Dražba nehnuteľností v obci Rimavská Sobota v katastrálnom území Rimavská Sobota

Katastrálne územie:
Rimavská Sobota
Obec:
Rimavská Sobota

Podanie: Oznámenie o výsledku opakovanej dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 50.900,- EUR 31.05.2018 Stiahnuť
AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 030/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Cintorínska10968 01 Nová Baňa
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 10
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 72494/B
IV. IČO/ dátum narodenia 46141341
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec
D. Dátum konania dražby 31. 05. 2018
E. Čas konania dražby 16:15 hod. – 16:23 hod.
F. Kolo dražby prvé opakované
G. Predmet dražby

Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Rimavská Sobota, obec: Rimavská Sobota, katastrálne územie: Rimavská Sobota, zapísané v evidencii Okresného úradu Rimavská Sobota, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1338, a to konkrétne:

  • rodinný dom so súpisným číslom 359 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1110/24 o výmere 443 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria,
  • pozemok parcely registra „C“ č. 1110/24 o výmere 443 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len „predmet opakovanej dražby“).
H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom súpisné číslo 359 , k.ú. Rimavská Sobota

Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1985. Jedná sa o samostatne stojaci dvojpodlažný rodinný dom s podpivničením bez obytného podkrovia nachádzajúci sa na svahovitom pozemku (juhozápadný svah) v intraviláne obce Rimavská Sobota, v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov v okrajovej časti obce v pomerne tichej  lokalite.

 

Dispozičné riešenie sa predpokladá:

1. podzemné podlažie tvorí: garáž, kotolňa, sklad zeleniny, sklad ovocia a schodište do nadzemných podlaží.

Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 110,53 m2.

1. nadzemné podlažie tvorí: vstupná hala so schodiskom, kuchyňa, špajza, WC, 3x izba, loggia a balkón a schodisko do 2. nadzemného podlažia.

Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 110,53 m2.

2. nadzemné podlažie tvorí: kúpeľňa, štyri izby, predizba, loggia a balkón.

Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 110,53 m2.

 

Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:

Základy rodinného domu sú betónové s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. Základová doska je hr. 150 mm s vodorovnou izoláciou proti vode. Obvodové murivo suterénu, 1. a 2. nadzemného podlažia rodinného domu sú vymurované z tehál hr. 40 cm z vonkajšej strany s povrchovou úpravou fasády škrabaný brizolit. Priečky v rodinnom dome sú vybudované z pálených tehál. Strop nad suterénom, 1. a 2. nadzemným podlažím je železobetónový s rovným podhľadom. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ v suteréne sú vápenné štukové, v 1. a 2. nadzemnom podlaží sú omietky štukové.   Vykurovanie rodinného domu je riešené ako ústredné teplovodné s oceľovými radiátormi a zdrojom tepla - plynovým kotlom. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom. Rozvod studenej vody v rodinnom dome je riešený z verejnej siete rozvodom z oceľového potrubia. ELI v suteréne a v 2. nadzemnom podlaží 220 V a v 1. nadzemnom podlaží je riešená rozvodmi 220 a 380 V napojená cez domový rozvádzač ističový. Strecha rodinného domu je plochá s  krytinou z asfaltových pásov na vyspádovanom podklade do vonkajšieho žľabu. Klampiarske konštrukcie pozinkované  kompletné strechy. Parapety pozinkované. Okná sú vymenené čiastočne. V suteréne a v 2. nadzemnom podlaží sú pravdepodobne drevené zdvojené s dvojitým zasklením, v 1. nadzemnom podlaží sú okná pravdepodobne plastové vymenené EURO s celoobvodovým kovaním. Interiérové dvere v rodinnom dome sú hladké na báze dreva plné a zasklené do kovových zárubní. Podlahy obytných miestností sú z PVC na betónový poter. Podlahy príslušenstva v rodinnom dome sú   keramické dlažby. 

 

Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet opakovanej dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Záložné právo v prospech navrhovateľa opakovanej dražby spoločnosti EOS KSI Slovensko, s.r.o., IČO: 35 724 803, so sídlom: Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, na základe zmluvy o postúpení pohľadávok č. 0668/2017/CE uzavretej dňa 23.06.2017 so Slovenskou sporiteľňou, a.s., IČO: 00 151 653, so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, podľa V 2786/2008.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 33.900,- EUR (slovom: tridsaťtritisícdeväťsto EURO)
K. Najnižšie podanie 50.900,- EUR (slovom: päťdesiattisícdeväťsto EURO)
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko JUDr. Jana Živická
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Cintorínska
b) Orientačné/súpisné číslo 53
c) Názov obce Nová Baňa d) PSČ 968 01
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 15.03.1984
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu opakovanej dražby zistená znaleckým posudkom č. 179/2017 zo dňa 31.12.2017, vyhotoveným súdnym znalcom Ing. Pavlom Jurkom:
67.800,- EUR (slovom: šesťdesiatsedemtisícosemsto EURO)