Dražba nehnuteľností v obci Rimavská Sobota v katastrálnom území Tomášová

Katastrálne územie:
Tomášová
Obec:
Rimavská Sobota

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 19.400,00 € 02.07.2018 Stiahnuť
Finlegal services, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo M 18/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Finlegal services, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Gajova 4811 09 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Gajova
b) Orientačné/súpisné číslo 4
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 09
e) Štát Slovensko
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro. , vložka číslo: 75232/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46283421
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, L. Svobodu 21-27 Rimavská sobota
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva L. Svobodu
b) Orientačné/súpisné číslo 21-27
c) Názov obce Rimavská Sobota d) PSČ 979 01
e) Štát Slovensko
IV. IČO/ dátum narodenia 37824261
C. Miesto konania dražby Mestská bytová správa, s.r.o., Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota, zasadačka
D. Dátum konania dražby 02. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:30
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti, evidované Okresným úradom Rimavská Sobota – katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. LV č. 2766, katastrálne územie Tomášová, obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, v  celosti , ako:

 

Pozemky:

Parcelné číslo

Výmera /m²/

Druh pozemku

Umiestnenie pozemku

833/95

1411

 

Zastavané plochy a nádvoria

1

Stavby:

Súpisné číslo

Parcelné číslo

Druh stavby/nebytový priestor č., vchod, poschodie

1741

833/95

Byt č. 98, nachádzajúci sa na 1. poschodí, vo vchode č. 27, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku je 7388/734965.

 

(ďalej len ako „predmet dražby“)

Navrhovateľ žiada dražobníka o predaj predmetu dražby tak „ako stojí a leží“.

H. Opis predmetu dražby

Umiestnenie stavby: Jedná sa o byt číslo 98 vo vchode č. 27 na 1. poschodí v panelovom bytovom dome 112 b. j.- L. Svobodu súp. č. 1741, k. ú. Tomášová, obec Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, postavená na parcele č. 833/95 v intraviláne mesta Rimavská Sobota na ulici L. Svobodu. Objekt má osem obytných podlaží a jedno technické podlažie (I.N.P.), kde sú miestnosti technického vybavenia - spoločné chodby, pivničné boxy a byty. Stavba je osadená na bežných základových konštrukciách. Zvislý nosný systém je panelový. Vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové. Schodisko je prefabrikované železobetónové. Strešnú konštrukciu tvorí plochá strecha, s krytinou z ťažkých asfaltových pásov celoplošne natavovaných. Vnútorná úprava povrchov je z vápenných omietok hladkých. Keramické obklady v bytovom dome nie sú zrealizované. Bytový dom je zateplený, vonkajšia povrchová úprava – na báze umelých látok. Vstupné dvere sú plastové presklené vybavené s poštovými schránkami, okná v spoločných priestoroch plastové, vnútorné dvere sú hladké plné a zasklené. Podlahy v spoločných miestnostiach sú betónové s nášľapnou vrstvou z cementového poteru, vo vstupnom priestore je keramická dlažba. Vykurovanie bytového domu je centrálne. Inštalačné rozvody sú bežného štandardu vedené vo zvislých inštalačných šachtách. TÚV z centrálneho zdroja, stúpačky a ležatý rozvod vody sú vyhotovené z pozinkovaného oceľového potrubia. Odkanalizovanie jednotlivých bytov a odvádzanie dažďovej vody je do verejnej kanalizačnej siete. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s poistkovými automatmi. Vo vchode je jeden osobný výťah. Vybavenie bytového domu predpokladám ako vybavenie podobných bytových domov v uvedenej lokalite, nakoľko obhliadka vchodu č. 27 bytového domu a bytu zo stravy vlastníčky nebola umožnená.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Popis a rozsah vlastníctva bytu podľa štandardného vybavenia: Byt pozostáva zo štyroch obytných miestnosti a príslušenstva, ktorým sa rozumie kuchyňa, kúpeľňa s WC. Vybavenie bytu je všetko jeho vnútorná inštalácia (potrubné rozvody ústredného kúrenia, elektroinštalácie) okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie vrátane uzavieracích ventilov, ako aj poštová schránka, zvonček. Vlastníctvo je ohraničené vstupnými dverami do bytu a do príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubne, hlavnými uzatváracími ventilmi prívodu teplej a studenej vody, plynu a elektrickými poistkami pre byt.

Popis bytu podľa predpokladaného štandardného vybavenia, nakoľko obhliadka bytu zo strany vlastníčky nebola umožnená: Štvorizbový byt sa nachádza na 1. poschodí (t.j. II.N.P.) bytového domu v krajnej sekcií. Bytové jadro pôvodné umakartové. Úpravy vnútorných povrchov sú hladké omietky stien a stropov, keramický obklad stien kúpeľne vane. Výplne otvorov - okná sú plastové, dvere hladké drevené v oceľových zárubniach. Povrchy podláh PVC. Vykurovanie je teplovodné, radiátory oceľové. Elektroinštalácia je svetelná. Vnútorný vodovod - oceľové rozvody studenej a teplej vody z centrálnej kotolne mimo bytového domu, vnútorná kanalizácia - plastová, od všetkých zariaďovacích predmetov, ohrev teplej vody - z centrálnej kotolne mimo bytového domu. Odvetranie kúpeľne s WC ventilátorom, domáci vrátnik, podomietkový rozvod TV. Byt má vlastné meranie spotreby studenej a teplej vody v inštalačnej šachte .

Vybavenie bytu – predpokladám pôvodné štandardné vybavenie: V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa a umývadlo, batérie obyčajné aj so sprchou, vo WC misa kombi. V kuchyni kuchynská linka na báze dreva so smaltovaným drezom a obyčajnou batériou.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Navrhovateľ má podľa predmetného LV zákonné záložné právo k predmetu dražby. Záložné právo vzniklo na základe ustanovenia § 15 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov z titulu neuhradených mesačných platieb za služby spojené s užívaním bytu a do fondu prevádzky, údržby a opráv na účel zabezpečenia pohľadávky záložného veriteľa. Záložné právo na zabezpečenie tejto pohľadávky záložného veriteľa vzniklo v I. poradí.

Okrem záložného práva navrhovateľa sú na aktuálnom predmetnom liste vlastníctva v časti C: Ťarchy zapísané ďalšie záložné práva 3. Osôb:
• Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Mestská bytová správa, s.r.o., Tržná 2, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na byt č. 98, podľa EX 9095/2015 (Z 413/2017), zapísané dňa 07.02.2017 - 84/2017;
• Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Mestská bytová správa, s.r.o., Tržná č. 2, 979 01 Rimavská Sobota od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na byt č. 98, podľa EX 24/2017 (Z 514/2018), zapísané dňa 13.02.2018 - 98/18
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znalecký posudok
K. Najnižšie podanie 19.400,00 €
L. Minimálne prihodenie 1.000,00 €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5.500,00 €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. Bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., VS: 182018.
2. V hotovosti do pokladne v sídle dražobníka.
3. Notárska úschova.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1. Originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2. Príjmový pokladničný doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky v hotovosti. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do uplynutia lehoty na zloženie dražobnej zábezpeky bude dražobná zábezpeka zložená do pokladne dražobníka. 3. Originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúceho notársku úschovu.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Dražobnú zábezpeku je nutné zložiť do okamihu otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet účastníka dražby alebo v hotovosti, v závislosti od spôsobu zloženia dražobnej zábezpeky.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. SK8202000000002929211455, vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s., VS: 182018, a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1.) 13.06.2018 o 17:30 hod. 2.) 20.06.2018 o 17:30 hod.
Miesto obhliadky L. Svobodu 27, 979 01, Rimavská Sobota
Organizačné opatrenia žiadne
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Udelenie príklepu + doplatenie sumy dosiahnutej vydražením
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Dražobník bez zbytočného odkladu, po doručení notárskej zápisnice o priebehu dražby a zaplatení ceny dosiahnutej vydražením, odovzdá vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby a vydražiteľ prevzatie predmetu dražby písomne potvrdí, v zápisnici o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice dostane predchádzajúci vlastník a dve vyhotovenia dostane vydražiteľ.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Borák Valušová
d) sídlo Námestie Slobody 2288, 02401 Kysucké Nové Mesto