Dražba nehnuteľností v obci Rabčice v katastrálnom území Rabčice

Katastrálne územie:
Rabčice
Obec:
Rabčice

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 94,00 25.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 8788/2016
Typ dražobnej vyhlášky: EX 8788/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Jozef Deák
Ulica: Horná 23
Obec: Banská Bystrica
PSČ: 97401
Zastupujúci exekútor: Radovan Ferenc
Ulica: Slovenská 13
Obec: Prešov
PSČ:
Dátum konania dražby: 25.09.2018
Čas konania dražby: 09:30
Miesto konania dražby: Horná 23, 97401Banská Bystrica
Vlastník: Grobarčík Ignác
Sídlo: Rabčice 297, 029 45 Rabčice, SR
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 06.08.2018
Znalecká hodnota: 94,00
Reálna hodnota: 94,00
Výška zábezpeky: 47,00
Číslo bankového účtu: SK3709000000000302741963
Najnižšie podanie: 94,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK3709000000000302741963
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Z Á V A D Y, ktoré je vydražiteľ v zmysle § 153 ods.1 Exekučného poriadku povinný prevziať bez započítania na najvyššie podanie povinný neuviedol. Z Á V A D Y, ktoré vydražiteľ v zmysle § 153 ods.2 Exekučného poriadku prevezme so započítaním na najvyššie podanie (vecné bremená), si môže prihlásiť do rozvrhu výťažku a budú uspokojené v súlade s ust. § 157 ods.1 písm. d) a § 159 Exekučného poriadku na základe znaleckého posudku neboli zistené.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu a po upovedomení súdneho exekútora sa vydražiteľ môže ujať d r ž b y vydraženej nehnuteľnosti. Z á p i s vlastníckeho práva vydražiteľa k vydraženej nehnuteľnosti sa vykoná záznamom do katastra nehnuteľností po zaplatení najvyššieho podania v ustanovenej lehote a na základe právoplatného rozhodnutia súdu o schválení udeleného príklepu.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky nehnuteľností ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby. Pri zriadených zmluvných vecných bremenách je vydražiteľ právnym nástupcom povinného.
Dátum obhliadky: 18.09.2018
Čas obhliadky: 09:30
Miesto obhliadky veci: vyplýva z Listu vlastníctva
Ďalšie informácie : Záujemcov o predmet dražby žiadam, aby sa v prípade záujmu o obhliadku predmetu dražby telefonicky ohlásili najneskôr deň pred termínom obhliadky na t. č. 048/ 4717 373 alebo 0905 584 525 (Ing. Richard Novanský). Záujemcovia o draženú nehnuteľnosť sú povinní zložiť ako zábezpeku polovicu zo všeobecnej hodnoty nehnuteľností, a to: na osobitný účet súdneho exekútora č. SK3709000000000302741963 vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s. pobočke Banská Bystrica pod variabilným symbolom VS: 878816 alebo v deň konania dražby v hotovosti do pokladne súdneho exekútora v mieste konania dražby. Podmienkou účasti každého z prihlásených dražiteľov je zloženie zábezpeky (na osobitný účet súdneho exekútora alebo do pokladne exekútora) najneskôr do 09,30 hod. v deň konania dražby. Prezentácia dražiteľov: 9,30 hod. v deň konania dražby V prípade, že záujemca chce pri dražbe uplatniť svoje predkupné právo, musí ho uplatniť najneskôr pri zložení zábezpeky.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Námestovo
     Obec : Rabčice
     Kataster : Rabčice
     Číslo listu vlastníctva: 3390
   Parcela
     Parcelné číslo: 8412/18
     Výmera: 694
     Druh: Trvalé trávne porasty
     Popis: parc. KN-C
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: