Dražba nehnuteľností v obci Rimavská Baňa v katastrálnom území Rimavská Baňa

Katastrálne územie:
Rimavská Baňa
Obec:
Rimavská Baňa

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 45 630,00 EUR 24.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO034/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Salónik PRIMÁTOR na 1. poschodí, Hotel LUX BB, s.r.o., Námestie slobody 2, 974 01 Banská Bystrica
D. Dátum konania dražby 24. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby 2. kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

91

Rimavská Sobota

Rimavská Sobota

Rimavská Baňa

Rimavská Baňa

 

Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

695/7

Záhrady

500

695/11

Zastavané plochy a nádvoria

287

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby                                                                                      

169

695/11

10 rodinný dom

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba rodinného domu Rimavská Baňa

Rodinný dom súp.č. 169, je samostatne  stojaci na svahovitom pozemku na okraji obce.  Napojený je na vzdušný el. NN rozvod , skupinový vodovod a plynovod. Odkanalizovaný je do akumulačnej nádrže - žumpy bez prepadu. Prístup k domu je priamo z priľahlej štátnej cesty Rimavská Baňa - Lukovištia.

 

Dom je osadený do terénu v priemernej hĺbke do 2 m so zvislou izoláciou. Založený je na betónových základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé murivo v 1.PP, 1.NP a v 2.NP je murované z plných pálených tehál, v skl. hr. v 1.PP do 50 cm, v 1.NP do 40 cm a v 2.NP do 30 cm. Deliace konštrukcie sú vo všetkých podlažiach murované tehlové priečky. Stropy nad podlažiami sú železobetónové, resp. keramické , s rovným omietnutým podhľadom. Vnútorné omietky sú v podlažiach vápenné štukové , plsťou hladené. Zastrešenie je plochou jednoplášťovou strechou s tepelnou izoláciou. Krytina plochej strechy je z ťažkých natavovaných živičných pásov - Bitagit. Klampiarske konštrukcie ostatné sú oplechovanie parapetov okien v podlažiach z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na stenách 1.PP z troch strán kombinované s keramickým obkladom Kabrinec. Do ½ omietanej plochy stien je keramický obklad a nad ½ je omietka zo škrabaného brizolitu. V nadzemných podlažiach sú vonkajšie omietky na celú omietanú plochu stien zo škrabaného brizolitu. Schody v 1.PP sú s oceľovými nástupnicami bez podstupníc, na oceľových schodniciach. V 1. NP sú drevené nástupnice z červeného smreku na oceľovej schodnici, bez podstupníc . Dvere sú v podlažiach prevažne hladké plné, alebo zasklené. Vráta do garáže v 1. PP sú kovové otváravé. Okná sú v 1.PP dvojité s dvomi sklami, v 1.NP a 2.NP sú drevené zdvojené s dvomi sklami.  Podlahy miestností príslušenstva v 1.PP sú z betónovej mazaniny , v 1.NP a 2.NP sú z keramickej dlažby. Podlahy obytných miestností v 1.NP a 2.NP prevažujú z mozaikových parkiet. Ústredné vykurovanie v 1.PP nie je, v 1.NP a 2.NP je ústredné teplovodné kúrenie s liatinovými článkovými radiátormi. Kotol ÚK v kotolni v 1.PP je na pevné palivo.  Elektroinštalácia je v 1.PP svetelná a motorická a v 1.NP a 2.NP je len svetelná. Istenie je automatickými ističmi. Rozvod vody v 1.NP a 2.NP z pozinkovaných rúr studenej a teplej vody z centrálneho zdroja TÚV. Ohrev TÚV v kotolni v 1.PP v ležatom zásobníkovom ohrievači v kombinácii s kotlom ÚK. Kanalizácia do žumpy je plastovými odpadovými rúrami , v 1.PP z kotolne - podlahová vpusť, v 1.NP od zariaďovacích predmetov z kúpeľne a kuchyne - 2 stúpačky, v 2.NP od zariaďovacích predmetov z kúpeľne a WC - 2 stúpačky . Vybavenie kuchyne v 1.NP je kuchynský plynový sporák s el. rúrou kuchynská linka na báze dreva celkovej dĺžky 1,80 m s nerezovým drezom a odsávačom pár. Vybavenie kúpeľne v 1.NP je oceľová smaltovaná vanička  a samostatný splachovací Kombi záchod vo WC. Vodovodné batérie sú v 1.NP 1 ks nerezová páková a 1 ks nerezová. Na 2.NP je 1 ks nerezová páková batéria so sprchou a 1 ks batéria obyčajná. Záchody sú v podlažiach splachovacie bez umývadla. Vnútorné obklady sú v 1.NP v prevažnej časti kúpeľne výšky nad 1,35 m , vane a vo WC výšky nad 1 m . V obývacej izbe na 1.NP je murovaný kozub s uzatvoreným ohniskom. Elektrický rozvádzač je zabudovaný pri vrátach do garáže v 1.PP a je s automatickými ističmi.

 

Dispozične je členený nasledovne:

1.PP - 3 sklady, chodba + schodisko, kotolňa, dielňa a garáž

1.NP - chodba + schodisko, obývacia izba, kuchyňa, komora, kúpeľňa, WC, schodisko do 1.PP, loggia

2.NP - chodba so schodiskom, 3 izby, kúpeľňa, WC, loggia

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva od Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, na pozemky C KN parc.č. 695/7, 695/11 a na stavbu č.s.169 rodinný dom na C KN parc.č. 695/11, podľa č. 0292/009497/2018 (P 19/2018), zapísané dňa 17.1.2018 - 7/2018

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD PSO034/18 dražobníka: Platiť sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava a navrhovateľ dražby: Slovenská sporiteľňa a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava na pozemky C KN parc.č. 695/7, 695/11 a na stavbu súp.č. 169 rodinný dom na C KN parc.č. 695/11, podľa P 158/2018, zapísané dňa 22.05.2018 - 48/18

ČASŤ C: ŤARCHY:

Oznámenie o začatí výkonu záložného práva od Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, na pozemky C KN parc.č. 695/7, 695/11 a na stavbu č.s.169 rodinný dom na C KN parc.č. 695/11, podľa č. 0292/009497/2018 (P 19/2018), zapísané dňa 17.1.2018 - 7/2018

INÉ ÚDAJE
Zrušenie exekúcie Z 1344/2016 - 212/2016;
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 39/2018 zo dňa 09.03.2018, Nemoga Ondrej Ing., VŠH: 50 700,00 EUR
K. Najnižšie podanie 45 630,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 300,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 9 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT (BIC): GIBASKBX, vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 3418 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 07.08.2018 o 09:00 hod. Obhliadka 2: 23.08.2018 o 09:00 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Rimavská Baňa č. 169, 980 53 Rimavská Baňa.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Krajiček Martin kontakt: 02/322 02 724, 0911 833 859, krajicek@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava