Dražba nehnuteľností v obci Rimavská Sobota v katastrálnom území Tomášová

Katastrálne územie:
Tomášová
Obec:
Rimavská Sobota

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 07.06.2018 Stiahnuť
AUKTION plus, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo AP 50/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko AUKTION plus, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Záhradná8/86396212 Detva
a) Názov ulice/verejného priestranstva Záhradná
b) Orientačné/súpisné číslo 8/863
c) Názov obce Detva d) PSČ 96212
e) Štát SR
III. Zapísaný Okresný súd Banská Bystrica , oddiel: Sro , vložka číslo: 29903/S
IV. IČO/ dátum narodenia 50317709
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad Rimavská Sobota, JUDr. Ján Kovács, Hviezdoslavova č. 1, 979 01 Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
D. Dátum konania dražby 07. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby
  1. súbor vecí - nehnuteľností vedených Okresným úradom – katastrálny odbor Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, katastrálne územie Tomášová, zapísaných na liste vlastníctva č. 2765 v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to:

Stavby:

Súpisné číslo:    na parcele číslo:    Druh stavby:         Popis stavby:         Druh ch.n.             Umiest. stavby

1751                       833/168                                       9         232 b. j. C4                                                                   1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1751 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2934.

1752                       833/64                                         9         232 b. j. C4                                                                   1

Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 1752 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2934.

Legenda:

Druh stavby:

                9 – Bytový dom

Kód umiestnenia stavby:

  1. – Stavba postavená na zemskom povrchu

_________________________________________________________________________

Byty a nebytové priestory

ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY

Por. číslo Priezvisko, meno (názov), rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo (IČO) a miesto trvalého pobytu   (sídlo) vlastníka

BYT

__________________________________________________________________________________

Vchod:  35             5. p.                  Byt č. 121

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu                     6945/1617206

                                                                                                                  Spoluvlastnícky podiel 1/1

  1. súbor vecí - nehnuteľností vedených Okresným úradom – katastrálny odbor Rimavská Sobota, okres Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, katastrálne územie Tomášová, zapísaných na liste vlastníctva č. 2934 v spoluvlastníckom podiele 1/1, a to:

PARCELY registra "C" evidované na katastrálnej mape

Parcelné číslo:  Výmera v m2:  Druh pozemku:    Spôsob využ.p.  Umiest.pozemku: Právny vzťah:  Druh ch.n.

833/64                 1382                           Zastavané plochy a                      15                             1                         3

                                                                  nádvoria

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 833/ 64 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2765

833/168               1684                           Zastavané plochy a                      15                             1                         3

                                                                nádvoria

Právny vzťah k stavbe evidovanej na pozemku 833/168 je evidovaný na liste vlastníctva číslo 2765.

Legenda:

Spôsob využívania pozemku:

                15 – Pozemok, na ktorom je postavená bytová budova označená súpisným číslom

Umiestnenie pozemku:

1– Pozemok je umiestnený v zastavanom území obce

Právny vzťah:

                3 – Spoluvlastníctvo k pozemku pod bytovým domom

___________________________________________________________________________

Byty a nebytové priestory

                                                                                                                                                       6945/1617206

H. Opis predmetu dražby

3-izbový byt č. 121 v bytovom dome súpisné číslo 1751 a 1752, k. ú. Tomášová

Hodnotený byt sa nachádza v radovom panelovom bytovom dome súpisné číslo 1751 a 1752, na parcele číslo 833/168 a 833/64 v katastrálnom území Tomášová. Bytový dom má celkom 1+8nadzemných podlaží, 14 vchodov, plochú strechu, zateplenie bolo realizované len na štíte objektu, v každom vchode je 16 bytov, v dome teda celkom 224 bytov. Prízemie domu je technickým podlažím. Hodnotený dom bol postavený v roku 1987, v súčasnom období je v zachovalom stave, a nevyžaduje rozsiahlejšiu stavebnú údržbu, výťahy sú funkčné, v dome je ústredné vykurovanie a je napojený na všetky základné inžinierske siete vrátane prípojky zemného plynu.

Hodnotený byt sa nachádza v krajnej sekcii na  piatom pochodí, dispozične pozostáva z troch obytných miestností a z príslušenstva, ktoré tvorí predsieň, kuchyňa, kúpeľňa, WC, loggia a pivnica. Podlahová plocha bytu s príslušenstvom, bez loggie, je 69,45 m2. Byt je čiastočne zrekonštruovaný, bytové jadro je murované, v kúpeľni je vaňa a keramické umývadlo, batérie sú nerezové pákové, kúpeľňa má keramické obklady stien, samostatné WC je bez umývadla a s keramickými obkladmi stien. Kuchyňa je bez linky, na stenách v priestore pôvodnej linky sú keramické obklady. Podlahy v izbách sú plávajúce, z laminátových lamiel,  v predsieni, kuchyni, kúpeľni a WC je keramická dlažba, povrchy stien tvoria hladké vápenné stierky, dvere sú plné  dyhované, okná plastové, vykurovanie je ústredné, radiátory oceľové panelové. Dom aj byt majú dobrú údržbu, čomu zodpovedá aj ich technický stav. 

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu v podiele 6945/1617206.

Spoločnými časťami domu sú základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vstup, závetrie, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie, ako aj zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú kočikárne, práčovne, sušiarne, prípadne ďalšie spoločné priestory, bleskozvod, STA, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to aj v prípade, že sú umiestnené mimo domu ak slúžia výlučne domu.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1987, vzhľadom na konštrukčné vyhotovenie domu a zistený technický stav stanovujem pre výpočet opotrebenia nehnuteľnosti lineárnou metódou životnosť stavby na 80 rokov.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dobrovoľnej dražby je v stave primeranom údržbe a veku stavby.

 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 2765
Poznámka:
Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva formou dobrovoľnej dražby od AUKTION plus, s.r.o., Záhradná 863/8, 962 12 Detva, na byt č. 121, podľa AP 50/2018 (P 98/2018), zapísané dňa 13.03.2018 - 145/2018
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe od AUKTION plus, s. r. o., Záhradná 863/8, 962 12 Detva na byt č. 121, podľa AP 50/2018 (P 146/2018), zapísané dňa 09.05.2018 - 252/18

ŤARCHY:
95 Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ako i spoločných častí a
spoločných zariadení domu, príslušenstvu v zmysle § 15 zák. 182/93 Z.z. podľa Z 587/03 - 73/2005
95 Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava na byt č.
121, podľa zmluvy č. V 2781/2014, povolené dňa 24.11.2014 - 991/2014
Iné údaje:
Bez zápisu
Poznámka:
Bez zápisu
LV č. 2934
Poznámka:
216 Oznámenie o začatí výkonu likvidácie dedičstva formou dobrovoľnej dražby od AUKTION plus, s.r.o., Záhradná 863/8, 962 12 Detva, na byt č. 121, podľa AP 50/2018 (P 98/2018), zapísané dňa 13.03.2018 - 145/2018
216 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe od AUKTION plus, s. r. o., Záhradná 863/8, 962 12 Detva na byt č. 121, podľa AP 50/2018 (P 146/2018), zapísané dňa 09.05.2018 - 252/18
ŤARCHY
216 Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome k pozemku zastavaného
domom v zmysle § 15 zák. 182/93 Z.z.
216 Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava na pozemky C KN parc.č. 833/64, 833/168, podľa zmluvy č. V 2781/2014, povolené dňa 24.11.2014 - 991/2014
Iné údaje:
Bez zápisu
Poznámka:
Bez zápisu
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 19.570,00 EUR
K. Najnižšie podanie bolo urobené znížené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Katarína Tkáčová
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pieš II
b) Orientačné/súpisné číslo 150
c) Názov obce Detva d) PSČ 96212
e) Štát SR
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 30.08.1980
V. Odhad ceny predmetu dražby Znalecký posudok č. 001/2018, Meno znalca: Ing. Ivan Kvasna, Dátum vyhotovenia: 09.04.2018, Všeobecná cena odhadu: 20.600,00 EUR