Dražba nehnuteľností v obci Rožňava v katastrálnom území Rožňava

Katastrálne územie:
Rožňava
Obec:
Rožňava

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 25.100,00 € 03.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 109/14-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Veľká Ida
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Veľká Ida d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby BYTEX RV, s.r.o., Betliarska 4, 048 01 Rožňava
D. Dátum konania dražby 03. 07. 2018
E. Čas konania dražby 14.00 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 5044, vedenom Okresným úradom Rožňava, Katastrálnym odborom, okres: Rožňava, obec: ROŽŇAVA, katastrálne územie: Rožňava, a to:

  • byt č. 12 na 2.p. vo vchode 107 bytového domu so súpisným číslom 468, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 1942/3,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 650/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 650/10000; parcela registra "C" KN s parcelným číslom 1942/3 o výmere 303 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len "predmet dražby").
H. Opis predmetu dražby

Byt č. 12 v bytovom dome so súp. č. 468 na ul. Šafárikova v Rožňave

Byt je na 2. poschodí, v krajnej sekcii. Hodnotený trojizbový byt č. 12 bol s bytovým domom so súp. č. 468 daný do užívania - skolaudovaný v roku 1970. Vypočítaná podlahová plocha je 53,91 m2.

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Byt č. 12                               

 

Izba = 4,07*2,43

    9,89

Izba = 3,70*4,44

   16,43

Izba = 2,00*3,40

6,80

Chodba = 1,63*4,47 + 0,37*1,04

     7,67

Kuchyňa =2,50*2,52

6,30

Kupel‘ňa = 1,59*1,60

2,54

WC=1,17*0,82

0,96

Komora= 1,63*1,52

     2,48

Výmera bytu bez pivnice

53,07

špajza= 1,12*0,75

0,84

Vypočítaná podlahová plocha

53,91

 

Bytový dom so súp. č. 468 na ul. Šafárikova v Rožňave

Bytový dom je trojposchodový, bez výťahu. Je v okrajovej časti okresného mesta Rožňava, na juh od centra.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 12 v bytovom dome so súp. č. 468 na ul. Šafárikova v Rožňave

Byt je dobre udržiavaný. Je napojený na všetky inžinierske siete - plyn, voda, elektrika. V byte je zariadenie štandardné, boli vymenené len okná a vstupné dvere do bytu. Po vstupe do bytu sa dostaneme do chodby, odkiaľ je prístup do komory, troch izieb, kúpeľne, WC. Do kuchyne je prístup z izby č. 2.

Bytový dom so súp. č. 468 na ul. Šafárikova v Rožňave

Bytový dom je postavený z panelov. Na bytovom dome zatiaľ nebola vykonaná “rekonštrukcia“, zateplenie a pod. Boli vymenené len krytina, okná v spoločných priestoroch a vchodové dvere. Prístup k nehnuteľnosti je z mestskej komunikácie.

POZEMKY

Pozemok je pod bytovkou - parcela 1942/3 - zastavane plochy a nádvoria -303 m2. Vlastník bytu sa na ňom podieľa v pomere 650/10000, Č0 je v prepočte 19,70. Infraštruktúra v okolí dobrá, inžinierske siete kompletné. Nachádza sa na juh od centra mesta. V okolí bytové domy, obchodný dom Kaufland a služby. Prístup je z miestnej komunikácie.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 5044, k.ú.: Rožňava:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
10.
Poznámka Poznamenáva sa Upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva a predajom nehnuteľností: byt č. 12, 2.p., vchod č. 107 bytového domu so s.č. 468 na p.č. 1942/3 v podiele 1/1 a podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku parcely registra C KN p.č. 1942/3 v podiele 650/10000. Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško - súdny exekútor Michalovce. EX 4403/2014-12 P - 56/2015 - 398/15.
Poznámka Poznamenáva sa : Oznámenie o začatí výkonu záložného práva - Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936, Zn: PDS-109/2-2017-PR, P 610/2017 - 2508/2017
Poznámka Poznamenáva sa : Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby - Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936, Zn: PDS-109/15-2017-PR, P 150/2018 - 757/2018.


ČASŤ C: ŤARCHY
10 Záložné právo k bytu č. 12/II na zákl. zák. č. 151/95 Z. z. a zml. čl. VIII ods. B 1.
10 Exekútorský úrad Michalovce, JUDr. Jozef Blaško- súdny exekútor Michalovce. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva do KN k nehnuteľnostiam: byt č. 12, 2.p., vchod č. 107 v podiele 1/1 v prospech: Anna Harazimová, nar. 22.07.1977, Čučma 207. EX 4403/2014-18 Z - 852/15 - 846/15.
10 Exekútorský úrad Rožňava, JUDr. Martin Petrovič - súdny exekútor Rožňava. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva do KN k nehnuteľnostiam: byt č. 12, 2.p., vchod č. 107 v podiele 1/1 v prospech: Mesto Rožňava, IČO: 328758. EX 176/2015 Z - 2765/15 - 2032/15.
10 Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Dagmar Kováčová - súdny exekútor Bratislava. Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva k nehnuteľnostiam: byt č. 12, 2.p., vchod č. 107 v bytovom dome so s.č. 468 na p.č. 1942/3 v podiele 1/1 v prospech: BL Telecom collection, s.r.o., Bratislava, IČO: 47150513. EX 1450/2016-10 Z - 3213/16 - 3383/16.
Iné údaje: Poznámka:
Bez zápisu. Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 22.600,00 €
K. Najnižšie podanie 25.100,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Paula Rusková
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľká Ida
b) Orientačné/súpisné číslo 289
c) Názov obce Veľká Ida d) PSČ 04455
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.11.1992
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 89/2018
Meno znalca: Ing. Ladislav Hladovec
Dátum vyhotovenia: 20.04.2018
Všeobecná cena odhadu: 25.100,00 €