Dražba nehnuteľností v obci Ruskov v katastrálnom území Ruskov

Katastrálne územie:
Ruskov
Obec:
Ruskov

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie 3.700,00 € 05.06.2018 Stiahnuť
Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PDS č. 111/15-2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Masarykova2104001 Košice
a) Názov ulice/verejného priestranstva Masarykova
b) Orientačné/súpisné číslo 21
c) Názov obce Košice d) PSČ 04001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Košice I , oddiel: Sro , vložka číslo: 15388/V
IV. IČO/ dátum narodenia 36583936
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, dražobná miestnosť, 1. poschodie
D. Dátum konania dražby 05. 06. 2018
E. Čas konania dražby 10.30 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

Predmetom dobrovoľnej dražby je spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 12237/81147, zapísaný na LV č. 1488, vedenom Okresným úradom Košice - okolie, Katastrálny odbor, Okres: Košice - okolie, Obec: RUSKOV, Katastrálne územie: Ruskov, a to:

  • parcela registra "C" s parcelným číslom 977/2 o výmere 81147 m², druh pozemku: Orná pôda

 (ďalej len "predmet dražby").

H. Opis predmetu dražby

Ohodnocovaný pozemok sa nachádza mimo zastavaného územia obce v katastrálnom území Ruskov.

Charakteristika pôdnoekologických jednotiek:

BPEJ 0771213 KMag

Kambizeme kultizemné, pseudoglejové, zo svahových hlín. Mierne teplý, mierne vlhký klimatický región, mierny svah, stredne hlboké pôdy, slabo skeletovité pôdy.

BPEJ 0571413 KMag

Kambizeme kultizemné, pseudoglejové, zo svahových hlín. Pomerne teplý, suchý klimatický región, stredný svah, hlboké pôdy, pôdy bez skeletu.

BPEJ 0771413 KMag

Kambizeme kultizemné, pseudoglejové, zo svahových hlín. Mierne teplý, mierne vlhký klimatický región, stredný svah, hlboké pôdy, pôdy bez skeletu.

BPEJ 0571212 KMag

Kambizeme kultizemné, pseudoglejové, zo svahových hlín. Pomerne teplý, suchý klimatický región, mierny svah, stredne hlboké pôdy až hlboké pôdy, slabo skeletovité pôdy.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Parcela KN E č. 977/2 sa využíva ako poľnohospodárska pôda a  nachádza sa východne od obce Ruskov.

Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň konania dražby.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č. 1488, k.ú.: Ruskov
ČASŤ B: VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY
1
Poznámka P 748/2017 zo dňa 02.11.2017 - Oznámenie o výkone záložného práva č. PDS-111/1-2017-
PR predajom nehnuteľnosti formou dobrovoľnej dražby zo dňa 30.10.2017. Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36583936 č.z.-727/17
Poznámka P 188/2018 zo dňa 30.04.2018 - Oznámenie o dobrovoľnej dražbe PDS č. 111/15 - 2017 zo dňa 25.04.2018. Profesionálna dražobná spoločnosť, s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice, IČO: 36583936 č.z.-235/18
ČASŤ C: ŤARCHY
1 V 144/12 zo dňa 18.01.2012 - Zmluva o zriadení záložného práva v prospech: Schmiedbauer Juraj r. Schmiedbauer (17.02.1961), bytom Ďumbierska 928/33, 040 01 Košice na podiel 12237/81147 pod B 1- č.z.11/12
Iné údaje:
1 R 55/09 - rozhodnutie Krajského úradu životného prostredia č. 200/00216 o určení pásma ochrany vodných stavieb č.z.-19/09
1 R 49/12 zo dňa 16.1.2012- zmena trvalého pobytu- č.z.10/12
Poznámka: Bez zápisu.
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 3.700,00 €
K. Najnižšie podanie 3.700,00 €
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Paula Rusková
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Veľká Ida
b) Orientačné/súpisné číslo 289
c) Názov obce Veľká Ida d) PSČ 04455
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 05.11.1992
V. Odhad ceny predmetu dražby Číslo znaleckého posudku: 3/2018
Meno znalca: Ing. Ladislav Toporčák
Dátum vyhotovenia: 05.03.2018
Všeobecná cena odhadu: 1.884,50 €