Dražba nehnuteľností v obci Revúca v katastrálnom území Revúca

Katastrálne územie:
Revúca
Obec:
Revúca

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 10.500,-€ 21.09.2018 Stiahnuť
MIONEX, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 08/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko MIONEX, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko kpt. Jaroša1197411 Banská Bystrica
a) Názov ulice/verejného priestranstva kpt. Jaroša
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce Banská Bystrica d) PSČ 97411
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 10423/S
IV. IČO/ dátum narodenia 36637726
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Stavebné bytové družstvo Revúca
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Clementisova
b) Orientačné/súpisné číslo 14
c) Názov obce Revúca d) PSČ 05001
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 31686982
C. Miesto konania dražby v priestoroch notárskeho úradu JUDr. Daniely Vozárovej na adrese Kuzmányho 19, Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 21. 09. 2018
E. Čas konania dražby 09,00 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby
 • - 1-izb. byt č. 1, prízemie, vchod č. 5, súp. č. 1135, parcele CKN č. 1908/96, v bytovom dome- A-11, na ulici J.Bottu, v Revúcej, v podiele 1/1
 • -podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu, v podiele 329/10000
 • - Právny vzťah k parcele pod stavbou 1135 je evidovaný na LV č. 2360.

zapísaný na  LV č. 3013  pre  obec Revúca, katastrálne  územie Revúca,  OÚ odbor katastrálny Revúca

H. Opis predmetu dražby
 • Byt sa nachádza v radovom panelovom obytnom dome, ktorý má celkom 1+4 podlažia, hodnotená časť má jeden vchod /celý dom je päťvchodový/, vo vchode sú dve schodiskové sekcie, v každej je po 8 bytov. Podzemné podlažie je  technickým podlažím, sú v ňom pivnice a spoločné priestory, ostatné podlažia sú obytné, dom má plochú strechu, nemá výťahy. Hodnotený byt sa nachádza na prízemí, dispozične pozostáva z jednej obytnej miestnosti a z príslušenstva, ktoré tvorí chodba, kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica, z predložených podkladov zistená podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggie, je 33,82  m2. Znalcovi nebola umožnená vnútorná obhliadka bytu, preto je tento posudok vypracovaný v zmysle zákona o dobrovoľných dražbách z dostupných podkladov, vnútorné vybavenie bytu je hodnotené ako štandardné.
CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby
 • S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 329/10000. Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie. Spoločnými zariadeniami domu sú kočikárne, práčovne, ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.
 • Obytný dom bol daný do užívania v roku 1977, vzhľadom na vek a zistený technický stav stanovená životnosť domu je na 100 rokov.
 • Byt je v stave spôsobilom na užívanie, o čom svedčí vypracovaný znalecký posudok. V súčasnej dobe byt užíva vlastník bytu pán Matejka Igor.  
I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
• Správu domu, v ktorom sa nachádza predmet dražby vykonáva Stavebné bytové družstvo Revúca, na základe zmluvy o výkone správy.
• Na predmete dražby viazne zákonné záložné právo v zmysle § 15 Zákona č. 182/93 Z. z. .
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
• Cena predmetu dražby stanovená Ing. Štefanom Pastierovičom – súdnym znalcom z odboru stavebníctvo, odvetvie - pozemné stavby, oceňovanie nehnuteľností, je vo výške 10.500,00 €.
K. Najnižšie podanie 10.500,-€
L. Minimálne prihodenie 500,-€
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000,-€
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky • Dražobná zábezpeka je stanovená vo výške 3.000 € a je potrebné ju zložiť do otvorenia dražby v hotovosti do rúk dražobníka v mieste konania dražby alebo na účet dražobníka vedený v Tatra banka, a.s., č. účtu: 262 475 6681/1100, IBAN: SK16 1100 0000 0026 2475 6681.
• Akceptuje sa aj zloženie dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy ako aj banková záruka. Dražiteľ je povinný dražobníkovi predložiť doklad o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy alebo bankovej záruky do otvorenia dražby.
• Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky do rúk dražobníka bude príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom.
• Bez zaplatenia dražobnej zábezpeky nie je možné dražiť!
• Dražobná zábezpeka bude započítaná do ceny dosiahnutej vydražením predmetu dražby.
• Dražobná zábezpeka bude vrátená neúspešným dražiteľom, ktorí ju zložili v hotovosti do rúk dražobníka, bezprostredne hneď po ukončení dražby a dražiteľom, ktorí ju zložili na účet dražobníka, bude táto vrátená prevodom z účtu dražobníka do 1 dňa od ukončenia dražby.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Dokladom o zložení dražobnej zábezpeky do rúk dražobníka bude príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobná zábezpeka bude vrátená neúspešným dražiteľom, ktorí ju zložili v hotovosti do rúk dražobníka, bezprostredne hneď po ukončení dražby a dražiteľom, ktorí ju zložili na účet dražobníka, bude táto vrátená prevodom z účtu dražobníka do 1 dňa od ukončenia dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
• Úhrada ceny dosiahnutej vydražením je možná hneď po udelení príklepu alebo do 15 dní od skončenia dražby a to buď k rukám dražobníka alebo na účet dražobníka vedený v Tatra banka, a.s., č. účtu: 262 475 6681/1100, IBAN: SK16 1100 0000 0026 2475 6681.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1/ dňa 19.09.2018 o 12.00 hod. 2/ dňa 20.09.2018 o 12.00 hod.
Miesto obhliadky Miesto, kde sa predmet dražby nachádza
Organizačné opatrenia • Dražba je prístupná verejnosti. Na dražbe môže byť prítomná každá osoba, ktorá zaplatila vstupné vo výške 3 €. Vybrané vstupné je súčasťou výťažku dražby.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
• Vydražiteľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu a predmet dražby mu bude odovzdaný, ak uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote.
• Vydražiteľovi bude odovzdaná notárska zápisnica osvedčujúca priebeh dražby a zápisnica o odovzdaní predmetu dražby, obidve v 2 vyhotoveniach a 1 vyhotovenie znaleckého posudku na predmet dražby.
• Vydražiteľ preberá na seba všetky práva, povinnosti a záväzky viaznuce na predmet dražby, ak osobitný predpis alebo zákon neustanovuje inak.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vydražiteľ nadobudne vlastnícke právo k predmetu dražby udelením príklepu a predmet dražby mu bude odovzdaný, ak uhradil cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Daniela
c) priezvisko Vozárová
d) sídlo Kuzmányho 19, 97401 Banská Bystrica