Dražba nehnuteľností v obci Radošina v katastrálnom území Radošina

Katastrálne územie:
Radošina
Obec:
Radošina

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 53700 30.08.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 38-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Hotel ATRIUM, Štefánikova trieda 8, 949 01 Nitra, školiaca miestnosť v suteréne
D. Dátum konania dražby 30. 08. 2018
E. Čas konania dražby 12:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

808

Topoľčany

Radošina

Topoľčany

Radošina

Parcely registra "C"

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

71/2

Zastavané plochy a nádvoria

53

73/2

Záhrady

499

74/1

Zastavané plochy a nádvoria

98

74/3

Zastavané plochy a nádvoria

84

Stavby

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

123

74/3

Rodinný dom

H. Opis predmetu dražby

Oceňovaný rodinný dom bol v zmysle predloženého potvrdenia, ktoré bolo vydané Obecným úradom Radošina postavený v roku 1963. Prístavba bola realizovaná v zmysle predloženého znaleckého posudku v roku 1975.

Rodinný dom je postavený na betónových základoch. Je čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím bez obytného podkrovia.  Zastrešenie domu je riešené krovom s krytinou škridlovou. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú vápenné hladké.

Na dome je vykonávaná bežná údržba. Dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizáciu, plyn a elektro.

I.PP – suterén.

Vstup do suterénu je po vonkajšom betónovom schodisku zo zadnej strany domu ( v smere od Nádražnej ulice). Tu sa nachádza chodba a dva skladové priestory. V malom skladovom priestore sa nachádza plynový kotol spojený s ohrevom TÚV. Podlahy sú v celom podlaží vyhotovené  z cementového poteru, stropy betónové. Suterén je vyhotovený z monolitického betónu, priečky tehlové. Dvere - vstupné dvere do suterénu oceľové, okno jednoduché.

Elektroinštalácia - svetelná. Vnútorné omietky - vápenné hladké.

1.nadzemné podlažie

Vstup do domu je cez prístavbu chodby. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : - predná prístavba - chodba a komora, prístavba 1 - chodba, izba, chodba, kúpeľňa s WC, pôvodná časť domu - kuchyňa a izba.

Podlahy sú vyhotovené nasledovne : vstupná chodba, chodby v dome, komora, kúpeľňa s WC , kuchyňa - keramická dlažba, v izbách - laminátová plávajúca podlaha.

V kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 4,0m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka.

V kúpeľni sa nachádza – smaltovaná vaňa, 1x keramické umývadlo a WC so spodnou nádržkou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane a WC. Vodovodné batérie sú nerezové pákové.

Vnútorné omietky vápenné hladké, okná v celom dome plastové so žalúziami. Vykurovanie je liatinovými aj oceľovými radiátormi. V kuchyni sa nachádzajú nové krbové kachle na pevné palivo s uzatvoreným ohniskom.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Oceňovaný rodinný dom bol v zmysle predloženého potvrdenia, ktoré bolo vydané Obecným úradom Radošina postavený v roku 1963. Prístavba bola realizovaná v zmysle predloženého znaleckého posudku v roku 1975.

Rodinný dom je postavený na betónových základoch. Je čiastočne podpivničený s jedným nadzemným podlažím bez obytného podkrovia.  Zastrešenie domu je riešené krovom s krytinou škridlovou. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. Vonkajšie omietky sú vápenné hladké.

Na dome je vykonávaná bežná údržba. Dom je napojený na verejný rozvod vody, kanalizáciu, plyn a elektro.

I.PP – suterén.

Vstup do suterénu je po vonkajšom betónovom schodisku zo zadnej strany domu ( v smere od Nádražnej ulice). Tu sa nachádza chodba a dva skladové priestory. V malom skladovom priestore sa nachádza plynový kotol spojený s ohrevom TÚV. Podlahy sú v celom podlaží vyhotovené  z cementového poteru, stropy betónové. Suterén je vyhotovený z monolitického betónu, priečky tehlové. Dvere - vstupné dvere do suterénu oceľové, okno jednoduché.

Elektroinštalácia - svetelná. Vnútorné omietky - vápenné hladké.

1.nadzemné podlažie

Vstup do domu je cez prístavbu chodby. Podlažie dispozične pozostáva z nasledovných miestností : - predná prístavba - chodba a komora, prístavba 1 - chodba, izba, chodba, kúpeľňa s WC, pôvodná časť domu - kuchyňa a izba.

Podlahy sú vyhotovené nasledovne : vstupná chodba, chodby v dome, komora, kúpeľňa s WC , kuchyňa - keramická dlažba, v izbách - laminátová plávajúca podlaha.

V kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 4,0m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou nerezovou pákovou, plynový sporák s elektrickou rúrou, digestor. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kuchynskej linky a sporáka.

V kúpeľni sa nachádza – smaltovaná vaňa, 1x keramické umývadlo a WC so spodnou nádržkou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane a WC. Vodovodné batérie sú nerezové pákové.

Vnútorné omietky vápenné hladké, okná v celom dome plastové so žalúziami. Vykurovanie je liatinovými aj oceľovými radiátormi. V kuchyni sa nachádzajú nové krbové kachle na pevné palivo s uzatvoreným ohniskom.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Záložné právo v prospech Slovenská sporiteľňa a.s., IČO: 00151653, Bratislava, na nehnuteľnosti: par.CKN č.:71/2;73/2;74/1;74/3; dom s.č.123 na p.č.:74/3 v podiele 1/1 na základe záložnej zmluvy č.:5029519968 - V 1526/12 - 107/12 ;
- Exekučný príkaz EX 16589/17 na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti : par. CKN č.: 71/2, 73/2, 74/1, 74/3, stavbu s. č.123 na p. CKN č. 74/3 v 1/1, EÚ Bratislava, JUDr. Rudolf Krutý PhD. - Z 220/2018 - 14/2018;

Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 102/2018
Meno znalca: Ing. Lenka Ďurechová
Dátum vyhotovenia: 21.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 53 700,00 €
K. Najnižšie podanie 53700
L. Minimálne prihodenie 400
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 13.08.2018 13:45 Obhliadka 2: 21.08.2018 13:45
Miesto obhliadky Nádražná 123/6, 965 05 Radošina
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 91701 Trnava