Dražba nehnuteľností v obci Rimavské Janovce v katastrálnom území Rimavské Janovce

Katastrálne územie:
Rimavské Janovce
Obec:
Rimavské Janovce

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 10.076,16 24.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 107/2016
Typ dražobnej vyhlášky: 107/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Róbert Tutko
Ulica: Čučmianska dlhá 26
Obec: Rožňava
PSČ: 04801
Dátum konania dražby: 24.07.2018
Čas konania dražby: 11:00
Miesto konania dražby: Čučmianska dlhá 26, 04801Rožňava
Vlastník: Molnár Peter a Renata Molnárová
Sídlo: Kirejevská 1173/35, Rimavská Sobota
Podiel: 1/1
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 13.06.2018
Znalecká hodnota: 10.076,16
Reálna hodnota: 0,00
Výška zábezpeky: 5.038,08
Číslo bankového účtu: SK1802000000000332345582, VS 10720161
Najnižšie podanie: 10.076,16
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK1802000000000332345582, VS 10720161
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Dátum obhliadky: 18.07.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Rimavská Sobota
Ďalšie informácie : Exekútorský úrad, tel. č. 058/733 1407
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Rimavská Sobota
     Obec : Rimavské Janovce
     Kataster : Rimavské Janovce
     Číslo listu vlastníctva: 1700
   Parcela
     Parcelné číslo: 3760/11
     Výmera: 1024
     Druh: Ostatné plochy
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: