Dražba nehnuteľností v obci Radvaň nad Dunajom v katastrálnom území Radvaň nad Dunajom

Katastrálne územie:
Radvaň nad Dunajom
Obec:
Radvaň nad Dunajom

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 16.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 220/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Anna Nagyová, Kukučínová č. 8, 940 62 Nové Zámky
D. Dátum konania dražby 16. 07. 2018
E. Čas konania dražby 12:00 hod.
F. Kolo dražby Druhé kolo dražby
G. Predmet dražby

PREDMET DRAŽBY – spoluvlastnícky podiel 1/1

Základná špecifikácia:

Číslo LV:
1706

Okres: Komárno
Obec: Radvaň nad Dunajom
Katastrálne územie: RADVAŇ NAD DUNAJOM

Okresný úrad – katastrálny odbor: Komárno
 

Pozemky parc. reg. „C“:

Parcelné číslo:

Druh pozemku:

Výmera v m2:

Poznámky - charakteristika - príslušnosť k ZÚO - EL:

450/21

zastavané plochy a nádvoria

230

 

450/100

ostatné plochy

348

 

450/106

zastavané plochy a nádvoria

85

 

Stavby:

Súpisné číslo:

Stavba postavená na parcele číslo:

Charakteristika:

Druh stavby:

313

450/106

 

rodinný dom

Príslušenstvo predmetu dražby, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na LV: prístrešok pre náradie na parc. reg. „C“ č. 450/100, altánok na parc. reg. „C“ č. 450/100, prístrešok na drevo na parc. reg. „C“ č.  450/100, plot uličný č. 1 na parc. reg. „C“ č. 450/21, plot uličný č. 2 na parc. reg. „C“ č. 450/21, plot uličný č. 3 na parc. reg. „C“ č. 450/21, plot bočný od susedov č. 1 na parc. reg. „C“ č. 450/21, 450/100, plot bočný od susedov č. 2 na parc. reg. „C“ č. 450/21, 450/100, plot na dvore na parc. reg. „C“ č. 450/21, studňa vŕtaná na parc. reg. „C“ č. 450/21, domáca vodáreň na parc. reg. C“ č. 450/106, kanalizačná prípojka na parc. reg. „C“ č. 450/21, žumpa na parc. reg. „C“ č. 450/21, elektrická prípojka na parc. reg. „C“ č. 450/21, spevnené plochy č. 2 pri plote na dvore na parc. reg. „C“ č. 450/21, spevnené plochy č. 3 za rod. domom na parc. reg. „C“ č. 450/100, spevnené plochy č. 4 pred rod. domom na parc. reg. C“ č. 450/21, spevnené plochy č. 1 pri uličnom plote na parc. reg. „C“ č. 450/21, vonkajšie schody na parc. reg. „C“ č. 450/100 a pod.

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Keďže predmet dražby nebol znalcovi Ing. Alici Bartúnkovej riadne sprístupnený na obhliadku Znalecký posudok č. 46/2017 bol vypracovaný v zmysle § 12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov z dostupných údajov o nehnuteľnosti a to najmä zo Znaleckého posudku č. 116/2010 zo dňa 13.12.2010, ktorý vypracovala znalkyňa Ing. Katarína Vyšehradská, z ktorého sú prevzaté prevažne aj nižšie uvedené opisy predmetu dražby a jeho stavu.

 

Rodinný dom súp.č. 313 na parc. reg. „C“ č. 450/106, k.ú. Radvaň nad Dunajom

Rodinný dom súp.č. 313 sa nachádza na pozemku p. č. 450/106 v katastrálnom území Radvaň nad Dunajom obce Radvaň nad Dunajom, približne na hranici obytnej časti obce a rekreačnej oblasti vybudovanej po brehu rieky Dunaj, ktorá je s obcou stavebne zrastená. Je situovaná medzi rodinnými domami a budovami užívanými na rekreáciu a oddych so štandardným vybavením mimo zastavaného územia obce. Je to samostatne stojaca murovaná budova s dvomi nadzemnými podlažiami, čiastočným podpivničením, s plochou strechou. Budova je zásobená pitnou vodou z vlastnej studne, odkanalizovaná je do vlastnej žumpy, je napojená na uličný rozvod elektriny (elektromer v rozvádzači v plote uličnom).

 

DISPOZIČNÉ RIEŠENIE:

Suterén: 1. PP rodinného domu dispozične pozostáva z jednej miestnosti pivnice.

1.NP: Prízemie rodinného domu dispozične pozostáva zo vstupného závetria (pristavaného) a zádveria (pristavaného), chodby so schodiskom, izby s kuchynským kútom, pôvodnej kúpeľne, miestnosti budúcej kúpeľne, chodby, skladu, záchodu a schodiska do 1. PP.

2.NP: Podlažie na 2. NP rodinného domu dispozične pozostáva z haly so schodiskom, dvoch izieb a dvoch balkónov.

 

1. PODZEMNÉ PODLAŽIE

Podzemné podlažie je osadené v priemernej hĺbke po 2,0 m pod úrovňou upraveného terénu so zvislou izoláciou obvodových konštrukcií. Zvislé nosné konštrukcie podlažia sú vyhotovené ako monolitické betónové, deliace priečky na podlaží nie sú. Vnútorné omietky podlažia sú vyhotovené ako vápenno-cementové hladké. Stropnú konštrukciu podlažia tvorí železobetónový strop s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie na podlaží nie sú vyhotovené. Schody vedúce na 1. NP rodinného domu sú vyhotovené ako betónové s nášľapnou vrstvou z cementového poteru. Dvere a okná na podlaží nie sú osadené. Podlaha miestnosti pivnice má nášľapnú vrstvu z cementového poteru. Elektroinštalácia podlažia je svetelná a motorická. Po podlaží existujú rozvody studenej vody. Podlažie je bez vykurovania a bez vnútorného vybavenia. Vnútorné obklady stien sa na podlaží nenachádzajú. Na podlaží sa nachádza studňa a domáca vodáreň, ktoré tvoria príslušenstvo predmetu dražby.

 

 

1. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Budova je založená na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti s podmurovkou betónovou výšky 500 mm v nepodpivničenej časti podlažia. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované hrúbky v prevažujúcom množstve 300 mm, deliace priečky na podlaží sú tehlové. Vnútorné omietky podlažia tvorí železobetónový strop s rovným podhľadom. Plochá strecha je vyhotovená ako jednoplášťová s tepelnou izoláciou. Krytina na streche je vyhotovená z asfaltových privarovaných pásov. Klampiarske konštrukcie na podlaží sú vyhotovené tiež z pozinkovaného (úplné strechy) a z hliníkového plechu (parapety okien). Fasádne omietky na podlaží sú vyhotovené v prevažujúcom množstve zo škrabaného brizolitu po 4 stranách podlažia. Schody vedúce na 2. NP budovy sú vyhotovené s nášľapnou vrstvou z keramickej dlažby. Dvere na podlaží sú prevažne drevené nové vyhotovené z tvrdého dreva, okná podlažia sú nové plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlaha obytnej miestnosti a podlaží má nášľapnú vrstvu z laminovaných parkiet, ostatných miestností v prevažujúcom množstve z keramickej dlažby. Elektroinštalácia podlažia je kompletne rekonštruovaná: svetelná s pôvodným bleskozvodom a novými rozvodmi slaboprúdu (televízia). Po podlaží existujú v rozvody studenej a teplej vody pozinkovaným potrubím. Podlažie je odkanalizované PVC potrubím do žumpy. Zdrojom teplej vody na podlaží je elektrický zásobníkový ohrievač vody umiestnený v pôvodnej kúpeľni. Vykurovanie podlažia je zabezpečené elektrickými konvektormi (2 kusy) a kozubom s uzatvoreným ohniskom. Kuchynský kút je vybavený elektrickým varnou doskou, elektrickou rúrou, odsávačom pár, kuchynskou linkou vyhotovenou na báze dreva a drezom. Vnútorné vybavenie podlažia tvorí vaňa oceľová a umývadlo (2 kusy – v kúpeľni a záchode) s jednopákovými batériami. Záchod na podlaží je splachovací, umiestnený v kúpeľni a so zabudovanou nádržkou, umiestnený v samostatnej miestnosti (novovytvorenej). Vnútorné obklady stien sa na podlaží nachádzajú v kúpeľni a v záchode. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač istený poistkovými automatmi.

Dokončenosť podlažia:

Na podlaží sú aj rozostavané konštrukcie, a to v kúpeľni chýbajú omietky stien a stropov (dokončenosť omietok stanovená v úrovni 95 %), pristavené nové časti 1.NP budovy ( závetrie, zádverie), ako aj nová obvodová stena budúcej kúpeľne sú bez vonkajšej omietky (dokončenosť v úrovni 70 %), miestnosť pre záchod so zabudovanou nádržkou v stene je dispozične vytvorená, ale chýbajú z nej obklady stien, ako aj samotný záchod (dokončenosť 0 %).

 

2. NADZEMNÉ PODLAŽIE

Zvislé konštrukcie podlažia sú murované hrúbky v prevažujúcom množstve 300 mm, deliace priečky podlažia sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú vyhotovené ako vápenno - cementové hladké. Stropnú konštrukciu podlažia tvorí železobetónový strop s rovným podhľadom. Klampiarske konštrukcie na podlaží sú vyhotovené v prevažujúcom množstve z hliníkového plechu (parapety okien). Fasádne omietky na podlaží sú brizolitové škrabané bez vonkajšieho obkladu. Dvere na podlaží sú v prevažujúcom množstve nové plastové (balkónové), okná v prevažujúcom množstve sú tiež plastové s dvojvrstvovým zasklením. Podlahy

obytných miestností majú nášľapnú vrstvu z laminovaných parkiet, ostatných miestností z keramickej dlažby. Elektroinštalácia podlažia je kompletne rekonštruovaná: svetelná s novými rozvodmi slaboprúdu (televízia), ako aj zabezpečovacieho systému (kamery po štyroch rohoch budovy).Vykurovanie podlažia je zabezpečené elektrickými konvektormi (3 kusy). Po podlaží neexistujú rozvody vody ani kanalizácie a podlažie je bez vnútorného vybavenia. Vnútorné obklady stien sa na podlaží nenachádzajú.

 

Rodinný dom z vekového hľadiska pozostáva z dvoch častí. Jej pôvodná časť bola postavená na základe stavebného povolenia v rokoch 1970-1978 a je užívaná na základe kolaudačného rozhodnutia od roku 1978. V roku 2010 bolo vydané stavebné povolenie na rekonštrukciu pôvodnej budovy, počas ktorej bola k 1. NP budovy pristavaná prístavba zameraná aj geometrickým plánom, pozostávajúca zo závetria a zádveria.

Na budove rodinného domu bola počas jej užívania vykonávaná potrebná údržba, pričom posledná rekonštrukcia jej prvkov krátkodobej životnosti bola vykonaná počas roka 2010. Prvky dlhodobej životnosti budovy nevykazujú závažnejšie poruchy, technický stav budovy zodpovedá veku, vyžaduje bežnú údržbu.

 

Príslušenstvo predmetu dražby:

Prístrešok pre náradie na parc. reg. „C“ č. 450/100

Budova nachádzajúca sa pri rodinnom dome so súp. číslom 313 na pozemku p.č. 450/100 (pri susednom pozemku p. č. 450/77) charakterizovaná ako prístrešok pre náradie. Budova spĺňa doplnkovú funkciu k budove hlavnej. Jedná sa o murovanú prízemnú budovu bez podpivničenia a zabudovaného podkrovia s pultovou strechou. Budova nie je napojená na rozvody inžinierskych sietí.

Podlažie 1. NP dispozične pozostáva z dvoch miestností. Je založená na betónových základových pásoch bez podmurovky s izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie podlažia tvoria drevené stĺpy s obvodovým plášťom z betónových tvárnic bez tepelnej izolácie do výšky 1,0m a z OSB dosiek nad výškou 1,0m. Strop podlažia nie je vyhotovený. Pultová strecha je bez tepelnej izolácie. Strop podlažia nie je vyhotovený. Pultová strecha je pokrytá ťažkými pálenými škridlami. Klampiarske konštrukcie na podlaží nie sú vyhotovené. Vonkajšiu úpravu stien budovy bude tvoriť škrabaná brizolitová omietka (dokončenosť 0 %),

vnútornú hladká vápenno-cementová omietka bez obkladov (dokončenosť 0 %). Dvere a okná na podlaží sa nenachádzajú. Podlahu podlažia tvorí betónová podlaha. Po podlaží neexistujú rozvody inžinierskych sietí, podlažie je bez vykurovania a bez vnútorného vybavenia.

S výstavbou prístrešku na náradie bolo začaté v roku 2010 na základe stavebného povolenia. Stavba nebola dokončená, chýbajú vnútorné i vonkajšie omietky. Stavba bola daná do užívania v roku 2010.

 

Altánok na parc. reg. „C“ č. 450/100

Budova nachádzajúca sa pri rodinnom dome so súp. číslom 313 na pozemku p. č. 450/100 za prístreškom pre náradie smerom k rieke Dunaj charakterizovaná ako altánok. Budova spĺňa doplnkovú funkciu k budove hlavnej. Jedná sa o murovanú prízemnú budovu bez podpivničenia a zabudovaného podkrovia s pultovou strechou. Budova nie je napojená na rozvody inžinierskych sietí.

Podlažie 1. NP dispozične pozostáva z jednej miestnosti: altánku s posedením. Je založené na betónových základových pásoch bez podmurovky. Zvislé konštrukcie podlažia sú vyhotovené v prevažujúcom množstve z betónových tvárnic bez tepelnej izolácie. Strop podlažia nie je vyhotovený. Stanová strecha je pokrytá ťažkými pálenými škridlami. Klampiarske konštrukcie na podlaží nie sú vyhotovené. Vonkajšiu úpravu stien budovy bude tvoriť škrabaná brizolitová omietka (dokončenosť 0 %), vnútornú hladká vápenno-cementová omietka bez obkladov (dokončenosť 0 %). Dvere na podlaží sú drevené jednoduché, okná tiež drevené jednoduché. Podlahu podlažia tvorí betónová podlaha. Po podlaží neexistujú rozvody inžinierskych sietí, podlažie je bez vykurovania a bez vnútorného vybavenia.

S výstavbou altánku bolo začaté v roku 2010 na základe stavebného povolenia. Stavba nie je dokončená, chýbajú vnútorné i vonkajšie omietky. Stavba bola daná do užívania v roku 2010.

 

Prístrešok na drevo na parc. reg. „C“ č. 450/100

Budova nachádzajúca sa pri rodinnom dome so súp. číslom 313 na pozemku p. č. 450/100 zo strany susedného pozemku p. č. 450/66 charakterizovaná ako prístrešok pre drevo. Budova spĺňa doplnkovú funkciu k budove hlavnej. Jedná sa o murovanú prízemnú budovu bez podpivničenia a zabudovaného podkrovia s pultovou strechou. Budova nie je napojená na rozvody inžinierskych sietí.

Podlažie 1. NP dispozične pozostáva z jednej miestnosti. Je založené na betónových základových pásoch bez podmurovky s izoláciou proti vode. Zvislé konštrukcie podlažia sú vyhotovené v prevažujúcom množstve z drevených stĺpikov, pričom zo zadnej strany budova je ohraničená plotom bočným č. 2. Strop podlažia nie je vyhotovený. Pultová strecha je pokrytá ťažkými pálenými škridlami. Klampiarske konštrukcie na podlaží nie sú vyhotovené. Vonkajšiu aj vnútornú úpravu stien budovy tvorí náter drevených konštrukcií. Dvere a okná na podlaží sa nenachádzajú. Podlahu podlažia tvorí betónová podlaha. Po podlaží neexistujú rozvody inžinierskych sietí, podlažie je bez vykurovania a bez vnútorného vybavenia.

S výstavbou prístrešku na drevo bolo začaté v roku 2010 na základe stavebného povolenia. Objekt bol daný do užívania v roku 2010 na základe kolaudačného rozhodnutia.

 

Plot uličný č. 1 na parc. reg. „C“ č. 450/21

Uličné oplotenie od priľahlej miestnej komunikácie, situované na hranici pozemku p.č. 450/21. Základy sú betónové pásové bez podmurovky. Výplň oplotenia je murovaná z betónových tvárnic hrúbky 15 cm. Celková dĺžka oplotenia je 10,95 m, výška výplne oplotenia je 1,5 m. Oplotenie bolo postavené v roku 2008.

 

Plot uličný č. 2 na parc. reg. „C“ č. 450/21

Časť uličného oplotenia od priľahlej miestnej komunikácie, situované na hranici pozemku p.č. 450/21. Plot tvoria v podstate iba plotové vráta a miesto plotových vrátok (vrátka chýbajú). Vráta a vrátka sú osadené medzi murované piliere. Vráta sú vyhotovené ako drevené z drevených dosiek. Plotové vráta sú užívané od roku 1978.

 

Plot uličný č. 3 na parc. reg. „C“ č. 450/21

Časť uličného oplotenia od priľahlej miestnej komunikácie, situované na hranici pozemku p.č. 450/21 (zo strany pozemku parc. č. 450/66). Základy sú betónové pásové bez podmurovky. Výplň oplotenia je murovaná z betónových tvárnic hrúbky 15 cm. Celková dĺžka oplotenia je 1,7 m, výška výplne oplotenia je 1,6 m. Oplotenie bolo postavené v roku 2005.

 

Plot bočný od susedov č. 1 na parc. reg. „C“ č. 450/21,450/100

Bočné oplotenie zo strany pozemku parc.č. 450/45, situované na hranici pozemku p.č. 450/450/21 a 450/100. Základy sú betónové pásové. Podmurovka je betónová výšky 300 mm. Plot bol v čase vykonania miestnej obhliadky bez výplne. Výplň oplotenia je z oceľovej tyčoviny v ráme. Celková dĺžka plota je 23,25 m. Oplotenie bolo postavené v roku 2005.

 

Plot bočný od susedov č. 2 na parc. reg. „C“ č. 450/21,450/100

Bočné oplotenie zo strany pozemku parc.č. 450/66 pri prístrešku pre drevo, situované na hranici pozemku p.č. 450/21 a 450/100. Základy sú betónové pásové bez podmurovky. Výplň plota je murovaná z betónových

tvárnic hr. 15 cm. Celková dĺžka plota je 12,5 m. Oplotenie bolo postavené v roku 2008.

 

Plot na dvore na parc. reg. „C“ č. 450/21

Dvorné oplotenie situované na hranici pozemku parc.č. 450/21 pri žumpe. Základy sú vyhotovené iba pod oceľovými stĺpikmi. Výplň oplotenia je zo strojového pletiva výšky 1,50 m kotveného k oceľovým stĺpikom. V

oplotení sa nachádzajú jedny plotové vrátka kovové s drôtenou výplňou. Oplotenie bolo postavené v roku 2005.

 

Studňa vŕtaná na parc. reg. „C“ č. 450/21

Vŕtaná studňa z oceľového potrubia priemeru DN 150 mm a hĺbky 10,0 m situovaná v suteréne rodinného domu na p.č. 430/21. Cez domácu vodáreň zásobuje vodou rodinný dom. Na studni je osadené elektrické čerpadlo. Studňa bola vybudovaná a je užívaná od roku 1974.

 

Domáca vodáreň na parc. reg. „C“ č. 450/106

Domáca vodáreň (darling) je situovaná v suteréne rodinného domu. Slúži na zásobovanie rodinného domu vodou. Domáca vodáreň bola osadená na základe prehlásenia vlastníka nehnuteľnosti v roku 1978.

 

Kanalizačná prípojka na parc. reg. „C“ č. 450/21

Kanalizačná prípojka slúži na odvod splaškových vôd od zariaďovacích predmetov z rodinného domu do žumpy umiestnenej na dvore pred rodinným domom. Prípojka je z plastového potrubia priemeru DN 150 mm. Celková dĺžka kanalizačnej prípojky od rodinného domu po žumpu je 17,5 m. Kanalizačná prípojka bola vybudovaná v roku 1978.

 

Žumpa na parc. reg. „C“ č. 450/21

Žumpa betónová je situovaná na dvore ped rodinným domom. Sú do nej odvádzané splaškové vody z rodinného domu. Bola postavená spolu s kanalizačnou prípojkou v roku 1978.

 

Elektrická prípojka na parc. reg. „C“ č. 450/21

Elektrická NN prípojka realizovaná ako káblová, zemná s jedným kábom Cu 4*16 mm2 v celkovej dĺžke 9,5 m, vedená od elektromerového rozvádzača umiestneného na hranici cpozemku po a hlavným rozvádzačom rodinného domu umiestneným v závetrí rodinného domu. Elektrická NN prípojka bola vybudovaná v roku 2008.

 

Spevnené plochy č. 2 pri plote na dvore na parc. reg. „C“ č. 450/21

Prístupové a komunikačné plochy situované pri plote na dvore na parc.č. 450/21. Spevnené plochy sú s povrchom z betónových dlaždíc kladených do piesku. Spevnené plochy boli vybudované a užívané od roku 2005.

 

Spevnené plochy č. 3 za rod. domom na parc. reg. „C“ č. 450/100

Spevnená plocha slúžiaca ako terasa situovaná za rodinným domom na parc.č. 450/100. Spevnená plocha je s povrchom z monolitického betónu hrúbky 150 mm. Spevnené plochy boli vybudované a užívané od roku 2005.

 

Spevnené plochy č. 4 pred rod. domom na parc. reg. „C“ č. 450/21

Betónová plocha medzi rodinným domom a uličným plotom na parc.č. 450/21. Spevnená plocha je s povrchom z monolitického betónu hrúbky 150 mm. Spevnená plocha bola vybudovaná a je užívaná od roku 2008.

 

Spevnené plochy č. 1 pri uličnom plote na parc. reg. „C“ č. 450/21

Betónová plocha situovaná pri uličnom plote č. 2 pred plotovými vrátami na parc.č. 450/21. Spevnená plocha je s povrchom z monolitického betónu hrúbky 150 mm. Spevnená plocha bola vybudovaná a je užívaná od roku 2005.

 

Vonkajšie schody na parc. reg. „C“ č. 450/100

Vonkajšie betónové schody umiestnené sa spevnenej ploche za rodinným domom. Schody sú betónové na terén s povrchom nástupnice z cementového poteru. Rozvinutá šírka schodov je 2*0,80 m = 1,6 m. Vonkajšie schody boli vybudované v roku 2008.

 

Príslušenstvo predmetu dražby je v stave primeranom veku a údržbe stavby.

 

Pozemky, ktoré sú predmetom dražby, v katastrálnom území Radvaň nad Dunajom, mimo zastavaného územia obce Radvaň nad Dunajom v rovinatom teréne. Pozemok je situovaný v rekreačnej oblasti zriadenej popri brehu rieky Dunaj medzi obcami Radvaň nad Dunajom a Moča, medzi pozemkami zastavanými rodinnými domami a rekreačnými chatami. Pozemok je situovaný s výhľadom a s prístupom k Dunaju. Poyemok parc.č. 450/106 je v celosti zastavaný rodinným domom s.č. 313. Na pozemkoch na parc.č. 450/21 a 450/100 sa nachádza príslušenstvo rodinného domu a dvor. Prístup k pozemku je priamo zo spevnenej miestnej asfaltovej komunikácie. V mieste je možnosť napojenia pozemku na verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu, nie je možnosť napojenia pozemku na verejnú kanalizačnú sieť.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo V-1610/2011 z 28.6.2011 v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO:00 151 653, v zmysle Zmluvy o splátkovom úvere č.0213254450 zo dňa 18.5.2011, na zabezpečenie pohľadávky s príslušenstvom na parcely registra 'C'č.450/21, 450/100, 450/106 a na stavbu - rodinný dom so súp.č.313 na parcele registra 'C'č.450/106.

Vyššieuvedené záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 49.410 ,- eur
K. Najnižšie podanie Bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Simona Morvayová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 0
c) Názov obce xxxxx d) PSČ 00000
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 00000000
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 46/2017, ktorý vypracovala Ing. Alica Bartúnková, znalec zapísaný do zoznamu znalcov vedeným Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor stavebníctvo a odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností.
Suma ohodnotenia: 64.900,- EUR