Dražba nehnuteľností v obci Revúca v katastrálnom území Revúca

Katastrálne územie:
Revúca
Obec:
Revúca

Podanie: Oznámenie o upustení od dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 08.06.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 151/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské Nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 829 90
e) Štát Slovesnká republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Stredná odborná škola, Generála Viesta č. 6, 050 01 Revúca miestnosť "Aula"
D. Dátum konania dražby 08. 06. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby mal byť súbor nehnuteľností evidovaných na listoch vlastníctva č. 4626 a č. 1716 katastrálne územie: Revúca, Okresný úrad Revúca - katastrálny odbor, obec Revúca, okres Revúca, spoluvlastnícky podiel 1/1
 

LV č. 1716

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 47/2, výmera: 336 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

• parcelné číslo: 48/2, výmera: 143 m2, druh pozemku: záhrady

 

LV č. 4626

Pozemky - parcely registra "C"

• parcelné číslo: 47/3, výmera: 187 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:                      

• súpisné číslo: 406, na parcele č. 47/3, druh stavby: Rodinný dom, popis stavby: rodinný dom

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva, najmä: vodovodná prípojka, vodomerná šachta, kanalizačná prípojka, elektro prípojka, plynová prípojka, spevnené plochy, ploty, studňa.

 

Rodinný dom so súp. číslom: 406, ležiaci na parcele č. 47/3 pozostáva z nižšie špecifikovaných bytov spolu s nižšie uvedenými podielmi priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu súpisné č. 406 na parc. č. 47/3 a nižšie uvedenými spoluvlastníckymi podielmi k pozemku par. 47/3:

 

Špecifikácia bytov:

  • byt č. 1, prízemie, vchod 1, nachádzajúci sa v rodinnom dome so súp. č. 406 na parcele č. 47/3, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 11585/22770,
  • byt č. 2, 1.p., vchod 2, nachádzajúci sa v rodinnom dome s prístavbou so súp. č. 406 na parcele č. 47/3, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku: 11185/22770.

 

Predmet dražby sa draží ako jednotný predmet dražby a to v spoluvlastníckom podiele 1/1.

 

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

Dôvody upustenia od dražby:

Dražobník upúšťa od dražby v zmysle ustanovenia § 19 ods. 1 písm. d) zákona o dobrovoľných dražbách.

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.