Dražba nehnuteľností v obci Rimavská Sobota v katastrálnom území Rimavská Sobota

Katastrálne územie:
Rimavská Sobota
Obec:
Rimavská Sobota

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 15.009,20 24.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 107/2016
Typ dražobnej vyhlášky: 107/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Róbert Tutko
Ulica: Čučmianska dlhá 26
Obec: Rožňava
PSČ: 04801
Dátum konania dražby: 24.07.2018
Čas konania dražby: 11:00
Miesto konania dražby: Čučmianska dlhá 26, 04801Rožňava
Vlastník: Molnár Peter a Renata Molnárová
Sídlo: Kirejevská 1173/35, Rimavská Sobota
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 13.06.2018
Znalecká hodnota: 15.009,20
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 7.504,60
Číslo bankového účtu: SK1802000000000332345582, VS 10720164
Najnižšie podanie: 15.009,20
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK1802000000000332345582, VS 10720164
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 18.07.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Rimavská Sobota
Ďalšie informácie : Exekútorský úrad, tel.č. 058/733 1407
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Rimavská Sobota
     Obec : Rimavská Sobota
     Kataster : Rimavská Sobota
     Číslo listu vlastníctva: 3178
   Parcela
     Parcelné číslo: 2500/2
     Výmera: 432
     Druh: záhrady
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2500/3
     Výmera: 339
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 2500/6
     Výmera: 14
     Druh: zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: