Dražba nehnuteľností v obci Šamorín v katastrálnom území Bučuháza

Katastrálne územie:
Bučuháza
Obec:
Šamorín

Podanie: Oznámenie o zmarení/neplatnosti dobrovoľnej dražby
Najnižšie podanie N/A 18.04.2017 Stiahnuť
Aukčný Dom, s.r.o
Oznámenie o zmarení/neplatnosti dobrovoľnej dražby (podľa § 21 zákona č. 527/2002 Z.z.):
Dražba číslo 2004/2017
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Aukčný Dom, s.r.o
II. Sídlo/bydlisko Pribinova462/8492001 Hlohovec
a) Názov ulice/verejného priestranstva Pribinova
b) Orientačné/súpisné číslo 462/84
c) Názov obce Hlohovec d) PSČ 92001
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Trnava , oddiel: Sro , vložka číslo: 13951/T
IV. IČO/ dátum narodenia 36253073
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko Mgr. Ing. Pavol Korytár, správca úpadcu: AB Cosmetics, s.r.o. v konkurze, Tamaškovičova 17, 917 01 Trnava IČO: 36 661 171, Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vl. č. 18853/T Sladovnícka 13, Trnava IČO:37994018 zapísaný v zozname správcov MS SR pod č. S 1138
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Sladovnícka
b) Orientačné/súpisné číslo 13
c) Názov obce Trnava d) PSČ 917 01
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 37994018
C. Miesto konania dražby Priestory spoločnosti AukčnýDom, s.r.o, Pribinova 84, 92001 Hlohovec.
D. Dátum konania dražby 18. 04. 2017
E. Čas konania dražby
F. Kolo dražby
G. Predmet dražby

- stavba – Trafostanica, so súpisným číslom 779, postavená na parc. reg. ,, C,, č.149/22, - stavba – rozostavaná stavba, bez súpisného čísla, postavená na parc. reg. ,, C,, č. 149/19, - pozemok parc. reg. ,, C,, č. 149/16, o výmere 12 964m², ostatné plochy, - pozemok parc. reg. ,, C,, č. 149/19, o výmere 7 946m², zastavané plochy a nádvoria, - pozemok parc. reg. ,, C,, č. 149/22, o výmere 60m², zastavané plochy a nádvoria, zapísané na LV č. 1137, vedený Okresným úradom Dunajská Streda – katastrálny odbor, v katastrálnom území Bučuháza, obec Šamorín, okres Dunajská Streda Dražba sa vzťahuje na vyššie uvedené nehnuteľnosti vrátane všetkých ich súčastí a príslušenstva najmä na vodovodnú prípojku, kanalizačnú prípojku, elektrickú prípojku, plynovú prípojku, spevnené plochy, parkovacie plochy, chodníky, oplotenie a sadové úpravy pokiaľ zmluva o zriadení záložného práva neurčuje inak.

Dražobník oznamuje:

Dražobník oznamuje, že dražba: bola zmarená

R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.