Dražba nehnuteľností v obci Rimavská Sobota v katastrálnom území Tomášová

Katastrálne územie:
Tomášová
Obec:
Rimavská Sobota

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 22.000,00 € 03.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 037/14-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.,
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Veľká Ida
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Veľká Ida d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote, Okružná 50, 979 01 Rimavská Sobota, zasadacia miestnosť, 2. poschodie
D. Dátum konania dražby 03. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10.00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 347, vedenom Okresným úradom Rimavská Sobota, Katastrálnym odborom, okres: Rimavská Sobota, obec: RIMAVSKÁ SOBOTA, katastrálne územie: Tomášová, a to:

–   byt č. 73 na 1.p. vo vchode 9 bytového domu 136 b. j. L.SVOBODU so súpisným číslom 1669, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 833/70;

–   podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 6379/893403,

  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 6379/893403, parcela registra "C" KN s parcelným číslom 833/70 s výmerou 1573 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len "Predmet dobrovoľnej dražby").

H. Opis predmetu dražby

Byt č. 73 na 1. posch.  byt. domu súp. č. 1669 na parc. č. 833/70 v k. ú. Tomášová, obec Rimavská Sobota Ohodnocovaný byt sa nachádza na 1. poschodí - 2. nadzemnom podlaží. Byt po dispozičnej stránke pozostáva z 2 obytných miestností, kuchyne, kúpeľne s WC, chodba, balkóna, pivnice v suteréne domu. Zistená podlahová plocha bytu je 63,38 m2. Spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu zodpovedajúci pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov v dome je 6379/893403– ín.

PODLAHOVÁ PLOCHA

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Izba 3,45*5,87

20,25

Izba 3,45*5,87

20,25

Chodba 1,70*3,43

5,83

Kúpeľňa 3,43*1,8+0,4*1,715

6,86

Kuchyňa 3,43*1,81+0,4*1,715

6,89

Pivnica 3,47*0,95

3,30

Vypočítaná podlahová plocha

63,38

 

Bytový dom so súp. č. 1669 na parc. č. 833/70 v k. ú. Tomášová, obec Rimavská Sobota

Predmetný bytový dom súp. č. 1669 sa nachádza na sídlisku v k. ú. Tomášová, obec Rimavská Sobota, na parcele č. CKN 833/70. Ide o 1 + 8 podlažný typový panelový bytový dom so 6 vchodmi. Na prízemí sú spoločné časti a spoločné zariadenia domu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 73 na 1. posch. byt. domu súp. č. 1669 na parc. č. 833/70 v k. ú. Tomášová, obec Rimavská Sobota

Vzhľadom k tomu, že vlastník neumožnil vykonať obhliadku v riadne naplánovanom a oznámenom termíne,  znalecký posudok je vypracovaný s uplatnením z. č. 527/2002 Z.z. §12 ods. 3, ktorý znie : " Ak osoba, ktorá má predmet dražby v držbe, neumožní vykonanie ohodnotenia, ohodnotenie možno vykonať z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícii .

Opis bytu je ku dňu 08.01.2018, z dôvodu, že obhliadka bytu nebola umožnená a na danú nehnuteľnosť znalec vypracoval ZP č. 1/2018 pre Dražobnú spoločnosť, a.s. Zelinárska 6, 821 08 Bratislava a obhliadka dňa 08.01.2018 bola umožnená.

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie. Vnútorná inštalácia/ potrubné rozvody vody, elektroinštalácia, odpady/, okrem stúpacích vedení, ktoré sú určené na spoločné užívanie vrátane uzatváracích ventilov, vybavenie kúpeľne s WC. Vlastníctvo bytu, včítane jeho vybavenia a príslušenstva je ohraničené vstupnými dverami a príslušenstva umiestneného mimo bytu, vrátane zárubne. Do vlastníctva patrí aj hlavná elektrická odbočka bytu s hlavnými poistkami pre byt.

Podlahy obytných  miestností sú laminátové, plávajúce, na chodbe, v kuchyni je laminátová plávajúca podlaha, v kúpeľni s WC je keramická dlažba. Dvere sú drevené plné a zasklené do oceľových zárubní, sklá sú vybité. Okná sú plastové, žalúzie hliníkové. Vnútorné omietky sú stierkové. V kúpeľni je sprchovací kút, umývadlo, batérie pákové, keramický obklad, keramická WC misa. V kuchyni je sporák plynový, ostatné zariaďovacie predmety sú demontované. Elektroinštalácia je svetelná s ističmi, v byte je rozvod spoločnej TV antény. Vykurovanie je centrálne, radiátory sú oceľové. Rozvod studenej a teplej vody je z centrálneho zdroja cez inštalačné jadrá. Technický stav zodpovedá veku, údržba bytu je priemerná. Kompletná rekonštrukcia bytu prebehla v rokoch 2012-2015.

 

Bytový dom so súp. č. 1669 na parc. č. 833/70 v k. ú. Tomášová, obec Rimavská Sobota

Nosný systém bytového domu je panelový v osovom module nosných stien po 3450 mm. Strecha je plochá so živičnou krytinou. Vonkajšie povrchové úpravy sú zateplené kontaktným zatepľovacím systémom. Okná sú vymenené na plastové. Vchodové dvere sú plastové uzamknuté. Vybavenie spoločných priestorov je bežné, zodpovedá obdobiu výstavby a typu panelového domu. V schodiskovej sekcii je osobný výťah. Zateplenie bytového domu bolo prevedené v roku 2016.

Spoločnými časťami domu sú : základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú spoločná televízna anténa, práčovňa, sušiareň, kočikáreň, strojovňa výťahu, výťah, prípojky televízneho signálu, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne prípojky a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu, v ktorom je byt umiestnený.

Bytový dom bol daný do užívania v roku 1983.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

 

POZEMKY

Zastavaná plocha v k. ú. Tomášová, obec Rimavská Sobota

Pozemok sa nachádza v zastavanom území obce Rimavská Sobota v k. ú. Tomášová. Pozemok je rovinatý. Pozemok je napojený na všetky inžinierske siete. Pozemok je vedený na LV č. 347. Prístup k nehnuteľnosti je od spevnenej miestnej komunikácie od p. č. 833/1, ktorá je vo vlastníctve Mesta Rimavská Sobota ktorá je vedená na LV č. 3674.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 347, k.ú.: Tomášová:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
PLOMBA VYZNAČENÁ NA ZÁKLADE X - 23/2018
104.
Poznámka Začatie výkonu záložného práva od Slovenskej sporiteľne, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava formou dobrovoľnej dražby na byt č. 73, podľa č. 0292/239025/2017 (P 706/2017), zapísané dňa 27.11.2017 - 703/17;
Poznámka Oznámenie o začatí výkonu záložného práva Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice na byt č. 73, podľa sp. zn.: PDS-037/2-2018-PR (P 67/2018), zapísané dňa 15.02.2018 - 108/2018
Poznámka Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby (prvá dražba) Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice na byt č. 73, podľa PDS č. 037/14-2018 (P 178/2018), zapísané dňa 04.06.2018 - 301/2018;
Poznámka Oznámenie o podaní žaloby na začatie konania o neplatnosť zmluvy na byt č. 73 podľa P 192/2018 zapísané dňa 15.06.2018 - 322/18;

ČASŤ C: ŤARCHY
Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ako i spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstvu i k pozemku zastavaného domom v zmysle § 15 zák. 182/93 Z.z. podľa Z 593/2003-127/2003
104. Záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ako i spoločných častí a spoločných zariadení domu, príslušenstvu i k pozemku zastavaného domom v zmysle § 15 zák. 182/93 Z.z. podľa Z 593/2003-127/2003
104. Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., so sídlom Tomášikova 48, 832 37 Bratislava na byt č. 73, podľa zmluvy V 479/2014, povolené dňa 25.3.2014 - 198/14;
Iné údaje:
104 Kvitnacia Z 828/2014 - 241/2014
104 Výmaz poznámky Z 1656/2018 - 298/2018
Poznámka: Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 19.800,00 €
K. Najnižšie podanie 22.000,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Paula Rusková
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľká Ida
b) Orientačné/súpisné číslo 289
c) Názov obce Veľká Ida d) PSČ 04455
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.11.1992
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 105/2018
Meno znalca: Ing. Andrea Bothová
Dátum vyhotovenia: 07.04.2018
Všeobecná cena odhadu: 22.000,00 €