Dražba nehnuteľností v obci Rajec v katastrálnom území Rajec

Katastrálne územie:
Rajec
Obec:
Rajec

Podanie: Oznámenia správcov
Najnižšie podanie 6.640,00 EUR 04.09.2018 Stiahnuť
Obchodné meno/Názov/Meno a priezvisko dlžníka/úpadcu: LS REAL TRADE, s.r.o.
Sídlo/Bydlisko dlžníka/úpadcu: Betliarska 12, 85107 Bratislava
IČO/Dátum narodenia dlžníka/úpadcu: 44593783
Obchodné meno správcu: HMG Recovery, k.s.
Titul, meno a priezvisko správcu:
Sídlo správcu: Červeňova 14, 81103 Bratislava
Kotakt na správcu : recovery@hmg.sk
Spisová značka správcovského spisu : 8K/45/2014/S1565
Spisová značka súdneho spisu : 8K/45/2014
Druh podania : Oznámenia súvisiace s dražbou majetku podliehajúceho konkurzu

Oznámenie o opakovanej dražbe

 

Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 19.02.2015, sp. zn.: 8K/45/2014, bol vyhlásený konkurz na majetok úpadcu, spoločnosť LS REAL TRADE, s.r.o., so sídlom Betliarska 12, 851 07 Bratislava, IČO: 44 593 783, zapísaná v Obchodnom registri Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 88145/B (ďalej aj ako len „Úpadca“). Uvedené uznesenie bolo uverejnené v Obchodnom vestníku SR č.: OV 39/2015 zo dňa 26.02.2015. Uznesením Okresného súdu Bratislava I zo dňa 11.11.2016, sp. zn..: 8K/45/2014, ktoré bolo zverejnené v Obchodnom vestníku SR č. OV: 223/2016 dňa 22.11.2016 bola spoločnosť HMG Recovery, k. s., so sídlom Červeňova 14, 811 03 Bratislava, IČO: 46 333 908, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, zapísaná v Zozname správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka správcu: S 1565 (ďalej aj ako len „Správca“), v mene ktorej koná JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti, ustanovená do funkcie správcu Úpadcu. Správca je oprávnený zorganizovať dražbu na účely speňažovania majetku Úpadcu v zmysle § 92 ods. 1 písm. d) v spojení s § 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako len „ZKR“) za primeraného použitia ustanovení zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako len „ZoDD“) zverejňuje podľa ustanovenia § 17 ZoDD a v spojení s § 92 ods. 6 ZKR nasledovné Oznámenie o dražbe:

                              

Navrhovateľ:                                     LS REAL TRADE s.r.o., v konkurze

IČO:                                                      44 593 783

So sídlom:                                          Betliarska 12, 851 07 Bratislava

Zapísaná:                                           v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 88145/B

 

V mene, ktorej koná na základe ust. § 44 a nasl. ZKR:

 

Obchodné meno:                              HMG Recovery, k. s.

IČO:                                                      46 333 908

Sídlo kancelárie:                               Červeňova 14, 811 03 Bratislava

Zapísaná:                                           v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, v zozname  správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka S1565

V mene, ktorej koná:                        JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti

 

Dražobník:                                        HMG Recovery, k. s.

IČO:                                                      46 333 908

Sídlo kancelárie:                               Červeňova 14, 811 03 Bratislava

Zapísaná:                                           v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sr, vložka č.: 1062/B, v zozname  správcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR, značka S1565

V mene, ktorej koná:                        JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti

                                                                             

Miesto konania dražby:                Červeňova 14, 811 03 Bratislava, sídlo správcovskej kancelárie HMG Recovery, k. s.

 

Dátum konania dražby:               04.09.2018

 

Čas otvorenia dražby:                    10:30 hod.

 

Dražba:                                               2. kolo dražby

 

Predmet dražby:                              Predmetom dražby je nehnuteľnosť evidovaná na liste vlastníctva číslo 1808, Okres: Žilina, Obec: RAJEC, Katastrálne územie: Rajec, nebytový priestor č. 4-21, vchod 1 na 2. poschodí, v stavbe: DOM SLUŽIEB so súpisným číslom 18 nachádzajúca sa na parcele číslo 12/2.

 

Označenie predmetu

dražby:                                                Nehnuteľnosti sa nachádzajú v obci: Rajec

                                                               Katastrálne územie: Rajec

Okres: Žilina

List vlastníctva: LV č. 1808

Nebytový priestor č. 4-21 nachádzajúci sa na 2 poschodí, vchod č. 1 miestnosť 58, v DM SLUŽIEB so súpisným číslom 18, nachádzajúci sa na parcele č. 12/2 v spoluvlastníckom podiele 1/1, k tomu prislúcha spoluvlastnícky podiel o veľkosti 638/10000 k spoločným častiam a spoločným zariadeniam domu a spoluvlastnícky podiel k parcele č. 12/2 o výmere 843 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria.

 

Opis predmetu dražby:                 Nebytový priestor č. 4-21 sa nachádza v Dome služieb, ktorý je postavený na parc. č. 12/2 v obci a k. ú. Rajec na centrálnom námestí - Námestie SNP s. č. 18 v zástavbe obchodnej a občianskej vybavenosti. Polyfunkčný dom je postavený v radovej zástavbe, má prízemné podlažie a dve nadzemné podlažia. Stred domu tvorí átrium z ktorého sú prístupné jednotlivé priestory. Priestory na 1. a 2. poschodí sú prístupné priamo z vnútornej pavlače. Základy domu sú monolitické železobetónové pásy. Zvislé nosné konštrukcie sú murované v hrúbke nad 300 mm. Stropné konštrukcie sú montované železobetónové. Strecha je rovná, krytina je plechová. Schodisko je dvojramenné betónové. Vonkajšie omietky sú na báze brizolit, vnútorné omietky sú vápenné. Okná sú pôvodne drevené zdvojené, časť je vymenená za plastové. Dvere sú prevažne drevené v kovových zárubniach.  V dome sú elektro rozvody NN, je napojený na verejný rozvod vody, kanalizácie a plynu. vykurovanie je a ohrev teplej vody je vlastnými plynovými  turbokotlami s integrovanými zásobníkmi teplej vody pre jednotlivé byty a nebytový priestor. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  Dom bol odovzdaný do užívania v roku 1964. Nebytový priestor bol využívaný ako výrobné priestory. Je priamo prístupný z pavlače jednokrídlovými drevenými dverami v kovovej zárubni. Podlahy sú PVC, okná sú zdvojené. Vykurovanie je etážové s vlastným kotlom, s rebrovými radiátormi. Priestor miestne zateká z narušenej strešnej izolácie. Výmera podlahovej plochy nebytového priestoru je : 60,27 m2.

 

Práva a záväzky

viaznuce na predmete

dražby:                                                Na podiel vlastníka AXION, s.r.o. - Exekučný príkaz zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: od súd. ex. JUDr. Jozef Rišian, Pivovarská č.1069,Žilina, IČO: 35658991,v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Krajská pobočka Žilina, Hviezdoslavova 26,IČO:35 937 874 na pozemok parc.č.12/2 - zast.pl.,dom služieb so súp.č.18 postavený na parc. č.12/2,vch: 1,2.p.,priestor č.4-21.Podiel priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvl. podiel k pozemku 638/10000.Podľa: č.EX 124/2010,č. Z 1445/10 - 145/10;

                                                               Na podiel vlastníka AXION, s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: od súd. exekútora JUDr. Jozef Rišian, Pivovarská č.1069,Žilina,IČO: 35658991,v prospech oprávneného: Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s., Krajská pobočka Žilina, Hviezdoslavova 26,IČO:35 937 874 na pozemok parc.č.12/2 - zast.pl.,dom služieb so súp.č.18 postavený na pozemku parc. č.12/2.vch: 1,2.p.,priestor č.4-21.Podiel priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvl. podiel k pozemku 638/10000.Podľa: č. EX 179/2011,č.Z 4011/11 - 264/11;

                                                               Na podiel vlastníka Axion, s.r.o. - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č.894/340/44310/11/Re, zo dňa 14.7.2011, v prospech :Daňového úradu Žilina ll, Dolné Rudiny 1,012 14 Žilina, na pozemok parc.č.12/2 - zast.pl.,dom služieb so súp.č.18 postavený na pozemku parc. č.12/2.vch: 1,2.p.,priestor č.4-21.Podiel priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvl. podiel k pozemku 638/10000 .Zákaz nakladania s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. Podľa č. Z 5668/11 - 368/11;

                                                               Na podiel vlast. AXION s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: od súd. exekútora JUDr. Ing. Pavol Malík, ul. 1. mája 22,Žilina,na pozemok parc.č.12/2 - zast.pl.,dom služieb so súp.č.18 postavený na pozemku parc. č.12/2.vch: 1,2.p.,priestor č.4-21.Podiel priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvl. podiel k pozemku 638/10000 .Podľa č. EX 1792/2012, č. Z 8199/12 - 630/12;

                                                               Na podiel vlast. AXION s.r.o. - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: od súd. exekútora JUDr. Ing. Pavol Malík, ul. 1. mája 22, Žilina, na pozemok parc.č.12/2 - zast.pl.,dom služieb so súp.č.18 postavený na pozemku parc. č.12/2.vch: 1,2.p.,priestor č.4-21.Podiel priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvl. podiel k pozemku 638/10000 .Podľa č. EX 650/2013-16, č. Z 7351/13 - 404/13;

                                                               Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť: od súdneho exekútora JUDr. Ing. Pavol Malík, ul. 1. mája 22, Žilina, na pozemok parc. č. 12/2 - zast. pl., dom služieb so súp. č. 18 postavený na pozemku parc. č. 12/2. vch: 1, 2. p., priestor č. 4-21. Podiel priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvl. podiel k pozemku 638/10000. Podľa č. EX 1486/2013, č. Z 1236/14 - 64/14;

Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9500502/5/824218/2014/ Boďv, v prospech: Daňového úradu Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, na pozemok C KN parc. č. 12/2 - zast. pl., dom služieb so súp. č. 18 postavený na pozemku parc. č. 12/2. vch: 1, 2. p., priestor č. 4-21. Podiel priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvl. podiel k pozemku 638/10000. Zákaz nakladania s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. Podľa č. Z 2771/14 - 143/14;

Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9500502/5/822269/2014/ Boďv, v prospech : Daňového úradu Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, na pozemok C KN parc. č. 12/2 - zast. pl., dom služieb so súp. č. 18 postavený na pozemku parc. č. 12/2. vch: 1, 2. p., priestor č. 4-21. Podiel priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvl. podiel k pozemku 638/10000. Zákaz nakladania s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. Podľa č. Z 2772/14 - 144/14;

Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 9500502/5/819818/2014/ Boďv, v prospech : Daňového úradu Žilina, Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina, na pozemok C KN parc. č. 12/2 - zast. pl., dom služieb so súp. č. 18 postavený na pozemku parc. č. 12/2. vch: 1, 2. p., priestor č. 4-21. Podiel priestoru na spol. častiach a spol. zariadeniach domu a spoluvl. podiel k pozemku 638/10000. Zákaz nakladania s predmetom záložného práva bez súhlasu správcu dane. Podľa č. Z 2773/14 - 145/14

 

Poznámka:                                         Vlastnícke právo PRECHÁDZA na vydražiteľa udelením príklepu. PRECHODOM vlastníckeho práva (speňažením) zanikajú všetky záložné práva postupom podľa § 93 ods. 2 Zákona č. 7/2005 z. z. o konkurze a reštrukturalizácií v znení neskorších predpisov, ak predtým nezanikli postupom podľa § 28 ods. 3 uvedeného zákona.

 

Všeobecná hodnota:                      8.300,00  EUR   

 

Znalecký posudok č.:                     4/2018 zo dňa 16.01.2018

 

Vypracoval:                                       PATRIA, s.r.o., Žilina, zapísaná v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky pre odbor 510000 – Ekonomika a riadenie podnikov, odvetvie 510101 – Oceňovanie a hodnotenie podnikov, evidenčné číslo znaleckej organizácie 900162.

 

Najnižšie podanie:                         6.640,00 EUR

 

Minimálne prihodenie: 100,00 EUR        

 

Dražobná zábezpeka:                   1.000,00 EUR

 

Spôsob zloženia

dražobnej zábezpeky:                   Bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú. SK96 0200 0000 0034 9802 7254, vedený v peňažnom ústave Všeobecná úverová banka, a.s. najneskôr, s variabilným symbolom 022018, do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.

                                                              

Doklad o zložení

dražobnej zábezpeky:                   Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

 

Lehota na zloženie

dražobnej zábezpeky:                   Najneskôr do otvorenia dražby.

 

Vrátenie dražobnej

zábezpeky:                                        Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným     prevodom na účet účastníka dražby najneskôr do 3 pracovných dní.

 

Spôsob úhrady ceny

dosiahnutej

vydražením:                                      Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. ú. IBAN: SK96 0200 0000 0034 9802 7254, vedený v peňažnom ústave Všeobecná úverová banka, a.s., a to najneskôr do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
 

Termín obhliadky:                         1. 15.08.2018 o 14:30 hod.

                                                               2. 31.08.2018 o 11:00 hod.

 

Organizačné opatrenia:                Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr           24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č.: 0911 636 366. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode.

 

Nadobudnutie

vlastníckeho práva

k predmetu dražby:                        Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.

 

Podmienky

odovzdania

predmetu dražby:                           Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov.

 

Upozornenie:                                    Účastníkom dražby môže byť osoba, ktorá spĺňa podmienky ustanovené zákonom č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a dostavila sa s cieľom urobiť podanie. Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu ich uplatniť na dražbe ako dražitelia.

 

Poučenie:                                           V zmysle § 21 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách:

(2) V prípade, ak boli porušené ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa osobitného predpisu;12b) v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka (§ 23).

(3) Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa odseku 2, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
(4) Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby podľa odseku 2 sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa odseku 2.

(5) Ak vydražiteľ zmaril dražbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.

(6) Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste a ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.

 

Notár osvedčujúci

priebeh dražby:                               JUDr. Jarmila Kováčová, notár, Gajova 13, 811 09 Bratislava

 

V Bratislave, dňa 27.07.2018

 

Za navrhovateľa:                                                                            Za dražobníka:

 

 

 

 

......................................................

JUDr. Adrián Žák, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s., správca Úpadcu

......................................................

JUDr. Adrián Žák, BSBA, komplementár spoločnosti HMG Recovery, k. s.