Dražba nehnuteľností v obci Rudňany v katastrálnom území Rudňany

Katastrálne územie:
Rudňany
Obec:
Rudňany

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 9.300,- € 22.08.2018 Stiahnuť
DRAŽOBNÍK, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo Zn. 041/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DRAŽOBNÍK, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Hviezdoslavova604001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Hviezdoslavova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 19669/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36764281
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Spoločnosť DRAŽOBNÍK, s.r.o., dražobná miestnosť, Hviezdoslavova 6, Košice, okres Košice I, Košický kraj
D. Dátum konania dražby 22. 08. 2018
E. Čas konania dražby o 09,30 hod.
F. Kolo dražby prvé
G. Predmet dražby

Byt č. 14 na 1. p. bytového domu – obytný dom, so súp. č. 327, vchod 0, ulica Zapálenica v Rudňanoch, postavený na pozemku ako parcela registra „C“ evidovaný na katastrálnej mape, parc. č. 219, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 414 m2. Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 552/10000.

Parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape:

parc. č. 219                   Zastavané plochy a nádvoria                      o výmere 414 m2

spoluvlastnícky podiel k pozemku: 552/10000               

Identifikované nehnuteľnosti sú zapísané na liste vlastníctva Okresného úradu Spišská Nová Ves, katastrálny odbor, LV č. 812, okres: Spišská Nová Ves, obec: RUDŇANY, katastrálne územie: Rudňany.

H. Opis predmetu dražby

Popis bytového domu so súp. č. 327

Bytový dom súp. č. 327 sa nachádza na parc. č. 219, k. ú. Rudňany, časť Zapálenica. Má tri vchody po šesť bytov a tri nadzemné podlažia a suterén. V suteréne sa nachádzajú pivnice pre byty, spoločné priestory, na nadzemných podlažiach sa nachádza 18 bytových jednotiek. V bytovom dome nie sú výťahy. Popis prevzatý z pôvodného posudku: Predmetný byt sa nachádza na 1. poschodí obytného domu súpisné číslo 327, v obci Rudňany - Zapálenica. Pozostáva z dvoch izieb, kuchyne, kúpeľne s WC a chodby. Súčasťou bytu sú dve pivnice v suteréne domu. Obytný dom bol daný do užívania v roku 1953. Technický popis bytového domu: Z konštrukčného hľadiska dom je založený na základových betónových pásoch, zvislé konštrukcie sú murované z plných tehál hr. 45 cm, stropy s rovným podhľadom nespáliteľné. Strecha väznicová valbová, krytina škridlová, klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu. Úpravy vnútorných povrchov vápenné štukové omietky, vonkajšie brizolitové, schody sú železobetónové s povrchovou úpravou liate terazzo, dvere rámové s výplňou, vstupné kovové, okná jednoduché kovové. Povrchy podláh z keramických dlaždíc a cementového poteru, elektroinštalácia svetelná a motorická, je zavedený rozvod studenej vody z pozinkovaných rúr, kanalizácia liatinová, je zavedený zemný plyn. Obytný dom je vybavený požiarnymi hydrantmi, bleskozvodom, rozvodom telefónu.

Popis bytu č. 14

Technický popis bytu: Byt je bez väčších úprav, s typovým vybavením. Je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú, plynovodnú a telefónnu prípojku. V byte sú rozvody teplej a studenej vody z pozinkovaných rúr, ohrev vody el. bojlerom, kanalizácia z PVC, je zavedený zemný plyn. Vykurovanie je lokálne gamatkami, sporák v kuchyni plynový s el. rúrou, bytové jadro murované, WC splachovacie v kúpeľni, vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo keramické, vodovodné batérie obyčajné. Podlahy v obytných miestnostiach plávajúce laminátové a z PVC, v ostatných miestnostiach PVC a keramická dlažba, dvere rámové s výplňou, okná drevené zdvojené a plastové. Na stenách a stropoch sú vápenné štukové omietky, keramické obklady sú v kúpeľni a kuchyni, elektroinštalácia svetelná, istenie v byte. Vybavenie bytu: 4* gamatky, 1* el. bojler, bežná kuchynská linka s oceľovým smaltovaným drezom a pákovou nerezovou vodovodnou batériou, odsávač pár, telefónna prípojka. Podlahová plocha bytu vrátane dvoch pivníc je 53,09 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v technickom stave primeranom jeho veku a spôsobu užívania.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
ŤARCHY:
1, Záložné právo k bytu zo zákona v prospech spoločenstva vlastníkov bytov v dome V-1080/2002-176/2002,
2, Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne,a.s.so sídlom Suché mýto 4,81607 Bratislava,IČO: 00 151 653 na nehnuteľnosti byt.č.14,1p.v bytovom dome s.č.327 na parc.č.219,podiel na spoločných častiach zariadeniach a pozemku parc.č.219 v podiele 552/10000 V-2883/2008 z 5.11.2008-186/2008,
POZNÁMKY:
1, Slovenská sporiteľňa,a.s.,Tomášikova 48,832 37 Bratislava- Oznámenie o začatí výkonu záložného práva podľa § 151 ods.4 zákona č.40/1964 Zb.Obč.zákonníka - predajom nehnuteľnosti na dobrovoľnej dražbe v zmysle zák.č.527/2002 Z.z. na nehn: byt č.14,1p. v bytovom dome s.č.327 na parc.č.219,podiel na spoločných častiach,zariadeniach a pozemku parc.č.219 552/10000 ( V- 2883/2008 ) P 55/2018 zo dňa 7.2.2018-38/2018,
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Predmet dražby bol ohodnotený znaleckým posudkom č. 105/2018 zo dňa 21.05.2018, vypracovaným znalcom Ing. Miroslavom Vaškom znalcom v odbore stavebníctvo, odvetvie odhad hodnoty nehnuteľností, pozemné stavby, ev. č. znalca 913 731 na hodnotu 9.347,11 €.
K. Najnižšie podanie 9.300,- €
L. Minimálne prihodenie 100,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 1.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1,Bezhotovostným bankovým prevodom na účet dražobníka vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0412018. Dražobná zábezpeka sa považuje za zloženú, ak bola pripísaná na účet dražobníka do otvorenia dražby.
2, Hotovostným vkladom do rúk dražobníka v mieste konania dražby.
3, Formou bankovej záruky.
4, Do notárskej úschovy vo forme peňažnej sumy.
Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť platobnou kartou, ani šekom.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1, Originál potvrdeného príkazu na úhradu peňažných prostriedkov v prospech dražobníka vo výške dražobnej zábezpeky, za predpokladu ich riadneho pripísania na účet dražobníka do otvorenia dražby. 2, Originál bankovej záruky vo výške dražobnej zábezpeky, znejúcej na účet dražobníka. 3, Osvedčený odpis notárskej zápisnice o zložení dražobnej zábezpeky do notárskej úschovy v prospech dražobníka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Bez zbytočného odkladu po skončení dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní od skončenia dražby na účet dražobníka vedený v Slovenská sporiteľňa, a.s., č. účtu: SK2209000000005037221926, variabilný symbol 0412018. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1, 07.08.2018 o 09,00 hod. 2, 14.08.2018 o 14,00 hod.
Miesto obhliadky Miesto konania obhliadky je pred bytovým domom so súp. č. 327 v obci Rudňany, časť Zapálenica, okres Spišská Nová Ves.
Organizačné opatrenia Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore s dražobníkom, najmenej 24 hodín vopred, na t.č.: +421 911 755 528 alebo elektronicky: info@drazobnik.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Po zaplatení ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom v stanovenej lehote, prechádza na vydražiteľa vlastnícke právo dňom udelenia príklepu; to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu, ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri. Právo užívať predmet dražby prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby do piatich dní po uhradení ceny dosiahnutej vydražením, o čom sa vyhotoví zápisnica o odovzdaní predmetu dražby. Vydražiteľ obdrží dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice z dražby; jedno vyhotovenie zašle dražobník príslušnému okresnému úradu, katastrálnemu odboru bez zbytočného odkladu.
V zmysle §151ma ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka pri výkone záložného práva záložným veriteľom, ktorého záložné právo je v poradí rozhodujúcom na uspokojenie záložných práv registrované ako prvé a zároveň pohľadávka navrhovateľa dražby vznikla ako prvá sa záloh prevádza nezaťažený záložnými právami ostatných záložných veriteľov, to isté platí aj v prípade, ak pohľadávka navrhovateľa vznikla ako prvá, bez ohľadu dátumu jej registrácie.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Ak nadobudol vydražiteľ vlastnícke právo k predmetu dražby, predchádzajúci vlastník je povinný odovzdať predmet dražby na základe predloženia písomného potvrdenia o vydražení predmetu dražby a doloženia totožnosti vydražiteľa do piatich dní odo dňa zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením. Dražobník na mieste spíše zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby. Zápisnicu o odovzdaní predmetu dražby podpíše predchádzajúci vlastník predmetu dražby, vydražiteľ a dražobník. Jedno vyhotovenie zápisnice obdrží predchádzajúci vlastník predmetu dražby a dve vyhotovenia vydražiteľ. Ak niektorá osoba odmietne zápisnicu podpísať alebo ju prevziať, táto skutočnosť sa vyznačí v zápisnici a zápisnica sa považuje za odovzdanú aj tejto osobe; o tom dražobník túto osobu poučí.
Všetky náklady spojené s odovzdaním a prevzatím predmetu dražby znáša vydražiteľ. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náklady, ktoré by inak nevznikli, ak ich svojou vinou spôsobil predchádzajúci vlastník alebo dražobník, alebo ak im tieto náklady vznikli náhodou, ktorá ich postihla. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby; v ten istý deň prechádza na vydražiteľa zodpovednosť za škodu spôsobenú v súvislosti s predmetom dražby. Ak je vydražiteľ v omeškaní s prevzatím predmetu dražby, znáša nebezpečenstvo škody a zodpovednosť za škodu.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul Mgr.
b) meno Vojtech
c) priezvisko Kavečanský
d) sídlo Kmeťova 13, 040 01 Košice