Dražba nehnuteľností v obci Ružomberok v katastrálnom území Ružomberok

Katastrálne územie:
Ružomberok
Obec:
Ružomberok

Podanie: Oznámenie o opakovanej dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 100 800,00 EUR 28.08.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo PSO089/14
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava - Staré Mesto
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava - Staré Mesto d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Všeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mlynské nivy
b) Orientačné/súpisné číslo 1
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 82990
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 31320155
C. Miesto konania dražby Salónik, VIX Restaurant, Sládkovičova 164/3, 010 01 Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj.
D. Dátum konania dražby 28. 08. 2018
E. Čas konania dražby 10:00 hod.
F. Kolo dražby 2.
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

15138

Ružomberok

Ružomberok

Ružomberok

Ružomberok

Byt:

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu súpisné č. 3280 a spoluvlastnícky podiel k pozemku - parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako: parc. č. 14518 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 924  m2, parc. č. 14519 , ostatné plochy 718  m2:

Byt č.412, vchod: 1, 4.p. Hrabovská dolina 3280/18, 034 01 Ružomberok

3280

14518

9 Penzión - Apart. dom- Hrabovo- Fatra Park

8560/291068

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

Nebytový priestor:

Charakteristika (číslo nebytového priesoru, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu súpisné č. 3280 a spoluvlastnícky podiel k pozemku - parcele registra "C" evidovanej na katastrálnej mape ako: parc. č. 14518 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 924  m2, parc. č. 14519 , ostatné plochy 718  m2:

Priestor č. 12 - 31 v súteréne, vchod: č.1, príslušenstvo k bytu č. 412

Hrabovská dolina 3280/18, 034 01 Ružomberok

3280

14518

9 Penzión - Apart. dom- Hrabovo- Fatra Park

2340/291068

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Byt č.412 v apartmánovom dome súp.č. 3280, k.ú. Ružomberok

Byt č.412 je trojizbový mezonetový apartmán s príslušenstvom. Nakoľko byt nebol sprístupnený, vo výpočte je technický stav a vybavenie uvažované v zmysle popisu a fotodokumentácie prevzaté z internetovej ponuky. Nadštandardné vybavenie je zohľadnené vyššou hodnotou koeficientu štandardu. Vypočítaná podlahová plocha bytu je 85,60m2.

 

Apartmán

Mezonetový apartmán pozostáva z prízemia na ktorom sa nachádza kúpeľňa s hydromasážnym sprchovým kútom, dvoj-umývadlom a toaletou, priestrannej obývačky s krbom, ku ktorej patrí veľký balkón, kuchyne s americkou chladničkou, teplovzdušnou rúrou, mikrovlnkou a sklokeramickou platňou. Neoddeliteľnou súčasťou kuchyne je aj malá vínotéka.

Točenými schodmi sa prechádza do podkrovia apartmánu, kde sa nachádzajú dve spálne. Vo väčšej z nich nájdete manželskú posteľ, televízor a veľkoplošné okno, ktoré zaručuje krásny výhľad na hory. V menšej spálni sú situované dve postele a televízor. Súčasťou podkrovia je aj toaleta s umývadlom. V zimných mesiacoch je vykurovanie zabezpečené podlahovým kúrením a v podkroví konvektormi. V lete sa návštevník môže spoľahnúť na klimatizačné jednotky rozmiestnené po celom apartmáne. Apartmán má štyri pevné lôžka s možnosťou dvoch prístelok.

S vlastníctvom bytu je spojené aj spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu. Apartmánový dom, v ktorom je ohodnocovaný byt umiestnený, bol daný do užívania v roku 2007. Vzhľadom na vek, stavebno-technický stav a intenzitu užívania, je vo výpočte uvažované s celkovou životnosťou 100 rokov.

 

Nebytový priestor č.12-31 - garážové státie v apartmánovom dome súp.č. 3280

Jedná sa o jedno otvorené garážové státie pre osobné motorové vozidlo v podzemných garážach v suteréne apartmánového domu, prístup do suterénu je z ulice cez spoločnú garážovú bránu s automatickým ovládaním. Garážové státie je vymedzené z troch strán stenami, z jednej strany je voľne prístupné, možnosť uzatvorenia vybudovaním vlastnej garážovej brány, v zadnej časti státia je kovovou mrežou s dverami vytvorený skladový priestor, podlaha je betónová, elektroinštalácia svetelná.

 

Apartmánový dom je samostatne stojaci, hlavný vstup má od ulice, vstup do dvora, samostatný vstup od ulice do suterénu, kde sú umiestnené nebytové priestory- garážové státia, má štyri nadzemné a jedno podkrovné podlažie, v ktorých sú umiestnené byty. Dom je nadštandardne vybavený, má výťah, je zateplený, napojený na verejné rozvody IS vody, elektriny a kanalizácie. Základy sú betónové, zvislé nosné konštrukcie sú murované, vodorovné nosné konštrukcie sú železobetónové, vonkajšia úprava fasád na báze umelých látok, v časti obklad umelým kameňom, resp. drevom. Krov je zložitého tvaru, krytina a klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného plechu, okná sú z europrofilov, schodisko železobetónové, na chodbách je keramická dlažba a lepená povlaková krytina. Dom je vo veľmi dobrom stave, poškodenie prvkov dlhodobej životnosti nebolo zistené.

 

Spoločnými časťami domu sú: základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodiská, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie, ktoré sú nevyhnutné pre jeho podstatu a bezpečnosť.

Spoločnými zariadeniami domu sú: spoločné miestnosti, vodovodné, kanalizačné, elektrické, domové prípojky od hlavného domového uzáveru a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne tomuto domu.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
LV č.15138:
Účastník právneho vzťahu č.66:
Poznámky:
Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zn. PSO089/14/17A v zmysle ustanovenia § 151 l ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka záložným veriteľom - Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (zast. Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618), a to formou dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti: bytu č. 412 na 4.poschodí vo vchode 1 v obytnom dome súp. č. 3280 na pozemku C KN parc. č. 14518 a spoluvlastníckeho podielu 8560/291068 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku C KN parc. č. 14518; P 263/14;
Poznamenáva sa oznámenie o dražbe DD PS 0089/14 (1 kolo dražby) dražobníka - Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, IČO: 45684618, navrhovateľom dražby je Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155, ktorá sa bude kanať dňa 21.04.2015, o 12:00 hod., miesto konania dražby Kongresová sála, prízemie, BEST WESTERN PLUS Palace Hotel Polom, P. O. Hviezdoslava 22, Žilina. Predmetom dražby sú nehnuteľnosti - byt č. 412 na 4.poschodí vo vchode 1 v obytnom dome súp. č. 3280 na pozemku C KN parc. č. 14518 a spoluvlastnícky podiel 8560/291068 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku C KN parc. č. 14518; - P 120/15;
Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva predajom zálohu na dražbe, Sp. zn.: VDS-230-1/2016, dražobník: VIAM - dražobná spoločnosť s.r.o. prevádzka Tr. SNP č. 39, Košice, so sídlom Brnenská č. 80, Košice, IČO: 44166591, záložný veriteľ - Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome Penzión - Apart. dom - Hrabovo - Fatra Park, vchod 1, súpisné číslo 3280, 034 01 Ružomberok SR, v zastúpení správcom: Jaroslava Nociarová, SBH, s.r.o., Bystrická cesta 60, 034 01 Ružomberok, IČO: 36437638, k nehnuteľnosti: byt číslo 412, číslo vchodu 1, 4. p., bytového domu Penzión - Apart. dom - Hrabovo - Fatra Park so súpisným číslom 3280 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 14518 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8560/291068 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 14518, zastavané plochy a nádvoria o výmere 924 m2 a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 14519, ostatné plochy o výmere 718 m2; - P 166/2017; č. z. 1466/2017;
Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie 140EX 2168/17 zriadením exekučného záložného práva, súdny exekútor, JUDr. Martin Rišian, Pivovarská 1069, Žilina v prospech oprávneného: Správcovské bratislavské družstvo, Drobného 27, 841 01 Bratislava 42, IČO: 35803843, na nehnuteľnosti - byt č.412, vchod č.1, 4.p., bytového domu Penzión - Apart. dom - Hrabovo - Fatra Park so súpisným číslom 3280 na pozemku registra C KN parc. č. 14518 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8560/291068 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 14518, zastavané plochy a nádvoria o výmere 924 m2 a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 14519, ostatné plochy o výmere 718 m2; - P 326/2017; čz 2102/17;
Poznamenáva sa Upovedomenie č. EX 24/17 o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva od Exekútorský úrad Trnava, JUDr. Barbora Vatrtová - súdny exekútor, Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, v prospech oprávneného: Správcovské bratislavské družstvo, Drobného 27, 841 01 Bratislava 42, IČO: 35803843, na nehnuteľnosti: byt číslo 412, číslo vchodu 1, 4. p., bytového domu Penzión - Apart. dom - Hrabovo - Fatra Park so súpisným číslom 3280 na pozemku registra C KN s parcelným číslom


14518 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8560/291068 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 14518, zastavané plochy a nádvoria o výmere 924 m2 a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 14519, ostatné plochy o výmere 718 m2; P 222/2017; čz 1490/17;
ČASŤ C: ŤARCHY:
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s., Mllynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO:31 320 155 na nehnuteľnosti -rozostavaný byt č.412 ,4.p., vchod :1 nachádzajúci sa v rozostavanej stavbe Penzión - Apartmánový dom - Hrabovo - Fatra Park na pozemku parc.č.14518 v celosti a podiel 8560/277400 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemkov parc.č.14518 a 14519, a garáž č.1 v spoluvlastníckom podiele 1/27, suterén, vchod č.1 v rozostavanom apartmánovom dome bez súp.č., na parc.č.14518 a podiel 1/27 z podielu 44640/277400 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a
pozemkoch parc.č.14518 a14519 ; - V 1900/07;

Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov za neplnenie preddavkov do fondu prevádzky údržby, opráv a platby za poskytované služby; - V 2624/07;

Exekučný príkaz č. EX 31/2010 (JUDr. Miroslav Šupa,súdny exekútor,Kmeťkova 30, 94901 Nitra) na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: bytu č. 412, na 4.poschodí, vo vchode 1, v obytnom dome súp. č. 3280 na pozemku C KN parc. č. 14518 a spoluvlastníckeho podielu 8560/291068 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku C KN parc. č. 14518, 14519; - Z 232/15;
Exekučný príkaz 140EX 22168/17 od JUDr. Martin Rišian, súdny exekútor, Pivovarská 1069, Žilina v prospech Správcovské bratislavské družstvo, Drobného 27, Bratislava 42, IČO: 35803843, zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: byt č. 412, na 4.poschodí vo vchode 1 v bytovom dome Penzión - Apart. dom. Hrabovo - Fatra Park s. č. 3280 na pozemku registra C KN parc. č. 14518 a na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 8560/291068 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemkoch registra C KN parc. č. 14518 a 14519; Z 382/2018;
Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1107/2017 od JUDr. Martin Hucík, súdny exekútor, exekútorský úrad Liesek so sídlom Ľ. Jankuľáka 845, Liesek v prospech oprávneného: Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku č. 1, Ružomberok, IČO: 00315737 na nehnuteľnosť: byt č. 412, číslo vchodu 1, 4.p, v Apartmánovom dome Hrabovo - Fatra park súpisné číslo 3280 na pozemkoch registra C KN parc. č. 14518 a C KN parc.č. 14519 a na podiel 8560/291068 a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemkoch; Z 1611/2018; č.z. 3270/18;

Účastník právneho vzťahu č.100:
Poznámky:
Poznamenáva sa Oznámenie o začatí výkonu záložného práva zn. PSO089/14/17A v zmysle ustanovenia § 151 l ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka záložným veriteľom - Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155 (zast. Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, 821 08 Bratislava, IČO: 45 684 618), a to formou dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti: nebytového priestoru č. 12 - 31 garáže v suteréne vo vchode 1 v obytnom dome súp. č. 3280 na pozemku C KN parc. č. 14518 a spoluvlastníckeho podielu 2340/291068 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku C KN parc. č. 14518; P 263/14;

Poznamenáva sa oznámenie o dražbe DD PS 0089/14 (1 kolo dražby) dražobníka - Platiť sa oplatí s.r.o., Košická 56, Bratislava, IČO: 45684618,navrhovateľom dražby je Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155, ktorá sa bude kanať dňa 21.04.2015, o 12:00 hod., miesto konania dražby Kongresová sála, prízemie, BEST WESTERN PLUS Palace Hotel Polom, P. O. Hviezdoslava 22, Žilina. Predmetom dražby sú nehnuteľnosti – nebytový priestor č. 12 - 31 garáže v suteréne vo vchode 1 v obytnom dome súp. č. 3280 na pozemku C KN parc. č. 14518 a spoluvlastnícky podiel 2340/291068 na spoločných častiach a spoločných
zariadeniach domu a pozemku C KN parc. č. 14518; - P 120/15;

Poznamenáva sa Upovedomenie č. EX 24/17 o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva od Exekútorský úrad Trnava, JUDr. Barbora Vatrtová - súdny exekútor, Námestie SNP 3, 917 01 Trnava, v prospech oprávneného: Správcovské bratislavské družstvo, Drobného 27, 841 01 Bratislava 42, IČO: 35803843, na s nehnuteľnosti: nebytový priestor č. 12 - 31, vchod 1, suterén, bytového domu Penzión - Apart. dom - Hrabovo - Fatra Park so súpisným číslom 3280 na pozemku registra C KN s parcelným číslom 14518 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2340/291068 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 14518, zastavané plochy a nádvoria o výmere 924 m2 a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 14519, ostatné plochy o výmere 718 m2; P 222/2017; čz 1490/17;

Poznamenáva sa Upovedomenie o začatí exekúcie 140EX 2168/17 zriadením exekučného záložného práva, súdny exekútor, JUDr. Martin Rišian, Pivovarská 1069, Žilina v prospech oprávneného: Správcovské bratislavské družstvo, Drobného 27, 841 01 Bratislava 42, IČO: 35803843, na nehnuteľnosti - nebytový priestor č. 12 - 31, vchod 1, suterén, bytového domu Penzión - Apart. dom - Hrabovo - Fatra Park so súpisným číslom 3280 na pozemku registra C KN parc. č. 14518 a spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2340/291068 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 14518, zastavané plochy a nádvoria o výmere 924 m2 a na pozemku registra C KN s parcelným číslom 14519, ostatné plochy o výmere 718 m2; - P 326/2017; čz 2102/17;

Ťarchy:
Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky, a.s., Mlynské nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31 320 155, na nehnuteľnosti - podiel 1/27 v rozostavanom nebytovom priestore č.2 v suteréne, vo vchode č.1, v Penzióne - Apart.dom - Hrabovo - Fatra Park bez súp.č., postavený na pozemku parc.č. 14518 a podiel 1/27 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemkov parc.č. 14518 a 14519 z celkového podielu
44640/277400; - V 169/07;

nebytový priestor č.31 v suteréne; vchod 1;Zákonné záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov za neplnenie preddavkov do fondu prevádzky, údržby,opráv a platby za poskytované služby; V 2624/07;

Záložné právo v prospech Všeobecnej úverovej banky,a.s., Mllynské nivy 1, 82990 Bratislava, IČO:31 320 155 na nehnuteľnosti -rozostavaný byt č.412 ,4.p., vchod :1 nachádzajúci sa v rozostavanej stavbe Penzión - Apartmánový dom - Hrabovo - Fatra Park na pozemku parc.č.14518 v celosti a podiel 8560/277400 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemkov parc.č.14518 a 14519, a garáž č.1 v spoluvlastníckom podiele 1/27, suterén, vchod č.1 v rozostavanom apartmánovom dome bez súp.č., na parc.č.14518 a podiel 1/27 z podielu 44640/277400 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemkoch parc.č.14518 a14519 ; - V 1900/07;

Exekučný príkaz č. EX 31/2010 (JUDr. Miroslav Šupa,súdny exekútor, Kmeťkova 30, 949 01 Nitra) na vykonanie exekúcie zriadením exekučnéhozáložného práva na nehnuteľnosti: nebytový priestor č. 12 - 31 garáže v suteréne vo vchode 1 v obytnom dome súp. č. 3280 na pozemku C KN parc. č. 14518 a spoluvlastníckeho podielu 2340/291068 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a k pozemku C KN parc. č. 14518, 14519; - Z 232/15;č.z.288/15;

Exekučný príkaz 140EX 22168/17 od JUDr. Martin Rišian, súdny exekútor, Pivovarská 1069, Žilina v prospech Správcovské bratislavské družstvo, Drobného 27, Bratislava 42, IČO: 35803843, zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosti: nebytový priestor č. 12-31 v suteréne vo vchode 1 v bytovom dome Penzión - Apart. dom. Hrabovo - Fatra Park s. č. 3280 na pozemku registra C KN parc. č. 14518 a na spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2340/291068 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemkoch registra C KN parc. č. 14518 a 14519; Z 382/2018;

Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva EX 1107/2017 od JUDr. Martin Hucík, súdny exekútor, exekútorský úrad Liesek so sídlom Ľ. Jankuľáka 845, Liesek v prospech oprávneného: Mesto Ružomberok, Nám. A. Hlinku č. 1, Ružomberok, IČO: 00315737 na nehnuteľnosť: nebytový priestor 12-31, číslo vchodu 1, suterén, v Apartmánovom dome Hrabovo - Fatra park súpisné číslo 3280 na pozemkoch registra C KN parc. č. 14518 a C KN parc.č. 14519 a na podiel 2340/291068 a spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemkoch; Z 1611/2018; č.z. 3270/18;

Nájomná zmluva:
Zmluva o nájme nehnuteľnosti zo dňa 01.10.2012, uzatvorená medzi: Monika Melichárková, narodená 10.03.1983, trvale bytom Donnerova 717/27, 841 04 Bratislava, ako „prenajímateľom“ a TATRAGOLF RESORT, s.r.o., IČO: 46 448 829, so sídlom Kopčianska 82/E, 851 01 Bratislava, ako „nájomcom“. Predmetom nájmu je bytu č. 412, nachádzajúcom sa na 4 nadzemnom podlaži bytového domu (Penzión - Apartmánový dom - Hrabovo - Fatra Park) so súpisným číslom 3280 nacházajúceho v Ružomberku na ulici Hrabovská dolina 1, vo vchode č.1, ktorý je postavený na pozemku parc. č.: 14518. Predmetom nájmu je ďalej nebytový priestor čislo 31 v suteréne vyššie označeného bytového domu a príslušné zákonné spoluvlastnícke podiely zodpovedajúce k bytu a nebytovému priestoru. Nájomná zmluva je uzavretá na dobu 12 kalendárnych rokov od podpisu nájomnej zmluvy. Nájomná zmluva je k nahliadnutiu u dražobníka.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 173/2018
Meno znalca: Pilka Marián Ing.
Dátum vyhotovenia: 23.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 112 000,00 EUR
K. Najnižšie podanie 100 800,00 EUR, Licitátor dražobníka je oprávnený znížiť sumu najnižšieho podania.
L. Minimálne prihodenie 1 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 15 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená. To platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražitel je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti alebo na úcet dražobníka, císlo úctu: 3032264653/0200, IBAN: SK06 0200 0000 0030 3226 4653, SWIFT (BIC): SUBASKBX, vedený v VUB, a.s., variabilný symbol (VS):8914 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 10.08.2018 o 09:00 hod. Obhliadka 2: 27.08.2018 o 09:00 hod.
Miesto obhliadky Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Hrabovská dolina 3280/18, 034 01 Ružomberok.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny Sirota Pavel kontakt: 02/322 02 733, 0911 833 869, sirota@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Katarína
c) priezvisko Valová
d) sídlo Pribinova 10, 811 09 Bratislava