Dražba nehnuteľností v obci Šahy v katastrálnom území Šahy

Katastrálne územie:
Šahy
Obec:
Šahy

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 24000 10.08.2018 Stiahnuť
DUPOS dražobná, spol. s r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DU-POS DD 36-2018
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko DUPOS dražobná, spol. s r.o.
II. Sídlo/bydlisko Tamaškovičova1791701 Trnava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tamaškovičova
b) Orientačné/súpisné číslo 17
c) Názov obce Trnava d) PSČ 91701
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 11681/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36233935
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Slovenská sporiteľňa, a.s.
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Tomášikova
b) Orientačné/súpisné číslo 48
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 832 37
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 00151653
C. Miesto konania dražby Penzión Artin, Svätourbanská 37, 949 01 Nitra, salónik
D. Dátum konania dražby 10. 08. 2018
E. Čas konania dražby 11:00 hod.
F. Kolo dražby prvá dražba
G. Predmet dražby

LV č.

Okresný úrad, katastrálny odbor

Katastrálne územie

Okres

Obec

2069

Levice

Šahy

Levice

Šahy

Parcely registra "C"

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6444/495410  k pozemkom:

Parcelné číslo

Druh pozemku

Výmera /m2/

1537

Zastavané plochy a nádvoria

1544

Stavby

spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 6444/495410 na spoločných častiach a spoločných zariadeniach stavby:

Súpisné číslo

Parcela

Druh stavby

283

1537

Bytový dom

Byty a nebytové priestory:

Číslo bytu

Podlažie/Poschodie

Adresa

Výmera /m2/

1

prízemie

Ul. SNP, vchod: 16

64,44

H. Opis predmetu dražby

Popis bytového domu:

Jedná sa o samostatne stojaci 5. podlažný bytový dom s 5 - mi nadzemnými podlažiami, 1.NP je technické a druhé až piate nadzemné podlažie sú bytové priestory.

Je to murovaný typový bytový dom postavený v roku 1964. Zvislé  nosné konštrukcie tvorí murivo skladobnej hrúbky do 40 cm. Strešnú konštrukciu tvorí plochá strecha pokrytá živičnou krytinou vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné prefabrikované, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z PVC. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Vonkajšie úpravy povrchov stien bytového domu je škrabaný brizolit. Bytový dom je napojený na vodovodnú prípojku, elektrickú prípojku na miestne rozvody NN a kanalizačnú prípojku. Byt č. 1 sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží v stredovej časti bytového  domu.

Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1964. Vek bytového domu 2018 - 1964 = 54 rokov.

Popis bytu:

Byt č. 1 pozostáva zo troch obytných miestností a z príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, predsieň a pivnica. Byt je v pôvodnom stave.  Na dosiahnutie štandardu bývania je nutná kompletná rekonštrukcia bytu.  

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú a kanalizačnú prípojku. Rozvody  studenej  aj teplej vody z oceľového potrubia, centrálny zdroj teplej vody. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové rebrové. Elektroinštalácia svetelná  na poistkové automaty. Okná  drevené  vybavené vonkajšími PVC žalúziami.  Vnútorné dvere plné hladké a presklené. Vnútorné úpravy povrchov stien v celom byte hladká omietka. Podlahy tvorené PVC, parketami a v kúpeľni a WC keramickou dlažbou.  Kúpeľňa vybavená  sprchovacím kútom, keramickým umývadlom a 2xpáčkovou batériou. WC vybavené misou combi. Keramický obklad v kúpeľni, WC a kuchyni. Kuchyňa je baz vnútorného vybavenia. 

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie:  vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov  v dome t. j. 6444/495410 - in a spoluvlastnícky podiel 6444/495410-in k pozemku parc. č. 1537.

Spoločné zariadenia domu sú: - skladovacie priestory, spoločná miestnosť, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je nebytový priestor umiestnený.

Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchod a schodište, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Popis bytového domu:

Jedná sa o samostatne stojaci 5. podlažný bytový dom s 5 - mi nadzemnými podlažiami, 1.NP je technické a druhé až piate nadzemné podlažie sú bytové priestory.

Je to murovaný typový bytový dom postavený v roku 1964. Zvislé  nosné konštrukcie tvorí murivo skladobnej hrúbky do 40 cm. Strešnú konštrukciu tvorí plochá strecha pokrytá živičnou krytinou vybavená kompletnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Na strešnej konštrukcii namontovaný bleskozvod. Stropy rovné prefabrikované, schodisko betónové montované, nášľapná vrstva z PVC. Vnútorné úpravy povrchov hladké omietky, podlahy v spoločných priestoroch keramická dlažba a cementový poter. Vonkajšie úpravy povrchov stien bytového domu je škrabaný brizolit. Bytový dom je napojený na vodovodnú prípojku, elektrickú prípojku na miestne rozvody NN a kanalizačnú prípojku. Byt č. 1 sa nachádza na 1. nadzemnom podlaží v stredovej časti bytového  domu.

Bytový dom bol skolaudovaný v roku 1964. Vek bytového domu 2018 - 1964 = 54 rokov.

Popis bytu:

Byt č. 1 pozostáva zo troch obytných miestností a z príslušenstva. Príslušenstvo bytu tvorí kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba, predsieň a pivnica. Byt je v pôvodnom stave.  Na dosiahnutie štandardu bývania je nutná kompletná rekonštrukcia bytu.  

Byt je napojený na vodovodnú, elektrickú a kanalizačnú prípojku. Rozvody  studenej  aj teplej vody z oceľového potrubia, centrálny zdroj teplej vody. Vykurovanie ústredné teplovodné, radiátory oceľové rebrové. Elektroinštalácia svetelná  na poistkové automaty. Okná  drevené  vybavené vonkajšími PVC žalúziami.  Vnútorné dvere plné hladké a presklené. Vnútorné úpravy povrchov stien v celom byte hladká omietka. Podlahy tvorené PVC, parketami a v kúpeľni a WC keramickou dlažbou.  Kúpeľňa vybavená  sprchovacím kútom, keramickým umývadlom a 2xpáčkovou batériou. WC vybavené misou combi. Keramický obklad v kúpeľni, WC a kuchyni. Kuchyňa je baz vnútorného vybavenia. 

Súčasťou bytu je jeho vnútorné vybavenie:  vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne bytové prípojky, okrem tých, ktoré sú určené na spoločné užívanie, zvonček, poštová schránka.

S vlastníctvom bytu je spojené spoluvlastníctvo spoločných častí a spoločných zariadení domu zodpovedajúce pomeru podlahovej plochy bytu k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov  v dome t. j. 6444/495410 - in a spoluvlastnícky podiel 6444/495410-in k pozemku parc. č. 1537.

Spoločné zariadenia domu sú: - skladovacie priestory, spoločná miestnosť, spoločná televízna anténa, bleskozvody, vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové domové prípojky a to i v prípade ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne domu v ktorom je nebytový priestor umiestnený.

Spoločnými časťami domu sú: - základy domu, zvislé a vodorovné nosné konštrukcie, strešná konštrukcia, izolácie, priečelia, vchod a schodište, ktoré sú nevyhnutné vcelku na jeho podstatu a bezpečnosť.

 

 

Predmet dražby as draží tak ako stojí a leží.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
- Zriadenie záložného práva v prospech ostatných vlastníkov bytov na základe §15 zákona č.182/1993 Z.z..
- V-3733/2014 - zmluva o zriadení záložného práva zo dňa 11.07.2014 v prospech Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava, IČO 00151653 na byt č. 1, č. vchodu 16, prízemie vo vlastníctve pod B-54 Kissová Júlia r.Kissová nar.20.7.1984 v 1/1 a podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a pozemku o veľkosti 6444/495410.-vz.396/14
- Z-1385/2015 zo dňa 2.3.2015 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného právana nehnuteľnosť č. EX 479/2010 zo dňa 26.2.2015, EÚ Lučenec, JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor, podľa § 168 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. pre povinného Júlia Kissová r. Kissová (nar. 20.7.1984) na byt č. 1, prízemie, vchod č. 16 v bytovom dome súp.č. 283 na p.č. 1537, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 6444/495410 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1. -vz. 179/15
- Z-1454/2015 zo dňa 3.3.2015 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva na nehnuteľnosť č. EX 811/2010 zo dňa 27.2.2015, EÚ Lučenec, JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor, podľa § 168 zákona NR SR č. 233/1995 Z.z. pre povinného Júlia Kissová r. Kissová (nar. 20.7.1984) na byt č. 1, prízemie, vchod č. 16 v bytovom dome súp.č. 283 na p.č. 1537, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 6444/495410 vo vlastníctve povinného v podiele 1/1. -vz. 183/15
- Z-3142/2018 zo dňa 4.6.2018 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák, oprávnený Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, pobočka Lučenec IČO: 35937874, č.EX EX 646/2015-KU zo dňa 3.6.2018, v zmysle ustanovenia § 168 ods. 1 písm. b/ zákona NR SR 233/1995 Z.z., na byt č. 1, na prízemí, vo vchode č. 16, na podiel k spoločným častiam a zariadeniam domu a pozemku 6444/495410 vo vlastníctve povinného pod B 54 - Kissová Júlia r. Kissová ( 20.7.1984 ) na podiel 1/1.-vz. 335/2018
- Z-3143/2018 zo dňa 4.6.2018 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák, oprávnený Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, pobočka Lučenec IČO: 35937874, č.EX EX 116/2014-KU zo dňa 3.6.2018, v zmysle ustanovenia § 168 ods. 1 písm. b/ zákona NR SR 233/1995 Z.z., na byt č. 1, na prízemí, vo vchode č. 16, na podiel k spoločným častiam a zariadeniam domu a pozemku 6444/495410 vo vlastníctve povinného pod B 54 - Kissová Júlia r. Kissová ( 20.7.1984 ) na podiel 1/1.-vz. 336/2018
- Z-3144/2018 zo dňa 4.6.2018 - Exekučný príkaz na vykonanie exekúcie zriadením exekučného záložného práva Exekútorský úrad Nitra, súdny exekútor Mgr. Stanislav Polák, oprávnený Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Bratislava, pobočka Lučenec IČO: 35937874, č.EX EX 3738/2011-KU zo dňa 3.6.2018, v zmysle ustanovenia § 168 ods. 1 písm. b/ zákona NR SR 233/1995 Z.z., na byt č. 1, na prízemí, vo vchode č. 16, na podiel k spoločným častiam a zariadeniam domu a pozemku 6444/495410 vo vlastníctve povinného pod B 54 - Kissová Júlia r. Kissová ( 20.7.1984 ) na podiel 1/1.-vz. 337/2018
Poznámka:
- P-224/2016 zo dňa 6.4.2016 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva č. EX 642/2016 zo dňa 4.4.2016, Exekútorský úrad Prievidza, JUDr. René Matuška - súdny exekútor v prospech oprávneného Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. Bratislava IČO 35937874 v zmysle § 168 ods. 1 písm.a zákona NR SR č 233/1995 Z.z. pre povinného Kissová Júlia nar. 20.7.1984 na byt č. 1, prízemie, vchod č. 16 v bytovom dome súp.č.283 na p.č.1537, podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti 6444/495410-ín vo vlastníctve Kissová Júlia r. Kissová nar. 20.7.1984 v podiele 1/1-ina . - v.z. 188/2016
- P-778/2017 zo dňa 20.6.2017 - Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného záložného práva Exekútorský úrad Topoľčany, súdny exekútor JUDr. Rosina Július, oprávnený Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s. pobočka Lučenec IČO: 35937874, č. EX 497/2017 zo dňa 20.6.2017 podľa ustanovenia § 47 a § 167 zákona NR SR č.233/1995 Z.z., na byt č. 1, na prízemí, vo vchode č. 16, na podiel k spoločným častiam a zariadeniam domu a pozemku 6444/495410, vo vlastníctve povinného pod B54 - Kissová Júlia r. Kissová ( 20.7.1984 ) na podiel 1/1.-vz. 429/2017


Nie sú známe žiadne nájomné zmluvy týkajúce sa predmetu dražby.
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Číslo znaleckého posudku: 53/2018
Meno znalca: Ing. Marián Novotný
Dátum vyhotovenia: 14.05.2018
Všeobecná cena odhadu: 24 000,00 €

K. Najnižšie podanie 24000
L. Minimálne prihodenie 400
M. Dražobná zábezpeka a) výška 5000
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Prevodom na bankový účet dražobníka alebo v hotovosti u dražobníka najneskôr do zahájenia dražby s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom alebo vo forme bankovej záruky. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.

c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu, potvrdenie o vklade peňažných prostriedkov na bankový účet v hotovosti, príjmový pokladničný doklad dražobníka, banková záruka.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky do otvorenia dražby
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo upustení od dražby, najneskôr však do 5 dní od skončenia dražby alebo od upustenia od dražby.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
V zmysle ustanovenia § 26 ods. 3. až 5 zák. č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách sa dražobná zábezpeka započítava vydražiteľovi do ceny dosiahnutej vydražením. Zostávajúcu časť ceny, dosiahnutej vydražením je vydražiteľ povinný zaplatiť dražobníkovi do 15 dní od skončenia dražby, pokiaľ sa vydražiteľ nedohodne s navrhovateľom dražby inak, a to v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dražobníka, podľa vyššie uvedených bodov v časti Dražobná zábezpeka. Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 eur, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutú vydražením hneď po skončení dražby.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 19.07.2018 11:45 Obhliadka 2: 27.07.2018 11:45
Miesto obhliadky SNP 283/16, 936 01 Šahy
Organizačné opatrenia Organizačné pokyny: Obhliadka sa uskutoční po predchádzajúcom telefonickom dohovore na tel. čísle 033 / 553 27 22, prípadne na mobilnom čísle 0911620317.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Ak uhradil vydražiteľ cenu dosiahnutú vydražením v ustanovenej lehote, prechádza na neho vlastnícke právo alebo iné právo k predmetu dražby udelením príklepu. Ku dňu zaplatenia ceny dosiahnutej vydražením vydražiteľom zaniká pohľadávka veriteľa v rozsahu uspokojenia veriteľa z výťažku dražby.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Peter
c) priezvisko Opatovský
d) sídlo M. Sch. Trnavského 6, 917 01 Trnava