Dražba nehnuteľností v obci Rumince v katastrálnom území Rumince

Katastrálne územie:
Rumince
Obec:
Rumince

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 12.300,- € 18.09.2018 Stiahnuť
LICITOR group, a.s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo D 701117
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko LICITOR group, a.s.
II. Sídlo/bydlisko Sládkovičova601001 Žilina
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sládkovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Žilina d) PSČ 01001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Žilina , oddiel: Sa , vložka číslo: 10476/L
IV. IČO/ dátum narodenia 36421561
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko DDM Invest I AG. ,Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko, IČO: CHE-113.863.850 zastúpený na základe plnej moci zo dňa 14.03.2017 - HAVEL & PARTNERS s. r. o., advokátska kancelária
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Žižkova
b) Orientačné/súpisné číslo 7803/9
c) Názov obce Bratislava – mestská časť Staré mesto d) PSČ 811 02
e) Štát SR
IV. IČO/ dátum narodenia 36856584
C. Miesto konania dražby Penzión Q, Rákoš 9020/3, 960 01 Zvolen (salónik 2. poschodie)
D. Dátum konania dražby 18. 09. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby 3.
G. Predmet dražby

Predmetom dražby je nasledujúca nehnuteľnosť so všetkými súčasťami a príslušenstvom:

Číslo LV

Katastrálne územie

Vedené Okresným úradom, katastrálny odbor

105

Rumince

Rimavská Sobota

Pozemky parcely registra „C“:

Parc. č.

Druh pozemku

Výmera v m2

Spôsob využitia pozemku

128/1

Zastavané plochy a nádvoria

601

18

128/3

Zastavané plochy a nádvoria

520

18

128/4

Zastavané plochy a nádvoria

107

15

Stavby:

Súp. číslo stavby

Postavená na parc. č.

Výmera pozemku v m2

Popis stavby

Druh pozemku

Poznámka

183

128/4

107

10 – Rodinný dom

Zastavané plochy a nádvoria

 

Výška spoluvlastníckeho podielu záložcu:                                             1/1

H. Opis predmetu dražby

Rodinný dom s. č. 183, Rumince, okres Rimavská Sobota

 

Rodinný dom súpisné č. 183, ktorý má charakter samostatne stojaceho rodinného domu, s predzáhradkou, dvorom a záhradou za domom. Ide o poschodovú nepodpivničenú stavbu, s dvomi nadzemnými podlažiami, bez stavebne upraveného podkrovia. Podľa predloženého Kolaudačného rozhodnutia, vydaného Obcou Rumince, je užívaný od roku 2005. Stavebné povolenie bolo vydané ONV RS dňa 31.8.1989, čiže rodinný dom bol dlhodobo rozostavaný. Rodinný dom je napojený na rozvodné siete (el. NN rozvod, vodovod) vlastnými prípojkami. Odkanalizovaný je do akumulačnej šachty vo dvore (pôvodná kopaná studňa). Na plynovod rodinný dom napojený nie je. Prístup na pozemok je priamo z priľahlej štátnej cesty Rumince - Chanava.  

 

DISPOZIČNE je členený nasledovne:

I. NP  -  chodba so schodiskom, tri izby, kuchyňa, 

II. NP - chodba so schodiskom, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC, loggia.     

 

Dom bol dlhodobo, 16 rokov, rozostavaný. Je priemerného stavebno-technického vyhotovenia a vybavenia. Po kolaudácii bol dodatočne zateplený polystyrénovým kontaktným zatepľovacím systémom o hr. 5 cm, ktorý je v niektorých miestach pod strešnou rímsou poškodený. Dom je suchý a bez viditeľných statických porúch.

 

Technické riešenie:

 • Základy - 1. NP - betónové - objekt bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou
 • Zvislé nosné konštrukcie - 1. NP - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; 2. NP - murované z iných materiálov (calsilox, siporex, calofrig) v skladobnej hrúbke od 30 do 40cm; deliace konštrukcie - 1. NP, 2. NP -  tehlové (priečkovky, CDM, panelová konštrukcia, drevené)
 • Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - 1. NP - s rovným podhľadom betónové monolitické, prefabrikované a keramické; 2. NP - s rovným podhľadom drevené trámové
 •  Schodisko - 1. NP - liate terazzo, betónová, keramická dlažba
 • Strecha - krovy - 2. NP - väznicové sedlové; klampiarske konštrukcie strechy - 2. NP - z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty
 • Úpravy vonkajších povrchov - fasádne omietky - 1. NP, 2. NP - škrabaný brizolit, omietky na báze umelých látok
 • Úpravy vnútorných povrchov - vnútorné omietky - 1. NP, 2. NP - vápenné štukové, stierkové plsťou hladené; vnútorné obklady - 1. NP, 2. NP - kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene); 2. NP - prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky; 2. NP - samostatnej sprchy
 • Výplne otvorov - dvere - 1. NP, 2. NP - rámové s výplňou; okná - 1. NP, 2. NP - dvojité alebo zdvojené z tvrdého dreva s dvoj. alebo s trojvrstvovým zasklením
 • Podlahy – podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) - 1. NP, 2. NP - parkety, vlysy (okrem bukových), korok, veľkoplošné parkety (drevené, laminátové); dlažby a podlahy ostatných miestností - 1. NP, 2. NP - keramické dlažby
 • Vybavenie kuchýň - 1. NP - plynový sporák, sporák na propán-bután; 1. NP - drezové umývadlo nerezové alebo plastové; 1. NP - kuchynská linka z materiálov na báze dreva (za bežný meter rozvinutej šírky); 2. NP - drezové umývadlo oceľové smaltované
 • Vybavenie kúpeľní - 2. NP - umývadlo; 2. NP - samostatná sprcha; vodovodné batérie - 1. NP, 2. NP - pákové nerezové; 2. NP - pákové nerezové so sprchou; 2. NP - ostatné; záchod - 2. NP - splachovací bez umývadla
 • Vykurovanie - zdroj vykurovania - 1. NP - lokálne - naftové a stáložiarne kachle; 1. NP - lokálne - na tuhé palivá obyčajné
 • Vnútorné rozvody vody - 1. NP, 2. NP - z plastového potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja; zdroj teplej vody - 2. NP - zásobníkový ohrievač elektrický, plynový alebo kombinovaný s ústredným vykurovaním
 • Vnútorné rozvody kanalizácie - 1. NP, 2. NP - plastové  a azbestocementové potrubie
 • Vnútorné rozvody elektroinštalácie - elektroinštalácia ( bez rozvádzačov) - 1. NP, 2. NP - svetelná; elektrický rozvádzač - 1. NP - s automatickým istením
 • Vnútorné rozvody plynu - 1. NP - rozvod propán-butánu

 

VÝPOČET zastavanej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

1. NP

2005

12,50*9,10-(0,94*4,45+0,96*4,54)

105,21

2. NP

2005

8,14*5,50+9,10*7,0

108,47

 

PRÍSLUŠENSTVO tvorí najmä:

                                                               Garáž na parcele KN C č. 128/1

Jedná sa o nepodpivničenú prízemnú drevenú trámovú stavbu, bez povalového priestoru, postavenú na pozemku parcele KN C č. 128/1, vo dvore vedľa ohodnocovaného rodinného domu. Stavba slúži pre účely garážovania osobného auta. Užívanie stavby je predpokladané od roku 2005.

 

Technické riešenie:

 • Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi alebo pätky pod rohmi pref. garáže
 • Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité;
 • Strecha - krov - hambálkové; krytina strechy na krove - plechová pozinkovaná z vlnitého plechu;
 • Úpravy vonkajších povrchov - vápenná hrubá omietka alebo náter,
 • Výplne otvorov - vráta - oceľové alebo drevené zvlakové
 • Podlahy - hrubé betónové, tehlová dlažba

 

                                                               VÝPOČET zastavanej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

1. NP

2005

3,3*5,8

19,14

Chliev

Jedná sa o samostatnú stavbu, postavenú na pozemku parc. KN C č. 128/1, za rodinným domom.  Stavba je prízemná, nepodpivničená, bez využitého podkrovia. V stavbe sú dva chlievy pre chov ošípaných. V zmysle využitia a stavebných kritérií stavba spĺňa kritériá drobnej stavby. Užívanie stavby je predpokladané od roku 2005.

 

Technické riešenie:

 • Základy - bez podmurovky, iba základové pásy
 • Zvislé nosné konštrukcie - murované z pórobetónu (Siporex, Ytong, Ypor, Hebel...) hrúbky nad 15 do 30 cm
 • Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - drevené trámčekové bez podhľadu
 • Strecha - krov - pultové; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové
 • Výplne otvorov - dvere - drevené zvlakové
 • Podlahy - hrubé betónové.

 

VÝPOČET zastavanej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

1. NP

1995

4,55*2,50

11,38

 

                                                               Dreváreň

Jedná sa o samostatnú stavbu, postavenú vo dvore na pozemku parcela KN C č. 128/1, vedľa garáže. Stavba je prízemná, nepodpivničená, bez využitého podkrovia. V stavbe je priestor na uloženie palivového dreva. V zmysle využitia a stavebných kritérií stavba spĺňa kritériá drobnej stavby. Užívanie stavby je predpokladané od roku 2005.

 

Technické riešenie:

 • Základy - bez podmurovky, iba základy pod stĺpikmi
 • Zvislé nosné konštrukcie - drevené stĺpikové jednostranne obité doskami;
 • Strecha - krov - hambálkový; krytina strechy na krove - pálené obyčajné jednodrážkové
 • Úpravy vonkajších povrchov - napustenie impregnáciou
 • Výplne otvorov - dvere - oceľové alebo drevené zvlakové;

 

VÝPOČET zastavanej plochy:

Podlažie

Začiatok užívania

Výpočet zastavanej plochy

ZP [m2]

1. NP

2005

2,40*3,35

8,04

 

Vodovodná prípojka 

Vodovodná prípojka je zhotovená z verejného vodovodu. Umiestnená je na parcele KN C č. 128/1. Užíva sa od roku 2005. Je z PE rúry. Jej základnú životnosť predpokladám 50 rokov.

Vodomerná šachta

Vodomerná šachta s meraním je umiestnená pri spevnenej ploche na vjazde zo štátnej cesty na predmetný pozemok. Umiestnená je na pozemku parcela KN C č. 128/1. Steny sú z monolitického betónu s prekrytím železobetónovou doskou s oceľovým poklopom. Užíva sa od roku 2005. Jej základnú životnosť predpokladám 50 rokov.

 

Kanalizačná prípojka

Vybudovaná je z rodinného domu, so zaústením do akumulačnej šachty (pôvodne kopaná studňa) vo dvore vedľa rodinného domu. Zhotovená je z PVC rúr DN 110 mm. Umiestnená je na pozemku parcela KN C č. 128/1. Začiatok jej užívania je rok 2005 a predpokladaná základná životnosť 50 rokov. 

 

Akumulačná šachta  

Akumulačná šachta na splaškové vody z rodinného domu (pôvodne kopaná studňa), je vybudovaná  vo dvore vedľa rodinného domu, na pozemku parcela KN C č. 128/1. Začiatok jej užívania je rok 2005 a predpokladaná základná životnosť 50 rokov. 

 

Elektrická prípojka

Elektrická prípojka je zhotovená zo stĺpa verejného NN rozvodu, zemným káblom cez rozvodnú skriňu s meraním vo dvore, po skriňu s poistkami v chodbe prízemia domu. Umiestnená je na pozemku parcela KN C č. 128/1. Užíva sa od roku 2005. Základnú životnosť predpokladám 50 rokov. 

 

Vonkajšie predložené schody

Vonkajšie predložené schody sú umiestnené pred hlavným vstupom do rodinného domu. Zhotovené sú  ako masívne betónové, na terén s povrch z terazzovej dlažby. Zhotovené boli v roku 2005 a predpokladám ich základnú životnosť 50 rokov.

 

Spevnené plochy betónové 

Pozostávajú z chodníkov k hlavnému vchodu do rodinného domu. Umiestnené sú na parcela KN C č. 128/1. Zhotovené sú z monolitického betónu hr. do 10 cm, s betónovým bezprašným povrchom. Zhotovené boli v roku 2005 a ich základnú životnosť predpokladám 30 rokov.

 

Spevnené plochy dláždené 

Pozostávajú z plochy vjazdu na pozemok a plochy príjazdu do garáže. Sú v centrálnej časti dvora vedľa rodinného domu, na parcele KN C č. 128/1. Zhotovené sú z betónových tvárnic 50/50/10 cm, kladených na podkladaný betón do cementovej malty. Zhotovené boli v roku 2005. Ich základnú životnosť predpokladám 30 rokov.

 

 

POZEMKY parcely registra „C“ číslo 128/1, 128/3 a 128/4:

Predmetom dražby, zapísaný v liste vlastníctva č. 105 pre k. ú.  Rumince, obec Rumince, okres Rimavská Sobota, sú tiež pozemky, a to parcely KN C č. 128/1, 128/3 a 128/4. Parcela č. 128/1 tvorí nádvorie a predzáhradku pri rodinnom dome. Parcela č. 128/3 tvorí záhradu za rodinným domom. Parcela č. 128/4 tvorí časť pozemku pod ohodnocovaným rodinným domom. Pozemok sa nachádza na južnom okraji zastavaného územia obce Rumince. Poloha - okrajová časť obce vzdialená cca. 400 m od centra. Vybavenie pozemku - pripravenosť pozemku na výstavbu: Zastavaná plocha a nádvorie, s dobrou technickou vybavenosťou (verejné rozvody elektriky, vody, plynu).

    

                                                               VÝMERA pozemkov:

Parcela č.

Druh pozemku

Vzorec

Spolu výmera [m2]

Podiel

Výmera [m2]

128/1

ZPaN

601

601,00

1/1

601,00

128/3

ZPaN

520

520,00

1/1

520,00

128/4

ZPaN

107

107,00

1/1

107,00

Spolu výmera 

 

 

 

 

1 228,00

 

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 105
Záložné právo v prospech Slovenskej sporiteľne, a.s., Suché mýto 4, 816 07 Bratislava, podľa zmluvy č. V 1329/2005 - 23/2005, Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0365/2015/CE uzatvorená v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: Slovenská sporiteľňa, a.s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava ako postupcom a M.B.A. Financie s.r.o., Vysoká 19, 811 06 Bratislava ako postupníkom - podľa P 568/2015; Zmluva o postúpení pohľadávok č. 0365/2015/CE uzatvorená v zmysle § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka medzi: M.B.A. Financie s.r.o., Vysoká 19, 811 06 Bratislava ako postupcom a DDM Invest I AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko ako postupníkom, podľa P 568/2015 - 376/15
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti v prospech oprávneného ORANGE Slovensko, a.s., Prievozská č. 6/A, 821 09 Bratislava od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Dušan Cirbes), podľa EX 312/02JA (P1 595/2006), zapísané dňa 1.12.2006 - 45/06;
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného GE Money, a.s., so sídlom Bottova 7, 811 07 Bratislava, od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Martin Hermanovský), na stavbu a pozemky C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 (č.s.183 rodinný dom), podľa Ex 1196/06 (Z 4026/2011), zapísané dňa 12.10.2011 - 217/2011;
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Stredoslovenská energetika a.s., ul. Pri Rajčianke 8591/4B Žilina od Exekútorského úradu Banská Bystrica (Mgr. Jozef Deák), na stavbu a pozemky C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 (č.s.183 rodinný dom), podľa EX 376/2012 (Z 2482/2012), zapísané dňa 11.07.2012 - 38/12
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného Prvá stavebná sporiteľňa a.s., Bajkalská 30, Bratislava 2, od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr.Ing. Ján Gasper PhD.), na stavby a pozemky C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 (č.s. 183 rodinný dom), podľa EX 907/2012 (Z 3047/2012), zapísané dňa 20.08.2012 - 41/2012;
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného WM Consulting & Communication s.r.o., Sad. A. Kmeťa 24, 921 01 Piešťany od Exekútorského úradu Topoľčany (Mgr. Július Rosina) na stavbu a pozemky C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 (č.s. 183 rodinný dom), podľa EX 3603/12 (Z 2856/2014), zapísané dňa 8.08.2014 - 41/14
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s., Cintorínska 21, Bratislava, od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr.Ing. Ján Gasper PhD.), na stavbu a pozemky C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 (č.s. 183 rodinný dom), podľa EX 112/2014/Ta (Z 3035/2014), zapísané dňa 21.08.2014 - 49/2014;
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a.s., Cintorínska 21, Bratislava (pôvodný oprávnený SR - KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ Banská Bystrica, Ul. 9.mája 1, 974 01 Banská Bystrica) od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr.Ing. Ján Gasper PhD.), na stavbu a pozemky C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 (č.s. 183 rodinný dom), podľa EX 2076/2008/Ta (Z 3036/2014), zapísané dňa 21.08.2014 - 50/2014;
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného SR - KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ Banská Bystrica, Ul. 9. mája 1, Banská Bystrica od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na pozemky C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 a na stavbu súp.č. 183 rodinný dom na C KN parc.č. 128/4, podľa EX 3002/2005/Ta (Z 3109/2014), zapísané dňa 27.8.2014 - 51/2014
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného SR - KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ Banská Bystrica, Ul. 9. mája 1, Banská Bystrica od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na pozemky C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 a na stavbu súp.č. 183 rodinný dom na C KN parc.č. 128/4, podľa EX 4423/2006/Ta (Z 3110/2014), zapísané dňa 27.8.2014 - 52/2014
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného SR - KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ Banská Bystrica, Ul. 9. mája 1, Banská Bystrica od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na pozemky C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 a na stavbu súp.č. 183 rodinný dom na C KN parc.č. 128/4, podľa EX 3333/2007/Ta (Z 3111/2014), zapísané dňa 27.8.2014 - 53/2014
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného SR - KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ Banská Bystrica, Ul. 9. mája 1, Banská Bystrica od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na pozemky C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 a na stavbu súp.č. 183 rodinný dom na C KN parc.č. 128/4, podľa EX 312/2009/Ta (Z 3112/2014), zapísané dňa 27.8.2014 - 54/2014
Exekučné záložné právo na nehnuteľnosti v prospech oprávneného SR - KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ Banská Bystrica, Ul. 9. mája 1, Banská Bystrica od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD.) na pozemky C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 a na stavbu súp.č. 183 rodinný dom na C KN parc.č. 128/4, podľa EX 1590/2009/Ta (Z 3113/2014), zapísané dňa 27.8.2014 - 55/2014

Poznámky
Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Martin Hermanovský), na pozemky a stavby C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 (č.súp. 183 rodinný dom), podľa Ex 1196/06 (P 1128/2011), zapísané dňa 12.10.2011 - 214/11;
Poznamenáva sa upovedomenie o spôsobe vykonania exekúcie predajom nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Bratislava (JUDr. Martin Hermanovský), na pozemky a stavby C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 (č.súp. 183 rodinný dom), podľa Ex 1196/06 (P 1129/2011), zapísané dňa 12.10.2011 - 215/11;
Poznamenáva sa upovedomenie o začatí exekúcie predajom a zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti od Exekútorského úradu Rimavská Sobota (JUDr.Ing. Ján Gasper PhD.), na pozemky a stavbu C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 (č.súp. 183 rodinný dom), podľa EX 907/212 (P 570/2012), zapísané dňa 25.07.2012 - 39/12;
Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice na stavbu a pozemky C KN parc. č. 128/1, 128/3, 128/4 (č.s. 183 rodinný dom), podľa PDS 262/6-2013 MŠ (P 371/2014), zapísané dňa 12.05.2014 - 20/2014,
Oznámenie o konaní opakovanej dobrovoľnej dražby Profesionálnou dražobnou spoločnosťou, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice na stavbu a pozemky C KN parc. č. 128/1, 128/3, 128/4 (č.s. 183 rodinný dom), podľa PDS č. 262/15-2013 (P 636/2014), zapísané dňa 29.07.2014 - 40/2014;
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom zálohu formou dobrovoľnej dražby od DDM Invest I AG, Schochenmühlestrasse 4, 6340 Baar, Švajčiarsko na pozemky C KN parc.č. 128/1, 128/3, 128/4 a na stavbu s.č.183 rodinný dom na C KN p.č.128/4, podľa P 568/2015, zapísané dňa 10.8.2015 - 376/15
Oznámenie o začatí výkonu záložného práva formou dobrovoľnej dražby od LICITOR group, a.s., Sládkovičova 6, 010 01 Žilina na pozemky C KN p.č.128/1, 128/3, 128/4 a na stavbu s.č.183 rodinný dom na C KN p.č.128/4, podľa D 701117 (P 611/2017), zapísané dňa 28.09.2017 - 29/2017

J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
znaleckým posudkom č. 30/2017 zo dňa 03.11.2017 znalcom v odbore stavebníctvo Ing. Milanom Valigurským v sume 16.400,- €
K. Najnižšie podanie 12.300,- €
L. Minimálne prihodenie 200,- €
M. Dražobná zábezpeka a) výška 3.000,- €
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky 1. bezhotovostný prevod na účet dražobníka č. ú.: 2621858260/1100, vedený v Tatra banka, a.s. pod V.S.: 701117 (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) najneskôr do otvorenia dražby s preukázaním sa potvrdenia o úhrade zákonom povoleným spôsobom.
2. v hotovosti do pokladne dražobníka najneskôr do otvorenia dražby.
3. vo forme bankovej záruky.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky 1.originál príkazu na úhradu peňažných prostriedkov vo výške dražobnej zábezpeky. Účastník bude pripustený k dražbe, ak do otvorenia dražby bude dražobná zábezpeka pripísaná na účet dražobníka. 2.hotovosť vo výške dražobnej zábezpeky. 3.originál alebo overená kópia preukazujúca vystavenie bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Najneskôr do otvorenia dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku v hotovosti, bude dražobná zábezpeka vrátená hneď po skončení dražby. Neúspešným účastníkom dražby, ktorí zložili dražobnú zábezpeku bezhotovostným prevodom na účet dražobníka, bude dražobná zábezpeka vrátená bez zbytočného odkladu po skončení dražby bezhotovostným prevodom na účet označený účastníkom dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením v hotovosti do pokladne v sídle dražobníka alebo bezhotovostným prevodom na účet dražobníka č. 2621858260/1100, vedený v Tatra banka a.s. (SWIFT TATRA banka, a.s.: TATR SK BX, IBAN: SK 1411 0000 0000 2621 8582 60) a to do 15 dní odo dňa skončenia dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6.640,- eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) 1. termín: 22.08.2018 o 16:00 hod. 2. termín: 05.09.2018 o 16:00 hod.
Miesto obhliadky katastrálne územie
Organizačné opatrenia Záujemcovia o vykonanie obhliadky sa prihlásia telefonicky najneskôr 24 hodín pred stanoveným termínom obhliadky na t. č. : 0918 834 834 . Stretnutie záujemcov sa uskutoční pred rodinným domom s. č. 183, v obci Rumince, okres Rimavská Sobota. Obhliadky je možné vykonať aj mimo termín stanovený v oznámení o dražbe po predchádzajúcej dohode s dražobníkom. Bližšie informácie na t. č. : 041/763 22 34.
V zmysle § 12 ods. 2 a § 13 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách je vlastník predmetu dražby, držiteľ alebo nájomca povinný umožniť riadnu obhliadku predmetu dražby v stanovených termínoch.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak vydražiteľ zaplatí cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote prechádza na neho vlastnícke právo dňom udelenia príklepu. Dražobník vydá bez zbytočného odkladu po nadobudnutí vlastníckeho alebo iného práva vydražiteľovi potvrdenie o vydražení predmetu dražby a v prípadoch, v ktorých sa o priebehu dražby spisuje notárska zápisnica vydá dražobník vydražiteľovi dve vyhotovenia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice najneskôr do 5 dní.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Po nadobudnutí vlastníckeho práva alebo iného práva k predmetu dražby odovzdá dražobník bez zbytočného odkladu vydražiteľovi predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby.
Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť je predchádzajúci vlastník povinný v zmysle ustanovenia § 29 ods. 2 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách, odovzdať vydražený predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov vydražiteľovi. V prípade, ak predchádzajúci vlastník neposkytne nevyhnutnú súčinnosť pri odovzdaní predmetu dražby a v prípade akejkoľvek spôsobenej škody, ktorá by vznikla v súvislosti s jeho protiprávnym konaním, môže byť zaviazaný na jej úhradu podľa § 33 ods. 8 zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v spojitosti s § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Všetky náklady spojené s odovzdaní a prevzatím predmetu dražby nesie vydražiteľ. Nebezpečenstvo škody na predmete dražby prechádza z navrhovateľa dražby na vydražiteľa dňom odovzdania predmetu dražby.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
 1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
 2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
 3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
 4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
 5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Andrea
c) priezvisko Barancová
d) sídlo T. G. Masaryka 19, 984 01 Lučenec