Dražba nehnuteľností v obci Rožňava v katastrálnom území Rožňava

Katastrálne územie:
Rožňava
Obec:
Rožňava

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 29.000,00 € 03.07.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 021/6-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Veľká Ida
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Veľká Ida d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby BYTEX RV, s.r.o., Betliarska 4, 048 01 Rožňava
D. Dátum konania dražby 03. 07. 2018
E. Čas konania dražby 13.45 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dobrovoľnej dražby je súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 3805, vedenom Okresným úradom Rožňava, Katastrálny odbor, okres: Rožňava, obec: ROŽŇAVA, katastrálne územie: Rožňava, a to:

  • byt č. 20 na 1. p. vo vchode Slnečná 7 bytového domu so súpisným číslom 1671, ktorý je postavený na parcele registra "C" KN s parcelným číslom 875/23,
  • podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 597/10000,
  • spoluvlastnícky podiel k pozemku: 597/10000; parcela registra "C" KN s parcelným číslom 875/23 o výmere 497 m², druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria (ďalej len "predmet dražby").
H. Opis predmetu dražby

Byt č. 20 v bytovom dome so súp. č. 1671 na Slnečnej ulici 7 v Rožňave

Ohodnocovaný štvorizbový byt č. 20 sa nachádza v okresnom meste Rožňava, v k. ú. Rožňava, na ulici Slnečná 7, v bytovom dome so súp. č. 1671. Byt č. 20 je štvorizbový a nachádza sa na 1. poschodí, v krajnej sekcii . V byte je šesť miestností - dve izby, kuchyňa, chodba, WC a kúpeľňa. Vypočítaná podlahová plocha bytu (bez podlahovej plochy balkóna) je 81,48 m2.

 

PODLAHOVÁ PLOCHA BYTU

Názov miestnosti a výpočet

Podlahová plocha [m2]

Byt č. 20

 

Izba = 3,46*4,68

16,19

Izba = 3,44*3,49

12,01

Izba = 3,43*4,77

16,36

Izba = 3,43*4,65

15,95

Chodba = 3,44*2,47

8,50

Kuchyňa = 3,44*1,80 + 0,80*1,66

7,52

Kúpeľňa = 1,70*1,53

2,60

WC = 0,80*1,05

0,84

Výmera bytu bez pivnice

79,97

Špajza = 1,00*1,51

1,51

Vypočítaná podlahová plocha

81,48

Balkón = 3,46*1,00

3,46

 

Bytový dom so súp. č. 1671 na ul. Slnečná v Rožňave

Jedna sa o 4 podlažný bytový dom bez výťahu. Bytový dom je na východ od centra okresného mesta Rožňava na dobrom mieste.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Byt č. 20 v bytovom dome so súp. č. 1671 na Slnečnej ulici 7 v Rožňave

V byte neboli vykonané žiadne úpravy, je štandardne zariadený. Len v kúpeľni je sprchový kút, obkladačky, umývadlo menené. Podlahy PVC, okná drevené zdvojené, dvere hladké, kuchynská linka štandardná. K bytu patrí

miestnosť - špajza s prístupom z chodby bytového domu, na tom istom poschodí, ako je byt.

Dispozičné riešenie bytu:

Po vstupe do bytu sa dostaneme do chodby, odkiaľ je prístup do izieb 1, 2 a 3, do kuchyne, do kúpeľne a WC. Z izby č. 3 je prístup do izby 4 a na balkón.

V blízkosti bytu je autobusová zastávka, základná škola, obchody. Byt je priemerne udržiavaný.

 

Bytový dom so súp. č. 1671 na ul. Slnečná v Rožňave

Je postavený z panelových prvkov typového prevedenia. Do centra mesta je cca. 10 min. pešo. Bol postavený - ukončený v roku 1976. Na bytovom dome sa vykonali len čiastočne úpravy, dvere, okná, krytina. Bytový dom je na východ od centra okresného mesta Rožňava na dobrom mieste. Bytový dom je napojený na všetky inžinierske siete. Prístup k nehnuteľnosti je z miestnej komunikácie.

 

POZEMKY

Pozemok sa nachádza pod bytovým domom., je to parcela č. 875/23 o výmere 497 m2. Sú to zastavané plochy a nádvoria a vlastník bytu č. 20 sa na ňom podieľa v podiele 597/10000, čo je 29,67 m2. Dom je napojený na všetky inžinierske siete. Parcela sa nachádza na východ od centra Rožňavy. Prístup k nehnuteľnosti je z miestnej komunikácie.

 

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 3805, k.ú.: Rožňava:
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
26.
Poznámka Poznamenáva sa: Oznámenie o začatí výkonu záložného práva Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936 na : Byt č. 20, 1.p. vo vchode Slnečná 7, súp. č. stavby 1671 na parcele reg. C KN parc. č. 875/23, podiel 597/10000 na spol. častiach a zar. domu, spoluvlast. podiel 597/10000 k pozemku reg. C KN 875/23, zast. pl. o výmere 497 m2, P 20/2018 - 116/2018
Poznámka Poznamenáva sa : Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby - Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36 583 936, Zn: PDS-021/7-2018-PR, P 149/2018 - 758/2018.

ČASŤ C: ŤARCHY
26. Záložné právo k bytu č. 20/I na zákl. zák. č. 151/95 Z. z. a zml. čl. VIII ods. B 1- 936/02
26. Vklad záložného práva č. V 691/12 v prospech: Všeobecná úverová banka ,a.s. Mlynské Nivy 1, 81109 Bratislava, IČO : 31 320 155 na základe Zmluvy o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti č. Z 651859-12 - 881/12.
26. Exekútorský úrad Vráble, s.e. JUDr. Anetta Demešová - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exek. zál. práva na nehnut.: parc. reg. C, parc. č. 875/23, zast. plocha a nádvorie o výmere 497 m2, stavby: bytový dom, s.č. 1671 na parc. č. 875/23, byt č. 20/I, vchod 7, podiel na spol. častiach a spol. zar. a spoluvl. podiel k pozemku 597/10000 - č. EX 1147/15-23 - č. Z 1159/15 - 1039/15.

Iné údaje: Poznámka:
Bez zápisu. Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 33.900,00 €
K. Najnižšie podanie 29.000,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Paula Rusková
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľká Ida
b) Orientačné/súpisné číslo 289
c) Názov obce Veľká Ida d) PSČ 04455
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.11.1992
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 75/2018
Meno znalca: Ing. Ladislav Hladovec
Dátum vyhotovenia: 20.04.2018
Všeobecná cena odhadu: 29.000,00 €