Dražba nehnuteľností v obci Rožňava v katastrálnom území Rožňava

Katastrálne územie:
Rožňava
Obec:
Rožňava

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 19.06.2018 Stiahnuť
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DDr. 060/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Pribinova462/8492001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby V priestoroch Boutique Hotel Maraton**** Strojárenská 11/A, / salónik Rondo/, 040 01 Košice.
D. Dátum konania dražby 19. 06. 2018
E. Čas konania dražby 12:30 hod.
F. Kolo dražby 1
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované Okresným úradom Rožňava, odborom katastrálnym na liste vlastníctva č. 1874 pre okres Rožňava, obec Rožňava a kat. úz. Rožňava.

- stavba  s. č. 1331 na parcele reg. „C“ č. 1014/7,   – rodinný dom
- stavba  s. č. 1331 na parcele reg. „C“ č. 1014/15, – rodinný dom
- stavba s. č. 3579 na parcele reg. „C“ č.1014/16, – Garáž
- parcela reg. „C“ č. 1014/1vo výmere 365 m2 – záhrady,
- parcela reg. „C“ č. 1014/7 vo výmere 114 m2 – zastavané plochy a nádvoria.,
- parcela reg. „C“ č. 1014/15 vo výmere 46 m2 – zastavané plochy a nádvoria.
- parcela reg. „C“ č. 1014/16 vo výmere 19m2 – zastavané plochy a nádvoria.
- parcela reg. „C“ č. 1014/21vo výmere 211m2 – zastavané plochy a nádvoria.

Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s.č. 1331 na parc. č. 1014/7 a 1014/15,ul. Sama Czabána č. 19,Rožňava
Umiestnenie stavby:
Jedná sa o samostatne stojaci rodinný dom s.č. 1331, na ul. Sama Czabána č. 19, parc. č. 1014/7 a 1014/15, čiastočne podpivničený, s jedným podzemným a jedným nadzemnými podlažím v okresnom meste Rožňava.
Dispozičné členenie:
V 1. p.p. sa nachádza kotolňa, 2 x sklad, letná kuchyňa a garáž v 1 n.p. sa nachádza 4 x izba, chodba, kuchyňa, WC a kúpeľňa.
Stavebno-technický popis:
Osadenie do terénu spodnej stavby do 50 cm, základy betónové s vodorovnou izoláciou, čiastočne podpivničený, podmurovka do 100 cm z monolitického betónu, murivo v 1. p.p. monolitické betónové a kvádrové hr. 30 cm v 1. n.p. z tehlových tvárnic hr. 30 cm a kvádrové hr. 30 cm, deliace konštrukcie tehlové, vnútorné omietky vápenné štukové, strop v 1. p.p. železobetónový v 1. n.p. drevený trámový s rovným podhľadom, dvere v 1. p.p. plechové a drevené rámové, v 1. n.p. hladké plné alebo zasklené a drevené rámové, okná plastové, podlahy obytných miestností v 1. n.p. drevené palubové a vlysové parkety, ostatných miestností v 1. p.p. betónový poter a PVC v 1. n.p. keramická dlažba a PVC, ústredné vykurovanie teplovodné s oceľovými panelovými radiátormi, elektroinštalácia svetelná a motorická, rozvody vody z pozinkovaného potrubia teplá a studená, rozvody plynu, strecha pôvodného rodinného domu z roku 1958 valbová, krytina keramická jednodrážková, strecha prístavby z roku 1978 pultová, krytina pozinkovaná, strecha prístavby z roku 1990 plochá asfaltová, klampiarske konštrukcie strechy a ostatné z pozinkovaného plechu, fasádne omietky vápenno cementové štruktúrované a hladké.
Vnútorné vybavenie:
V 1.p.p. kotol ústredného vykurovania na plyn, v letnej kuchyni pec na tuhé palivo V 1.n.p. kanalizácia z PVC, v kúpeľni plastová rohová vaňa, 2 x umývadlo, splachovací záchod, vodovodné batérie 2 x páková nerezová, 1 x páková nerezová so sprchou, vnútorné obklady v prevažnej časti kúpeľne nad 1,35 m, v kuchyni plynový šporák s elektrickou rúrou, digestor, nerezový drez, 1 x páková batéria, kuchynská linka na báze dreva dl. 4,20 m, vo WC splachovací záchod s umývadlom a obyčajnou batériou, v izbe č. 3 osadená kachľová pec, v časti prístavba z roku 1978 zrealizovaný balkón nad 5 m2, elektrický rozvádzač s automatickým istením. Na rodinnom dome bola realizovaná obnova kuchyne, výmena okien za plastové v roku 2012.
Garáž:
garáž s.č. 3579 na parc. č. 1014/16 Jedná sa o garáž pri rodinnom dome na parcele č. 1014/16 so súpis. č. 3579. Stavba je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy, je zapísaná v LV, pozostáva z jedného nadzemného podlažia, je drobná, rozpočtový ukazovateľ znalec stanovuje na m2. Základy betónové, zvislé nosné konštrukcie z tehál hr. 15 cm, vonkajšie omietky striekaný brizolit, vnútorné omietky vápenné hladké, strop drevený s rovným podbitím, strecha drevená pultová, krytina plechová pozinkovaná, vráta drevené zvlakové, podlaha hrubý betón, dvere hladké, montážna jama nad 2 m2 pôdorysnej plochy, rozvod elektroinštalácie.
Drobná stavba:
Sklad dreva
Jedná sa o sklad dreva za garážou na parcele č. 1014/21 a 1014/1. Stavba nie je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy, nie je zapísaná v LV, pozostáva z jedného nadzemného podlažia, je drobná, rozpočtový ukazovateľ znalec stanovuje na m2. Základy betónové pod stĺpikmi, zvislé nosné konštrukcie z oceľových stojok, jednostranne opláštená plechom, strecha oceľová pultová, krytina plechová pozinkovaná, dvere oceľové, podlaha hrubý betón, bez vnútorného vybavenia.
Drobná stavba:
Prístrešok za RD
Jedná sa o prístrešok za rodinným domom na parcele č. 1014/1. Stavba nie je zakreslená v kópii z katastrálnej mapy, nie je zapísaná v LV, pozostáva z jedného nadzemného podlažia, je drobná, rozpočtový ukazovateľ znalec stanovuje na m2. Základy pod stĺpikmi, zvislé nosné konštrukcie z oceľových stĺpov, čiastočne opláštených jednostranným plechovým obitím, strecha pultová, krytina plechová pozinkovaná, podlaha hrubý betón, vývod na studenú vodu v rohu osadený krb s otvoreným ohniskom.
 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Rodinný dom č.s. 1331 na parc. č. 1014/7 a 1014/15
Rodinný dom je napojený na elektrinu, obecný vodovod, plyn a kanalizáciu. Pôvodná stavba užívaná od roku 1958. Prístavba k rodinnému domu na parc. č. 1014/15 v roku 1978 a druhá prístavba v prednej časti rodinného domu, kde sa nachádza kúpeľňa v roku 1990. Údržba domu v súčasnosti na základe vizuálnej vonkajšej obhliadky primeraná veku stavby, v 1.p.p. v pôvodnej časti rodinného domu murivo zvlhnuté a opadané, nutná oprava. Murivo v prevažnej časti domu z kvádrov hr. do 300 mm. Opotrebenie stanovujem analytickou metódou, životnosť znalec stanovuje na 90 rokov (budovy pre bývanie murované hr. do 45 cm - životnosť 80 - 100 rokov).
Garáž: garáž s.č. 3579 na parc. č. 1014/16
Stavba postavená a užívaná od roku 1985. Údržba primeraná veku, opotrebenie stanovujem lineárnou metódou, životnosť znalec stanovuje na 60 rokov.
Drobná stavba:
Sklad dreva Stavba postavená a užívaná od roku 1986. Údržba primeraná veku, opotrebenie stanovujem lineárnou metódou, životnosť znalec stanovuje na 40 rokov.
Drobná stavba:
Prístrešok za RD Stavba postavená a užívaná od roku 1986. Údržba primeraná veku, opotrebenie stanovujem lineárnou metódou, životnosť znalec stanovuje na 50 rokov.
 

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Ťarchy LV č: 1874
- Vklad záložného práva č. V 74/2011 do katastra nehnuteľností k nahnuteľnostiam : v katastrálnom území Rožňava - Pozemok registra C KN parc.č. 1014/1 záhrady o výmere 365 m2, pozemok registra C KN parc. č. 1014/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2, pozemok registra C KN parc. č. 1014/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2, pozemok registra C KN parc. č. 1014/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2, pozemok registra C KN parc. č. 1014/21, zastavané plochy a nádvoria o výmere 211 m2, stavba so súp. číslom 1331 na pozemku registra C KN s parc. č. 1014/7zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2, stavba so súp. číslom 1331 na pozemku registra C KN s parc. č. 1014/15, zastavané plochy a nádvoria o výmere 46 m2, stavba so súp.č. 3579 na pozemku registra C KN s parc. č. 1014/16, zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 v prospech :Volksbank Slovensko, a.s. , IČO : 17321123, Vysoká 9, 81 000 Bratislava, SR v podiele 1/1 na základe zmluvy o zriadení záložného práva číslo ZZ1 k ÚZ č. 346085 - 199/11
- Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Bohhumil Kubát - súdny exekútor Bratislava. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva do KN k nehnuteľnostiam: v podiele 1/1 v prospech: ant. s.r.o., Bratislava, IČO: 36363090.. EX 338/2016 - Z - 1277/16 - 1092/16.
- Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Dagmar Kováčová - súdny exekútor Bratislava. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva do KN k nehnuteľnostiam: v podiele 1/1 v prospech: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava, IČO: 35848863. EX 621/2016-9 Z - 1999/16 - 1960/16.
- Exekútorský úrad Košice, JUDr. Lenka Borovská - súdny exekútor Košice. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam: v podiele 1/1 v prospech: Mesto Rožňava, IČO: 00328758. EX 216/2016 - AR Z - 424/17 - 781/17.
- Exekútorský úrad Košice, JUDr. Ladislav Kováč, PhD. - súdny exekútor Košice. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam: v podiele 1/1 v prospech: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s., Bratislava, IČO: 35942436. EX 1468/2017-8 Z - 637/17 - 972/17.
- Exekútorský úrad Banská Bystrica, JUDr. Mário Mičák - súdny exekútor Banská Bystrica. Exekučný príkaz na zriadeni exekučného záložného práva na nehnuteľnosť:v prospech: Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., IČO: 31335004, Bratislava v podiele 1/1. EX 264/16 Z - 916/17 -1231/17.
- Daňový úrad Košice č. 100498208/2017 - Rozhodnutie o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti v podiele 1/1.Z - 919/17 - 1298/17.
- Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát - súdny exekútor Bratislava. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam: v podiele 1/1 v prospech: Hilti Slovakia spol. s.r.o., Bratislava, IČO: 31344445. EX 6421/16 - 1448/17.
- Daňový úrad Košice č. 101470377/2017 zriadenie záložného práva v podiele 1/1. Z - 1994/2017 - 2064/2017.
- Exekútorský úrad Košice,súdny exek. Alexander Šemperger -Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť 245EX 76/17-14, Z 2937/2017 - 2479/2017
- Exekútorský úrad Košice,súdny exek. Alexander Šemperger -Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť 245EX 56/17-26, Z 2938/2017 - 2480/2017
- Exekútorský úrad Košice,súdny exek.Mgr.Alexander Šemperger - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosi 245 EX 86/17, Z 59/2018 - 66/2018 - Exekútorský úrad Košice,súdny exek. Mgr. Alexander Šemperger - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosi 245 EX 67/17, Z 60/2018 - 67/2018

Poznámky:
- Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie predajom nehnuteľností: v podiele 1/1 v prospech: Hilti Slovakia spol. s.r.o., Bratislava, IČO: 31344445. Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát - súdny exekútor Bratislava. EX 6421/2016 P - 155/2017
754/17.
- Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: v podiele 1/1 v prospech: Triumf professional tools, s.r.o., Martin, IČO: 36384933. Exekútorský úrad Martin, Mgr. Milan Somík - súdny exekútor Martin. EX 583/2017 P - 271/17 - 1297/17.
- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva č. 1390/26311/2017 v prospech: Prima banka Slovensko, a.s., Žilina v podiele 1/1. P - 516/2017 - 2065/2017.
- Poznamenáva sa : Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby- dražobník: Aukčný Dom, s.r.o., Pribinova 462/84, 920 01 Hlohovec, IČO: 36 253 073, P 136/2018 - 694/2018
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením NEVYDRAŽENÉ
K. Najnižšie podanie nebolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Milan Ronec
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Jilemnického
b) Orientačné/súpisné číslo 864/6
c) Názov obce Leopoldov d) PSČ 92041
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 24.11.1978
V. Odhad ceny predmetu dražby Cena predmetu dražby bola stanovená podľa znaleckého posudku 02/2018 vypracovaný znalcom Ing.Zdenko Weiss zo dňa 15.01.2018 na sumu 49500,00 € (slovom Štyridsaťdeväťtisícpäťsto eur).