Dražba nehnuteľností v obci Rešov v katastrálnom území Rešov

Katastrálne územie:
Rešov
Obec:
Rešov

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 41.000,- EUR 01.06.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 021/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Kopčianska1085101 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Kopčianska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 85101
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby konferenčná miestnosť v suteréne hotela Bélier, Jarková č. 1, 080 01 Prešov
D. Dátum konania dražby 01. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod. – 11:35 hod.
F. Kolo dražby prvé opakované
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bardejov, obec: Rešov, katastrálne územie: Rešov, zapísané v evidencii Okresného úradu Bardejov, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 333, a to konkrétne:

  • rodinný domu so súpisným číslom 101 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 393/2 o výmere 521 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 393/2 o výmere 521 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parc. reg. „C“ č. 574/4 o výmere 371 m2, druh pozemku: ostatné plochy (ďalej len ako „predmet opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

1. Rodinný dom so súp. č. 101 s príslušenstvom, postavený na par. č. 393/2 v kat. území Rešov.

Predmet opakovanej dražby je situovaný v zástavbe rodinných domov v okrajovej časti obce Rešov. Vzhľadom na orientáciu k svetovým stranám sú obytné miestnosti orientované na východ a západ. V obci je možnosť napojenia na plynovú prípojku. Predmet opakovanej dražby bol daný do užívania v roku 1986. Predmet opakovanej dražby je čiastočne podpivničený s dvomi nadzemnými podlažiami. Jedná sa o samostatne stojacu stavbu.

 

Dispozičné riešenie:

V I.PP sa nachádza schodište,  kotolňa a dve pivnice

V I.NP sa nachádza zádverie, chodba, kúpeľňa s WC, kuchyňa, dve izby a garáž.                   

V II.NP sa nachádza schodište, chodba, obývacia hala, kúpeľňa, WC a tri izby.

 

Zastavaná plocha I. PP je 27,04 m2.

Zastavaná plocha I. NP je 94,30 m2.

Zastavaná plocha II. NP je 94,30 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie:

Predmet opakovanej dražby je murovaný s vodorovnou izoláciou a železobetónovými stužujúcimi vencami. Stropy v predmete opakovanej dražby sú železobetónové. Hrúbka obvodového muriva je 300 mm. Schodište je postavené na železobetónovej doske s povrchom stupňov z keramickej dlažby a so soklom z betónových tvárnic. Vonkajšia omietka na predmete opakovanej dražby je brizolitová a vnútorná omietka je vápenná. Predmet opakovanej dražby má sedlovú strechu pokrytú plechovou krytinou, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Okná na predmete opakovanej dražby sú drevené zdvojené, dve okná sú plastové. Dvere sú čiastočne biele a čiastočne dyhované osadené v oceľových zárubniach. Podlahy v izbách sú v prevažnej miere z PVC, v jednej izbe je plávajúca podlaha a zvyšné podlahy sú pokryté keramickou dlažbou. V kúpeľni na I. NP sa nachádza vaňa, umývadlo, sprchovací kút a WC. Kúpeľňa má keramický obklad stien. V kúpeľni na II. NP sa nachádza vaňa a umývadlo. WC je samostatné. Vodovodné batérie sú kohútikové, dve sú pákové. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka na báze dreva. V kuchynskej linke je zabudovaný nerezový drez s odkvapkávačom. Šporák je plynový s odsávačom pár. Okolo kuchynskej linky sa nachádza keramický obklad steny. V predmete opakovanej dražby je rozvod teplej a studenej vody z centrálneho zdroja – elektrický zásobníkový ohrievač umiestnený v kotolni predmetu opakovanej dražby. Predmet opakovanej dražby je vykurovaný plynovým kotlom Attack a kotlom na tuhé palivo. Teplo rozvádzajú panelové radiátory. V obývacej hale na I. NP sa nachádza kozub. Predmet opakovanej dražby je napojený na miestny rozvod elektrickej energie, vody a plynu. K predmetu opakovanej dražby prislúcha kopaná studňa o hĺbke 3 m a vŕtaná studňa o hĺbke 3 m. Predmet opakovanej dražby je odkanalizovaný do monolitickej žumpy s oceľovým poklopom (v užívaní od roku 1986).

 

Príslušenstvo domu tvorí najmä:

1. Hospodárska budova s príslušenstvom

Hospodárska budova je postavená na parc. č. 393/2, kat. územie Rešov, avšak nie je zapísaná v liste vlastníctva. Jedná sa o samostatne stojaci objekt, ktorý je osadený na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Hospodárska budova sa nachádza za predmetom opakovanej dražby. Obvodové  murivo hospodárskej budovy je murované. Stropné konštrukcie sú drevené trámové s viditeľnými trámami. Strecha je stanová s plechovou krytinou. Vonkajšia omietka na hospodárskej budove je brizolitová. Vnútorná omietka je čiastočne vápenná, časť hospodárskej budovy je bez vnútorných omietok. Podlaha má cementový poter, časť hospodárskej budovy je bez podlahy. V hospodárskej budove je svetelná a motorická elektroinštalácia. Hospodárska budova  je v užívaní od roku 1986.

 

Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 73,12 m2.

 

2. Prístrešok

Pred domom je postavený drevený prístrešok. Drevený prístrešok tvorí drevená konštrukcia, t. j. nosné stĺpy bez obvodovej konštrukcie s pultovou strechou a krytinou z lepenkového šindľa. Prístrešok bol daný do užívania v roku 2008.

 

Zastavaná plocha prístrešku je 11,25 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby, spoločnosti Československá obchodná banka, akciová spoločnosť, IČO: 36 854 140, so sídlom: Žižkova 11, 811 02 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4314/B, podľa V 2512/2013.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 0,- EURO (slovom: nula EURO)
K. Najnižšie podanie 41.000,- EUR (slovom: štyridsaťjedentisíc EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 03/2018 zo dňa 15.01.2018, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Paulínou Černochovou:
54.600,- EUR (slovom: päťdesiatštyritisícšesťsto EURO)