Dražba nehnuteľností v obci Ružomberok v katastrálnom území Ružomberok

Katastrálne územie:
Ružomberok
Obec:
Ružomberok

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 13.500,00 25.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: Ex 1382/2015
Typ dražobnej vyhlášky: Ex 1382/2015
Poradie dražby: 1
Exekútor: Ivan Nestor
Ulica: Haburská 49/A
Obec: Bratislava
PSČ: 82101
Zastupujúci exekútor: Rudolf Krutý
Ulica: Záhradnícka 60
Obec: Bratislava
PSČ:
Dátum konania dražby: 25.07.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Haburská 49/A, 82101Bratislava
Vlastník: Urbánková Zuzana
Sídlo: Horská 6099/14, 034 01 Ružomberok
Podiel: 1/4
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 06.06.2018
Znalecká hodnota: 13.500,00
Reálna hodnota: 13.500,00
Výška zábezpeky: 6.750,00
Číslo bankového účtu: SK3202000000002468707959
Najnižšie podanie: 13.500,00
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK3202000000002468707959
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie:
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti:
Odovzdanie:
Miesto obhliadky veci:
Ďalšie informácie : Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel 1/4 nehnuteľnosti: bytu č. 25 nachádzajúceho sa na 2.poschodí vchod číslo 28, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku 724/26389 Termín a čas obhliadky bude stanovený po dohode súdneho exekútora so záujemcami o kúpu nehnuteľností. Stretnutie záujemcov o obhliadku nehnuteľnosti bude v dohodnutom termíne na adrese Žilinská 28, Ružomberok
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Ružomberok
     Obec : Ružomberok
     Kataster : Ružomberok
     Číslo listu vlastníctva: 5709
   Parcela
     Parcelné číslo: 7306
     Výmera: 521
     Druh: Zastavané plochy a nádvoria
     Popis:
   Stavba
     Supisné číslo: 1649
     Pracelné číslo: 7306
     Druh stavby: Obytný dom
     Popis stavby:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: