § 168 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. pre povinného Miroslava Miškovičová r. Miškovičová (nar. 25.4.1988) na parcely registra C-KN č. 897 a stavbu rodinný dom súp.č. 587 na p.č. 897 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1. - vz. 530/14
- P-3/2015 zo dňa 5.1.2015 - Začatie výkonu záložného práva záložného veriteľa – AGNOS Credit s.r.o. Bratislava, IČO:45351783 na základe Zmluvy o postúpení pohľadávky č. 67/2016 zo dňa 21.09.2016, Z-6053/2016 zo dňa 28.09.2016 (postupca Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava, IČO: 31 335 004) , predajom nehnuteľnosti na dražbe podľa zák. č. 527/2002 Z.z. v z.n.p. o dobrovoľných dražbách na parcely reg. C-KN č. 897 a stavbu rodinný dom súp.č. 587 na p.č. 897 vo vlastníctve povinného Miroslava Miškovičová r. Miškovičová (nar. 25.4.1988) v podiele 1/1. - vz. 1/15, -303/16
- P-357/2015 zo dňa 17.4.2015 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DD PSO005/15 deň konania dražby 27.5.2015 11:30 hod., pozemok registra C-KN parc. č. 897 a stavba rodinný dom súp.č. 587 na p.č. 897 vo vlastníctve Miroslava Miškovičová r. Miškovičová (nar. 25.4.1988), dražobník Platiť sa oplatí s.r.o. IČO: 45 684 618. - vz. 199/15
- P- 522/2015 zo dňa 8.6.2015 - Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe č. DD PSO005/15, dražobník: Platiť sa oplatí s.r.o., dátum konania dražby: 13.7.2015, predmet dražby: pozemky C-KN č. 897, stavby: sč. 587 - rod. dom na p.č. 897 v podiele 1/1. - vz. 280/2015
- P-675/2016 zo dňa 10.10.2016, Začatie výkonu záložného práva záložným veriteľom AGNOS Credit s.r.o. Bratislava, IČO:45351783 predajom na dražbe podľa zák. č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách na stavbu: rodinný dom s.č. 587 na CKN p.č. 897 a pozemok: CKN p. č. 897 vo vlastníctve dlžníka Miškovičová Miroslava r. Miškovičová nar. 25.04.1988 v 1/1. -305/16
- P-118/2018 zo dňa 29.1.2018 - Upovedomenie Exekútorského úradu v Nitre, súdny exekútor Mgr. Ivan Jambor o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. 271EX 38/18-9 zo dňa 26.1.2018 podľa ustanovenia § 61 zákona NR SR č.233/1995 Z.z.,v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, IČO: 35937874 vo vlastníctve povinnej Miškovičová Miroslava r.Miškovičová Bc. nar. 25.4.1988 na parc.č. 897, rodinný dom-sč.587 na parc.č.897,-vz.48/2018
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
podľa ZP č.170/2018 zo dňa 30.07.2018.
K. Najnižšie podanie 14.100,- €
L. Minimálne prihodenie 200,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 4.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostným prevodom na účet dražobníka alebo vkladom na
účet dražobníka, č.ú. SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 272018,
2. bankovou zárukou – veriteľ bankovej záruky Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,
3. do notárskej úschovy – príjemca z notárskej úschovy Dražby a reality PAMAŠA, s.r.o., Kalvínske nám. 2, 934 01 Levice,
4. v hotovosti k rukám dražobníka,
5. dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom, zmenkou ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. originálom príkazu na úhradu preukazujúcim odpísanie finančných prostriedkov z účtu navrhovateľa za predpokladu ich následného pripísania na účet dražobníka, 2. originálom potvrdenia o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti vydaného bankou, 3. originál listiny preukazujúci vydanie bankovej záruky, 4. originál listiny preukazujúcej zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy, 5. príjmový doklad od dražobníka
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby, vrátenie listiny preukazujúcej vydanie bankovej záruky, bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby, najneskôr však do 3 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby na účet dražobníka
SK50 1100 0000 0026 2276 5920, vedený v Tatra banke, a.s. Bratislava, var. symbol 272018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny
dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 17.08.2018 o 12,00 hod. a 31.08.2018 o 12,00 hod.
Miesto obhliadky Pukanec, s.č. 587
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom ohlásení na t.č. 0915 360 193, deň pred obhliadkou.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora v zmysle osobitného zákona (Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov), ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
- vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením do 15 dní,
- predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice o priebehu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov,
- užívacie právo k predmetu dražby prechádza odovzdaním predmetu dražby o čom dražobník vyhotoví zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby.
- predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.

S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Yvlin
c) priezvisko Hörömpöliová
d) sídlo Na bašte 1, 934 01 Levice