Dražba nehnuteľností v obci Ruskov v katastrálnom území Ruskov

Katastrálne územie:
Ruskov
Obec:
Ruskov

Podanie: Oznámenie o výsledku dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 30.04.2018 Stiahnuť
Dražobná spoločnosť, a. s.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo 66/2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Dražobná spoločnosť, a. s.
II. Sídlo/bydlisko Zelinárska682108 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Zelinárska
b) Orientačné/súpisné číslo 6
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82108
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sa , vložka číslo: 3070/B
IV. IČO/ dátum narodenia 35849703
IV. IČO/ dátum narodenia
C. Miesto konania dražby Notársky úrad JUDr. Martina Mižiková Námestie osloboditeľov 20, 040 01 Košice
D. Dátum konania dražby 30. 04. 2018
E. Čas konania dražby 10:40 hod.
F. Kolo dražby 1. kolo dražby
G. Predmet dražby

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na liste vlastníctva č. 1241, katastrálne územie: Ruskov, Okresný úrad Košice-okolie - katastrálny odbor, obec Ruskov, okres Košice-okolie, spoluvlastnícky podiel 1/1
 

Stavby:

Byt č. 2, na prízemí, vo vchode 35, v bytovom dome dome so súp.č. 35, popis stavby bytovka, druh stavby bytový dom, postavenom na parcele číslo 60/4.

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu: 64/384

 

Spoluvlastnícky podiel k bytu: 1/1

Predmet dražby sa draží tak ako stojí a leží.

H. Opis predmetu dražby

Bytový dom č.s. 35 je situovaný na parcele KN č. 60/4 na ul. Školská v severozápadnej okrajovej polohe obce Ruskov, kde sú vybudované dve nízko podlažné bytové jednotky. Bytový dom je murovaný úplne podpivničený s troma nadzemnými podlažiami. V nadzemných podlažiach - v prízemí a poschodí sú situované byty - po dva byty na jednom podlaží. V suteréne sú spoločné priestory vlastníkov bytov a pivnice. Bytový dom je napojený na všetky inţ. siete vedené v ul. Školská (verejný vodovod, verejná kanalizácia, el. sieť a zemný plyn. Bytový dom je prístupný cez novovybudované závetrie na strane západnej s plastovými presklenými dverami.

Bytový dom je postavený klasickou formou výstavby - murivo suterénu je betónové monolitické v nadzemnej časti tehlové, murivo nadzemných podlaží je tehlové v sklad. hrúbke 400 mm, stropy železobetónové s rovným podhľadom. Strecha plochá, strešná krytina z natavovaných lepenkových pasov. Schody v schodiskovom priestore sú prevedené s povrchom terazza. Dvere vchodové do bytového domu plastové presklené s izol. dvojsklom, všetky okná v bytovom dome sú plastové s izolačným dvojsklom, podlahy spoločných priestorov prevedené z keramickej dlažby. Vonkajšie omietky prevedené škrabaným brizolitom, omietka sokla je prevedená ako cementová zdrsnená. Vykurovanie - každý byt má samostatné kúrenie - ústredné s kotlom na zemný plyn alebo elektrické vykurovanie. Zásobovanie vodou je riešené prípojkou z verejného vodovodu, odkanalizovanie je prevedené do verejnej kanalizácie, elektroinštalácia svetelná a motorická.

Bytový dom podľa potvrdenia správcu bytového domu - Okresné stavebné bytové družstvo Moldava nad Bodvou zo dňa 18.12.2017 bol skolaudovaný v roku 1969. Životnosť bytového domu vzhľadom na konštrukčné prevedenie, stavebno-technický stav a údržbu znalec stanovuje na 100 rokov.

Podľa výpisu z LV č. 1241 k.ú. Ruskov spoluvlastnícky podiel vlastníkov bytu č.2 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach bytového domu čs. 35 je 64/384.

Pozemok - resp. spoluvlastnícky podiel na pozemku - parcele pod bytovým domom - KN č. 60/4 nie je predmetom dražby.

 

Popis bytu

Byt č. 4 sa nachádza na prízemí v krajnej sekcii bytového domu čs. 35. Byt pozostáva z troch obytných miestností (obývacia izba, spálňa a detská izba) a príslušenstva - kuchyňa, chodba, kúpeľňa, WC a pivnica v suteréne bytového domu).

Bytové jadro pôvodné murované, vnútorné omietky v celom byte vápenné štukové miestami opadané a poškodené. Vnútorné keramické obklady sú v kúpeľni, ker. obklad v kuchyni za chýbajúcou kuch. linkou chýba. Z dverí sú osadené iba vchodové dvere do bytu, v byte sú iba harmonikové dvere (v oceľ. zárubni) v dvoch izbách, vstup do ostatných izieb, kuchyne a do kúpeľne resp. WC nie sú osadené. Podlahy vo všetkých obytných izbách sú plávajúce laminátové - miestami poškodené, chýbajú lišty okolo stien. Podlahy v ostatných miestnostiach: v kúpeľni a WC sú prevedené z keramickej dlažby, v kuchyni je plávajúca laminátová podlaha, podlaha na chodbe je kombinovaná - z keramickej dlažby a plávajúcej laminátovej podlahy v mieste pri vchodových dverách je nezmyselný skok na podlahe. Vykurovanie: v čase obhliadky byt nie je vykurovaný, nie sú osadené žiadne vykurovacie telesá, pôvodne - v čase užívania bytu bolo vykurovanie jednotlivých priestorov bytu zabezpečené elektrickými konvektormi. Rozvody elektroinštalácie - svetelná s automatickým istením. Rozvody vody studenej a teplej vody od stúpacích rozvodov do kuchyne, kúpeľne a záchodu sú prevedené z oceľového a plastového potrubia, meranie spotreby vody v byte, prípojka kanalizácie je prevedená z plastového potrubia. Byt nie je napojený na rozvod zemného plynu. Vybavenie kuchyne: žiadne, kuchynská linka nie je osadená, žiadne vybavenie.

Vnútorné hygienické zariadenie: kúpeľňa bola v čase užívania vybavená oceľ. smaltovanou vaňou a keramickým umývadlom, v čase obhliadky tieto zariaďovacie predmety chýbajú. V čase obhliadky nie je osadený ani splachovací záchod. Bytové jadro je murované. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 63,56 m2.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
Všetky nasledujúce záložné práva v prípade úspešnej dražby zanikajú v zmysle § 151ma a § 151md zákona č. 40/64 Zb. (Občiansky zákonník) a vydražiteľ nadobúda predmet dražby bez zaťaženia záložnými právami.

V 2619/10 - Vklad záložného práva z 22.9.2010 v prospech EOS KSI Slovensko s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava. IČO: 35724803 na byt č. 2 na prízemí v bytovom dome č.s. 35 postavenom na parc.č. 60/4 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu č.s. 35 vo veľkosti 64/384. (Gallová Silvia) č.z.-115/10 Z 4544/2017 zo dňa 22.11.2017 - zmena záložného veriteľa č.z.-58/18

Z 2614/2015 zo dňa 13.07.2015 - Exekučný príkaz č. EX 1482/2014 na zriadenie záložného práva k nehnuteľnosti zo dňa 08.07.2015 v prospech oprávneného PROFI CREDIT SLOVAKIA, spol. s r.o., Pribinova 25, 824 96 Bratislava 26. Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Ján Sokol, Jantárová 30, 040 01 Košice na byt č. 2 na prízemí v bytovom dome súpisné číslo 35 postavenom na pozemku parc.č. 60/4 a spoluvlastnícky podiel 64/384 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu. Na vlastníka Gállová Silvia (02.04.1975) pod B 4 v podiele 1/2 č.z.-159/15

Zákonné záložné právo k bytu podľa zákona č.182/93 Z. z. v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome č.z.-85/04

V 2619/10 - Vklad záložného práva z 22.09.2010 v prospech EOS KSI Slovensko, s.r.o., Pajštúnska 5, 851 02 Bratislava, IČO: 35724803 na byt č. 2 na prízemí v bytovom dome č.s. 35 postavenom na parc.č. 60/4 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu č.s. 35 vo veľkosti 64/384. (Majoroš Martin) č.z.-115/10 Z 4544/2017 zo dňa 22.11.2017 - zmena záložného veriteľa č.z.-58/18

Z 2843/12 zo dňa 10.9.2012 - Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti EX 21701/13 zo dňa 04.09.2012, Exekútorský úrad so sídlom Záhradnícka 60, 821 08 Bratislava, JUDr.Rudolf Krutý- súdny exekútor.- č.z.104/12, č.z.-30/14

Z 1224/2015 zo dňa 09.04.2015 - Exekučný príkaz č. EX 30/2015 na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 02.04.2015 v prospech oprávneného Intrum Justitia Slovakia, s.r.o., Karadžičova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35831154. Exekútorský úrad Michalovce, súdny exekútor JUDr. Jozef Blaško, Kpt. Nálepku 8, 071 01 Michalovce. Na vlastníka Majoroš Martin (18.08.1974) pod B 5 v podiele 1/2 na byt č. 2 na prízemí vo vchode č. 35, bytového domu súpisné č. 35 stojaceho na parcele č. 60/4 a spoluvlastnícky podiel 64/384 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu č.z.-81/15

Zákonné záložné právo k bytu podľa zákona č.182/93 Z. z. v prospech vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome č.z.-85/04

Z 644/2017 zo dňa 13.02.2017 - Exekučný príkaz č. EX 1229/2016 - 16 na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 09.02.2017 v prospech oprávneného Východoslovenská energetika, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO: 44483767. Exekútorský úrad Košice, súdna exekútorka JUDr. Mária Hlavňová, Hlavná 115, 040 01 Košice. Na vlastníka Majoroš Martin (18.08.1974) pod B 5 na podiel 1/2 na byt č. 2 na prízemí vo vchode č. 35, bytového domu súpisné č. 35 stojaceho na parcele č. 60/4 a spoluvlastnícky podiel 64/384 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu č.z.-88/17

Z 3341/2017 zo dňa 25.08.2017 - Exekučný príkaz č. EX 3845/16 na zriadenie exekučného záložného práva zo dňa 24.08.2017 v prospech oprávneného Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270. Exekútorský úrad Košice, súdny exekútor JUDr. Peter Molnár PhD., Kupeckého 29, 040 01 Košice. Na vlastníka Majoroš Martin (18.08.1974) pod B 5 na podiel 1/2 na byt č. 2 na prízemí vo vchode č. 35, bytového domu súpisné č. 35 stojaceho na parcele č. 60/4 a spoluvlastnícky podiel 64/384 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu č.z.-552/17
J. Výška ceny dosiahnutá vydražením 25.500,00 € (slovom: dvadsaťpäťtisícpäťsto eur)
K. Najnižšie podanie bolo urobené
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
U. Označenie licitátorov
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Matúš Bandurčin
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva xxxxx
b) Orientačné/súpisné číslo 11
c) Názov obce xxxxxxx d) PSČ 11111
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný
IV. IČO/ dátum narodenia 11.11.1111
V. Odhad ceny predmetu dražby Hodnota predmetu dražby bola zistená podľa znaleckého posudku č. 53/2017, ktorý vypracoval Ing.arch. Ján Kimák, znalec v odbore Stavebníctvo, odvetvie: Odhad hodnoty nehnuteľností, Pozemné stavby, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky, evidenčné číslo znalca 911560. Dátum vypracovania znaleckého posudku: 18.01.2018
14.300,00 € (slovom: štrnásťtisíctristo eur)