Dražba nehnuteľností v obci Rosina v katastrálnom území Rosina

Katastrálne územie:
Rosina
Obec:
Rosina

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 174.000,00 19.09.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: 39EX 15/18
Typ dražobnej vyhlášky: 39EX 15/18
Poradie dražby: 1
Exekútor: Ján Franek
Ulica: Nešporova 4
Obec: Liptovský Mikuláš
PSČ: 03101
Dátum konania dražby: 19.09.2018
Čas konania dražby: 10:00
Miesto konania dražby: Nešporova 4, 03101Liptovský Mikuláš
Vlastník: Holeša Peter r. Holeša
Sídlo: Rosina 242, 013 22 Rosina
Podiel:
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 13.06.2018
Znalecká hodnota: 174.000,00
Reálna hodnota: 174.000,00
Výška zábezpeky: 87.000,00
Číslo bankového účtu: SK2656000000008109100001
Najnižšie podanie: 174.000,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK2656000000008109100001
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: bez závad
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Ak vydražiteľ zaplatil najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schválil, stáva sa vydražiteľ vlastníkom nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu.
Odovzdanie: nie sú
Dátum obhliadky: 05.09.2018
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: Rosina
Ďalšie informácie :
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Žilina
     Obec : Rosina
     Kataster : Rosina
     Číslo listu vlastníctva: 779
   Parcela
     Parcelné číslo: 837
     Výmera: 1078
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Parcela
     Parcelné číslo: 838
     Výmera: 1533
     Druh: Záhrady
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 242
     Pracelné číslo: 837
     Druh stavby: 10
     Popis stavby: DOM
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: