Dražba nehnuteľností v obci Šamorín v katastrálnom území Šamorín

Katastrálne územie:
Šamorín
Obec:
Šamorín

Podanie: Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
Najnižšie podanie 69 600,00 EUR 20.09.2018 Stiahnuť
Platiť sa oplatí s.r.o.
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (podľa § 17 zákona č. 527/2002 Z.z.) :
Oznámenie o dražbe číslo DD PSO069/18
A. Označenie dražobníka
I. Obchodné meno/meno a priezvisko Platiť sa oplatí s.r.o.
II. Sídlo/bydlisko Mostová2811 02 Bratislava
a) Názov ulice/verejného priestranstva Mostová
b) Orientačné/súpisné číslo 2
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 811 02
e) Štát Slovenská republika
III. Zapísaný Okresný súd Bratislava I , oddiel: Sro , vložka číslo: 66827/B
IV. IČO/ dátum narodenia 45684618
B. Označenie navrhovateľov
1. I. Obchodné meno/meno a priezvisko UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
II. Sídlo/bydlisko
a) Názov ulice/verejného priestranstva Šancová
b) Orientačné/súpisné číslo 1/A
c) Názov obce Bratislava d) PSČ 813 33
e) Štát Slovenská republika
IV. IČO/ dátum narodenia 47251336
C. Miesto konania dražby Veľký Salónik na prízemí Hotela DREAM, Kapitulská 12, 917 01 Trnava, okres Trnava, Trnavský kraj.
D. Dátum konania dražby 20. 09. 2018
E. Čas konania dražby 11:30 hod.
F. Kolo dražby 1.kolo
G. Predmet dražby

súbor vecí

 

LV č.

Okresný úrad

Okres

Obec

Katastrálne územie

1847

Dunajská Streda

Dunajská Streda

Šamorín

Šamorín

Byt :

Charakteristika (číslo bytu, číslo vchodu, číslo poschodia, adresa) :

Súp.č. stavby :

Postavená na pozemku - parcele registra "C"  evidovanej na katastrálnej mape:

Druh a popis stavby:

Podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných  zariadeniach domu súpisné č. 788:

Byt č.49, vchod: 6, 7.p., Hlavná 788/6, 931 01 Šamorín

788

2787

2788

2789

9 8 POSCH. OBYT. DOM

185464/10000000

Spoluvlastnícky podiel v 1/1.

H. Opis predmetu dražby

Dražba 3 izbového bytu v Šamoríne

Predmetný dom sa nachádza v bytovom dome v Šamoríne s.č.788. Dom s.č.1066 má tri vchody č. 2, 4, 6. Dom je panelový zateplený s prízemím a 8 poschodiami a suterénom. Na prízemí sa nachádzajú byty, schodište, v suteréne sú pivnice a spoločné priestory, na poschodiach sú byty. Dom má rovnú strechu, stropy sú rovné, schodiská betónové, základy domu betónové. Na streche sú kompletné klampiarske konštrukcie. Vnútorné povrchy domu sú upravené nátermi alebo maľbami. Vstupné dvere do domu sú čiastočne so sklenenou výplňou, tie majú uzatváranie na čip a nové plastové sú do predsienky, kde sú osadené zvončeky a schránky. Okná v objekte sú plastové. Povrchy podláh v dome sú teracco. Dom má bleskozvod a je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu, elektrickú energiu, plynovod, telefón, internet.

Spoločnými časťami bytového domu sú: časti nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť, ktoré sú určené na spoločné užívanie a to základy domu, strecha, chodby, obvodové múry, priečelia, vchod, schodištia, vodorovné a zvislé nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu sú zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a to aj ak sú umiestnené mimo domu a slúžia výlučne bytovému domu - vodovodné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové rozvody

Dom bol prevzatý do užívania v roku 1983 - viď príloha potvrdenie od Stavebné bytové družstvo Šamorín zo dňa 19.4.2018. Údržbu domu hodnotím ako dobre vykonávanú.

Popis bytu

V prípade, že Vám vlastník ohodnocovanej nehnuteľnosti, resp. osoba, ktorá má predmetnú nehnuteľnosť v súčasnosti v držbe, v hore uvedenom termíne obhliadky, ktorý mu bol vopred písomne oznámený, neumožní vstup na predmetnú nehnuteľnosť a vykonanie obhliadky, žiadam Vás aby ste ohodnotenie nehnuteľnosti vykonali v zmysle ustanovenia §

12 ods. 3 zákona č. 527/2002 Z.z. vznp „z dostupných údajov, ktoré má dražobník k dispozícií“.

Stavebno technický popis bytu je prevzatý zo znaleckého posudku 32/2009 Ing. Štefan Dubeň

Dispozičné riešenie bytu:

Za vstupnými dverami bytu je predsieň z ktorej je prístupná predsieň z ktorej je vstup do obývacej izby, kuchyne a chodby. Z chodby je vstup do sociálnych zariadení a dvoch spální. lodžia je prístupná z obývacej izby.

Byt je na 7.NP trojizbový. Vypočítaná podlahová plocha 64,87 m2.

Omietky sú v celom byte štukové štrukturované. Bytové jadro je prefabrikované. Okná sú pôvodné drevené na SZ strane vymenené za plastové.

Podlaha: v predsieni, chodbe, kuchyni a sociálnych zariadeniach je položená keramická dlažba, v obývacej izbe je plávajúca podlaha laminátová, v ostatných dvoch izbách je pôvodné PVC. Keramické obklady sú v kúpeľni, (ktorá je priamo vetraná oknom) a nad pracovnou doskou kuchynskej linky. Sociálne zariadenie v kúpeľni sú v štandardnom vyhotovení smaltovaná vaňa, keramické umývadlo. Vo WC je osadený kombi záchod. Interiérové dvere v byte sú pôvodné, povrchová úprava mahagón osadené do skrutkovaných zárubní. Vstupné dvere do bytu sú bezpečnostné. Kuchynská linka je vymenená na báze drevotriesky, súčasťou je kombinovaný sporák Mora, nerezový drez, a odsávač pár. Vykurovanie bytu je ústredné teplovodné s diaľkovou dodávkou tepla. Vykurovacie telesá v obývacích miestnostiach sú radiátory doskové Korad. V byte je vybudovaný rozvod teplej a studenej vody, elektroinštalácie, televízie a zemného plynu. Byt má samostatné meranie teplej a studenej vody, zemného plynu a elektriny. Súčasťou bytu je loggia s podlahou z keramickej dlažby. K bytu patria aj 2 pivnice umiestnené v suteréne bytového domu o celkovej výmere 4,88 m2.

CH. Opis stavu predmetu dražby – Viď opis predmetu dražby

Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia.

I. Práva a záväzky viaznuce na predmete dražby
POZNÁMKY:
P 270/18 Oznámenie o začatí výkonu záložného práva v prospech UniCredit Bank Czeh Republic
and Slovakia a.s. - č.z.532/18

ČASŤ C: ŤARCHY:

Záložné právo v zmysle § 15 zák. č. 182/1993 Z. z. v platnom znení v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa Z-3272/07
.
Záložné právo v prospech UniCredit Bank Slovakia a.s. IČO: 00681709 so sídlom Šancová 1/A, 813 33 Bratislava na byt č.49 na 7.podl. V 2182/12- 585/12

INÉ ÚDAJE
LIST VL.C.870
J. Spôsob stanovenia ceny predmetu dražby
Znalecký posudok č. 92/2018 zo dňa 15.06.2018, Záňová Veronika Ing., VŠH: 69 600,00 EUR
K. Najnižšie podanie 69 600,00 EUR
L. Minimálne prihodenie 1 000,00 EUR
M. Dražobná zábezpeka a) výška 10 000,00 EUR
b) spôsob zloženia dražobnej zábezpeky Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie je možné zložiť šekom ani platobnou kartou.
c) doklad preukazujúci zloženie dražobnej zábezpeky Výpis z bankového účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške v prospech účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške na bankový účet dražobníka v hotovosti, príjmový pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica o notárskej úschove.
d) lehota na zloženie dražobnej zábezpeky Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky sa končí otvorením dražby.
e) vrátenie dražobnej zábezpeky Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, dražobnú zábezpeku alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky bez zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. V prípade, že dôjde k zmareniu dražby; t.z. vydražiteľ neuhradí v stanovenej lehote cenu, dosiahnutú vydražením, dražobná zábezpeka zložená vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie dražby, na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej dražby a opakovanej dražby sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je povinný na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú nepokrýva dražobná zábezpeka ním zložená; to platí aj pre náklady opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby vydražiteľom.
N. Spôsob úhrady ceny dosiahnutej vydražením
Vydražiteľ je povinný uhradiť cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 dní odo dna skončenia dražby v hotovosti alebo na účet dražobníka, číslo úctu: : IBAN: SK 73 1111 0000 0013 4973 7018, SWIFT (BIC): UNCRSKBX, vedený v UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky, variabilný symbol (VS): 6918 (uvedie sa v referencii platiteľa).
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražiteľ povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. Dražobná zábezpeka sa vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej vydražením, to neplatí v prípade, ak bola dražobná zábezpeka vydražiteľom zložená vo forme bankovej záruky.
O. Obhliadka predmetu dražby (dátum) Obhliadka 1: 03.09.2018 o 13:00 hod. Obhliadka 2: 19.09.2018 o 13:00 hod.
Miesto obhliadky stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred predmetom dražby: Hlavná 788/6, 931 01 Šamorín.
Organizačné opatrenia Bližšie informácie a pokyny na tel. čísle 02/32202714, prípadne e-mailom: drazby@platitsaoplati.sk.
P. Nadobudnutie vlastníckeho práva k predmetu dražby
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením príklepu a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením.
R. Podmienky odovzdania predmetu dražby
Užívacie právo prechádza na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník po predložení osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo a sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné práva vydražiteľa k predmetu dražby bez zbytočného odkladu a vydražiteľ prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník zápisnicu. Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako sú kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií.
S. Poučenie podľa § 21 ods. 2 až 6 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách
  1. V prípade, ak boli porušené ustanovenia zákona o dobrovoľných dražbách, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá na svojich právach, požiadať súd, aby určil neplatnosť dražby. Právo domáhať sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo dňa príklepu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v čase príklepu hlásený trvalý pobyt podľa zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z., v tomto prípade je možné domáhať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok týka.
  2. Osoba, ktorá podala na súde žalobu podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe, je povinná oznámiť príslušnej správe katastra nehnuteľností začatie súdneho konania.
  3. Účastníkom súdneho konania o neplatnosť dražby podľa bodu 1 písmena S tohto oznámenia o dražbe sú navrhovateľ dražby, dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa bodu 2 písmena S tohto oznámenia o dražbe.
  4. Ak súd určí dražbu za neplatnú, účinky príklepu zanikajú ku dňu príklepu.
  5. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z dôvodu oneskoreného začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom mieste alebo ak neumožnil vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, vykonať riadnu obhliadku predmetu dražby.
T. Notár
a) titul JUDr.
b) meno Jarmila
c) priezvisko Kováčová
d) sídlo Gajova 13, 811 09 Bratislava