Dražba nehnuteľností v obci Rosina v katastrálnom území Rosina

Katastrálne územie:
Rosina
Obec:
Rosina

Podanie: Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie N/A 25.07.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Dodatok k oznámeniu o dobrovoľnej dražbe (podľa § 18 zákona č. 527/2002 Z.z.):
Dražba číslo 218/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR recovery, k. s., správca konkurznej podstaty úpadcu: MIKOMIX, spol. s r. o., Družinská 897, 013 22 Rosina, IČO: 36 414 930; zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S 1388
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 45393486
C. Miesto konania dražby Palace Hotel Polom, P. O. Hviezdoslava 22, 010 01 Žilina, miestnosť: "Biely salónik"
D. Dátum konania dražby 25. 07. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 3359 ,  Okresným úradom Žilina, Katastrálnym odborom, okres: Žilina, obec: Rosina, k. ú. ROSINA, a to:

 

Pozemky - parcely registra "C":

 • parcelné číslo 1482/123, výmera: 2 865 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1482/357, výmera: 224 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1482/358, výmera: 212 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1482/362, výmera: 1 208 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1482/458, výmera: 69 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1482/460, výmera: 106 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1485/3, výmera: 240 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1486, výmera: 732 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1830/7, výmera: 57 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria
 • parcelné číslo 1830/8 výmera: 6 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria

 

Stavby:

 • súpisné číslo: 865, na parcele č. 1486, druh stavby: Budova ubytovacieho zariadenia, popis stavby: polyf. objekt – admin. sklad. pr.,-ubyt.pr.
 • súpisné číslo: 921, na parcele č. 1485/3, druh stavby: Poľnohospodárska budova, popis stavby: sklad
 • súpisné číslo: 946, na parcele č. 1482/357, druh stavby: Budova ubytovacieho zariadenia, popis stavby: ubytovňa
 • súpisné číslo: 947, na parcele č. 1482/358, druh stavby: Priemyselná budova, popis stavby: sklad stavebného materiálu
 • súpisné číslo: 1001, na parcele č. 1482/458, druh stavby: Budova ubytovacieho zariadenia, popis stavby: ubytovňa

 

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje do LV, najmä: sklad materiálu – stavba bez súp. čísla (šatne) na parc. č. 148/123, studňa – vŕtaná, prípojka pitnej vody, prípojka splaškovej kanalizácie, septiky, ČOV – čistička odpadových vôd, spevnené plochy asfaltové, spevnené plochy – betónové a pod.

 

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Predmet dražby sa draží v spoluvlastníctvom podiele 1/1.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Pôvodné Oznámenie o dražbe Zn. 218/2018 zo dňa 21.06.2018 sa z dôvodu uzatvorenia nájomnej zmluvy a dodatku č.1 k nájomnej zmluve uvedenej v časti E. mení a znie nasledovne:

Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby. Nižšie uvedené záložné práva neovplyvňujú hodnotu predmetu dražby podstatným spôsobom, v zmysle ustanovenia § 93 ods. 2 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov speňažením majetku v dražbe zanikajú a vydražiteľ nadobudne predmet dražby nezaťažený právami a záväzkami z týchto záložných práv:

Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľné veci č. 699/2014/ZZ pre: Všeobecná úverová banka, a.s., so sídlom Mlynské nivy 1, Bratislava, IČO: 31 320 155, na parc. CKN č. 1482/123- zast.pl.o výmere 2865 m2, parc. CKN č. 1482/357- zast.pl.o výmere 224 m2, parc. CKN č. 1482/358- zast.pl.o výmere 212 m2, parc. CKN č. 1482/362- zast.pl.o výmere 1208 m2, parc. CKN č. 1482/458- zast.pl.o výmere 69 m2, parc. CKN č. 1482/460- zast.pl.o výmere 106 m2, parc. CKN č. 1485/3- zast.pl.o výmere 240 m2, parc. CKN č. 1486- zast.pl.o výmere 732 m2, parc. CKN č. 1830/7- zast.pl.o výmere 57 m2, parc. CKN č. 1830/8- zast.pl.o výmere 6 m2, stavba so súp. č. 865 -polyf. objekt-admin. sklad. pr., ubyt. pr. - na parcele CKN č. 1486, stavba so súp. č. 921 - sklad - na parcele CKN č. 1485/3, stavba so súp. č. 946- ubytovňa - na parcele CKN č. 1482/357, stavba so súp. č. 947- sklad stavebného mat. - na parcele CKN č. 1482/358, stavba so súp. č. 1001 - ubytovňa - na parcelu CKN č. 1482/458, podľa zmluvy č. 3133/14-vklad povolený dňa 16.05.2014 -156/14

V - 3832/2015 - Zmluva o zriadení záložného práva - vklad povolený dňa 20.05.2015, prospech: Ing. Monika Ďurneková, r. Ďurneková, nar. 11.10.1982, Šenkárovská 606/41, 01001 Žilina, na parc. CKN č. 1482/123- zast.pl.o výmere 2865 m2, parc. CKN č. 1482/357- zast.pl.o výmere 224 m2, parc. CKN č. 1482/358- zast.pl.o výmere 212 m2, parc. CKN č. 1482/362- zast.pl.o výmere 1208 m2, parc. CKN č. 1482/458- zast.pl.o výmere 69 m2, parc. CKN č. 1482/460- zast.pl.o výmere 106 m2, parc. CKN č. 1485/3- zast.pl.o výmere 240 m2, parc. CKN č. 1486- zast.pl.o
výmere 732 m2, parc. CKN č. 1830/7- zast.pl.o výmere 57 m2, parc. CKN č. 1830/8- zast.pl.o výmere 6 m2, stavba so súp. č. 865 -polyf. objekt-admin. sklad. pr., ubyt. pr. - na parcele CKN č. 1486, stavba so súp. č. 921 - sklad - na parcele CKN č. 1485/3, stavba so súp. č. 946- ubytovňa - na parcele CKN č. 1482/357,stavba so súp. č. 947 -
sklad stavebného mat. - na parcele CKN č. 1482/358, stavba so súp. č. 1001 - ubytovňa - na parcelu CKN č. 1482/458 - 330/15

V - 3930/2015 - Zmluva o zriadení záložného práva - vklad povolený dňa 22.05.2015, prospech: Ján Svoboda, r. Habánik, nar. 16.11.1953, Hlavná 370/39, 972 05 Sebedražie, na parc. CKN č. 1482/123- zast.pl.o výmere 2865 m2, parc. CKN č. 1482/357- zast.pl.o výmere 224 m2, parc. CKN č. 1482/358- zast.pl.o výmere 212 m2, parc. CKN č. 1482/362- zast.pl.o výmere 1208 m2, parc. CKN č. 1482/458- zast.pl.o výmere 69 m2, parc. CKN č. 1482/460- zast.pl.o výmere 106 m2, parc. CKN č. 1485/3- zast.pl.o výmere 240 m2, parc. CKN č. 1486- zast.pl.o výmere 732
m2, parc. CKN č. 1830/7- zast.pl.o výmere 57 m2, parc. CKN č. 1830/8- zast.pl.o výmere 6 m2, stavba so súp. č. 865 -polyf. objekt-admin. sklad. pr., ubyt. pr. - na parcele CKN č. 1486, stavba so súp. č. 921 - sklad - na parcele CKN č. 1485/3, stavba so súp. č. 946- ubytovňa - na parcele CKN č. 1482/357, stavba so súp. č. 947 – sklad stavebného mat. - na parcele CKN č. 1482/358, stavba so súp. č. 1001 - ubytovňa - na parcelu CKN č. 1482/458 - 336/15

V - 9742/2016 - Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam; vklad povolený dňa 10.11.2016, v prospech: Ing. Radoslav Majtán, rod. Majtán, d. n. 26. 08. 1975, Rosinská 8542/32A, 01008 Žilina, na parc. CKN č. 1482/123- zast.pl.o výmere 2865 m2, parc. CKN č. 1482/357- zast.pl.o výmer 224 m2, parc. CKN č. 1482/358- zast.pl.o výmere 212 m2, parc. CKN č. 1482/362- zast.pl. o výmere 1208 m2, parc. CKN č. 1482/458- zast.pl.o výmere 69 m2, parc. CKN č. 1482/460-zast.pl.o výmere 106 m2, parc. CKN č. 1485/3- zast.pl.o výmere 240 m2, parc. CKN č. 1486- zast.pl.o výmere 732 m2, parc. CKN č. 1830/7- zast.pl.o výmere 57 m2, parc. CKN č. 1830/8- zast.pl.o výmere 6 m2, stavba so súp. č. 865 -polyf. objekt-admin. sklad. pr., ubyt. pr. - na parcele CKN č. 1486, stavba so súp. č. 921 - sklad - na parcele CKN č. 1485/3, stavbaso súp. č. 946- ubytovňa - na parceleCKN č. 1482/357, stavba so súp. č. 947 - sklad stavebného mat. - na parcele CKN č. 1482/358, stavba so súp. č. 1001 - ubytovňa - na parcelu CKN č. 1482/458 - 587/2016

Z - 10847/2016 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva č. 104334109/2016, pre: Daňový úrad Žilina, Janka Kráľa 2, 01001,Žilina, CKN parc. č. 1482/357 - zast. pl. o vým. 224 m2, CKN parc. č. 1482/358 - zast. pl. o vým. 212 m2, CKN parc. č. 1482/458 - zast. pl. o vým. 69 m2, CKN parc. č. 1485/3 - zast. pl. o vým. 240 m2, CKN parc. č. 1486 - zast. pl. o vým. 732 m2,stavba - Polyfunkčný objekt - admin. sklad. pr.,-ubyt.pr. so s. č. 865 na CKN parc. č.1486,stavba - Sklad, so s. č. 921 na CKN parc. č. 1485/3,stavba - Ubytovňa so s. č. 946 na CKN parc. č. 1482/357, stavba - Sklad stavebného materiálu so s. č. 947 na CKN parc. č. 1482/358, stavba - Ubytovňa so s. č. 1001 na CKN parc. č. 1482/458 - 692/2016

Z - 617/2017 - Ex. príkaz na zriad. ex. zál. p. č. EX 924/2016 od súdneho exekútora Mgr.Martin Tomka, so sídlom Pavla Mudroňa 483/28, 036 01 Martin, opr.: Martin Krčmárik, Skalité 1542, 02314 Skalité,d.n.08.04.1981 na parc. CKN č. 1482/123- zast.pl.o výmere 2865 m2, parc. CKN č. 1482/357- zast.pl.o výmer 224 m2, parc. CKN č. 1482/358- zast.pl.o výmere 212 m2, parc. CKN č. 1482/362- zast.pl. o výmere 1208 m2, parc. CKN č. 1482/458- zast.pl.o výmere 69 m2, parc. CKN č. 1482/460-zast.pl.o výmere 106 m2, parc. CKN č. 1485/3- zast.pl.o výmere 240 m2, parc. CKN č. 1486- zast.pl.o výmere 732 m2, parc. CKN č. 1830/7- zast.pl.o výmere 57 m2, parc. CKN č. 1830/8- zast.pl.o výmere 6 m2, stavba so súp. č. 865 -polyf. objekt-admin. sklad. pr., ubyt. pr. - na parcele CKN č. 1486, stavba so súp. č. 921 - sklad - na parcele CKN č. 1485/3, stavbaso súp. č. 946- ubytovňa - na parcele CKN
č. 1482/357, stavba so súp. č. 947 - sklad stavebného mat. - na parcele CKN č. 1482/358, stavba so súp. č. 1001 - ubytovňa - na parcelu CKN č. 1482/458 - 52/2017

Z-637/2017 - Ex. príkaz na zriad. ex. zál. p. č. EX 925/2016 od súdneho exekútora Mgr.Martin Tomka, so sídlom Pavla Mudroňa 483/28, 036 01 Martin, opr.: Emil Štens, Oščadnica 1341, 023 01 ,d.n.07.03.1981, na parc. CKN č. 1482/123- zast.pl.o výmere 2865 m2, parc. CKN č. 1482/357- zast.pl.o výmer 224 m2, parc. CKN č. 1482/358- zast.pl.o výmere 212 m2, parc. CKN č. 1482/362- zast.pl. o výmere 1208 m2, parc. CKN č. 1482/458- zast.pl.o výmere 69 m2, parc. CKN č. 1482/460-zast.pl.o výmere 106 m2, parc. CKN č. 1485/3- zast.pl.o výmere 240 m2, parc. CKN č. 1486- zast.pl.o výmere 732 m2, parc. CKN č. 1830/7- zast.pl.o výmere 57 m2, parc. CKN č. 1830/8- zast.pl.o výmere 6 m2, stavba so súp. č. 865 -polyf. objekt-admin. sklad. pr., ubyt. pr. - na parcele CKN č. 1486, stavba so súp. č. 921 - sklad - na parcele CKN č. 1485/3, stavbaso súp. č. 946- ubytovňa - na parcele CKN č. 1482/357, stavba so súp. č. 947 - sklad stavebného mat. - na parcele CKN č. 1482/358, stavba so súp. č. 1001 - ubytovňa - na parcelu CKN č. 1482/458 - 55/2017

Nasledujúce vecné bremená spojené s predmetom dražby ostávajú v prípade úspešnej dražby na predmete dražby a vydražiteľ nadobudne predmet dražby s nasledujúcimi vecnými bremenami:
V - 289/2016 - Zmluva o zriadení vecného bremena, zo dňa 09.03.2016, povoľuje vklad práva zodpovedajúceho vecnému bremenu spočívajúceho v práve uloženia, prevádzkovania, údržby a opráv inžinierskych sietí - vodovodu a to podľa Gp č. 30579864-81/2015 do katastra neh. k neh.: CKN parc. č. 1482/460 - zast. pl. o vým.
106 m2, v prospech: Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., IČO: 36672297, Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina - 95/2016.

Nasledujúce nájomné pomery v prípade úspešnej dražby ostávajú viaznuť na predmete dražby a vydražiteľ nadobúda predmet dražby zaťažený právami a záväzkami vyplývajúcimi z týchto nájomných pomerov a vstupuje do právneho postavenia prenajímateľa:

1. Medzi vlastníkom nehnuteľnosti ako prenajímateľom a nájomcom bola dňa 31.12.2015 uzatvorená Zmluva č. 1/2016 o nájme nebytových priestorov uzavretá v zmysle Zákona č. 116/90 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov.

Predmet zmluvy: Prenajímateľ prenecháva a nájomca preberá do nájmu nebytové priestory nachádzajúce sa v budove Polyfunkčný dom MIKOMIX, spol. s r. o., Pusté, 013 22 Rosina, ktorú vlastní a ktorá je zapísaná v Liste vlastníctva č. 3359, súp. číslo 865, a prenajímateľ vyhlasuje, že je oprávnený odovzdať do nájmu vyššie uvedené nebytové priestory v zmysle § 3 odsek. 2 Zák. č. 116/90 Zb. v platnom znení. Predmetom nájmu sú nasledovné nebytové priestory – výrobná hala. Nebytové priestory bude nájomca využívať na činnosť: výroba a montáž rozvádzačov. Nájomca prevzal nebytové priestory v riadnom stave, spôsobilom na dohovorené užívanie. Prenajímateľ ponecháva nájomcovi v užívaní nebytové priestory na dobu určitú od 01.01.2016 do 31.12.2020. Vzhľadom na dlhú históriu prenájmu uvedených priestorov zmluvné strany deklarujú uzavretie nájomnej zmluvy i na ďalšie obdobie po uplynutí dohodnutého nájmu v tomto bode. V prípade neplnenia dohodnutých podmienok z tejto nájomnej zmluvy, zmluvné strany sa dohodli na trojmesačnej výpovednej lehote podľa zákona č. 116/90 Zb. o nájme nebytových priestorov, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej strane. Výpoveď musí byť písomná a doručená druhej zmluvnej strane. Nájomné a úhrada nákladov za poskytované služby (dodávku energií a ostatné služby spojené s užívaním nebytového priestoru ako opravy a údržba prenajatých priestorov, ekonomické a správne služby, daň z nehnuteľností, vývoz odpadu, výkon funkcie požiarneho a bezpeč. technika, poistenie a pod.) priestorov je stanovené dohodou zmluvných strán podľa Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách vo výške: Celková výška nájmu za prenájom: mesačne: 720,00 €( bez DPH). Uvedená výška nájomného neobsahuje skutočnú spotrebu elektrickej energie. Spotreba elek. energie bude prenajímateľom refakturovaná jedenkrát ročne, a to po odpočte na podružnom meracom zariadení k 31.12. bežného roka.

Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve uzatvorenej dňa 31.12.2015 medzi týmito zmluvnými stranami. Zmluvné strany sa dohodli Dodatkom upraviť nasledovné články Nájomnej zmluvy: Článok 4 Nájomné a úhrada nákladov za poskytované služby, bod 4.1 a 4.2 sa vypúšťa a nahrádza sa novým textom v nasledovnom znení:
Nájomné a úhrada nákladov za poskytované služby (dodávku energií, plynu a ostatné služby spojené s užívaním nebytového priestoru ako opravy a údržba prenajatých priestorov, daň z nehnuteľností, vývoz odpadu, ekonomické a správne služby, výkon funkcie požiarneho a bezpeč. technika a pod.) priestorov je stanovená dohodou zmluvných strán podľa Zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách vo výške: Celková výška nájmu za prenájom: mesačne: 720,00 €( bez DPH), t.j. 864,- € vrátane DPH. Uvedená výška nájomného neobsahuje skutočnú spotrebu elektrickej energie a plynu. Spotreba elek. energie a plynu bude prenajímateľom refakturovaná štvrťročne (každé 3 mesiace), a to po odpočte na podružnom meracom zariadení ku koncu príslušného štvrťroka. Nájomca bude uhrádzať nájomné a náklady za poskyt. služby vždy do 15. dňa odo dňa vystavenia faktúry.
Nájomná zmluva vrátane uvedeného dodatku je k dispozícii na nahliadnutie v sídle dražobníka.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul
b) meno
c) priezvisko
d) sídlo ,