Dražba nehnuteľností v obci Santovka v katastrálnom území Santovka

Katastrálne územie:
Santovka
Obec:
Santovka

Podanie: Súdni exekútori
Najnižšie podanie 4.095,04 26.07.2018 Stiahnuť
Číslo exekučného konania: EX 1567/2016
Typ dražobnej vyhlášky: EX 1567/2016
Poradie dražby: 1
Exekútor: Bohumil Kubát
Ulica: Obchodná 7
Obec: Bratislava
PSČ: 81106
Dátum konania dražby: 26.07.2018
Čas konania dražby: 09:00
Miesto konania dražby: Obchodná 7, 81104Bratislava
Vlastník: Chovancová Denisa r. Rakitová
Sídlo: Vodárenská 245/21, Santovka, nar.: 22.3.1981
Podiel: 1/2
Dátum vyhlásenia termínu dražby: 11.06.2018
Znalecká hodnota: 4.095,04
Reálna hodnota: 4.095,04
Výška zábezpeky: 2.047,52
Číslo bankového účtu: SK7275000000004013223594, VS 15672016, poznámka: Dražba1
Najnižšie podanie: 4.095,04
Číslo bankového účtu najvyššieho podania: SK7275000000004013223594, VS 15672016, poznámka: Dražba1
Závady, ktoré musí vydražiteľ prevziať bez započítania na najvyššie podanie: Vydražiteľ musí bez započítania na najvyššie podanie prevziať vecné bremená, ktoré vznikli na základe osobitného právneho predpisu, a nájomné práva. Ak osobitný zákon (§ 151h, § 151ma a 151md Občianskeho zákonníka) neustanovuje inak, voči vydražiteľovi bez započítania na najvyššie podanie pôsobia záložné práva viaznuce na podiel na nehnuteľnosti. Inak prevezme vydražiteľ vecné bremená so započítaním na najvyššie podanie. Predkupné právo k vydraženej nehnuteľnosti udelením príklepu zaniká.
Prechod závad a úžitkov z nehnuteľnosti: Po udelení príklepu sa vydražiteľ po upovedomení exekútora môže ujať držby vydraženého podielu na nehnuteľnosti. O tom je povinný upovedomiť súdneho exekútora.
Odovzdanie: Po udelení príklepu prechádzajú na vydražiteľa úžitky podielu na nehnuteľnosti, ako aj závady, ktoré nezanikajú v dôsledku dražby (t.j. nájomné práva). Ak vydražiteľ zaplatí najvyššie podanie a súd udelenie príklepu schváli, stane sa vydražiteľ vlastníkom podielu na nehnuteľnosti ku dňu udelenia príklepu. Ak súd udelenie príklepu neschválil, vydražiteľ je povinný vrátiť vec povinnému, vydať mu úžitky a nahradiť škodu, ktorú mu spôsobil pri hospodárení s podielom na nehnuteľnosti.
Dátum obhliadky: 23.07.2017
Čas obhliadky: 10:00
Miesto obhliadky veci: na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť
Ďalšie informácie : Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti v podielovom spoluvlastníctve povinného Denisa Chovancová, bytom Vodárenská 245/21, Santovka, nar. 22.03.1981. Všeobecná hodnota draženého podielu na nehnuteľnosti zistená znaleckým posudkom č. 91/2018 vypracovaným Ing. Štefanom Tonhaiserom v zmysle vyhlášky MS SR č. 492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku je vo výške 4.095,04 € (slovom štyritisíc deväťdesiatpäť eur štyri centy). Najnižšie podanie sa rovná všeobecnej hodnote určenej znaleckým posudkom zníženej o závady, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie, a zvýšenej o hodnotu práv spojených s podielom na nehnuteľnosti, ktoré vydražiteľ prevezme so započítaním na najvyššie podanie. Najnižšie podanie za podiel na nehnuteľnosti na dražbe je vo výške 4.095,04 € (slovom štyritisíc deväťdesiatpäť eur štyri centy) bez započítania závady na najvyššie podanie. Dražobná zábezpeka pre dražený podiel na nehnuteľnosti je 50 % z ceny zistenej znaleckým posudkom – t.j. 2.047,52 € (slovom dvetisíc štyridsaťsedem eur, päťdesiatdva centov). Dražobnú zábezpeku je potrebné zložiť v hotovosti najneskôr v deň konania dražby do 08:45 hodiny, a to do rúk súdneho exekútora alebo najneskôr jeden deň pred konaním dražby bezhotovostne na bankový účet súdneho exekútora č. SK7275000000004013223594, VS 15672016, poznámka: Dražba1, vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Zloženie zábezpeky musí záujemca preukázať súdnemu exekútorovi najneskôr 15 minút pred začiatkom dražby, t.j. do 08:45 hod. Najvyššie podanie urobené na dražbe je vydražiteľ povinný uhradiť v lehote 30 dní počítaných odo dňa udelenia príklepu na bankový účet súdneho exekútora č. SK7275000000004013223594, VS 15672016, poznámka: Dražba1 vedený v Československej obchodnej banke, a.s. Dňa 23.07.2017 o 10:00 hod. na mieste, kde sa nachádza vyššie uvedená nehnuteľnosť, na základe predchádzajúceho telefonického a písomného prihlásenia, sa pre záujemcov uskutoční obhliadka nehnuteľnosti. Kontakt pre doručovanie písomností: Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Bohumil Kubát, súdny exekútor, Obchodná 7, 811 06 Bratislava; E-mail: kubat@sudnyexekutor.net; Tel.: +421 2 5245 4641-2., mobil: +421 948 489 400. Draží sa osobne alebo prostredníctvom zástupcu, ktorý musí preukázať právo zastupovať záujemcu verejnou alebo úradne overenou listinou. Dražiť môže každá právnická a fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, pokiaľ sa na dražbu prihlási do termínu dražby a zloží dražobnú zábezpeku v zmysle ust. IV. Výška dražobnej zábezpeky. Dražitelia, oprávnený, povinný, zástupcovia obce a orgánov štátnej správy, ak sú prítomní na dražbe, môžu vzniesť u exekútora námietky proti udeleniu príklepu. Okrem toho môže do troch dní odo dňa dražby vzniesť námietky každý, komu v rozpore s ustanovením § 141 ods. 2 Exekučného poriadku nebola doručená dražobná vyhláška, a preto nebol na dražbe prítomný. O námietkach rozhoduje súd. Vyzývam povinného, aby v určenom termíne umožnil záujemcom obhliadku draženého podielu na nehnuteľnosti, inak si exekútor alebo jeho zamestnanec v zmysle § 141 ods. 6 Exekučného poriadku na účely obhliadky vymôže na dražený podiel na nehnuteľnosti prístup. Vyzývam všetky osoby, ktoré sú odkázané so svojimi nárokmi na najvyššie podanie, aby uviedli výšku svojich nárokov aj s príslušenstvom ku dňu termínu dražby a preukázali ich listinami. Tieto osoby upozorňujem, že inak sa na ich nároky bude prihliadať len podľa obsahu exekučného spisu. Vyzývam veriteľov povinného, aby vyhlásili, či žiadajú zaplatenie svojich pohľadávok v hotovosti a upozorňujem ich, že ak nepožiadajú o zaplatenie v hotovosti pred termínom dražby, vydražiteľ môže ich dlh prevziať. Osoby, ktoré môžu uplatniť práva nepripúšťajúce dražbu v zmysle § 55 ods. 1 Exekučného poriadku, vyzývam, aby uplatnenie týchto práv preukázali pred začatím dražby a upozorňujem ich, že inak také práva nemôžu uplatniť na ujmu vydražiteľa, ktorý bol dobromyseľný. Osoby, ktoré majú k draženému podielu na nehnuteľnosti predkupné právo, môžu ho uplatniť len na dražbe ako dražitelia. Ich predkupné právo udelením príklepu zaniká. Spoluvlastník nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu. Nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu podlieha schváleniu súdom. Proti dražobnej vyhláške nie je možné vzniesť námietky a ani nie je proti nej prípustný opravný prostriedok.
Predmet dražby
   Nehnutelnosť
     Okres : Levice
     Obec : Santovka
     Kataster : Santovka
     Číslo listu vlastníctva: 1153
   Parcela
     Parcelné číslo: 1603/1
     Výmera: 1072
     Druh: Ostatné plochy
     Popis:
Dôvod zrušenia:
Dátum zrušenia:
Zmenené skutočnosti:
Dôvod zmeny:
Dátum zmeny:
Zmenené skutočnosti:
Oprava údajov:
V časti:
Staré znenie textu:
Nové znenie textu: